1)

TOSFOS DH IM DACHU MACHSHIREI MITZVAH SHE'L'ACHAR SHECHITAH HA'SHABBOS ETC.

תוס' ד"ה אם דחו מכשירי מצוה שלאחר שחיטה השבת כו'

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation and elaborates.)

פי' בקונטרס - מיחוי קרביו.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this pertains to cleaning out its innards.

ותימה לר"י, מה ראיה מייתי, דילמא שאני התם משום דלא אפשר למיעבד מאתמול?

(b)

Question: The Ri asks how he (Rebbi Eliezer) can bring a proof from there; perhaps there it is different, seeing as it was not possible to have performed it from the previous day?

ונראה לר"י, דמכשירי מצוה שלאחר שחיטה דקאמר היינו הקטר חלבים, דאפשר להמתין עד הלילה, ודחי שבת,

(c)

Explanation #2: The Ri therefore explains that Machshirei Mitzvah after the Shechitah to which he refers is the burning of the fat pieces, for which one could have waited to perform at nighttime, yet it overrides Shabbos.

וכן יש בירושלמי - דקא אמר ר' אליעזר 'אימורי ציבור יוכיחו, אע"פ שאפשר להמתין למוצאי שבת. מה לי מכשירין שלאחר שחיטה ... '.

(d)

Support: And so it states in the Yerushalmi, where Rebbi Eliezer states 'The Emurim of the Korban Tzibur are a proof - which even though it is possible to wait until Motza'ei Shabbos. And what is the difference between the Machshirin after Shechitah ... ?

והא דפריך 'משחט נמי לא לשחוט', אע"ג דשחיטה לא אפשר.

(e)

Implied Question: And when the Gemara then asks that one should also not Shecht it, even though it is not possible (to perform it earlier) ...

מ"מ פריך, משום שכבר הוכיח שאין חילוק בין אפשר ללא אפשר, מדשרינן הקטר חלבים.

(f)

Answer: It nevertheless asks, having already proved that there is no distinction between whether it is possible or not, seeing as it permits the burning of the fat pieces.

2)

TOSFOS DH HA'ZA'AH DI'TERUMAH AGM'REIH

תוס' ד"ה הזאה דתרומה אגמריה

(SUMMARY: Tosfos explains the dialogue between Rebbi Eliezer and Rebbi Akiva.)

ואית לן למימר דר' אליעזר הי' סובר דבהזאה דפסח קאמר ר"ע, ולכך היה משיב 'ועליה אני דן' שתהא מותרת.

(a)

Clarification: We need to say that Rebbi Eliezer thought that Rebbi Akiva was referring to the Haza'ah of the Korban Pesach, which is why he answered him that this is precisely what he was weighing up, with the intention of permitting it.

דהשתא סבירא לן דהזאה דפסח דחיא שבת.

1.

Clarification (cont.): Since the Gemara currently holds that Haza'ah of the Pesach is permitted.

וקאמר ליה ר"ע 'או חילוף', שהיה סבור שר' אליעזר היה טועה במה שלמדו דאינה דוחה.

2.

Clarification (cont.): And Rebbi Akiva suggested to him that perhaps it is the other way round, because he thought that Rebbi Eliezer erred in what he taught him that it does not override Shabbos (See Maharsha).

3)

TOSFOS DH DI'TERUMAH GUFAH LO DACHYA SHABBOS

תוס' ד"ה דתרומה גופה לא דחיא שבת

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot learn T'rumah from all the other cases.)

וא"ת, נילף דתידחי שבת מכל הנהו?

(a)

Question: Why can we not learn that it overrides Shabbos from all of the other cases?

וי"ל, משום דיכול לקיים מצות אכילת תרומה אחר השבת.

(b)

Answer: Because it is possible to perform the Mitzvah of eating T'rumah after Shabbos.

4)

TOSFOS DH SHEMA YA'AVIRENAH ARBA AMOS

תוס' ד"ה שמא יעבירנה ארבע אמות

(SUMMARY: Tosfos explains why we are not concerned that the carrier will render the Mei Chatas Tamei.)

וא"ת, ואמאי חיישינן להכי, הלא נושא מי חטאת טמא ויחזור ויטמא את המים?

(a)

Question: Why should we think that, bearing in mind that whoever carries the Mei Chatas is Tamei and will therefore render it Tamei?

ויש לומר, דמעביר בכלי אבנים ובכלי גללים, דלא מקבלי טומאה.

(b)

Answer: It speaks where he transported it in stone or marble vessels, which are not subject to Tum'ah.

5)

TOSFOS DH KATAN BARI MECHAMIN ETC. D'HA CHAZI

תוס' ד"ה קטן בריא מחמין כו' דהא חזי

(SUMMARY: Tosfos establishes this distinction according to Rebbi Eliezer exclusively.)

דווקא לר' אליעזר יש חילוק בין חזי ללא חזי.

(a)

Clarification: Only according to Rebbi Eliezer is there a distinction between fit and unfit.

אבל ר' עקיבא אינו מחלק כלל...

(b)

Clarification (cont.): But Rebbi Akiva does not differentiate between them ...

דהא קאמר במתני' 'הזאה תוכיח'.

(c)

Source: Since he says in the Mishnah 'Haza'ah will prove ... '.

6)

TOSFOS DH LO SH'NA CHALASH V'LO SH'NA BARI EIN MECHAMIN LO CHAMIN ETC.

תוס' ד"ה לא שנא חלש ולא שנא בריא אין מחמין לו חמין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains Rebbi Eliezer's ruling permitting Machshirei Milah to override Shabbos.)

וכי אמר רבי אליעזר ד'מכשירי מילה דחו שבת' ...

(a)

Implied Question: And when Rebbi Eliezer says that Machshirei Milah override Shabbos ...

ה"מ היכא שהוחמו חמין מערב שבת, דחזי.

(b)

Answer: He must be speaking where they heated water on Erev Shabbos, which renders him fit.

7)

TOSFOS DH MI'D'KA'MEHADER A'TAMEI SHERETZ KASAVAR EIN SHOCHTIN ETC.

תוס' ד"ה מדקמהדר אטמא שרץ קסבר אין שוחטין כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he is nevertheless Chayav Kareis.)

מכל מקום חייב הוא כרת לפי שהיה יכול לטבול, ואז היו שוחטין וזורקין עליו ...

(a)

Clarification: Nevertheless, he is Chayav Kareis, seeing as he could have Toveled, in which case they would have Shechted and sprinkled on his behalf.

כדאמר לקמן 'שוחטין וזורקין על טבול יום', דשימשא ממילא ערבא.

(b)

Source: As we will learn shortly - 'Shochtin ve'Zorkin al T'vul-Yom', bearing in mind that the sun sets automatically (and no additional act is required)

8)

TOSFOS DH SHOCHTIN VE'ZORKIN ETC.

תוס' ד"ה שוחטין וזורקין כו'

(SUMMARY: In light of this ruling, Tosfos explains why the Torah nevertheless sees fit to inform us that a Tamei person cannot bring the Korban Pesach.)

וא"ת, אי שוחטי' וזורקי' על טמא שרץ, אמאי כתב רחמנא טמא אינו עושה פסח? פשיטא, דהא כתיב "איש לפי אכלו", לעכב, דבעינן גברא דחזי לאכילה ...

(a)

Question: If we hold 'Shochtin ve'Zorkin al Tamei Sheretz, why does the Torah need to tell us that a Tamei cannot bring the Korban Pesach (See Maharam)? Why is it not obvious, seeing as it writes "Ish L'fi Ochlo" , which requires the person bringing it to be fit to eat it ...

כדמוכח בכיצד צולין (לקמן עח:)?

1.

Proof: As is evident in 'Keitzad Tzolin' (later 78:)?

ונראה לרשב"א, דאיצטריך לאשמעינן דחייב בפסח שני, דלא נימא דמיפטר משום דשני תשלומין דראשון הוא ...

(b)

Answer #1: The Rashba answers that the Torah finds it necessary to teach us that he is Chayav to bring Pesach Sheini, as we would otherwise say that he is Patur, since Pesach Sheini is a substitute for Pesach Rishon ...

דחזי בראשון חזי בשני; דלא חזי בראשון, לא חזי בשני ...

1.

Answer #1 (cont.): Because whoever is fit on Pesach Rishon, can bring iton Pesach Sheni, and whoever is not fit cannot ...

כדאמר לקמן גבי חגיגה בכיצד צולין (לקמן פ.).

2.

Proof: As we will say later with regard to the Chagigah, in 'Keitzad Tzolin' (Daf 80.)

אי נמי, איצטריך למימרא דציבור עבדי בטומאה, כדדרשינן "איש כי יהיה טמא" - 'איש נדחה ואין ציבור נדחין'.

(c)

Answer #2: Alternatively, the Torah needs to tell us that the Tzibur can bring it be'Tum'ah, as the Gemara Darshens "Ish ki Yih'yeh Tamei" - Ish Nidcheh (an individual is pushed away) ve'Ein Tzibur Nidachin'.

69b----------------------------------------69b

9)

TOSFOS DH ACHILAS PESACHIM LO ME'AKVA

תוס' ד"ה אכילת פסחים לא מעכבא

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of this statement.)

פי' בכי האי גוונא שיש בידו לתקן עצמו ואינו מתקן, לא מעכבא.

(a)

Clarification: This means that if he is able to rectify himself (to be able to eat the Korban Pesach), but did not, this does not prevent him from eating it.

אבל בטמא גמור, מעכבא, דהוי דומיא דחולה וזקן.

1.

Clarification: But not if he is properly Tamei, which is no different than a sick person or an old man.

ולא כפירוש הקונטרס, דפי' דהא דכתיב "איש לפי אכלו", היינו למצוה.

(b)

Refuted Explanation: Not like Rashi, who explains that when the Torah writes "Ish L'fi Ochlo", it means that this ideally speaking (Lechatchilah only).

דהא לעיל (דף סא.) אוקימנא ליה לעכב.

(c)

Refutation #1: Bearing in mind that earlier (on Daf 61.) the Gemara established it even by Bedi'eved.

ומסיק בכיצד צולין (דף עח:) מ"איש לפי אכלו", דבעי' גברא דחזי לאכילה.

(d)

Refutation #2: And the Gemara concludes in 'Keitzad Tzolin', based on "Ish L'fi Ochlo", that the man must be fit to eat it.

10)

TOSFOS DH HAI MICHZA CHAZI V'TIKUNI HU D'LO ISKAN

תוס' ד"ה האי מיחזא חזי ותקוני הוא דלא איתקן

(SUMMARY: Tosfos explains why this case is considered unfit to eat the Korban.)

הקשה ריב"א, א"כ, אמאי אמר ר"א לעיל 'ערל שלא מל, ענוש כרת'? הא מיחזא חזי, אלא דלא איתקן.

(a)

Question: If so, asks the Riva, why did Rebbi Eliezer say earlier that an Areil who failed to perform B'ris Milah is subject to Kareis, seeing as he is fit to bring the Korban, only he did not rectify himself?

וי"ל, דשאני התם דמחוסר מעשה בגופו, וחשבינן ליה שלא לאוכליו.

(b)

Answer: It is different there, since he is lacking an act on his body, in which case the Korban is considered 'she'Lo le'Ochlav'.

11)

TOSFOS DH HALACHAH K'REBBI AKIVA

תוס' ד"ה הלכה כר"ע

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara is not troubled by the question of 'Hilch'sa li'Meshicha?'.)

הא דלא פריך 'הלכתא למשיחא'?

(a)

Implied Question: The reason the Gemara does not ask 'Hilch'sa li'Meshicha?'

מפורש [בפ' ד' מיתות סנהדרין] (דף נא:).

(b)

Answer: Is explained in Perek Arba Misos (Sanhedrin, Daf 51:)

12)

TOSFOS DH U'TZERICHA D'I ASHM'INAN ETC.

תוס' ד"ה וצריכא דאי אשמעינן כו'

(SUMMARY: Tosfos explains as to why the Tz'richusa comes to explain Rav Yehudah's ruling, and not that of Rebbi Akiva.)

א'דרב יהודה עביד צריכותא, אמאי איצטריך למיפסק בתרוייהו כר"ע.

(a)

Clarification: The Tz'richusa is according to Rav Yehudah, to explain why he needs to rule in both cases like Rebbi Akiva ...

דאי אדר' עקיבא, הוה ליה לאצרוכי ההיא דפרק שתי הלחם (מנחות דף צו.) גבי 'חביתי כהן גדול, דמסיק התם 'כלל א"ר עקיבא ... '.

(b)

Clarification (cont.): Because if it was to explain Rebbi Akiva himself, it should also have added the casein 'Sh'tei ha'Lechem' (Menachos, Daf 96.) where the Gemara concludes 'K'lal Amar Rebbi Akiva'.

13)

TOSFOS DH AVAL MILAH SHE'NICHR'SU ALEHAH SHELOSHAH-ASAR B'RISOS EIMA D'NIDCHI

תוס' ד"ה אבל מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות אימא דנידחי

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with what they explained earlier - that there is an independent Pasuk for Machshirin.)

תימה, מה מועיל מה שנכרתו עליה י"ג בריתות, הא איכא קרא באפי נפשיה למכשירין, כדפי' לעיל?

(a)

Question: Of what use is the fact that thirteen covenants were made with the Milah, now that there is an independent Pasuk for Machshirin (as Tosfos explained above)?

ונראה לרשב"א לפרש, דאי לאו דפסק רב יהודה כר"ע גבי מילה, ה"א דסבירא ליה בכל מקום כר' אליעזר ...

(b)

Answer: The Rashba therefore explains that, had Rav Yehudah not ruled like Rebbi Akiva with regard to Milah, he would have held completely like Rebbi Eliezer ...

וגבי פסח דפסק כר"ע, היינו להחמיר מדרבנן, שלא יהו מכשירין דוחין שבת, אבל גבי מילה דנכרתו עליה י"ג בריתות, לא.

(c)

Answer (concl.): And with regard to Pesach he rules like Rebbi Akiva - specifically Lehachmir mi'de'Rabbanan, that Machshirin should not override Shabbos, but not by Milah itself, on which thirteen covenants were made.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF