1)

TOSFOS DH v'Harei Yovalos

תוס ד"ה והרי יובלות

(SUMMARY: Tosfos raises a difficulty in the Gemara.)

יש תימה מאי ס"ד הא לא מיתוקמינן כלל אלא לרבי ישמעאל בנו של ר"י ב"ב בן ברוקה לקמן.

(a)

Question: Why does the Gemara bother with this question, only to establish that the Gemara is according to Rebbi Yishmael? The Gemara already established this a few lines earlier!

2)

TOSFOS DH b'Echad b'Shevat

תוס ד"ה באחד בשבט

(SUMMARY: Tosfos clarifies the objective of the Gemara.)

פי' בתמיה

(a)

Explanation: This is a question.

3)

TOSFOS DH Sheloshah

תוס ד"ה שלשה

(SUMMARY: Tosfos identifies the Tana that Rav Ashi sides with.)

הא לא מתוקמא כר"ש דלית ליה אחד באלול אלא כר"מ אתיא [ואכתי] צריכי למימר דנסיב לה אליבא דתנאי דלרגלים לא מיתוקמא כר"מ.

(a)

Observation: Rav Ashi's answer (that there are three Roshei Shanim that everyone agrees on, only counting those starting at the beginning of a month) is only according to Rebbi Meir, as Rebbi Shimon does not count the first of Elul. However, the Mishnah is still Rebbi's opinion based on the Tanaim, and not just the opinion of Rebbi Meir, as Rebbi Meir does not agree regarding the Rosh Hashanah l'Regalim (he holds one Regel is enough).

4)

TOSFOS DH Lavshu Karim ha'Tzon

תוס ד"ה לבשו כרים הצאן

(SUMMARY: Tosfos explains the meaning of this Pasuk.)

מתרגמינן יעלון דוכרייא עילוי ענא והוא לשון נקיה ובקונט' מפרש לקמן (ד' יא.) לגבי הא דאמר רבי יהושע בניסן נברא העולם דקאמרינן באותו הפרק זמן בהמה וחיה שמזדווגים זה עם זה ובכאן לא פירש כן.

(a)

Observation: The Targum translates this as "the rams alight onto the sheep," which is a modest terminology for their relations. Rashi later (11a, DH v'Oso) explains that when Rebbi Yehoshua Ben Levi states that the world was created in Nisan, this is shown by the fact that animals mate at this time (just as when the world originally needed to start being populated by the various species of animals). However, Rashi here does not mention this fact (NOTE: The Gilyon Hashas points out that Tosfos clearly did not have this text regarding the animals in the Gemara, unlike the text of Rashi.)

5)

TOSFOS DH Samuch l'Gamro Isuro

תוס ד"ה סמוך לגמרו עשורו

(SUMMARY: Tosfos resolves a difficulty presented by a Mishnah regarding the time for separating Ma'aser of grain.)

ואף על גב דתנן בפ"ק דמעשרו' (מ"ג) התבואה והזיתים משיביאו שליש

(a)

Question: How can the Gemara say that grain is only finished and ready to have Ma'aser taken close to the new year of Ma'aser (the first of Tishrei)? Doesn't the Mishnah state in Ma'asros (1:3) that they are ready to have Ma'aser taken when they are one-third ripe?

מ"מ אין דרך ללקטם אלא כשנגמרו.

(b)

Answer: Our Gemara is not referring to when Ma'aser could be taken, but rather to when it practically is taken, which is usually towards Tishrei.

6)

TOSFOS DH Mah Ma'aser Dagan

תוס ד"ה מה מעשר דגן

(SUMMARY: Tosfos suggests from where we learn the time of separating Ma'aser of grain.)

כדתנן בפירקין (דף ב.)

(a)

Implied Question: Where does it state in our Mishnah that Tishrei is the Rosh Hashanah for the Ma'aser of grain?

ולירקות דהיינו למעשר כך מפרש בגמ' (דף יב.)

(b)

Answer: This is stated in our Mishnah through the word "Yerakos," as interpreted by the Gemara later (12a).

ומיהו לא מפרש מנלן

(c)

Question: How does the Gemara know this to be true?

ושמא נפקא לן מדכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה וגמר שנה שנה מתשרי דכתיב מראשית השנה כדלקמן (ע"ב) גבי לשמיטין

(d)

Answer#1: It could be that the Gemara learns the law of Ma'aser where the Pasuk states "ha'Yotzei ha'Sadeh Shanah Shanah" (Devarim 14:22) from the Pasuk "mei'Reishis ha'Shanah" (Devarim 11:12) which is referring to the Rosh Hashanah of Tishrei (8b).

[ועי"ל דטעמא דבתשרי כדפירש רש"י פ"ב דכתובות (דף כה.) דלא נתחייבו ישראל במעשר עד שהתחילו למנות שמיטין א"כ מעשר בשמיטין תלה רחמנא ושמיטין הוי תשרי ר"ה].

(e)

Answer#2: It could be based on the fact that Bnei Yisrael were not obligated in Ma'aser until they started keeping Shemitah (see Rashi in Kesuvos 25a, DH v'Lo Nischayvu). As the years of Shemitah are based on the first of Tishrei, Ma'aser must also be based on the first of Tishrei.

7)

TOSFOS DH Rav Chisda k'Rebbi Zeira

תוס ד"ה רב חסדא כר' זירא

(SUMMARY: Tosfos explains how Rebbi Zeira understands our Mishnah.)

דמוקים ליה למתני' לתקופות

(a)

Explanation: Rav Chisda holds like Rebbi Zeira who says the Rosh Hashanah "l'Shanim" on the first of Tishrei is referring to the Tekufah.

והא דלא תנא תשרי ר"ה למלכי אומות העולם

(b)

Question: According to this answer, why didn't the Mishnah include that the first of Tishrei is the Rosh Hashanah for the dating of the years of gentile kings in Shtaros?

משום דבאומות העולם לא קמיירי.

(c)

Answer: Our Mishnah is not talking about the new year's effect on matters which involve gentiles.

8)

TOSFOS DH l'Tekufos

תוס ד"ה לתקופות

(SUMMARY: Tosfos shows how we calculate the Molad of the Tekufah according Rebbi Eliezer and Rebbi Yehoshua.)

ומונין מולד הלבנה והתקופה מאחד בתשרי ורבי יהושע מונה מניסן ויש נפקותא מרובה בדבר במה שקודם מנין של זה למנין של זה חצי שנה

(a)

Explanation: Rebbi Eliezer and Rebbi Yehoshua argue regarding the Molad and Tekufah. Rebbi Eliezer holds that these start from the first of Tishrei, while Rebbi Yehoshua holds that they start from the first of Nisan (for information regarding what is the Tekufah and Molad, see Sifsei Chachamim on our Tosfos, and in his introduction to Rosh Hashanah at length).

והא דקיימא לן פרק כיצד מעברין (עירובין ד' נו. ושם) דאין תקופת ניסן נופלת אלא בארבעה רבעי היום אם בתחילת היום וכו' היינו משום דהתם כולהו כר' יהושע דתניא בברייתא כוותיה דשמואל סבר כר' יהושע דלר"א בכ"ה באלול נברא העולם ולר' יהושע בכ"ה באדר היינו דכשנברא אדם בששי קדש החדש

(b)

Observation: The Gemara in Eruvin (56a) which states that the Tekufah of Nisan only falls on the "quarters" (6th, 12th, 18th 24th hrs.) of the day must be according to Rebbi Yehoshua.

1.

Note: Being that a Tekufah is 91 days and seven and one half hours, if the Tekufah is counted from Nisan to Nisan one will always end up with 6 extra hours, making the Tekufah fall on the sixth hour. The extra six hours of the next year will mean the Tekufah will fall on the 12th hour, the next year on the 18th, and so on.

וזה טעם למחשבי העבור לאחר שצרפו כל השעות והקפה של כל מחזורים שמסירין ז"ט תרמ"ב פי' ז' ימים תשע שעות תרמ"ב חלקים

(c)

Observation: Those who count the Molad back from the beginning of the world (i.e. for the purpose of calculating the monthly Molad) will need to take away 7 days, 9 hours, and 642 Chalakim (Note: Chazal split an hour into 1,080 "Chalakim" - "parts" to an hour, due to the fact that the number 1,080 is divisible by every number from one to ten besides seven, making it easy to split into halves, thirds, etc.). This length of time is referred to by Tosfos as ZaT TaRMaB. (Note: Tosfos will now proceed to explain why.)

דרגילים לומר

(d)

Implied Question: Where does this number come from?

לפי שהיתה הלבנה נזופה ע"י שקטרגה ונהגה נזיפה בעצמה ז"ט תרמ"ב

(e)

Answer #1: Some say that the moon acted as if it was placed in Niduy after it told Hash-m that it is not appropriate that the moon and the sun should be the same size (see Chulin 60b). It therefore moved backwards this amount of time.

ולא מצינו טעם זה בכל מקום

(f)

Refutation: There is no source for such a statement.

אלא זהו הטעם לפי שהמונה מבריאת העולם לא מונה ר"ה עד יום ששי שנברא אדם הראשון ובשעה תשיעית נצטווה כדאמר פרק אחד דיני ממונות (סנהדרין ד' לח:) ומסתמא אז קדש החדש

1.

Answer #2: The world was created on the twenty-fifth of the month (according to Rebbi Eliezer, the twenty-fifth of Elul), six days before the creation of Adam ha'Rishon on the first of the month. Adam ha'Rishon was commanded at the beginning of the ninth hour not to eat from the Eitz ha'Da'as (see Sanhedrin 38b), and he probably was commanded then to be Mekadesh the Chodesh which he must have promptly done.

ומשקדש החדש ע"כ היה המולד ו' שעות קודם דשית שעי מכסי סיהרא ונמצא המולד בתחילת שעה ט"ו דהיא שעה שלישית של יום וסימן וי"ד פי' ביום ו' בסוף שעה י"ד היה המולד מאחר שלא היה ר"ה עד יום ו' שקידש אדם הראשון החדש נמצא שנברא העולם בכ"ה באלול

2.

We can assume that when Adam was Mekadesh the Chodesh the new moon was unable to be seen at least six hours beforehand, as the new moon is always covered up at least six hours before it is seen. This would mean that the Molad was at the beginning of the third hour of daylight on that day, fifteen hours from the start of the previous night. This can be symbolized as "VID - Vav, Yud Daled," meaning that this took place on the sixth day at the end of the fourteenth hour of creation. Since Rosh Hashanah did not occur until Friday, when Adam announced the new month, it is evident that the creation of man occurred before Rosh Hashanah, on the 25th of Elul.

ואותה שנה של תוהו שמונין משום דיום אחד בשנה חשוב שנה

3.

There is something called a "Shanah Shel Tohu" - "year of emptiness" which we use to calculate what the Molad would have been in the year before man was created. This is based on the concept of "Yom Echad ba'Shanah Chashuv Shanah," - "one day of a year is considered a year." Being that the world was created at the "end" of the year, six days before the "Rosh Hashanah" when man was created, we calculate the Molad and Tekufah as if the entire year before Rosh Hashanah actually existed.

4.

Note: To determine the day and time at which the Molad of Nisan in the "Shanah Shel Tohu" would have occurred, we simply subtract for each month 29 days 12 hours and 793 Chalakim. Since we are calculating only the day of the week, and not the day of the month, we can drop the first 28 days (which are divisible by 7), which leaves us (in shorthand notation) 1d 12h 793ch to subtract per month.

וכשתדקדק על מולד ניסן של תוהו שלפני תשרי של יישוב שבו נברא אדם תמצא מולד ניסן ברביעי בתשע שעות תרמ"ב חלקים, שאתה צריך להשליך ב' ד' תל"ח לאחריו (ב' ימים ד' שעות תל"ח חלקים), ומולד תשרי של תוהו שלפניו שנמצא ב' ה' ר"ד

5.

We can now calculate the Molad of the Tishrei and Nisan of the year of Tohu. The Molad of Nisan of Tohu was 6 x (1d 12h 793ch) = 9d 4h 438 ch earlier than the Molad of Adam's Tishrei. We drop the first seven days again, leaving 2d 4h 438ch (as stated by Tosfos). [The Molad of Nisan of Tohu was therefore on Wednesday at 9h 742 ch.] The Molad of Tishrei of Tohu is similarly reached by subtracting 12 x (1d 12h 793ch) from the Molad of Adam's Tishrei. This comes out to 2d (Monday) 5h 204 ch, which Tosfos refers to as "BaHaRaD".

ולתקופה מניסן של תוהו מונין שהיתה התקופה בתחילת ליל ארבעה

6.

We rule like Rebbi Yehoshua regarding the Tekufah, as is implied by the Gemara in Eruvin (56a), and Rebbi Eliezer regarding the Molad. (Note: The Tosfos ha'Rosh explains that we rule like Rebbi Yehoshua regarding the solar-dependent Tekufah, and therefore Tosfos understands that the Tekufah of Rebbi Yehoshua is to be started from Nisan, despite the fact that we follow Rebbi Eliezer regarding the lunar-dependent Molad, and assume that Adam was created on Rosh Hashanah of Tishrei.)

ונמצאת תקופת תשרי של יישוב של אחריו ביום ד' ט"ו שעות כדאמרינן בפרק כיצד מעברין אין בין תקופה לתקופה אלא תשעים ואחד יום וז' שעות ומחצה נמצא דשתי תקופות ט"ו שעות ונמצא דקדמה תקופת תשרי למולד א' כ"ג פי' יום אחד כ"ג שעות

7.

The Tekufah of Tishrei thus occurred on Wednesday of creation at 15 hours, as follows. The length of a Tekufah is 91d 7.5h, and there are two Tekufos between Adam's Tishrei and the preceding Nisan of Shanah Shel Tohu, which is when the sun was created at the beginning of Wednesday night (according to Rebbi Yehoshua's understanding). The length of two Tekufos is 182d 15h, thus the first Tekufah of Adam's Tishrei was 15 hours into Wednesday. We already know that the first Molad was at "VID," Friday at the fourteenth hour (see 2 above). Thus the Tekufah was 1d 23h before the Molad of Adam's Tishrei.

ונמצא דקדמה תקופת ניסן את המולד ז' ט' תרמ"ב/ דל חצי (שעה) [שנה], עודפת התקופה על המולד ה' י' תרמ"ב (פי' ה' ימים י' שעות תרמ"ב חלקים), וכשתצרף ה' י' תרמ"ב עם א' כ"ג עולה ז' ט' תרמ"ב

(g)

CONCLUSION OF ANSWER #2: To determine the difference in time between the Tekufah and Molad of Nisan in the year of Tohu, we can simply calculate the difference between half a solar year (2 x 91d 7.5h = 182d 15h) and half a lunar year (6 x 29d 12h 793 ch = 177d 4h 438ch). We then add that number to the difference of 1d 23h that we already have found. The above equation shows a difference of 5d 10h 642ch plus 1d 23h, or a total difference of 7d 9h 642ch (referred to by Tosfos as ZaT TaRMaB). This is the amount of time by which the Tekufah of Nisan preceded the Molad in the Shanah Shel Tohu.

והרי עכשיו נוהגין למנות מתשרי של תוהו שנות העולם כדפי', דיום אחד בשנה חשוב שנה, (ותקופת ניסן) [ולתקופה מניסן] מונין, [ו]מולד תשרי ב' ה' ר"ד, וזקוקים להסיר ז' ט' תרמ"ב

1.

Since today we count the years of the world (to determine the Molad) from the Tekufah of Tishrei of Shenas Tohu, as previously explained (f:3), we must subtract ZaT TaRMaB to arrive at the correct time of the Molad from the Nisan of the Shenas Tohu.

ודבר תימה הוא במה נחלקו ר"א ור' יהושע דתניא לקמן (דף יב.) מונין לתקופה מניסן ולמולדות מתשרי והלא היו יכולים לברר הדבר דכ"ד שעות מיכסי סיהרא בין חדתא לעתיקא כדאיתא בסוף פ"ק דערכין (דף ט: ושם) והם מרחיקין המולד זה מזה ב' ד' תל"ח כולי האי אין ראוי לטעות דאיך יטעו בו שני ימים.

(h)

Question: The Molad changes by 2d 4h 438 ch over six months, as we saw above (f:5). Thus, if the Molad would have occurred six months earlier than it actually did, the Molad would be off by more than two days. Why, then, is there an argument between Rebbi Yehoshua and Rebbi Eliezer over when the first Molad occurred? It should be simple enough to determine by sight the time of the true Molad today, within two days, and to extrapolate from that when the first Molad must have been on Friday (d:6) at the end of the fourteenth hour of either Nisan or Tishrei?

9)

TOSFOS DH sheha'Chodesh

תוס ד"ה שהחדש

(SUMMARY: Tosfos explains how the Gemara determined that the Pasuk refers to Rosh Ha'Shanah.)

שאין הלבנה נראית לרחוקים כגון שחרית לבני מערב וערבית לבני מזרח לפי שקטנה היא סמוך לחדושה כפי' הקונטרס

(a)

Rashi's Explanation: What does the Gemara mean by "Chag she'ha'Chodesh Miskaseh Bo" - "the holiday that that the month is covered in it? At this time, the moon is not seen to those far away from it, meaning in the morning to those in the west and in the evening to those in the east, as it is very small right after it becomes a new moon.

והביא ר"ת ראיה מויקרא רבה בפרשת אמור אל הכהנים דקאמר התם תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו והלא ניסן חדש ונכסה ויש בו חג אלא זה שחגו בו ביום ואין לך חדש שהוא נכסה ויש בו חג וחגו ביומו אלא תשרי

1.

Proof: Rabeinu Tam supports this explanation from a Midrash (see Sifsei Chachamim for the explanation of the Midrash at length).

ועוד מפרש ר"ת מתכסה מזומן כמו ליום הכסא יבא ביתו דבפרק חלק (סנהדרין דף צו:) גבי עמון ומואב שיבבי בישי דארעא דישראל הוו וכו'

(b)

Rabeinu Tam's Explanation: "Miskaseh" refers to "preparation," meaning that Rosh Hashanah is the Yom Tov that the month is ready for. A similar definition of "Keseh" is found in the Pasuk "l'Yom ha'Keseh" (see Rashi in Mishlei 7:20, DH l'Yom ha'Keseh).

והר"ר משולם מפרש שהחדש מתכסה בו שאין חטאת ר"ח קרב בראש השנה כדכתיב מלבד עולת החדש ומנחתה ולא כתיב מלבד חטאת ועולה

(c)

R. Meshulam's Explanation #1: This alludes to the Chatas of Rosh Chodesh, which is "covered up," meaning that it is not brought, on Rosh Hashanah.

והקשה לו ר"ת דבריש תוספתא דשבועות תניא (ל') שעירים מקריבים ישראל בכל שנה וחשיב י"ב בראשי חדשים ובאופן דמוסף דר"ה וחיות אשר הנה מרובעות יסד ר"א הקלירי מוספי חדש עשתי עשרה דהיינו פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה ושעיר לכפר

1.

Question: Rabeinu Tam asked that from the Tosefta and from a Tefilah instituted by Rebbi Eliezer ha'Kalir it seems clear that the Chatas of Rosh Chodesh is brought on Rosh Hashanah!

והשיב לר"ת שלא אמר שאין בו מוסף אלא מתכסה שלא הזכיר הכא חטאת בקרא דמלבד כמו שהזכיר עולה

2.

Answer: Rabeinu Meshulam explained that he didn't mean that the Chatas is not brought, just that it is not mentioned in the Pasuk "Milvad Olas ha'Chodesh u'Minchasah" (Bamidbar 29:6) which mentions the other Korbanos of Rosh Chodesh brought on Rosh Hashanah.

ועוד פי' מתכסה שאין מזכירין מוסף של ר"ח בתפלה משום דאמרי' רשב"ג ה"ל בריה דבסים קליה עייל קמי תיבותא כי מטי לראשי חדשים אישתיק ולא רצה לאמרו פי' דמוטב שיבא זכאי ויכפר על החייב ואל יבא חייב ויכפר על הזכאי פירוש ההוא דר"ח קרוי חייב משום דאמרי' אמר הקדוש ברוך הוא הביאו כפרה וכו' עכ"ל

(d)

R. Meshulam's Explanation #2: The Korban Musaf of Rosh Chodesh is "hidden," meaning not mentioned, in the Tefilah of Musaf.

ור"ת רגיל להזכיר ולומר מלבד עולת החדש ולסיים ושני שעירים לכפר חד דר"ח וחד דר"ה.

1.

Rabeinu Tam argued on this, and mentioned the Korban Musaf of Rosh Chodesh in Musaf.

10)

TOSFOS DH b'Asarah b'Tishrei

תוס ד"ה בעשרה בתשרי

(SUMMARY: Tosfos offers an alternative to the answer found in the Gemara.)

לרב אשי דאמר לעיל ארבעה ראשי השנה בד' ראשי חדשים פריך הא דא"ל רב חסדא לעיל רגל שבו ר"ה לרגלים הוה נמי מצי לשנויי הכא הכי.

(a)

Observation: According to the opinions (Rav Ashi, Rav Chisda) that the Rosh Hashanah of Regalim in the Mishnah does not really mean that the Rosh Hashanah for Regalim is on the first of the month, but rather that it is in the middle of this month (l'Regel she'Bo, see 4a), one could have answered our Gemara's question in a similar fashion (reading of Tosfos according to the Maharsha).

11)

TOSFOS DH v'Rabanan Shenas Chamishim

תוס ד"ה ורבנן

(SUMMARY: Tosfos explains the Rabanan's interpretation of the Pasuk.)

לרבנן כיון דאינה מתקדשת מתחילתה איצטריך ליה קרא להכי ולא איצטריך למעוטי סופה מחמת דמוסיפין מחול על הקדש דהשתא מבציר בציר אסופי מבעיא

(a)

Observation: As the Rabanan don't hold that the beginning of Yovel is Kodesh, they do not need a Pasuk to teach that we do not add more than the rest of the year to Yovel. If Yovel begins late, it is logical that it does not end later than it should (as opposed to Shabbos etc. which begins early and ends late).

וא"ת אדרבה כ"ש דצריך טפי משום דכתיב בקרא שנה ואין כאן שנה שלימה אא"כ תמשך עד יוה"כ אחר

1.

Question: On the contrary, they should require a special teaching because the Torah states Yovel is a "Shanah" - "year." Doesn't the simple explanation of "year" mean a full year?

ויש לומר דכיון דלא שייך טעמא דתוספת ממילא בלא שום יתור ממעטא מקרא דוקדשתם דמשמע דוקא שנת החמשים.

2.

Answer: Being that the Torah also states that specifically "the fiftieth year" is holy (Yovel), this redefines our understanding of what a year is in this case.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF