סנהדרין דף ס' ע"א

השומע ברכת ה' באופנים דלהלן, האם צריך לקרוע?

שמע בכינוי שמע מעכו"ם
לרב יהודה אמר שמואל אינו צריך אינו צריך
לרבי חייא צריך מעיקרא: צריך
בזמן הזה: אינו צריך

סנהדרין דף ס' ע"ב

העובד עבודת כוכבים באופנים דלהלן, האם חייב מיתה?

בכדרכה שלא כדרכה
המזבח, המקטר, המנסך והמשתחוה חייב חייב [1]
בשאר עבודות חייב אינו חייב

-------------------------------------------------

[1] דילפינן לקמן בכל עבודות שעושים בבית המקדש לגבוה, שחייבים עליהם בע"ז אפי' בשלא כדרכה.

עוד חומר לימוד על הדף