PESACHIM 97 (Hoshana Raba) - dedicated by Gedalliah Jawitz in honor of the Yahrzeit of his father, Yehuda ben Simcha Volf Jawitz.

1)

TOSFOS DH ILEIMA SHE'NIMTZA KODEM SHECHITAH V'HEIMIR BO KODEM SHECHITAH P'SHITA

תוס' ד"ה אילימא שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה פשיטא למה לי קרא

(SUMMARY: Tosfos explains why the Mishnah itself does not answer the Gemara's question.)

ואע"ג דקתני ליה במתני' לאשמעינן דאיכא תמורה דלא קרבה ...

(a)

Implied Question: Even though ostensibly, the Mishnah mentions it to teach us that there is such a thing as a Temurah that cannot be brought ...

מ"מ לא איצטריך להכי.

(b)

Answer: Nevertheless, it is not necessary to tell us this.

2)

TOSFOS DH P'SHITA

תוס' ד"ה פשיטא

(SUMMARY: Tosfos explains as to why the Gemara does not answer here as it did earlier, that the Pasuk is merely an Asmachta.)

השתא לא שייך לשנויי דקרא אסמכתא בעלמא, כדשני לעיל ...

(a)

Clarification: Now it is not possible to say that the Pasuk is merely an Asmachta ...

דאם כן, קרא למאי אתא.

(b)

Reason: Because if it is, then what is the Pasuk really coming to teach us.

3)

TOSFOS DH ELA LA'V SHE'NIMTZA KODEM SHECHITAH

תוס' ד"ה אלא לאו שנמצא קודם שחיטה

(SUMMARY: Tosfos questions Abaye's query on Rabah, according to the first Lashon.)

תימה, ללישנא קמא מאי מקשה אביי לרבה מהך ברייתא ...

(a)

Question: According to the first Lashon, how can Abaye query Rabah from this Beraisa ...

והלא סיפא מסייעתא לו בהדיא, כדמסיק השתא?

1.

Question (cont.): Seeing as the Seifa specifically supports him.

וזהו תימה לומר שלא ידע אביי סיפא דברייתא דמקשי מינה.

(b)

Conclusion: And it is very difficult to suggest that Abaye did not know the Seifa of the Beraisa from which he asked.

4)

TOSFOS DH AMAR SHMUEL KOL SHE'BE'CHATAS MEISAH ETC.

תוס' ד"ה אמר שמואל כל שבחטאת מתה כו'

(SUMMARY: Tosfos establishes Shmuel like Rebbi Zeira, as opposed to Rebbi Yochanan.)

שמואל כרבי זירא סבר דאמר 'חצות קבע'.

(a)

Clarification: Shmuel holds like Rebbi Zeira who maintains that 'Chatzos fixes'.

מדא"ר יוחנן 'אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר שחיטה'.

(b)

Clarification: Since Rebbi Yochanan says that 'A Pesach is not brought as a Shelamim unless it is found after the Shechitah.

והכי [דייק] לקמן.

(c)

Proof: And this what the Gemara extrapolates later (on Amud Beis).

5)

TOSFOS DH U'KELALAH HU V'HAREI ETC.

תוס' ד"ה וכללא הוא והרי כו'

(SUMMARY: Tosfos wonders why the Gemara only asks on the Seifa and not on the Reisha.)

תימה, דפריך א'סיפא דמילתיה ד'כל שבחטאת רועה' ...

(a)

Question: The Gemara asks on the Seifa from 'Kol she'be'Chatas Ro'ah' ...

וא'רישא נמי איכא למיפרך, דהא תמורת חטאת [או] שמתו בעליה דלמיתה אזלא, ואלו בפסח אמרי' במתני' 'דתמורת הפסח רועה, אם המיר קודם חצות' - דקבעיה חצות'.

1.

Question (cont.): When in fact, it could just as well have asked on the Reisha, bearing in mind that Temuras Chatas or where the owner died goes to Misah, whereas in our Mishnah we say that 'Temuras Pesach is Ro'eh, there where it is found before Chatzos', because Chatzos fixes it?

וכן 'מתו בעליו' אמר לקמן - דאי מת אחר חצות, דקבעיה חצות.

2.

Conclusion: Similarly 'Meisu Ba'alav' the Gemara will say later (on 98.) that if he died after Chatzos, Chatzos fixes it?

6)

TOSFOS DH OSAH K'ILU HI B'VEIS HA'KEVAROS

תוס' ד"ה רואין אותה כאילו היא בבית הקברות

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara uses this example.)

נקט הכי משום דדחיית בית הקברות לאו דחיה היא.

(a)

Clarification: The Gemara gives this example because the Dechiyah of a Beis-ha'Kevaros is not a real Dechiyah ...

וכמו כן עברה שנתה לא חשיב דחוי כמו מתו או נתכפרו בעליה.

1.

Conclusion: And in the same way Avrah Shenasah is not a real Dechiyah either, in the way that the owner's death and where the owner obtained a Kaparah independently are.

7)

TOSFOS DH V'RO'EH

תוס' ד"ה ורועה

(SUMMARY: Tosfos disproves Rashi's interpretation of 'Ro'eh' in this case.)

פירש רש"י - ויפלו דמיה לקיץ המזבח, ממדרשו של יהוידע.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that, based on the D'rashah of Yehoyada ha'Kohen, the money is used to purchase Olos for Kayitz ha'Mizbe'ach.

ואין נראה לריב"א, דלא נאמר מדרש יהוידע אלא בהפריש מעות לחטאתו או לאשמו ונשתייר מהם ...

(b)

Refutation: The Ri does not agree however, because the Medrash of Yehoyada only pertains to where one designated money for one's Chatas or Asham and some money for his Chatas or his Asham remains ...

או אבדו והפריש אחרים ואחר כך נמצאו, דמה שנשתייר יפלו לנדבה.

1.

Refutation (cont.): Or to where the money is lost and after the owner has designated other money, it is found, in which case what is left goes to Nedavah.

אבל בכי האי גוונא - שלא נתכפרו עדיין בעלים, אמרינן 'תימכר ויביא אחרת בדמיה'.

2.

Refutation (cont.): But in our case - where the owner has not yet received his atonement, the Din will be 'that it is sold and one brings another Korban with the proceeds.

והביא ר"י ראיה לדבריו - דתנן בפרק ולד חטאת (תמורה, דף כא:) 'ושאבדה, אם משכיפרו ... ; ואם עד שלא כפרו בעליה, תרעה עד שתסתאב, ותמכר ויביא אחרת בדמיה.

(c)

Proof: And the Ri supports his opinion from the Mishnah in Perek V'lad Chatas (Temurah, Daf 21:) 'And one that gets lost, if after it is after the owner has received his atonement ... ; But if it is after before the owner has been atoned for, it must graze in the meadow until it obtains a blemish, when it is sold and an other Korban is purchased with the proceeds'.

והשתא בדחויה גמורה כמו אבדה, דמודי ריש לקיש לאחר כפרה דמתה, קתני 'עד שלא כיפרו, יביא בדמיה אחרת' ...

1.

Proof (cont.): Now if already where it is a real Dechuyah such as Avdah, where Resh Lakish concedes that if it is found after the Kaparah, it must die, yet the Tana rules 'Before the Kaparah, one brings another Korban' ...

בעברה שנתה, דלאו דחוי גמור הוא, דאף לאחר שכיפרו בעליה אינה מתה, לא כל שכן שאם נסתאבה קודם כפרה, דיביא אחרת בדמיה.

2.

Conclusion: By 'Avrah Shenasah', which is not a real Dichuy, seeing as even if it is found after the Kaparah it does not die, how much more so, that if obtains a blemish before the Kaparah, must one bring another Korban with the proceeds!

8)

TOSFOS DH KODEM CHATZOS LA'V AVUD HU

תוס' ד"ה קודם חצות לאו אבוד הוא

(SUMMARY: Tosfos explains what the Gemara means by that.)

פירוש - ובכי האי גוונא לא איירי שמואל ...

(a)

Clarification: And Shmuel is not speaking about such a case ...

דהא שנינן כי קאמר שמואל באבודין קאמר.

1.

Conclusion: Since we learned that Shmuel is referring exclusively to 'Avudin'.

9)

TOSFOS DH ELA RO'EH L'REBBI HEICHI MASHKACHAS LAH

תוס' ד"ה אלא רועה לרבי היכי משכחת לה

(SUMMARY: Tosfos Explains why the Gemara cannot be talking about an animal that got lost at nighttime.)

דליכא למימר כגון שנאבדה בלילה ...

(a)

Refuted Answer: One cannot answer that it got lost at nighttime ...

דאבידת לילה לאו שמה אבידה.

(b)

Refutation: Since lost at night is not considered lost.

ושמואל באבודין איירי, כדפרישית.

1.

Conclusion: And Shmuel is referring exclusively to 'Avudin', as we just explained.

97b----------------------------------------97b

10)

TOSFOS DH KE'DE'REBBI OSHAYA D'AMAR HIFRISH SH'TEI CHATA'OS L'ACHARAYUS ETC.

תוס' ד"ה כדרבי אושעיא דאמר הפריש שתי חטאות לאחריות כו'

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's explanation of the Sugya, offering two alternatives.)

מה שפרש"י דהוה מצי לאקשויי 'והא לא אבוד הוא', אלא דאקשי' קושיא אחריתי,

(a)

Explanation #1: What Rashi explains that the Gemara could have asked 'But this is not Avud?', only it opted to ask a different question ...

לא נהירא, דאין זה סוגיית הגמרא דאמאי דפריך שמואל 'רועה באבודה היכי משכחת לה', לא משני מידי במאי דקאמר 'כדר' אושעיא'?

(b)

Refutation: Does not seem correct, since it is not the way of the Gemara - that when it states 'Like the statement of Rebbi Oshaya', it does not answer the Kashya as to how Shmuel will establish the case of Ro'eh by Avudah?

ונראה לר"י דרבי אושעיא דקאמר 'השניה תרעה', בכל ענין קאמר, ואפי' אבדה אחר כך, דלא דמיא לשאר אבודין, דמתין לרבי.

(c)

Explanation #2: The Ri therefore explains that when Rebbi Oshaya rules that 'the second one is Ro'eh', he speaks in all cases, even if it subsequently becomes lost, since it is not comparable to other cases of Avudin, which must die according to Rebbi.

דשאר אבודין תחלת הפרשתן להקרבה, וכשאבדו נדחו מהקרבה, ובדין הוא שימותו ...

1.

Explanation #2 (cont.): This is because regular Avudin are initially designated to be brought on the Mizbe'ach. Consequently when they become lost they are rejected from going on the Mizbe'ach, and must therefore die.

אבל מפריש ב' חטאות לאחריות, דתחלת הפרשתן לדחוי, כמו שרועה בלא אבדה, הכי נמי באבדה.

2.

Conclusion: Not so where one designates two Chata'os for Achrayus, where they are initially designated for rejection, in which case, just as they are subject to Ro'eh when they are not lost, so too, are they subject to Ro'eh when they are.

אי נמי, איכא למימר דאפילו לא אבדה חשיב כאבדה, הואיל וכשמפרישה לא חזיא להקרבה, חשיב לה אבודה.

(d)

Explanation #3: Alternatively, one can say that even if it not lost it is considered as if it is, bearing in mind that when the owner designated it, it was not fit to be brought as a Korban.

ולא דמיא לאבודת לילה, דהתם לא נדחת בשעה הראוי' להקרבה, והוי כאילו כל שעה ראוי' להקרבה.

1.

Explanation #3 (cont.): And it cannot be compared to one that is lost at nighttime, because there it is not rejected at a time where it is fit to bring, and it is therefore constantly considered as being fit to go on the Mizbe'ach.

אבל הכא איכא חדא ודאי דלא קרבה.

2.

Conclusion: Whereas in our case, one of them is definitely not fit to be brought.

11)

TOSFOS DH HIFRISH SH'TEI CHATA'OS L'ACHARAYUS

תוס' ד"ה הפריש שתי חטאות לאחריות

(SUMMARY: After determining the case, Tosfos has a problem with his conclusion.)

קשה לריב"א, היכי דמי - אי דאמר 'הרי זו חטאת' וחזר ואמר 'הרי זו חטאת' ...

(a)

Question: The Riva asks how this speaks. Because if he said 'Harei Zu Chatas' and then said again 'Harei Zu Chatas' ...

אין קדושה חל על השניה, דאין אדם מביא שתי חטאות על חטא אחד.

1.

Question (cont.): Kedushah will not take effect on the second animal, seeing as one cannot bring two Chata'os for one sin.

ואי דאמר 'הרי אלו בהמות חטאות' ...

2.

Question (cont.): Whereas if he said 'Harei Eilu Beheimos Chata'os ...

האמר רבה במי שהוציאוהו (עירובין ד' נ.) 'כל שאינו בזה אחר זה, אפי' בבת אחת אינו', ואפי' אחת מהן לא קדשה?

3.

Question (cont.): Rabah said in 'Mi she'Hotzi'uhu' (Eruvin, Daf 50.) that 'Whatever cannot take effect one after the other, cannot take effect simultaneously either, in which case, once again, neither of them is Kadosh?

וע"כ אית לן למימר כגון שאמר 'אחת מהן תהא חטאת והאחרת לאחריות'.

(b)

Conclusion: So the only possible case is where he said 'One of them is a Chatas and the other one, for Acharayus'.

וקשה לן, בשלא נאבדה החטאת אחת, אמאי שני' תרע' ...

(c)

Question: That being the case, why, where the one animal did not get lost, is the other animal Ro'eh ...

והא לא הוקדשה אלא לאחריות החטאת, דהיינו אם תאבד, אבל אם לא נאבדה לא נתקדשה?

1.

Question (cont.): After all, it was only sanctified as Achrayus for the Chatas, should it get lost. But should it not get lost, it was not sanctified?

ונראה לר"י, דכל כי האי גוונא גמירי לה דרועה.

(d)

Answer: The Ri therefore explains that the Halachah le'Moshe mi'Sinai is that in such a case the animal is Ro'eh.

12)

TOSFOS DH ELA LI'SHEMUEL K'REBBI SHIMON S'VIRA LEIH

תוס' ד"ה אלא שמואל כר' שמעון סביר' ליה

(SUMMARY: Tosfos first cites various possible explanations as to why Shmuel must go like Rebbi Shimon and not like Rebbi, then delves into how the Gemara's source for the assumption that Rebbi Shimon holds that five Chata'os must die under all circumstances.)

פרש"י, דאי כרבי, מאי סימנא דנקיט שמואל - הלא אף הרועה בחטאת, בפסח קריבה שלמים?

(a)

Explanation #1: Rashi explains that according to Rebbi what sort of Si'man is Shmuel giving, seeing as even where a Chatas is Ro'eh, the equivalent by Pesach is brought as a Shelamim.

ולא נהירא לר"י, דמאי קאמר, הא באבודה לא משכחת לרבי דרועה, דבהפריש שתי חטאות לאחריות, פירש רש"י גופיה דלאו אבוד הוא?

(b)

Refutation: The Ri does not agree however. By Avudah, he asks, we do not find Avudah, according to Rebbi, since where one designated two Chata'os for Acharayus, Rashi himself explains that it is not called 'Avud'?

ומיהו לפירוש ר"י דפירש דר' אושעיא מיירי אפי' באבודה, אתי שפיר.

(c)

Qualification: However, according to Rabeinu Tam, who establishes Rebbi Oshaya even by Avudah, this is no problem.

ונראה לר"י, דכר' שמעון נמי לא מתוקם אלא באבודין, דאם לא כן תיקשי דנאבד קודם חצות ונמצא קודם חצות, בפסח רועה, ואבודת לילה דלאו אבודה (היא) כפסח קודם חצות, מתה לרבי שמעון?

(d)

Explanation #2: The Ri explains that even according to Rebbi Shimon it can only be established by Avudin, since otherwise one can ask from where it is lost before Chatzos and found before Chatzos, where by Pesach we rule 'Ro'eh, whereas by Avudas Laylah, which is not considered Avudah, like a Pesach before Chatzos, Rebbi Shimon holds 'Meisah'?

ואע"ג דלרבי שמעון אית ליה לקמן (ד' צח.) 'בעלי חיים אינן נדחין', וסבירא ליה בפסח [דמית] אחר חצות קרב שלמים, אע"פ שנדחה?

(e)

Implied Question: And even though Rebbi Shimon holds later (on Daf 98.) that 'Live animals are not subject to Dichuy'. And that a Pesach whose owner dies after Chatzos is brought as a Shelamim, even though it was Nidcheh?

שמואל לא קסבר לה בהא כר' שמעון.

(f)

Answer: Shmuel does not hold like Rebbi Shimon in this point.

ורשב"ם מפרש דהא דשנינן 'כי קאמר שמואל באבודין, בדחויין לא אמר', שנויא דחיקא הוא.

(g)

Explanation #3: Whereas the Rashbam explains that the Gemara original answer 'that Shmuel is talking about Avudin and not about Dechuyin', is a forced answer.

והשתא דמשני 'סבר לה כרבי שמעון', מתרץ מילתיה דשמואל כמשמעות הראשון דמיירי בין באבודין בין בדחויין.

(h)

Explanation #3 (cont.): So when the Gemara answers that 'he holds like Rebbi Shimon', it is reestablishing him like we understood him initially - that he is speaking both by Avudin and by Dechuyin.

והשתא לא מצי שמואל סבר כרבי, דאם כן קשיא 'חטאת שעברה שנתה והפריש שתי חטאות לאחריות', דלרבי לאו למיתה אזלי, ובפסח קריבה שלמים.

(i)

Consequently: Now it is no longer possible to establish Shmuel like Rebbi, since, if one did, there would be a problem from a 'Chatas which passed its first year and one then designates two Chata'os for Achrayus. According to Rebbi, it does not die, yet by Pesach it is brought as a Shelamim.

הלכך מוקי לה כרבי שמעון' דאמר 'בכל חמש חטאות דלמיתה אזלי בכל ענין', ואילו בפסח קרבי שלמים.

1.

Conclusion: That is why the Gemara establishes it like Rebbi Shimon, who holds that five Chata'os must die under all circumstances, whereas by the Pesach they are brought as a Shelamim.

ואע"ג דנאבד ונמצא קודם חצות בפסח, רועה לשמואל, דהא קתני לה בהדיא במתני'.

(j)

Implied Question: Even though a Pesach that was lost and is found before Chatzos is Ro'eh according to Shmuel, seeing as it is specifically mentioned in the Mishnah?

מיהו חד צד באבד קרב שלמים, כגון נמצא אחר חצות ...

(k)

Answer: There is however, one side of Avad that is brought as a Shelamim - there where it is found after Chatzos ...

וה"ק - בכל ענין שבחטאת מתה, איכא צד דבפסח קרב שלמים.

1.

Answer (cont.): And what the Gemara is therefore saying is that any case where a Chatas dies, there is one side of a Pesach that is brought asw a Shelamim.

וקא משמע לן לאפוקי מדרבי יוחנן ...

(l)

Conclusion: And he is coming to preclude Rebbi Yochanan ...

דבע"א לא הוה קמשמע לן מידי, דבענינים אחרים מיתנו או במשנה או בברייתא דקרב שלמים

1.

Proof: Since in any other case, he would not be teaching us anything, seeing as there are other cases learned either in a Mishnah or in a Beraisa where the Pesach is brought as a Shelamim.

ואין ר"י יודע מנא ליה לגמרא דלר' שמעון חמש חטאות מתות בכל ענין.

(m)

Query: The Ri does not know why the Gemara takes for granted that Rebbi Shimon's ruling that five Chata'os must die, applies under all circumstances.

ויש לדקדק מדקתני בפרק שני דתמורה (דף טו.) 'רבי שמעון אומר, חמש חטאות מתות, ולד חטאת, תמורת חטאת.

(n)

Resolution: One can however, deduce it from a Beraisa cited in the second Perek of Temurah (Daf 15.) where Rebbi Shimon says that 'Five Chata'os must die - V'lad Chatas, Temuras Chatas ... '.

ולא מפליג, כדמפליג בריש ולד חטאת (תמורה דף כא:) במתני' באבדה, בין כיפרו הבעלים ללא כיפרו.

1.

Resolution (cont.): The Tana there does not draw any distinctions there, as it does at the beginning of 'V'lad Chatas' (Ibid. 21:) in the Mishnah concerning Avdah, where it draws a distinction between where the owner has been atoned and where he hasn't.

ואיהו לא מפליג לא בהא ולא באחריני. משמע דבכל ענין קאמר.

2.

Conclusion: Whilst he (Rebbi Shimon) draws neither this distinction not any other one, implying that he speaks under all circumstances.

13)

TOSFOS DH HA'MAFRISH NEKEIVAH L'PISCHO ... V'YAVI B'DAMEHAH SHELAMIM

תוס' ד"ה המפריש נקבה לפסחו ... ויביא בדמיה שלמים

(SUMMARY: Tosfos qualifies this ruling.)

אומר ר"ת' דהא דקתני 'ויביא בדמיה שלמים' - היינו בשנשתיירה אחר הפסח, כמו כולה בבא דלעיל.

(a)

Clarification: Rabeinu Tam explains that when the Mishnah says 've'Yavi be'Damehah Shelamim' - this refers to where it is leftover after Pesach, like the entire earlier section.

אבל קודם הפסח, יביא בדמיה פסח.

1.

Clarification (cont.): But before Pesach, one uses proceeds to purchase a Pesach.

וכן מחלק בהדיא בברייתא בתמורה באלו קדשים (דף יט.).

(b)

Support: In fact a Beraisa in Temurah, in 'Eilu Kodshim' (Daf 19.) draws this distinction.

14)

TOSFOS DH V'YAVI B'DAMEHAH SHELAMIM

תוס' ד"ה ויביא בדמיה שלמים

(SUMMARY: Tosfos explains why one cannot bring the animal itself as a Shelamim, and why it requires a blemish.)

אבל היא עצמה אינה קריבה שלמים, דיש דחוי בדמים, כדאמר בגמרא שמתחלה לא הוקדשה ליקרב היא עצמה.

(a)

Clarification: But the animal itself cannot be brought as a Shelamim, since the value is subject to Dichuy, as the Gemara explains, seeing as to begin with it was not sanctified to be sacrificed.

וא"ת, ימכרנה כמות שהיא בלא מום, כיון שמעולם לא נתקדשה קדושת הגוף?

(b)

Question: Why can one not sell it as it is without a blemish, bearing in mind that it has not been sanctified with a Kedushas ha'Guf?

ואור"י, דלא מיבעיא מקדיש נקבה לפסחו, דפסח קרב שלמים אחר הפסח, והיא ראויה לשלמים אם תחלה הוקדשה לכך ...

(c)

Answer: It is not necessary to mention where one is Makdish a Nekeivah as a Pesach, since a Pesach can be brought as a Shelamim after Pesach, and the animal itself would have been fit to bring as a Shelamim had it been sanctified as such ...

אלא אפי' מקדיש נקבה לאשמו אמר באלו קדשים (שם:) 'תרעה עד שתסתאב. ותימכר ויביא אשם'.

1.

Answer (cont.): But even if one is Makdish it as an Asham, the Gemara rules in 'Eilu Kodshim (Ibid. Amud Beis) 'Tir'eh ad she'Tista'ev ve'Timacher ve'Yavi Asham'.

ואפילו רבי שמעון דאמר התם ‘תימכר שלא במום’, מצי מודה הכא כדפרישית.

2.

Answer (cont.): Moreover, even Rebbi Shimon, who says there that 'It may be sold without a blemish', may well concede here that a blemish is required, as Tosfos already explained.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF