FROM PREVIOUS CYCLE 
ROSH HASHANAH 31-33 - Dedicated Dr. Shalom Kelman of Baltimore, MD. May the Zechus of helping thousands study the Torah provide a Refu'ah Sheleimah for his father, Dr. Herbert (Isser Chayim ben Itta Fruma) Kelman.

1)

TOSFOS DH HA REBBI YEHUDAH

תוספות ד"ה הא רבי יהודה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether women may make blessings on Mitzvos that have a set time.)

אומר ר"ת אף על גב דסתם מתניתין כרבי יהודה הלכה כר' יוסי דנימוקו עמו

(a)

Opinion: Rabeinu Tam says that even though the Stam Mishnah is according to the opinion of Rebbi Yehudah, the Halachah follows Rebbi Yosi, as "his deep reasoning is always with him."

ומעשה רב דהמוצא תפלין (עירובין דף צו. ושם) מיכל בת שאול היתה מנחת תפלין ואשתו של יונה שהיתה עולה לרגל

1.

Proof #1: The "actions of the teacher (i.e. the Rav's wife)" in Eruvin (96a) regarding Michal bas Shaul putting on Tefilin and the wife of Yonah being Olah Regel supports Rebbi Yosi's position.

וההוא עובדא דפרק אין דורשין (חגיגה דף טז: ושם) דהבאנוהו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים כדי לעשות נחת רוח לנשים

2.

Proof #2: Similarly, the Gemara in Chagigah (16b) says that they brought a sacrifice brought by women to the Ezras Nashim so that the women should do Semichah to their sacrifice, in order to have the women feel good about bringing their sacrifice.

ומותרות לברך על מצות עשה שהזמן גרמא אף על גב דפטורות מן דבר המצוה ההיא ומתעסקות בהן כמו מיכל בת כושי שהיתה גם מברכת

(b)

Opinion: They are allowed to make a blessing on a Mitzvas Asei she'Hazeman Gerama (positive Mitzvah done at a set time) even though they are exempt from having to do it. They are allowed to perform the Mitzvah just as Michal bas Kushi (Shaul) did so, and she also made a blessing.

ותדע דאמרינן פרק החובל (ב"ק דף פז.) אמר רב יוסף מעיקרא אמרי מאן דאמר הלכה כרבי יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן דלא מיפקדנא ועבידנא

1.

Proof #1: This is clearly true from the Gemara in Bava Kama (87a) where Rav Yosef says that he originally said that if someone will say the law follows Rebbi Yehudah (that blind people are exempt from keeping Mitzvos, and Rav Yosef was blind), he will make a Yom Tov for the Rabbanan. This is because I am not commanded in Mitzvos, yet I am performing them anyways.

ואם במקום דפטור מן הדבר ועושהו אסור מלברך אם כן אמאי עבידנא יומא טבא והלא היה מפסיד ברכות ציצית ולולב ותפילין ומגילה ונר חנוכה וסוכה והבדלה וקדוש היום וברכות של ק"ש שחרית וערבית וכל הברכות כולן ואמרינן בפ' המניח (שם דף ל.) האי מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים מילי דברכות

i.

Proof #1 (cont.): If when someone is exempt from a Mitzvah and he does it he is not allowed to make a blessing, why would he make a Yom Tov for the Rabbanan? He would not be allowed to make the blessings on Tzitzis, Lulav, Tefilin, Megilah, Chanukah candles, Sukah, Havdalah, Kidush, Birkas Kriyas Shema in the morning and night, and all of the other blessings on Mitzvos! The Gemara says in Bava Kama (30a) that one who wants to be a Chasid should fulfill the laws of Berachos. (How could Rav Yosef be happy if he would have lost this opportunity?)

ועוד אמרינן פרק ערבי פסחים (פסחים דף קטז:) סומא פטור מלומר ההגדה ופריך מרב יוסף ורב ששת דהוי אמרי אגדתא כל חד וחד בביתיה ומדמוציא אחרים ידי חובתן שמע מינה דמחייבין ומשני משום דקסברי מצה בזמן הזה דרבנן

2.

Proof #2: We also say in Pesachim (116b) that a blind person is exempt from reciting the Hagadah. The Gemara asks from Rav Yosef and Rav Sheshes who not only said the Hagadah in their house, but thereby had others listen and fulfill their obligation of reciting the Hagadah! If they did so, it must be they held they were obligated in reciting the Hagadah! The Gemara answers that they understand that Matzah nowadays is only a Rabbinic command.

אבל ממה שהיו מברכין לא מדקדק מידי שמע מינה היכי דפטירי שרי לברוכי

i.

Proof #2 (cont.): However, the Gemara did not deduce anything from the fact that they made a blessing. We see from here that one is allowed to make a blessing even though he is exempt from having to perform the Mitzvah.

ומשום דמברך ברכה שאינה צריכה וקעבר משום בל תשא ליכא

(c)

Implied Question: There is no problem reciting a Berachah she'Ainah Tzerichah and thereby transgressing Lo Sisa. (Why not?)

דההיא דרשה דרבנן

(d)

Answer: This is because that derivation (from Lo Sisa) is actually Rabbinic in nature.

דהא אמר בפרק מי שמתו (ברכות דף כא.) ספק קרא אמת ויציב ספק לא קרא חוזר וקורא ולא אסרינן מספק משום לא תשא

1.

Proof: The Gemara in Berachos (21a) states that if one is unsure whether or not he read Emes v'Yatziv, he recites it again. We do not say that this is forbidden because it is transgressing Lo Sisa.

ומוציא שם שמים לבטלה דאסרינן בפ"ק דתמורה (דף ג. ד.) מדכתיב את ה' אלהיך תירא

(e)

Implied Question: This is despite the fact that the Gemara in Temurah (3a-4a) forbids saying the name of Hash-m in vain because the Pasuk says, "Es Hash-m Elokecha Tira." (Why isn't this a problem of saying the name of Hash-m in vain?)

הני מילי בלא ברכה

(f)

Answer: This prohibition only applies when one is not saying a blessing.

ומיהו אין כל כך ראיה מסומא לאשה דאע"ג דסומא פטור מדאורייתא מדרבנן מיהו חייב

(g)

Implied Question: However, one cannot really bring proof from a blind person to a woman. Even though a blind person is exempt according to Torah law, he is obligated in Mitzvos according to Rabbinic law.

כדמוכח ההיא דערבי פסחים דמשני קסברי רב ששת ורב יוסף מצה בזמן הזה דרבנן ולכך היו יכולין להוציא אחרים ש"מ דאינהו נמי מדרבנן וכיון דמחייבי מדרבנן יכולין לברך כמו בנר חנוכה וכל מצות דרבנן

(h)

Proof #1: This is apparent from the Gemara in Pesachim that answers that Rav Sheshes and Rav Yosef hold that Matzah nowadays is a Rabbinic law. This is why they were able to cause others to fulfill their obligation. This teaches us that they too were obligated according to Rabbinic law. Since they were obligated in Rabbinic law, they could also make the blessings on Chanukah candles and on all other Rabbinic Mitzvos.

ומיהו יש לדחות דרשות יכול להוציא בר חיובא דרבנן

1.

Answer: However, it is possible to push this question aside by saying that one who has the option to fulfill a Mitzvah can indeed cause others who are obligated according to Rabbinic law to fulfill the Mitzvah.

כמו קטן דמברך לאביו בפרק מי שמתו (ברכות דף כ:) ועולה למנין שבעה ומוציא אחרים ידי חובתן במגילה לר' יהודה כדתנן במגילה (דף יט.)

i.

Proof: This is like a minor who makes a blessing for his father (i.e. to cause his father to fulfill his obligation) in Berachos (20b) and who can receive an Aliyah to the Torah. He also helps others fulfill their obligation of reading the Megilah according to Rebbi Yehudah, as stated in the Mishnah in Megilah (19a).

אבל יש לדקדק מדתנן בפרק הקורא את המגילה עומד (שם דף כד. ושם) ר' יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמע משמע הא ראה אף על גב דנסתמו עיניו פורס ואמאי והא פוטר רבי יהודה סומא מכל המצות שבתורה בפרק החובל (ב"ק דף פז.) אבל אי מדרבנן חייב ניחא

(i)

Proof #2: However, it is possible to deduce from the Mishnah in Megilah (24a) where Rebbi Yehudah says that whoever did not see natural light (i.e. from the sun) in his life cannot be Pores on Shema. This implies that if he did see light, even though he became blind afterwards, he can be Pores on Shema. Why is this so? Doesn't Rebbi Yehudah say that a blind person is exempt from all of the Mitzvos in the Torah as stated in Bava Kama (87a)? If Rebbi Yehudah holds that a blind person is still obligated in Mitzvos according to Rabbinic law, this is understandable.

ומש"ה היה שמח רב יוסף במאי דמדאורייתא לא מיפקד ועביד משום הכי היה יכול לברך בכל מצות ויכול לומר וצונו כיון דמחייב מדרבנן כדקאמר בפ' במה מדליקין (שבת דף כג.) היכן צונו מלא תסור

1.

Proof #2 (cont.): This is why Rav Yosef was happy that he was not obligated according to Torah law and he did the Mitzvos anyway. He was able to make the blessing on all of the Mitzvos and he could say, "And He commanded us" since he was obligated according to Rabbinic law. This is as the Gemara says in Shabbos (23a), "Where did He command us (to light Chanukah candles which are a Rabbinic law)? This is from the verse of "Lo Sasur" - "do not turn away (from what the Rabbis say)."

אבל אשה אפילו מדרבנן לא מיחייב' אמצות עשה שהזמן גרמא כדמוכח בפרק מי שמתו (ברכות דף כ:) גבי נשים חייבות בקדוש היום דבעי למימרא מדרבנן ופריך עלה [דא"כ] כל מצות עשה שהזמן גרמא ניחייבו מדרבנן

i.

Proof #2 (cont.): However, a woman is not even obligated by Rabbinic law to perform Mitzvos that have a set time. This is apparent from the Gemara in Berachos (20b) regarding women being obligated in Kidush. The Gemara entertains that this is only in Rabbinic law. The Gemara therefore asks, if so women should be obligated according to Rabbinic law in all Mitzvos that have a set time!

ולענין סוכה מוכח בהדיא בריש סוכה (דף ב:) דאפילו מדרבנן לא מיחייבא היכי אמרה וצונו

ii.

Proof #2 (cont.): Regarding Sukah, it is clear (2b) that women are not even obligated by Rabbinic law to perform such Mitzvos. Accordingly, how can she say the (word of the) blessing, "v'Tzivanu" -- "And he commanded us?"

ומיהו בירושלמי משני שינויא אחרינא אקושיא דרבי יהודה אדר' יהודה דכל שלא ראה מאורות דפריך לה בירושלמי ומשני לה ביושב בבית אופל כך אני אומר היושב בבית אופל לא יפרוס על שמע משמע שר"ל שלא ראה מאורות מימיו שנולד במערה ואינו סומא

(j)

Implied Question: The Yerushalmi gives a different answer to the contradiction in the position of Rebbi Yehudah regarding whoever did not see light in his life. After the Yerushalmi asks the question, it answers that the case is when he is in a dark house. This teaches us that a person who is in a dark house should not be Pores on Shema. This implies that the Yerushalmi understands that Rebbi Yehudah is referring to someone who never saw light because he was born in a cave. He is not blind.

ובמגילה נמי פריך לה בירושל' עלה דההיא ואין גרסות הירושל' מכוונות לא במכות ולא במגילה

1.

Observation (cont.): The Yerushalmi in Megilah also asks this question, but the texts of the Yerushalmi in Megilah and Makos are not the same. (According to the Yerushalmi, this statement of Rebbi Yehudah is not relative to our discussion, as he is not discussing a blind person. Perhaps it is not a good proof?)

ומיהו בגמ' דידן במגילה (דף כד:) לא משמע הכי אלא משמע דמיירי בסומא ממש דמפרש טעמא דר' יהודה משום דאינו נהנה מן המאורות

(k)

Answer: However, our Gemara (Bavli) in Megilah (24b) does not seem to learn this way. Rather, it implies that Rebbi Yehudah is speaking about a person who is actually blind. The Gemara explains that the reason of Rebbi Yehudah is because the blind person does not benefit from natural light.

ומפרש ורבנן אית ליה הנאה כר' יוסי שראה סומא ואבוקה בידו ואמר לו בני אבוקה זו למה אמר לו כל זמן שאבוקה זו בידי רואין אותי בני אדם ומצילים אותי מן הפחתים ומן הברקנים ובאדם שרואה יפה אלא שנולד במערה ולא ראה מאורות מעולם לא שייך האי טעמא

1.

Answer (cont.): The Gemara explains that the Rabbanan understand that he does not have benefit from light, and illustrates this point with the incident involving Rebbi Yosi. Rebbi Yosi saw a blind person who was holding a torch. Rebbi Yosi asked the blind person, "Why are you holding a torch?" He answered, "As long as I am holding a torch people see me and they save me from the pits and thorns." If a person can see normally, but he was born in a cave and therefore never saw natural light, the reasoning of this story does not apply.

ולפי מה שפי' דסומא חייב מדרבנן ואשה פטורה יש ליתן טעם בדבר דהחמירו רבנן בסומא

(l)

Implied Question: According to what we have established, that a blind person is obligated in Mitzvos according to Rabbinic law and a woman is totally exempt in Mitzvos that have a set time, it is possible to give a reason why the Rabbanan were more stringent regarding a blind person. (What is the reason?)

משום דהוי מינא דבר חיובא

(m)

Answer #1: This is because he is a man, and men in general are obligated in the Mitzvos.

ועוד שלא יראה כנכרי דאם פטרת ליה בכל מצות נמצא דאינו נוהג בתורת ישראל כלל אבל אשה אי פטרת לה בכל מצות עשה שהזמן גרמא יש עדיין מצות דמחייבת בהו

(n)

Answer #2: Additionally, we do not want him to appear to be a Nochri. If you say he is exempt from the Mitzvos, this will mean he is not acting as a Torah Jew at all! On the other hand, even if a woman is exempt from all Mitzvos that have a set time, there are plenty of Mitzvos that she is obligated to perform (that set her aside from a Nochris).

ור"י ב"ר יהודה מביא ראיה דנשים מברכות על כל מצות עשה שהזמן גרמא

(o)

Opinion: The Rivam brings proof that women make a blessing on all Mitzvos that have a set time (even thought they are not obligated to do them).

מדאמרינן (מגילה דף כג.) הכל עולה למנין שבעה ואפי' אשה ואפי' קטן ואף על גב דאשה אינה מצווה לעסוק בתורה כדאמר בפרק קמא דקדושין (דף לד.) ובריש בכל מערבין (עירובין כז.)

(p)

Proof: This is apparent from the Gemara in Megilah (23a) that says that everyone can get an Aliyah to the Torah, even a woman and a minor. This is despite the fact that a woman is not commanded to learn Torah, as stated in Kidushin (34a) and Eruvin (27a).

ואור"ת דאין זו ראיה דברכת התורה לפניה ולאחריה לאו משום תלמוד תורה שאפילו ברך ברכת הערב נא או נפטר באהבה רבה חוזר ומברך

(q)

Question #1: Rabeinu Tam says this is not a valid proof, as the blessing made before and after reading the Torah is not because it is a Mitzvah to learn Torah. Even if someone already said the blessing of "Harev Na" or he was exempt from Ahavah Rabah he still says the blessings when getting an Aliyah.

תדע במקום שאין לוי כהן קורא במקום לוי ומברך אף על פי שכבר ברך בקריאה ראשונה

1.

Question #1 (cont.): This is clearly true, as in a place where there is no Levi the Kohen reads in place of the Levi and he recites the blessings again, even though he just did so when he received his first Aliyah.

ועוד דאיכא למימר דהא דאשה עולה היינו באמצע שלא היו רגילים לברך כדאיתא בפרק הקורא את המגילה עומד (דף כא.) תנא פותח מברך לפניה וחותם מברך לאחריה

2.

Question #2: Additionally, it is possible to say that a woman only receives an Aliyah in the middle of the Torah reading during the time when the custom was that they did not make blessings in the middle of the reading (only at the very beginning and the very end). This is as the Gemara in Megilah (21a) states, "The Tana teaches that the first to read makes a blessing, and the last to read recites the blessing afterwards."

והאידנא כולהו מברכין גזירה משום הנכנסים ומשום היוצאים ומיהו עולין למנין שבעה משמע בסוף שבעה

(r)

Observation: Nowadays everyone makes a blessing due to a decree that the people coming late and those leaving early will make a mistake. However, people who count for the seven Aliyos implies at the end of the seven.

ומקטן דמברך ברכת המזון אף על פי שהוא פטור אין ראיה לאשה

(s)

Implied Question: There is no proof from the fact that a minor causes others to fulfill their obligation of Birkas ha'Mazon, even though he is exempt from having to do so, to a woman (being able to make a blessing). (Why not?)

דקטן בא לכלל חיוב וחייב לחנכו ואינו מוזהר על לא תשא

(t)

Answer: This is because a minor will eventually be obligated fully and therefore it is an obligation to educate him to make blessings, and he is not commanded on Lo Sisa (saying the name of Hash-m in vain).

2)

TOSFOS DH TANYA

תוספות ד"ה תניא

(SUMMARY: Rashi and Tosfos argue regarding the proper text and explanation of our Gemara.)

שני גרסות כתובים

(a)

Text: There are two versions of the text in our Gemara.

ומתוך פ"ה משמע שכך היה הגירסא מתעסקין בהן עד שילמדו אפילו בשבת ואין מעכבין התינוקות מלתקוע בשבת ואין צריך לומר בי"ט הא גופא קשיא אמרת מתעסקין עד שילמדו אפילו בשבת אלמא לכתחילה אמרי' [תקעו] והדר תני אין מעכבים עיכובי הוא דלא מעכבין הא לכתחילה לא אמרינן זילו תקעו ל"ק כאן בקטן שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא הגיע לחינוך

(b)

Opinion #1: Rashi implies that his text read, "They are involved in it until they learn to blow Shofar, even on Shabbos. We do not stop children from blowing Shofar on Shabbos, and certainly on Yom Tov. This itself is difficult. The Beraisa says that they can be involved until they learn how to blow Shofar, even if they are doing so on Shabbos. This implies that we can tell them to blow Lechatchilah on Shabbos. The Beraisa then states, "One should not stop etc." implying that we do not stop them, but it is not Lechatchilah to tell them to go and blow Shofar!" There is no contradiction (between these statements in the Beraisa), as one is regarding a minor who is at an age that he is supposed to be educated, and one is younger than this age."

ופי' בקונטרס שהגיע לחינוך מתעסקים בהן עד שילמדו וכ"ש שאין מעכבים

1.

Opinion #1 (cont.): Rashi explains that children who are supposed to be educated can deal with the Shofar until they learn how to blow it, and certainly we do not stop them.

ודבר תימה הוא האיך יכול לומר דבקטן שהגיע לחינוך מתעסקים ואפילו בשבת והלא אין מצות היום בשופר

(c)

Question #1: This is very difficult. How can he say that a minor who is supposed to be educated can learn to blow a Shofar, even on Shabbos? There is no Mitzvah to blow a Shofar on Shabbos!

ועוד דגבי קטן שלא הגיע לחינוך קתני אין מעכבים מלתקוע בשבת אבל לכתחילה לא אמאי הא אפילו בהגיע לחינוך שרי להתעסק בו כדי שילמדו

(d)

Question #2: Additionally, regarding a minor who is not yet supposed to be educated, the Mishnah says one does not stop him from blowing on Shabbos. However, Lechatchilah he should not do so. Why? Even if he is at an age when he is supposed to be educated it is permitted to learn how to blow the Shofar!

ומיהו י"ל לפי' דהאי לכתחילה לא אמרי' להו תקעו היינו דאין צריך לומר להם תקעו דלא מחייב ללמדו כיון דלא הגיעו לחינוך אבל איסורא ליכא

(e)

Answer: However, it is possible to answer for Rashi that the words, "However, Lechatchilah one should not do so" means we do not tell him to blow in general, as there is no need to teach him how to blow since he did not yet reach an age when he is supposed to be educated. However, there is no prohibition against doing so.

ונראה לי איפכא דקטן שהגיע לחינוך אין מעכבים בשבת אבל לכתחילה לא אמרינן להו תקעו כיון דאיכא איסורא דרבנן

(f)

Opinion #2: It seems to me that the opposite is correct. If a minor reached an age when he is supposed to be educated, we do not stop him from blowing on Shabbos. However, Lechatchilah we do not tell them to blow Shofar since there is a Rabbinic prohibition against doing so.

ומכל מקום לא מחייב להפרישו דאי לא שבת היה מצות היום בשופר

1.

Opinion #2 (cont.): Even so he is not obligated to stop him from blowing Shofar, as if it would not be Shabbos it would be a Mitzvah today (on Rosh Hashanah) to blow Shofar.

וקטן שלא הגיע לחינוך מתעסקים כלומר שרי להתעסק אפילו בשבת ולאו משום דמחייב להתעסק

2.

Opinion #2 (cont.): A minor who is not supposed to be educated can be involved in this, meaning even on Shabbos. This has nothing to do with him being obligated in learning how to blow Shofar.

וגירסא אחרת הכתוב בספרים מוכחא כפירוש זה שכתוב בהן עד שילמדו אפילו בשבת ואין מעכבין את התינוקות מלתקוע בי"ט הא בשבת מעכבים הא אמרת רישא אפי' בשבת אין מעכבים ל"ק כאן בקטן שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא הגיע לחינוך

(g)

Proof: There is a different text in various Sefarim that clearly reads like this explanation. They say, "Until they learn, even on Shabbos. And we do not stop the children from blowing on Yom Tov, implying that on Shabbos we do stop them. Didn't we say that in the first case we would not even stop them from doing so on Shabbos? This is not difficult, as one is referring to a minor who is of an age when he must be educated, and one when he is not yet at an age when he must be educated."

ואף על גב דתניא ביבמות בפ' חרש (דף קיד.) לא יאמר אדם לתינוק הבא לי מפתח הבא לי חותם אלא מניחו תולש ומניחו זורק

(h)

Implied Question: This is despite the fact that the Beraisa says in Yevamos (114a) that a person should not say to a child, "Bring me a key, bring me a seal," but he is allowed to let him uproot and throw things.

ומוקי לה אביי תולש בעציץ שאינו נקוב וזורק בכרמלית דרבנן כי היכי דלא תפשוט מינה דקטן אוכל נבילות אין ב"ד מצווין להפרישו משמע דאיסורא דרבנן נמי לא ספינן ליה בידים

1.

Implied Question (cont.): Abaye says that this is referring to a child uprooting a pot that does not have a hole in it and throwing it into a Karmelis, which is forbidden according to Rabbinic law. This is in order that you should not derive from here that Beis Din does not have to separate a minor from eating Neveilah. This implies that we do not even give him (to eat) something that is prohibited according to Rabbinic law!

מכל מקום שרי להתעסק בו לתקוע אפי' בשבת כיון דזמנין איכא מצוה בתקיעת שופר ולא דמי לשאר איסורים

(i)

Answer: Even so, it is permitted for him to learn how to blow Shofar even on Shabbos, since there are times when it is a Mitzvah to blow Shofar. This is unlike other prohibitions (that are always forbidden).

וכמו שפי' מוכח בריש ערכין (דף ב: ושם) דההיא דמעכבים מתוקמא בהגיע לחינוך דאמרינן התם הכל חייבים בתקיעת שופר לאתויי קטן שהגיע לחינוך דתנן אין מעכבין התינוקות לתקוע

1.

Proof: My explanation is supported in Erchin (2b). The Gemara there says that we stop minors from blowing Shofar if they have reached the age of education (regarding Mitzvos). We say there that when the Mishnah says, "Everyone is obligated in blowing Shofar" it includes a minor who is supposed to be educated in Mitzvos. This is as the Mishnah states, "We do not prevent children from blowing Shofar."

33b----------------------------------------33b

3)

TOSFOS DH SHIUR TERUAH

תוספות ד"ה שיעור תרועה

(SUMMARY: Tosfos explains how long the sounds of the Shofar must be.)

פירש בקונטרס שלשה קולות בעלמא כל שהוא

(a)

Opinion #1: Three "sounds" means three of the shortest sounds (Pnei Yehoshua - without an interruption in between the sounds).

ולקמן (דף לד.) אמרינן דאתקין רבי אבהו בקסרי קשר"ק קש"ק קר"ק משום דמסופק בתרועה דקרא אי תרועה ממש מה שאנו קורין תרועה דהוא ילולי יליל או שברים דגנוחי גנח או שברים ותרועה שניהם צריך לתרועה דדלמא גנוחי גנח וילולי יליל

1.

Observation: The Gemara later (34a) says that Rebbi Avahu instituted that one should blow, "Tekiah - Shevarim - Teruah - Tekiah," "Tekiah - Shevarim - Tekiah" and "Tekiah - Teruah - Tekiah." This is because the word "Teruah" used by the Torah could be referring to what we call a Teruah which is many short bursts of crying, it could be referring to Shevarim which represents a short series of groans, or it could be Shevarim and Teruah because perhaps it is the groans together with the short cries.

וצריך ליזהר בשברים שלא יהא מאריך על כל אחד בפני עצמו כג' יבבות של שלשה קולות כל שהוא דאם כן נעשה תקיעה ולא שברים דהא שיעור תקיעה כתרועה ושיעור תרועה כג' יבבות

2.

Opinion #1 (cont.): One must be careful regarding the Shevarim that he should not sound each Shever equivalent to three Yabavos of three sounds each. If he does so, it becomes a Tekiah (Pnei Yehoshua - since a Tekiah is three short sounds without interruption according to Rashi) and not a Shevarim, as the amount of a Tekiah is like a Teruah, and a Teruah is the length of three Yabavos.

ונראה שחייב אדם להאריך בתקיעה של קשר"ק יותר משל קש"ק ובשל קש"ק יותר משל קר"ק

(b)

Opinion: It appears that a person must blow a lengthy Tekiah during the set, "Tekiah - Shevarim - Teruah - Tekiah" more than during the set of "Tekiah - Shevarim - Tekiah." He must blow a longer "Tekiah during the set of "Tekiah - Shevarim - Tekiah" than during the set of "Tekiah - Teruah - Tekiah."

דהא שיעור תקיעה כתרועה וקשר"ק אנו עושים משום ספיקא דגנוח ויליל נמצא שצריך להאריך בתקיעות של קשר"ק כשיעור שלשה שברים וג' יבבות

1.

Opinion (cont.): This is because the amount of a Tekiah is like that of an entire Teruah. We say one should blow Shevarim-Teruah because we are unsure if a Teruah is groans and short cries. Therefore, one should blow a Tekiah that is together with Shevarim-Teruah as long as the amount of three Shevarim plus three Yabavos.

ובתקיעות של קש"ק כשיעור ג' שברים דהא עבדינן קש"ק משום ספיקא דגנוחי גנח ובתקיעות של קר"ק כשיעור תרועה שהוא ילולי יליל

2.

Opinion (cont.): The Tekios of Shevarim must be as long as the three Shevarim, as the reason for this series is because a Teruah might mean a Shevarim of groans. The Tekios of Teruah must only be as long as a Teruah of short cries.

ומיהו אם מאריך בכל התקיעת כתקיעות קשר"ק אין לחוש דיכול להאריך כמו שירצה כדתנן ומשך בשניה כשתים אין בידו אלא אחת

3.

Opinion (cont.): However, there is no problem if one blows a lengthy Tekiah, like he blows by the set of Shevarim-Teruah, by all of the Tekios. He can blow as long of a Tekiah as he like, as the Mishnah states that if one blew a Tekiah that is as long as two Tekios he only fulfills his obligation of blowing one Tekiah.

ומטעם זה נמי אין לחוש אם עשה ארבעה וחמשה שברים שהשברים במקום תרועה והוי לה תרועה אריכתא כמו שאנו מאריכין ביבבות

4.

Opinion (cont.): Similarly, there is no problem if one blows four or five Shevarim, as the Shevarim are in the place of a Teruah and it is like a long Teruah, similar to how we blow many Yabavos.

וריב"א והר"י בן הר"ר מאיר מפרשים דיבבא היא שלש כחות של כל שהוא נמצאת תרועה תשע כחות ושיעור תקיעה כך היא

(c)

Opinion #2: The Riva and the Ri ben Rav Meir explain that a Yabava is three sounds (Pnei Yehoshua - with an interruption in between them, unlike Rashi). This means that a Teruah is nine such sounds, and so is a Tekiah.

ולפירושם אין לחוש אם מאריך קצת בשברים

1.

Opinion #2 (cont.): According to their explanation, there is no problem blowing a lengthy Shevarim (since it does not sound like a Tekiah, as a Tekiah is without interruption and Shevarim are with interruption).

וצריך למשוך לתקיעה של קשר"ק לפירושם כשיעור ג' שברים ותשע כחות ומי שלא משך התקיעות כשיעור הזה ומשך קצת בשברים לא קיים מצוה לא כמר ולא כמר

2.

Opinion #2 (cont.): One must blow a Tekiah of "Shevarim-Teruah according to their explanation like the length of three Shevarim and nine sounds. Whoever does not blow a Tekiah that is this long, and he blows a long Shevarim, does not fulfill his Mitzvah according to Rashi or the Riva.

ורבינו חננאל פי' כפירוש הקונטרס

(d)

Observation: Rabeinu Chananel holds like Rashi.

ועכשיו נוהגין לתקוע בישיבה לאחר קריאת התורה שלשים קולות ג' קשר"ק וג' קש"ק וג' קר"ק ובתפלה תוקעין אמלכיות קשר"ק ואזכרונות קש"ק ואשופרות קר"ק

(e)

Observation: The custom currently is to blow thirty sounds from the Shofar when people are sitting down after the reading of the Torah. We blow three sets of "Tekiah-Shevarim-Teruah-Tekiah," three sets of "Tekiah-Shevarim-Tekiah," and three sets of "Tekiah-Teruah-Tekiah." In Shemoneh Esreh, we blow "Tekiah-Shevarim-Teruah-Tekiah" during Malchiyos, "Tekiah-Shevarim-Tekiah" during Zichronos, and "Tekiah-Teruah-Tekiah" during Shofros for a total of forty sounds).

ולפום סוגיא דכולה פירקין היה ראוי לתקוע בשעת תפלה אמלכיות קשר"ק קש"ק קר"ק וכן אזכרונות וכן אשופרות או לאחר תפלה כולהו

(f)

Implied Question: According to the Gemara, it would be fitting to blow during Shemoneh Esrei a set of each type (Shevarim Teruah, Shevarim, Teruah) by Malchiyos, and to do the same for Zichronos and Shofros. Alternatively, one should blow all of them after Shemoneh Esrei. (Why don't we do this?)

אבל קודם תפלה לא אשכחן כדתנן מי שבירך ואח"כ נתמנה לו שופר

1.

Observation: However, we would not think that one should blow Shofar before praying. This is as the Mishnah states here (33b) that if someone made a blessing (i.e. Davened Musaf) and then received a Shofar etc. (The Mishnah did not give an example of not having a Shofar beforehand, as clearly this is not the time to blow.)

אלא אשכחן בפרק קמא לעיל (דף טז.) למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב את השטן והיינו כדעבדינן

(g)

Answer: However, we find earlier (16a) that the Gemara says, "Why do we blow Tekios and Teruos while sitting and then do so again while standing? This is in order to confuse the Satan." This is why we do what we do.

ומיהו לכאורה נראה לתקוע בתפלה כמו כן אמלכיות זכרונות ושופרות קשר"ק קש"ק קר"ק אכל חד וחד כדי לצאת מספק דרבי אבהו

(h)

Opinion: Even so, it seems that we indeed should sound the Shofar during Shemoneh Esrei by blowing a set of each sound during Malchiyos, Zichronos, and Shofaros. This is in order to avoid the doubt of Rebbi Avahu (see a above).

ובערוך פי' שהיו עושין כן שפי' בערך ערב דהלין דמחמרי [ועבדי] שלשים כדיתבין ושלשים בלחש ושלשים על הסדר כנגד מאה פעיות דפעיא אימיה דסיסרא ואלין [עשרה] אינון כשגומרין כל התפלה קול תקיעיא דיחידאי מיתבעי למיהוי [עשרה] תשר"ת תש"ת תר"ת והם מאה

1.

Opinion (cont.): The Aruch explains that indeed this used to be done. He explains under the entry, "Arev" that those who are stringent and blow thirty sounds when they are sitting, thirty when they are saying the quiet Shemoneh Esrei, and thirty when the Chazan repeats Shemoneh Esrei. This alludes to the one hundred cries that were cried by the mother of Sisra. The other ten are blown at the end of Davening, a set of each (Shevarim Teruah, Teruah, Tekiah) in order to add up to ten sounds. This altogether is one hundred sounds.

ועל מנהג שלנו היה תמיה ר"ת דקשר"ק של מלכיות וקש"ק דזכרונות וקר"ק דשופרות סותרין זה את זה דאי גנח ויליל כולהו בעי למיעבד קשר"ק ואי גנח לחוד כולהו בעי למיעבד קש"ק ואי יליל כולהו קר"ק

(i)

Question: Rabeinu Tam did not understand our custom, as blowing Shevarim Teruah by Malchiyos and Shevarim by Zichronos and Teruah by Shofros contradict each other. If both groans and cries are needed, they should be sounded by all of them (Malchiyos, Zichronos, and Shofaros). If only groans are needed, they should be sounded by all of them, and if cries are needed they should be sounded by all of them!

והנהיג רבינו תם במקומינו לתקוע גם אזכרונות ואשופרות קשר"ק כמו במלכיות דהשתא נפיק מכל ספיקי וליכא אלא הפסק ובהכי סגי שלא לשנות המנהג ביותר דהא אמרינן שמע תשע תקיעות בט' שעות ביום יצא

(j)

Opinion #1: Rabeinu Tam therefore instituted in our area to blow a set of Shevarim-Teruah by Malchiyos, Zichronos, and Shofaros. This way we avoid any doubts, and there is only an interruption. This helps without changing the custom drastically. This is as we say that if one heard nine Tekios in nine hours of the day, he has fulfilled his obligation.

ונראה שיש קצת ליתן טעם על המנהג שלנו דסבר לה כמאן דאמר בסמוך אחת מדברי תורה ושתים מדברי סופרים וכיון שעשו בישיבה כל הספיקות של תורה ושל סופרים לא חשו לחזור ולעשות בשעת תפלה אלא ספיקא דאורייתא

(k)

Opinion #2: It is possible to give somewhat of a reason for our custom. The custom is according to the opinion stated later that "one ("Teruah," see 34a) is for Torah law and two are Rabbinic law." Since they already blew the Shofar while sitting, enough to fulfill all of the possible opinions defining Teruah according to Torah and Rabbinic law, they did not deem it necessary to go back and do it again during Shemoneh Esrei. They only did enough to fulfill any doubt according to Torah law.

ובקדושת דאגן הסהר שעשה ר' שמשון ב"ר יונה כתיב נוי ארבעים קולות בהריענו והיינו כמנהגינו וכן בסדר רב עמרם אלא שכתב דבסוף מריע תרועה אחת בלא תקיעה

(l)

Proof: In the Kedushah of "Agan ha'Sohar" composed by Rebbi Shimshon ben Rebbi Yonah he writes, "beauty of forty sounds when we blow Shofar," which follows our custom. The same is stated in the Seder Rav Amram, but he adds that at the end one sounds a long Teruah without a Tekiah.

וא"ת אהנך דישיבה היכי נפיק הא תניא בס"פ (דף לד:) תקיעות וברכות של ראש השנה ויום הכפורים מעכבות זו את זו אלמא בעידן צלותא בעי למיעבד

(m)

Question: How do we fulfill our obligation with the Tekios of sitting? The Beraisa states (34b) that the Tekios and Berachos of Rosh Hashanah and Yom Kippur are all needed to fulfill these obligations. This implies that the Shofar must be sounded during Shemoneh Esrei!

לאו פירכא היא דאע"ג דמשמע מתוך פי' הקונטרס דאם בירך ולא תקע או תקע ולא בירך פירוש בירך מלכיות זכרונות ושופרות אי אפשר לומר כן

(n)

Answer: This is not a question, as even though Rashi implies that when the Gemara says, "if one recited the blessings but did not sound the Shofar or visa versa" that it is referring to Malchiyos, Zichronos, and Shofaros, it is impossible to say this.

דהתניא לקמן (שם) שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין כשהוא הולך הולך למקום שתוקעין ואין הולך למקום שמברכין

1.

Proof #1: This is as the Beraisa states later (ibid.) that if there are two different cities, and in one they are blowing Shofar and in the other they are Davening, he should travel to the one where they are blowing and not where they are Davening.

ותנן מי שבירך ואח"כ נזדמנה לו שופר משמע שבלא שופר יכול לברך

2.

Proof #2: Additionally, the Mishnah states, "if someone Davened and afterwards found a Shofar" implying that without a Shofar he could make a blessing.

אלא תקיעות וברכות מעכבות זו את זו היינו שהתקיעות מעכבות זו את זו והברכות מעכבות זו את זו כשמברך מלכיות זכרונות ושופרות יברך שלשתן או לא יברך כלל וכן תקיעות שברים תרועות אם בקי בשלשתן יתקע ואם לאו לא יתקע

3.

Answer (cont.): Rather, Tekios and blessing all being needed refers to all of the Tekios that need to be blown must be blown to fulfill the Mitzvah of Shofar, and all of the blessings of Malchiyos, Zichronos, and Shofaros must be said in order to fulfill Davening on Rosh Hashanah. If he cannot say all of them, he should not say any of them. The same applies to Tekios, Shevarim, and Teruos. If he knows how to blow all three, he should blow Shofar. If he does not, he should not.

וצריך לדקדק באותן שלשים קולות שאנו תוקעין בישיבה שכשמסיים השלשה קשרקי"ם ומתחיל הקשקי"ם או כשמסיים הקשקי"ם ומתחיל הקרקי"ם למה לי שתי תקיעות זו אחר זו

(o)

Question: One must understand the following. When the thirty sounds are blown when everyone is sitting and he finishes the three sets of Shevarim Teruah and he starts sets of Shevarim, or when he finishes Shevarim and starts Teruah, why does he need to blow two Tekios in a row?

ממה נפשך יפטר בתקיעה אחת דאי גנח ויליל הרי יצא בשלשה קשר"ק ואי גנח לחוד אותה תקיעה אחרונה של קשר"ק אחרון תעלה לו למנין קש"ק וכן אם יליל אותה תקיעה אחרונה של קש"ק אחרון תעלה לו למנין קר"ק

1.

Question (cont.): It should be enough to have one Tekiah for both either way! If a Teruah is groans and cries and he blew Shevarim Teruah, he fulfilled his obligation! If Teruah is only groans, the last Tekiah of Shevarim Teruah can be used for the Shevarim! If Teruah is cries, the last Tekiah of Shevarim should be used for the set of Teruah!

ושמא כיון שעשו התקיעה לשם פשוטה שאחר התרועה לא רצו שתעלה לשם פשוטה שלפניה

(p)

Answer: It is possible that since the Tekiah was blown to be a Tekiah after a Teruah they did not want it to count for the Tekiah before (a Teruah).

ומיהו אשכחן ומשך בשניה כשתים שהיתה עולה לשתים אי לאו משום דפסוקי תקיעה בתרתי לא מפסקינן

(q)

Observation: However, we do find that a person who blows a Tekiah that is equivalent to two Tekios would be considered to have blown two Tekios were it not for the fact that we do not split a Tekiah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF