SANHEDRIN 62 (25 Elul) - Dedicated in memory of Yechiel Avraham Avigdor ben Eliyahu Glaser z'l, by his brother Yisrael and family. May Avigdor's children continue to grow in Torah and Yiras Shamayim, and become sources of pride and Nachas to their father in Gan Eden.

סנהדרין דף ס"ב ע"א

אליבא דרבי באופנים דלהלן, האם מביא כה"ג שעירה על עבודת כוכבים?

עבד מיראה ומאהבה [1] באומר מותר לגמרי [2] באומר מותר במקצת [3]
לאביי חייב חייב חייב
לרבא פטור פטור חייב

מה דין המשתחוה לע"ז בשוגג, ומה דינו אם עשה כמה עבודות לע"ז בשוגג?

דין המשתחוה דין העושה כמה מלאכות
לתני דבי זכאי [4] פטור [5] חייב חטאת אחת
לרבי יוחנן חייב חייב על כל אחת ואחת

כיצד פירש ר' יונתן לדרשת ר' יוסי מקרא "מאחת מהנה" - גבי שבת?

הדרשה מהתיבה בעצמה הדרשה מתוספת ה"מ" הדרשה שליתן זה בזה וזה בזה
מאחת המלאכה בעצמה מקצת המלאכה זדון שבת ושגגת מלאכות [6]
מהנה חיוב על אבות חיוב על תולדות שגגת שבת וזדון מלאכות [7]

סנהדרין דף ס"ב ע"ב

חומר בשבת משאר מצוות - וחומר בשאר מצוות משבת, כיצד?

עשה שתי מלאכות בהעלם אחד עשה במתעסק
בדין שבת קצירה וטחינה - חייב שתים להגביה התלוש וחתך מחובר - פטור
בדין שאר מצוות בע"ז, זיבח וקיטר - חייב אחת לאביי: בע"ז, מאהבה ויראה - חייב
לרבא: בחלב, סבור שהוא רוק - חייב

המפקיד חבית אצל חבירו וטלטלה ונשברה מתוך ידו או שנשברה אחר שהניחה מידו,
מה דינו? [רש"י ד"ה מאן].

טלטלה לצורך השומר טלטלה לצורך החבית
כשלא ייחדו לה הבעלים מקום נשברה מתוך ידו: חייב
נשברה משהניחה: פטור
פטור
כשייחדו לה הבעלים מקום חייב פטור

-------------------------------------------------

[1] לאביי, זהו שגגת מעשה שנחלקו בה רבי ורבנן, ולרבא בזה לכו"ע פטור.

[2] לרבא, זהו שגגת מעשה שנחלקו בה רבי ורבנן, ולאביי זהו העלם דבר שלכו"ע חייב.

[3] בזה לכו"ע דינו כעלם דבר.

[4] ביאר ר' אבא את שיטתו, שס"ל כר' יוסי גבי שבת שהבערה שנכתבה בפני עצמה באה להקל על עצמה ולומר שאינה במיתה אלא בלאו, וה"ה השתחואה בע"ז שנכתבה בפני עצמה ג"כ יצאה להקל על עצמה בלאו ושאינו נדון בכרת ובחטאת. וכיון שס"ל הכי, א"כ אין לנו למוד לחילוק חטאות בע"ז, דס"ל שהשתחואה ללאו יצאת ולא לחלק. אמנם למסקנא הביא רש"י בסוף העמ' שהילפותא היא מלא תעבדם - הכתוב עשאן אחד.

[5] מחטאת, כיון שעשה בשוגג. וכן אם עשה במזיד בלא התראה פטור מכרת. אולם במזיד והתראה, גם לר' זכאי הוא במיתה, דהא גבי סקילה כתיב וישתחוו להם - רש"י סד"ה השתחואה.

[6] זהו אחת שהיא הנה - ר"ל, על מצוה אחת של שבת מתחייב כמה חטאות, והיינו כשיודע שהיום שבת ושגג ולא ידע שמלאכות אלו אסורות, שאז חייב על כל אחת ואחת.

[7] זהו הנה שהיא אחת - ר"ל, שעל מלאכות הרבה חייב רק אחת, דכיון שעיקר חטאתו הוא העלם השבת, לכך חייב רק חטאת אחת

עוד חומר לימוד על הדף