PESACHIM 67 (14 Shevat 5781) - Dedicated l'Iluy Nishmas Gitti Kornfeld (Gittel bas Yisrael Shimon ha'Levy) on her first Yahrzeit, by her children.

1)

TOSFOS DH HA'KASUV NITKO LA'ASEI

תוס' ד"ה הכתוב נתקו לעשה

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of what makes it a La'av ha'Nitak la'Asei and elaborates.)

פי' בקו', דכתיב "כל ימי אשר הנגע בו" - משמע דניתוק לאו הוא 'כל ימיו בדד ישב' - שאם עבר ונכנס יחזור ויצא ואין בו עונש אחר ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains 'Since the Torah writes "All the days (Kol Y'mei) that the plague is on him" - implying that 'Kol Y'mei asher ha'Nega bo" turns "Kol Yamav Badad Yeishev" in to an Asei that is Menatek the La'av.

כמו "לא יוכל לשלחה כל ימיו".

1.

Precedent: Like the Pasuk "Lo Yuchal Leshal'chah Kol Yamav".

וקשה לר"י, דאם כן, ה"ל לאיתויי רישיה דקרא בספרים?

(b)

Question #1: In that case, the Gemara ought to have cited the beginning of the Pasuk(i.e. "Kol Y'mei ...")?

ועוד הקשה ריב"א, דלא דמי, ד"לא יוכל לשלחה כל ימיו" משמע דליכא לאו אלא כשמשלחה כל ימיו, אבל הכא לא משמע מקרא הכי?

(c)

Question #2: Furthermore, asks the Riva, they (the two Pesukim) are not comparable, seeing as "LoYuchal Leshalchah Kol Yamav" actually implies that there is no La'av unless he (therapist) sends her away permanently, whereas there is no such implication here?

ואור"י דהאי נתקו לעשה לא הוי כשאר לאו הניתק לעשה, שהעשה כתוב אחר הלאו בסמוך, משמע שלתקן הלאו בא ...

(d)

Explanation #2: The Ri therefore explains that 'Nitak la'Asei' here is not like 'Nitak la'Asei on other places, where the Asei follows immediately after the La'av, thereby implying that it comes to rectify the La'av ...

כמו "לא תותירו ממנו - והנותר ... " (שמות יב); וכמו "לא תקח האם על הבנים - שלח תשלח" (דברים כב).

1.

Examples: Such as "Lo Sosiru mimenu - ve'ha'Nosar ... " (Sh'mos 12), and "Lo Sikach ha'Eim al ha'Banim - Shalei'ach Teshalach" (Devarim 22).

אלא ה"פ - 'הכתוב נתקו לעשה', דכיון דכל הטמאים היו בכלל 'ולא יטמאו את מחניהם', ופרט במצורע בפני עצמו, עשה אתא להוציאו מכלל האחרים, לנתקו מן הלאו וליתנו בעשה.

2.

Explanation #2 (cont.): The explanation 'The Torah was Menatek to an Asei' therefore is - that since all the Teme'im were included in "ve'Lo Yetam'u es Machneihem", and the Torah then mentions Metzora independently, the Asei comes to remove it from the other Teme'im, to take it away from the La'av, to turn it exclusively into an Asei.

אבל היכא שאינו כתוב הלאו אלא על דבר אחד, לא מנתקינן את הלאו בעשה, אלא הוי בלאו ועשה.

3.

Explanation #2 (concl.): But there where the La'av pertains only to one thing, it does not turn the La'av into an Asei, but remains a La'av and an Asei.

וקשה, דבעל קרי נמי לא לילקי אם נכנס לפנים ממחיצתו, שהכתוב נתקו לעשה, דכתיב "ויצא אל מחוץ למחנה"?

(e)

Question: By the same token, a Ba'al-Keri should also not be subject to Malkos in the event that he entered to within his boundary, since by him too, the Torah was Menatek the La'av into an Asei, as is written "And he shall go outside the camp"?

וי"ל, דהכא בחד קרא איכא תרי עשה - "בדד ישב" ... "מחוץ למחנה מושבו".

(f)

Answer: Here (is different, because) the two Asei - "Badad Yesishev" and "mi'Chutz la'Machaneh Moshavo" are written in the same Pasuk.

והאי ניתוק עשה נראה דלא מהני אלא במחנה שלישית, דלא גרע מזב, הואיל ואיכא לאוקמי ניתוק למחנה שלישי'.

(g)

Clarification: This Nituk Asei, it seems, is only e effective with regard to the third camp (Machaneh Yisrael), since is not worse than a Zav, seeing as it is possible to establish it by the third camp.

ובמחנה שכינה חייב כרת, דלא גרע ממחוסר כפורים.

(h)

Clarification (cont.): Whereas in Machaneh Shechinah he remains Chayav Kareis, since he is not worse than a Mechusar Kipurim.

וכן משמע בפ' כל הפסולים (זבחים דל"ב:) דקאמר 'ואי ביאה במקצת שמה ביאה, היכי מעייל ידיה לבהונות, אידי ואידי עשה שיש בו כרת הוא?

1.

Proof: And this is also implied in Perek Kol ha'Pesulim (Zevachim, Daf 32:) where the Gemara says 'And if a partial entry is considered an entry, how can he (the Metzora [even]) place his hands inside (the Azarah) for (the blood and the oil to be placed on) his thumbs, seeing as both of them (Metzora and Ba'al-Keri) are Chayav Kareis?

א"ל 'ומטונך, הואיל והותר לצרעתו הותר לקריו.

2.

Proof (cont.): And he answered 'from the burden that you placed on me (Metzora), I will answer you: Since the Torah permits it for his Tzara'as (in the form of a Gezeiras ha'Kasuv), so too, does it permit it for his Keri!'

ואיכא למידחי, דההיא כרבי יהודה דלא חשיב ליה לקמן ניתוק לעשה.

(i)

Refutation: One can however, refute it, in that the Sugya there goes according to Rebbi Yehudah, who later on, does not consider it 'Nituk to an Asei.

2)

TOSFOS DH ZAVIN U'BO'ALEI NIDOS SHE'NICHN'SU ETC.

תוס' ד"ה זבין ובועלי נדות שנכנסו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the Tana does not insert Bo'alei Nidos together with Zavin.)

ריב"א לא גרס 'ובועלי נדות' בהדי זבין.

(a)

Text: The Riva does not have in his text 'Bo'alei Nidos' together with Zavin ...

דהא אמרינן לקמן בועל נדה כטמא מת למחנות.

1.

Reason: Since the Gemara will say later (on Daf 68.) that a Bo'el Nidah has the same Din as a Tamei Meis regarding camps.

ובתוספתא ליתיה.

(b)

Support: Indeed, it is not in the Tosefta either.

3)

TOSFOS DH MAI CHUMRA D'ZAV SHE'KEIN TUM'AH YOTZ'AH MI'GUFO

תוס' ד"ה מאי חומרא דזב שכן טומאה יוצאה מגופו

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara mentions specifically this Chumra, and omits others.)

ה"ה דהוה מצי למימר 'שכן מטמא משכב ומושב, וכלי חרס בהיסט', כדלקמן.

(a)

Implied Question: Likewise, the Gemara could have said that 'He is Metamei Mishkav and Moshav, as well as K'lei Cheres with Heset'.

אלא ניחא ליה למינקט חומרי דלא מצי למימר להו בסמוך, גבי חומר בזב מבמצורע.

(b)

Answer: Only it prefers to mention Chumros which it cannot mention shortly, in connection with 'Chomer be'Zav mi'bi'Metzora'.

67b----------------------------------------67b

4)

TOSFOS DH KI HAI GAVNA ZAV NAMI TEMUYEI METAMEI B'ONEIS

תוס' ד"ה כי האי גוונא זב נמי טמויי מטמי באונס

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot counter that Sheretz is more stringent because it is Metamei with the Shi'ur of a lentil, and goes on to reconcile this with the Gemara shortly.)

תימה לרשב"א, אכתי שרץ חמור שמטמא בכעדשה, מה שאין כן בזב ...

(a)

Question: The Rashba asks that Sheretz is nevertheless more stringent inasmuch as it renders Tamei via the Shi'ur of a lentil, which a Zav does not ...

דכר' נתן מוקמי' לה דבעי חתימת פי האמה, דהוי טפי אפילו מכגריס, כדמוכח בסמוך?

1.

Reason: Seeing as we establish it like Rebbi Nasan, who requires enough to stop-up the entrance of the Amah, as will be evident shortly?

ואור"י, דאם היו מפזרין העדשה יהיה יותר מחתימת פי האמה ומגריס -

(b)

Answer #1: The Ri answers that, if one were to spread out the lentil volume, it would turn out to be more than both enough to stop-up the entrance of the Amah and than a ki'Geris'

ודוחק.

(c)

Refutation: This is a Dochek, however.

ונראה לתרץ דאיכא למימר 'טמא מת יוכיח, דבכזית'.

(d)

Answer #2: Alternatively, one could counter by citing Tamei Meis, which requires a k'Zayis.

וכי פריך בסמוך 'אדרבה, בעל קרי חמור, שכן מטמא במשהו ...

(e)

Implied Question: And when the Gemara asks shortly 'To the contrary, a Ba'al-Keri is stricter, since it is Metamei with the Shi'ur of a Mashehu ...

לא שייך 'טמא מת יוכיח' ...

(f)

Answer #2: It cannot counter with Tamei Meis ...

דהא אין משולח אלא חוץ למחנה אחת, ושם רוצה שיהא מצורע משתלח חוץ לשתי מחנות כבעל קרי.

1.

Reason: Since he (the Tamei Meis) is only sent out of one camp, and the Gemara there wants to prove that a Metzora is sent out of two camps, like a Ba'al-Keri.

5)

TOSFOS DH SHE'KEIN TA'UN PERI'AH U'PERIMAH

תוס' ד"ה שכן טעון פריעה ופרימה

(SUMMARY: Tosfos is surprised as to why the Gemara did not ask a an equally good alternative Oircha.)

תימה לר"י, אמאי לא קאמר נמי 'שכן מטמא בביאה הבא אל האהל'.

(a)

Question: The Ri asks why the Gemara does not say ' ... because he renders Tamei whoever enters the Ohel'?

6)

TOSFOS DH V'ASUR B'TASHMISH HA'MITAH

תוס' ד"ה ואסור בתשמיש המטה

(SUMMARY: Tosfos confines this to one opinion in Mo'ed Katan.)

כמאן דאמר בפ"ק דמ"ק (ד' ז:) ד'מוחלט אסור בתשמיש המטה'.

(a)

Clarification: Like the opinion which holds in the first Perek of Mo'ed Katan (Daf 7:) that a Metzora Muchlot is prohibited from being intimate.

7)

TOSFOS DH SHE'KEIN OSEH MISHKAV U'MOSHAV

תוס' ד"ה שכן עושה משכב ומושב

(SUMMARY: Tosfos explains the implication of this statement, in light of Rashi's interpretation of a Beraisa in Toras Kohanim, and elaborates,)

פירש בקונטרס, דהא דתניא בת"כ ד'מצורע עושה משכב ומושב', לא לטמא אדם ובגדים אלא לטמא אוכלין ומשקין.

(a)

Clarification: Rashi explains that the Beraisa in Toras Kohanim which says that a Metzora makes Mishkav and Moshav, it is not to render Tamei Adam and Begadim, but only food and drink.

אבל ליכא למימר דהא מיירי במצורע בימי ספרו, דאינו עושה משכב ומושב, כדקתני בהדיא בת"כ ...

(b)

Refuted Alternative: One cannot however, say that our Tana is talking about a Metzora in the days of his counting, who does not make a Mishkav and Moshav, as we specifically learned in the Toras Kohanim ...

דהא אמר הכא דמשולח חוץ לג' מחנות; ובשילהי מסכת נגעים (פי"ד מ"ב) תנן דבימי ספרו הוי כטמא שרץ.

1.

Refutation #1: Since the Gemara says here that he is sent out of all three camps; and we learned in the Mishnah in Nega'im (14:2) that during his days of counting he is like a Tamei Sheretz.

אלמא אינו משולח אפי' חוץ למחנה לויה.

2.

Refutation #1 (cont.): So we see that he is not even sent out of the Machaneh Leviyah (let alone the Machaneh Yisrael)?

והא דקתני נמי התם 'ונכנס לפנים מן החומה', לאו דוקא לפנים מן החומה.

3.

Refutation #1 (cont.): And when the Tana there says 'Nichnas Lif'nim min ha'Chomah', it is 'La'v Davka 'Lif'nim min ha'Chomah'.

ועוד, דמסיק הכא 'שכן טעון פריעה ופרימה', והיינו במוחלט.

(c)

. Refutation #2: Furthermore, the Gemara concludes here 'Because it requires P'rimah and P'rimah, which applies to a Muchlat (exclusively).

והקשה הרב משה מפוטייש"א דתניא בתורת כהני' "ואם שכב ישכב איש אותה", 'פרט למצורעת'.

(d)

Question: Rav Moshe from Putaisha cites a Beraisa in Toras Kohanim "ve'Im Shachov Shachav Ish osah" - 'to preclude a Metzora'as'.

ואי מצורע לא מטמא משכב ומושב, למ"ל למעוטי, מהיכי תיתי שתטמא את בועלה? דמנדה לא ילפא 'שכן מטמאה משכב ומושב'?

1.

Question (cont.): Now if a Metzora is not Metamei Mishkav and Moshav, then why is it necessary to preclude it? Why would we even think that she renders Tamei a man who is intimate with her? We cannot learn it from Nidah, who is Metamei Mishkav and Moshav.

אלא ודאי מטמאה משכב ומושב. להכי איצטריך קרא למעוטי?

2.

Question (concl.): Clearly then, a Metzora'as is Metamei Mishkav and Moshav, and that is why we need to preclude it?

ויש לומר, דאסמכתא בעלמא היא.

(e)

Answer: It (the D'rashah of the Toras Kohanim) is merely an Asmachta.

ועוד הקשה, מהא דאמר "לזכר", 'לרבות מצורע למעיינותיו. אקשיה רחמנא לזב, מה זב ראייתו מטמא במשא ... '.

(f)

Question: Furthermore he asks from the Gemara (in Nidah Daf 35.) "le'Zachar", 'to include the Ma'yanos of a Metzora. Since the Torah compares him to a Zav ... Just as the sighting of a Zav is Metamei be'Masa ... '.

והואיל ואיתקיש, אין היקש למחצה, ולמשכב ומושב נמי איתקש. ולאו פירכא היא?

1.

Question (cont.): And now that they are compared, we will apply the principle 'Ein Hekesh le'Mechtzah' (A Hekesh applies across the board), in which case they are also compared with regard Mishkav and Moshav, and the Gemara's Kashya Is not a Kashya at all?

ולאו פרכא היא - דאם כן, למחנותם נמי נימא דאיתקש! ואם כן מאי פריך הכא?

(g)

Answer: This is not a Kashya, because if it was, let them also be compared with regard to the camps, in which case what does the Gemara ask in our Sugya (See Maharsha)?

והא דתנן בפרק בתרא דמסכת זבין (פ"ה מ"ו) 'הנוגע בזב ובזבה במצורע ... . אחד הנוגע אחד המסיטו ואחד הנושא ואחד הנישא'.

(h)

Question: And what the Mishnah says in the last Perek of Maseches Zavin (5:6) 'Someone who touches a Zav, a Zavah or a Metzora ... irrespective of whether he touches, moves, carries or is carried by him/her ... '.

אלמא משמע דמצורע מטמא בהיסט ...

1.

Question (cont.): Implying that a Metzora is Metamei be'Heset ...

ובשמעתין משמע דלא מטמא?

2.

Question (concl.): Whilst our Sugya implies that he is not?

אור"ת, דהא דקתני 'נישא' דמשמע דמטמא בהיסט, לא קאי א'מצורע אלא א'שארא.

(i)

Answer: Rabeinu Tam explains that 'Nisa' that the Tana stated is Metamei be'Heset pertains to the others (Zav and Zavah), but not to Metzora.

8)

TOSFOS DH V'ISKASH BA'AL KERI L'ZAV

תוס' ד"ה ואיתקש בעל קרי לזב

(SUMMARY: Tosfos points out a triple Machlokes between our Sugya, the Sugya in 'ha'Mapeles' and the Sugya in 'Yotzei Dofen'.)

הכא משמע דבעל קרי נמי טמא מטעם ראיה.

(a)

Clarification: This implies that a Ba'al-Keri is also Tamei because of sighting.

ואומר ר"י, דפליגא אההיא דריש המפלת (נדה דף כב.) דקאמר התם - בעא מיניה רבה מרב הונא 'הרואה קרי בקיסם, מהו?

(b)

Second Opinion: The Ri points out that this Sugya argues with the Sugya at the beginning of 'ha'Mapeles' (Nidah Daf 22.) which cites Rabah, who asked Rav Huna what the Din will be if someone has a sighting of Keri on a chip of wood.

אמר ליה, ותיפוק ליה דהוא עצמו אינו מטמא אלא בחתימת פי האמה?'

1.

Second Opinion (cont.): To which he replied 'that the Keri itself is only Metamei when it fills the opening of the Amah.

וקאמר 'למימרא דנוגע הוי' - פירוש מדבעי חתימת פי האמה.

2.

Second Opinion (cont.): This implies, says the Gemara, that he is Chayav because of touching (and not because of sighting) - seeing as it requires sufficient to fill the opening of the Amah ...

אלמא משמע התם דמטעם נגיעה טמא.

3.

Second Opinion (concl.): So we see that one is Tamei because of touching exclusively.

ובפרק יוצא דופן (שם דף מב.) דקאמר 'שכבת זרע לרואה במשהו, לנוגע בכעדשה' פליגא א'דשמעתא ודהמפלת.

(c)

Third Opinion: And in Perek Yotzei Dofen (Nidah Daf 42.) which says that 'Shichvas Zera is Metamei the on who has a sighting with a Mashehu and someone who touches if it is the Shi'ur of a lentil', argues with both our Sugya and the Sugya in ha'Mapeles.

9)

TOSFOS DH MECHILOS LO NISKADSHU

תוס' ד"ה מחילות לא נתקדשו

(SUMMARY: Tosfos reconciles this statement with the Gemara in Zevachim.)

וא"ת, הא אמר בפ"ב דזבחים (דף כד.) 'נעקרה אבן ועמד במקומה, מהו?'

(a)

Question: The Gemara asks in the second Perek of Zevachim (Daf 24.) 'What the Din will be if a stone is uprooted and remains where it is'?

ומסיק 'לעולם פשיטא ליה דכי קדיש דוד רצפה עד ארעית תהומא קדיש'?

1.

Question (cont.): And the Gemara concludes there 'It is obvious that when David sanctified the floor, he sanctified it right down to the floor of the depth?

וי"ל, דבכיצד צולין (לקמן דף פו.) מסקינן 'כי א"ר יוחנן בפתוחות לחול, אבל פתוחות לקודש, קודש.

(b)

Answer: The Gemara in 'Keitzad Tzolin' (later, Daf 86.), concludes that Rebbi Yochanan (the author of the current statement) is speaking where they (the tunnels open out to an area which is Chulin, but if they open out to an area which is Kodesh, they too, are Kodesh.

10)

TOSFOS DH HAI TUM'AS SHIV'AH K'SIV BEIH V'HAI TUM'AS ETC. (This Dibur belongs to the following Amud).

תוס' ד"ה האי טומאת שבעה כתיב ביה והאי טומאת כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the Gemara could have answered like it answered in Yoma.)

הוי מצי לשנויי כדמשני בפ"ק דיומא (דף ו:) ד'לעולם לטומאת שבעה, וסיפא איצטריכא ליה 'אלא שחמור הימנו בועל נדה שמטמא משכב ומושב לטמא אוכלין ומשקין'.

(a)

Alternative Answer: The Gemara could have answered, like it answers in the first Perek of Yoma (Daf 6:) - that it is talking about Tum'as Shiv'ah, and we it to teach us the Seifa - 'Only Bo'el Nidah is stricter than it (Tamei Meis) inasmuch as it is Metamei Mishkav and Moshav, which in turn, is Metamei food and drink'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF