סנהדרין דף ע"ג ע"ב

באיזה עבירות הרודף אחריהם הורגים לו שלא יעבור?

בעריות דכריתות ומיתה ברודף לבהמה במחלל שבת בעובד לעכו"ם
לתנא קמא הורגים לו אין הורגים אין הורגים אין הורגים
לרשב"י הורגים לו אין הורגים אין הורגים הורגים לו
לרשב"א הורגים לו אין הורגים הורגים לו הורגים לו

נערה המאורסה האומרת הניחו לו, האם מצילים אותה בנפשו?

באומרת הניחו לו שלא יהרגנה [1] באומרת הניחו לו סתם [2]
לרבנן מצילין בנפשו אין מצילין בנפשו
לר' יהודה אין מצילין בנפשו אין מצילין בנפשו

לאיזה ענין נתרבה שעראה כגמר ביאה? [תד"ה ממונא].

לחייב בעראה להמערה בעריות לחייב קנס בעראה באנוסה
לתי' א' בתוס' והירושלמי נתרבה נתרבה [3]
לרש"י ויש מפרשים בתוס' נתרבה לא נתרבה [4]

לרב חסדא, באיזה אופנים הבא על עריות שבכרת חייב קנס ובאיזה לא?

כשלא היתה עדיין פגומה כשכבר היתה פגומה ממקודם
למ"ד עראה זו נשיקת אבר חייב חייב
למ"ד עראה זו הכנסת עטרה פטור [5] חייב

-------------------------------------------------

[1] שמקפדת על פגמה, רק שפוחדת על עצמה ואנוסה היא, דלרבנן מצילין משום שמקפדת על פגמה ורחמנא אפגמה קפיד. ור' יהודה סבר דמה שהתיר רחמנא להצילה בנפשו, הוא משום שמסרה נפשה לקטלא שלא יבעל, ואז מצילין שלא יהרגנה, וזו שלא מוסרת עצמה לקטלא לא הורגים לו.

[2] והיינו שאינה מקפדת על פגמה, וראה ברש"י ד"ה במקפדת שפירש דכיון שעל עבירה סתם אינו נהרג כגון עכו"ם ושבת, ורק כאן משום פגמה נהרג, ושלא מקפדת אינו חמור משאר עבירות.

[3] והטעם שלא משלם קנס על תחילת ביאה בבא על חייבי כריתות [שיש להם קנס], משום שבתחילת ביאה יש לו פטור של קים ליה בדרבה מינה, ורק בסוף ביאה שהיא כבר פגומה שאין הורגים אותו אז מתחייב קנס. ואיה"נ בשאר נערות שאינם חייבי כריתות חייב קנס מהעראה, וכן מפורש בירושלמי שאמר שאם הערו בה עשרה בני אדם ועדיין היא בתולה משלמים כולם קנס.

[4] הנה רש"י כתב בפירוש שאין חיוב קנס אלא על השרת בתולים. והיש מפרשים ס"ל שלא נתרבתה עראה אלא לחיוב עריות במיתה וכרת וחייבי לאין וכו', אבל לקנס לא נתרבה.

[5] כיון שניתן להצילו בנפשו. ואין לומר כאן שאחר העראה שפגמה נפטר מקטלא ויתחייב בממון, דכיון שעראה היא הכנסת עטרה, הרי שכבר בעראה שיבר בתוליה, וקנס ומיתה באם כאחד.

עוד חומר לימוד על הדף