סנהדרין דף ק"ט ע"א

מה היו חטאי סדום הנדרשים מהפסוק דלהלן?

לתנו רבנן לרב יהודה למתניתא
רעים רעים בעולם הזה בגופם - זימה בממונם
וחטאים חטאים בעולם הבא בממונם בגופם - זימה
לה' ---- ברכת ה' ברכת ה'
מאוד ---- מתכוונים לחטוא שפיכות דמים

סנהדרין דף ק"י ע"א

מה היה עונש קורח ועדתו?

לר' יוחנן [1] למתניתא תנא [2]
נבלעו משפחת קרח, ודתן ואבירם ומשפחתם קרח ומשפחתו, דתן ואבירם ומשפחתם
נשרפו מאתים וחמישים מקטירי הקטורת קרח, ומאתים וחמשים מקטירי הקטורת
במגפה קרח, והעדה שמתו העדה שמתו

סנהדרין דף ק"י ע"ב

בנים קטנים של רשעים שמתו האם באם לעולם הבא?

של רשעי ישראל של רשעי גויים
לרבן גמליאל אינם באים אינם באים
לר' עקיבא באים אינם באים

-------------------------------------------------

[1] ס"ל שקרח לא מן הבלועים ולא מן הנשרפים אלא מת במגפה.

[2] ס"ל שקרח הוא גם מן השרופים וגם מן הבלועים, שנשרפה נשמתו, וגופו נתגלגל ונבלע.

עוד חומר לימוד על הדף