סנהדרין דף מ' ע"א

עדים שהוכחשו בחקירתם באיזה שעה, האם עדותן קיימת?

אחד אומר בשתים ואחד אומר בשלוש אחד אומר בשלוש ואחד אומר בחמש אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע
לתנא קמא קיימת בטילה בטילה
לר' יהודה קיימת קיימת בטילה [1]

כיצד שמעינן שבע חקירות מג' הפסוקים דלהלן?

קרא דעיר הנדחת 1 ודרשת 2 וחקרת 3 ושאלת היטב
קרא דיחיד שעבד ע"ז 4 ודרשת 5 היטב
קרא דעדים זוממים 6 ודרשו 7 היטב

סנהדרין דף מ' ע"ב

מה הדין במקרים דלהלן?

האם ממונן פלט? במה מיתתן? האם צריכים התראה
בעיר הנדחת לא פלט בסיף צריך
ביחיד העובד ע"ז ממונן פלט בסקילה צריך
בעדים זוממים ממונן פלט בסיף [2] לא צריך

-------------------------------------------------

[1] והקשו בתד"ה וחמש, לאביי בשיטת ר' יהודה שאדם טועה בחצי שעה ומשהו - ותלינן טעות בשניהם, נאמר שמהעשה היה באמצע השעה השישית, וזה שאמר בחמש הכוונה בסוף חמש וטעה חצי שעה ומשהו, וזה שאמר בשבע הכוונה בתחילת שבע וטעה חצי שעה משהו. ותי' תוס' דהא דאמרינן שבשעה שישית טועים בחצי שעה ומשהו כל אחד, הוא דוקא לענין חמץ שלהכל הוא מסור, אולם עדות שמסורה לזריזים דוקא, לא אמרינן כן.

[2] רש"י בד"ה שכן בסיף, פי' בפירוש הראשון שמיירי בעדים זוממים של רוצח, דכתיב נפש תחת נפש. והקשו תוס' בד"ה שכן, שזה שייך בכל חייבי מיתות שיעידו, לומר שנדון אותם נפש בנפש. ולכך פירשו כמו הפי' השני ברש"י, דכיון שיש מן העדים זוממים שמיתתן בסיף, לא החמירה התורה להמיתן, עד שיחקרו את המזימים אותם וא"כ א"א ללמוד לסקילה החמורה שג"כ יצטרכו כן.

עוד חומר לימוד על הדף