1)

TOSFOS DH LO NITZR'CHAH L'OSAN SH'TEI AMOS

תוס' ד"ה לא נצרכה אלא לאותן שתי אמות

(SUMMARY: Tosfos discusses the location of the two Amos, and clarifies exactly what the Gemara means.)

לא בעי למימר דאותן שתי אמות היו מונחות בגגו של היכל ...

(a)

Refuted Explanation: The Gemara is not saying that those two Amos were placed on the roof of the Heichal ...

דהא שער מזרחי שעליו צורת שושן הבירה, אחת משערי העזרה היה.

1.

Refutation: Since the eastern gate on top of which was the picture of Shushan ha'Birah was one of the gates of the Azarah.

אלא ה"ק - כמו שאותו שער מזרחי היה מקודש להניח שם כלי קודש, כמו כן 'גגו של היכל קודש' דקאמר היינו להצניע שם כלי קודש.

2.

Correct Explanation: What the Gemara therefore means is that just as the eastern gate was sanctified in order to place the holy vessels on top of it, so too, when it says that the roof of the Heichal was sanctified, it means to place on it holy vessels.

ולא שיהיו כלי קודש צריכין מקום מקודש, כדמוכח בכמה דוכתי.

(b)

Clarification: This does not mean that the holy vessels require a location that is sanctified, as is evident in a number of places ...

אלא הך קדושה אית להו להניחם שם.

1.

Conclusion: But that they possess the sanctity to place them there.

86b----------------------------------------86b

2)

TOSFOS DH U'MAR SAVAR YESH EIM L'MIKRA

תוס' ד"ה ומר סבר יש אם למקרא

(SUMMARY: Tosfos reconciles Rebbi Shimon here with Rebbi Shimon in other places, and reconciles the Gemara on Daf 85 with the opinion here that permits a Pesach to be eaten in two groups.)

וא"ת, והא שמעינן ליה לרבי שמעון בפ"ק דקדושין (דף יח:) דאית ליה 'יש אם למקרא ולמסורת' ...

(a)

Question: But Rebbi Shimon himself in the first Perek of Kidushin (Daf 18:) holds both 'Yesh Eim le'Mikra' and 'Yesh Eim le'Masores' ...

דדריש "בבגדו בה", 'בבוגדו בה' - דאין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר אישות ולא לאישות אחר שפחות?

1.

Source: When he Darshens "be'Vigdo vah" - 'Be'Vogdo vah' - that a man may not sell his daughter as a maidservant after she has been married, and not as a wife after she has been a maidservant?

י"ל, דהתם לא סתרי אהדדי ויכול לדרוש שניהם, אבל הכא דליכא למידרש אלא חד, דריש מקרא.

(b)

Answer: There, the two D'rashos do not contradict each other, so that it ia possible to Darshen them both, whereas here, where it is only possible to Darshen one of them, he Darshens Mikra.

וכן בפ"ק דסנהדרין (דף ד.).

(c)

Precedent: And the same applies to the first Perek of Sanhedrin (Daf 4. [where Rebbi Shimon holds 'Yesh aeim le'Mikra').

והא דאמר לעיל (דף פה.) 'המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה, הרי הוא בלא תעשה', אתי אפילו למאן דאמר פסח נאכל בשתי חבורות ...

(d)

Clarification: And what the Gemara said earlier (Daf 85.) 'Someone who takes the Basar of a Pesach from one group to another, transgresses a Lo Sa'aseh' goes even according to the opinion that permits a Pesach to be eaten in two groups ...

דאחר שנחלק ולקחו כל חבורה חלקה, אסור להוציא חלק חבורה זו לחבורה אחרת.

(e)

Reason: Because once they have split up, and each group has taken its portion, it is forbidden to take the portion of one group to the location of the other group.

3)

TOSFOS DH HA'KALAH HOFECHES PANEHAH (This Dibur belongs to the Mishnah on Amud Alef)

תוס' ד"ה הכלה הופכת פניה

(SUMMARY: Tosfos explains what the Mishnah is coming to teach us.)

איצטריך לאשמעינן דלא חשבינן כשתי מקומות, אע"פ שאכלה מקצת סעודה בלא הפיכת פניה.

(a)

Clarification #1: The Mishnah needs to tell us this to teach us that, even though she ate part of the Se'udah without turning her face, it is not considered to be two locations.

אי נמי, קמ"ל דחייבת להפוך פניה, כדאמר בגמרא - 'כלה' תנן.

(b)

Clarification #2: Alternatively, the Tana teaches us that she is obligated to turn her face, as the Gemara says ' "Kalah', the Mishnah says!'

4)

TOSFOS DH EIN MESARVIN L'GADOL

תוס' ד"ה אין מסרבין לגדול

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not give the same answer one the question as to why he sat on the couch.)

א'מאי דיתיב א'פוריא לא שייך למימר משום דאין מסרבין ...

(a)

Implied Question: 'Ein Mesarvin' is not applicable to where he sat on the couch ...

דישיבת פוריא דבר גסות ושררה הוא, ולא היה לו לישב אי לאו משום 'כל מה שיאמר בעל הבית, עשה'.

(b)

Answer: Because sitting on a couch is indicative of haughtiness and pompousness, and he ought not to have done it, if not because of 'Whatever the the Ba'al ha'Bayis tells one to do, one should do'.

5)

TOSFOS DH NICHNASIN BI'SHELOSHAH ETC.

תוס' ד"ה נכנסין בג' כו'

(SUMMARY: Tosfos explains what the Gemara means.)

פירש ר"ח - חבורה שנמנו על הפסח, ובאו מקצת מהן בעת שדרך בני אדם לאכול, ושגרו הדיילא - פי' שמש לחפש אחריהם ולא מצאן, אם נתקבצו רק שלשה אוכלין את הפסח, ואין עליהן להמתין עד שיבואו כולם, אבל פחות משלשה, לא.

(a)

Clarification: Rabeinu Chananel explains that - If some members of a group was designated to eat the Pesach arrived at the time that people generally eat, and the Shamash went to look for the remainder of the group but could not find them, then if three of them were already gathered, then it is not necessary to wait for the others; but less than three, must wait.

אבל אם היו מקובצים יחד, ויצאו ונתאחרו והדר בהו דיילא ולא מצאן, אפילו לא נשאר רק אחד מהם, אין צריך להמתין ...

1.

Clarification (cont.): But if after having already gathered, they went out and were late in returning, and the Shamash went to look for them but could not find them, then even if only one of them remained, he does not need to wait for them ...

כיון שהיו שם ויצאו.

2.

Clarification (cont.): Since they were already there and left.

6)

TOSFOS DH AMAR RAVINA V'NOSEIN DAMIM

תוס' ד"ה אמר רבינא ונותן דמים

(SUMMARY: Tosfos, who seems to have had a different text than ours [See Chochmas Mano'ach] explains the sequence of the Gemara.)

האוכל פסח.

(a)

Clarification: Whoever eats the Pesach:

ולית הלכתא כוותיה.

(b)

Clarification (cont.): But he Halachah is not like him ...

והנ"מ, דעל בעידנא דעיילי אינשי, והדר בהו דיילא.

(c)

Clarification (concl.): Provided he arrives at a time that people generally eat, and the Shamash went to look for them.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF