ראש השנה דף יד. א

מה קובע למעשר במינים דלהלן?

בסתם
ירקות
בצלים הסריסין ופול המצרי שזרעו לירק
שמנע מהם מים ל' יום קודם ר"ה [1]
לפירוש א' ברש"י לפירוש רומיים, ולתוס'
לר' יוסי הגלילי [2] בתר לקיטה בתר שנה שעברה [3] בתר לקיטה
לר' עקיבא [4] בתר לקיטה בתר לקיטה [5] בתר שנה שעברה [6]
לתנא דמתניתין בשביעית בתר לקיטה בתר שנה שעברה
-------------------------------------------------

[1] דרכן של ירקות אלו למנוע מהם מים זמן מסוים לפני לקיטתן כדי להקשותן, לפיכך סבר תנא דמתניתין (שביעית פ"ב מ"ט) דחילקום חכמים משאר ירקות. אכן בשאר ירקות אפי' שמנע מהם מים, בטלה דעתו ולא השתנה דינם מדין ירקות שאזלינן בתר לקיטה.

[2] דרשת ר' יוסי מה גורן ויקב שגדלים על מי שנה שעברה אף כל שגדל על מי שנה שעברה, יצאו ירקות שגדלים גם על מי שנה הבאה עד שהם נלקטים.

[3] וכסברת המשנה בשביעית שאם מנע מהם מים הם מתעשרין לשעבר, דכיון דס"ל לריה"ג שהכל תלוי אם גדלים על מי שנה שעברה או על מי שנה זו, הרי אלו שמנע מהם מים הם גדלים רק על מי שנה שעברה.

[4] דרשת ר' עקיבא מה גורן ויקב שגדלים על רוב מים אף כל שגדל על רוב מים - דהינו מי גשמים, יצאו ירקות שגדלים על כל מים - דהיינו מה שאדם משקה אותם בעצמו.

[5] דכיון שהם גדלים על כל מים ולא רק על מי גשמים הרי שאינם דומים לגורן ויקב ולכן הם מתעשרים בתר הלקיטה.

[6] דכיון שמנע מהם מים שלשים יום לפני ר"ה נעשו כשדות בעל - דהיינו כשדות שמסתפקות רק ממי גשמים, וא"כ הם דומים לגורן ויקב.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף