FROM PREVIOUS CYCLE 
ROSH HASHANAH 26 (5 Sivan) - Dedicated l'Zecher Nishmas Reb Chaim Aryeh ben Aharon Stern Z'L by Shmuel Gut of Brooklyn, N.Y.

ראש השנה דף כו. א

האם עד הרואה (שלא העיד) נעשה דיין בדינים דלהלן?

בדיני נפשות בקידוש החדש ודיני ממונות
לר' טרפון עד נעשה דיין
לר' עקיבא אין עד נעשה דיין עד נעשה דיין [1]

אליבא דר"ע איזה חלוקות נאמרו בדין עד נעשה דיין? [תוד"ה רחמנא].

בעד שראה את העדות ולא העיד בעד שגם העיד
בדיני נפשות, ובחבלות אין עד נעשה דיין
בעדות החדש דאורייתא אין עד נעשה דיין עד נעשה דיין
בקיום שטרות דרבנן עד נעשה דיין

ראש השנה דף כו: א

בראש השנה, ביובל ובתעניות, באיזה סוג שופר תוקעים?

בראש השנה ביובל בתעניות
לתנא קמא - דיליף גז"ש "שביעי" "שביעי" ביעל פשוט ביעל פשוט באילים כפופין
לר' יהודה - דלא יליף גז"ש באילים כפופין ביעל פשוט באילים כפופין [2]
לר' לוי באילים כפופין באילים כפופין ביעל פשוט

באיזה שופר תוקע לכתחילה בר"ה ובאיזה רק בדיעבד, לשיטות התנאים דלהלן? [תוד"ה של].

לפירוש ראשון בתוס' [3] לפירוש שני בתוס' [4]
לת"ק דמתניתין לעיל
(דף כו.)
בדיעבד תוקע בכל השופרות חוץ משל פרה לכתחילה תוקע בכל השופרות חוץ משל פרה
לר' יוסי דמתניתין דלעיל תוקע גם בשל פרה
לת"ק דמשנתנו לכתחילה תוקע בשל יעל פשוט
לר' יהודה דמשנתנו לכתחילה תוקע בשל איל כפוף
-------------------------------------------------

[1] דדוקא גבי דיני נפשות משום דכתיב (במדבר לה:כד-כה) "ושפטו העדה" "והצילו העדה" - דיש לב"ד להפך בזכותו, ואלו שראו אותו שהרג את הנפש ודאי שלא יראו לו שום זכות. משא"כ בשאר דינים שלא נאמרה גזה"כ הזו, בזה מודה ר"ע שעד נעשה דיין.

[2] הנה ר' יהודה לא כתב להדיא מה סברתו בתעניות. אכן כתב במאירי, דמזה שסתם במשנתנו, ש"מ דמודה בזה לת"ק שהוא באילים כפופין.

[3] תוס' בפירוש הראשון נקטו שאין קשר בין המחלוקת התנאים במשנה דלעיל למשנתנו, וכל התנאים של משנתנו ס"ל שבדיעבד יוצא בכל השופרות (חוץ משל פרה) וכדעת ת"ק דהמשנה לעיל.

[4] הפירוש השני בתוס' ס"ל שכל התנאים מיירי על תקיעת השופר אפי' לכתחילה, ות"ק של המשנה דלעיל ס"ל שכל השופרות כשרים לכתחילה בלא חילוק, והתנאים של המשנה שלנו חולקים עליו, דת"ק דמתניתין ס"ל שכל השופרות הם בדיעבד ולכתחילה הוא ביעל פשוט, ור' יהודה ס"ל שכל השופרות הם בדיעבד ולכתחילה בשופר של איל כפוף. (וע' בדברינו בפנים באיזה פירוש נשארו תוס' למסקנא).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף