FROM PREVIOUS CYCLE 
ROSH HASHANAH 7 - Dedicated by Mrs. Tzippora Lipschutz, in prayer that the merit of learning Torah and teaching it to thousands will bring a Refu'ah Sheleimah for her sister, Chayah Miryam bas Sarah.

ראש השנה דף ז. א

מאימתי מתחילים למנות את שנת בכור, לענין שצריך הכהן להקריבו או לאוכלו? [תוד"ה הא].

תם לענין הקרבתו בעל מום לענין אכילתו תם ונעשה בעל מום
לענין אכילתו
מאימתי
מתחילים
מבן ח' ימים -
שראוי להקרבה
קים ליה דכלו לו חדשיו: מיום שנולד
לא קים ליה דכלו לו חדשיו: מבן ח' ימים
מבן ח' ימים -
שראוי להקרבה

עברו את השנה בזמנים דלהלן מה הדין?

קודם ר"ה אחר ר"ה סמוך לאדר עד פורים עד סוף אדר
מה
הדין?
אינה
מעוברת
מעוברת
בדיעבד
הוא
זמן העיבור
מעוברת לר' יהושע ור' פפייס: מעוברת [1]
לחכמים: אינה מעוברת

ראש השנה דף ז: א

המשכיר לביתו בית בלשונות דלהלן לכמה זמן הוא מושכר?

אמר "לשנה" אמר "לשנה זו"
לת"ק דברייתא ולמתניתין לי"ב חודש מיום ליום באחד בניסן עלתה לו שנה [2]
לי"א דברייתא ולברייתא הב' לי"ב חודש מיום ליום לי"ב חודש מיום ליום [3]

מה הן ד' ראשי שנים אליבא דהתנאים דלהלן?

אליבא דר' מאיר אליבא דר' שמעון

אליבא
דתנא
דמתניתין

א. א' בניסן - למלכים [4] א' בניסן - למלכים ולרגלים
ב. א' באלול - ר"ה למעשר בהמה -----
ג. א' בתשרי - לשנים, לשמיטין, ליובלות, לנטיעה, לירקות א' בתשרי - למעשר בהמה, לשנים, לשמיטין, ליובלות, לנטיעה, לירקות
ד. בא' בשבט לב"ש או בט"ו בשבת לב"ה - ר"ה לאילן
ההוספה דתנא דברייתא ה. ט"ז בניסן - ר"ה לעומר לאכול מהחדש
ו. ו' בסיון - ר"ה לשתי הלחם להביא מנחות מהחדש
-------------------------------------------------

[1] וכן היא סברת הברייתא דידן שאמרה שניסן הוא ר"ה לעיבורין - כלומר להפסקת עיבורין, לומר שעכ"פ אפשר לעבר אותה עד סוף אדר.

[2] אולם בתנאי שעמד בבית לפחות שלשים יום, וזה הטעם שנתנה הברייתא את הדוגמא שאפי' לא עמד אלא באחד באדר, לומר שעכ"פ עמד בבית שלשים יום דבפחות מזה ואין אדם אדם טורח.

[3] כך נקט הרשב"א בביאור הסוגיא, דכיון שעל כרחך דאין ר"ה ניסן כיון שגם בניסן יורדים גשמים ובודאי כוונת אדם ששוכר בית לכל ימות הגשמים זה כולל גם את ניסן, הרי שאין ר"ה מיוחד לענין זה. והר"ן מפרש שלשיטה זו ר"ה הוא תשרי.

[4] אבל לא לרגלים דס"ל דאין ר"ה לרגלים לענין "בל תאחר".

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף