סנהדרין דף ל"ד ע"א

דברים דלהלן שעלו על המזבח האם ירדו?

קמצים שלא קדשו בכלי דם ונסכים אברים דפיגול ודפסול
לר' יהושע ירדו ירדו לא ירדו
לרבן גמליאל ירדו לא ירדו לא ירדו

סנהדרין דף ל"ד ע"ב

האם דיני ממונות דנים רק ביום?

תחילת דין גמר דין
למתניתין ביום בלילה [1]
לר' מאיר ביום ביום

נכנסו לבקר את החולה, וציוה בפניהם על נכסיו ומת, האם נעשים דיינים או עדים?

היו שלושה היו שנים
נכנסו ביום רצו דיינים רצו עדים עדים
נכנסו בלילה עדים עדים

-------------------------------------------------

[1] והא דפשיטא שבלילה גמר דין וביום תחילת דין, פירש"י בד"ה לילה, דמשמעות קרא ושפטו הוא עיקר הדין, ועיקר המשפט הוא גמר הדין. ובתד"ה יום פירשו, דמסתמא תחילת הדין הוא העיקר [היפך רש"י], ולכך חמור יותר.

עוד חומר לימוד על הדף