1)

TOSFOS DH U'MINAH MAH T'RUMAH BI'KEZAYIS

תוס' ד"ה ומינה מה תרומה בכזית

(SUMMARY: Tosfos explains why the S'vara of 'Don Minah ve'Uki be'Asra' cannot apply here and elaborates.)

אע"ג דבסוף 'כל התדיר' (זבחים צא:) ובפרק בתרא דמנחות (דף קז.) איכא למ"ד דרבי סבר 'דון מינה ואוקי באתרה' ...

(a)

Implied Question: Even though there is an opinion in Rebbi at the end of 'Kol ha'Tadir' (Zevachim 91:) and in the last Perek of Menachos (Daf 107.) that holds 'Don Minah, ve'Uki be'Asra (Learn from the other source but with reservations)' ...

הכא אין לומר 'אוקי באתרה' - מה מעילה דממון שוה פרוטה, אף מעילה דאכילה כן.

(b)

Answer: We cannot say here 'Uki be'Asra' - to say that 'Just as the Me'ilah of Mamon is to the value of a P'rutah, so too, is the Me'ilah of food'.

דהא אכילה דהקדש מאכילה דתרומה יליף ...

(c)

Reason: Since we are learning eating by Hekdesh from eating of T'rumah,

והיאך יהיה בו מיתה, אם לא כשיעור אכילת תרומה?

1.

Reason (cont.): And how can there be Misah (like there is by T'rumah), unless it is via the same Shi'ur as that of eating T'rumah ...

דבשאר נהנה ליכא מיתה אלא א'אכילה, אפילו לרבי, דומיא דתרומה.

2.

Reason (cont.): Bearing in mind that there is no Misah regarding someone who benefits from Hekdesh, only with regard to someone who eats it.

ואם תאמר, אמאי אין מפרש 'לא! אם אמרת בשאר מצות שלא חייב מיתה עד דהוי כזית בכדי אכילת פרס, תאמר במעילה דאפי' בעינן כזית, הא תנן בפרק הנהנה (מעילה יח:) 'צירף את המעילה אפי' לזמן מרובה'?

(d)

Question: Why can one not explain 'No! If you say by other Mitzvos where one is not Chayav Misah until one eats a k'Zayis in the Shi'ur of Achilas P'ras, say by Me'ilah that even if a k'Zayis is required, we learned in the Mishnah in Perek ha'Neheneh (Me'ilah 18.) that 'One is Chayav Me'ilah even if one combines the amounts over a long period of time'?

וי"ל, דאיכא נמי למיפרך - דנילף מתרומה שלא יצטרף.

(e)

Answer: We can also ask - that we should learn from T'rumah that one cannot combine the amounts.

2)

TOSFOS DH AF ME'ILAH BI'KEZAYIS

תוס' ד"ה אף מעילה בכזית

(SUMMARY: In light of our Sugya and the Sugya in Me'ilah, Tosfos asks why the Rabbanan earlier in the Sugya decline to learn the Shi'ur by T'rumah from that of Me'ilah via the Gezeirah-Shavah.)

תימה לר"י, דהכא משמע דמאן דיליף 'חטא' 'חטא' סבירא ליה דמעילה בכזית כמו תרומה; וכולהו אית להו גזירה שוה.

(a)

Question: The Ri asks that here it is implied that the opinion that learns 'Chet' 'Chet' from T'rumah holds that the Shi'ur Me'ilah is a k'Zayis, like that of T'rumah, and everybody holds of the Gezeirah-Shavah ...

דבפרק הנהנה (גם זה שם) יליף מעילה מתרומה למילי טובא ...

1.

Source: Like we find in Perek ha'Neheneh (Ibid.), where the Gemara learns Me'ilah from T'rumah regarding many issues.

ורבנן לא פליגי א'רבי אלא לענין מיתה משום דכתיב "בו" ולא במעילה.

2.

Source (cont.): And the Rabbanan only disagree with Rebbi regarding Chiyuv Misah, since the Torah writes "Bo" (by T'rumah) 'but not by Me'ilah.

ואם כן, מ"ט דרבנן דלעיל דאמרי 'לא אמר שוה פרוטה אלא לענין מעילה, אבל בתרומה עד שיהא בו כזית'.

(b)

Conclusion: In that case, what is the reason of the Rabanan earlier in the Sugya, who rule that 'He only gives the Shi'ur of a P'rutah with regard to Me'ilah, but as far as T'rumah is concerned, there has to be a k'Zayis'?

3)

TOSFOS DH NISKAVEIN LA'CHTOCH ES HA'TALUSH VE'CHATACH ES HA'MECHUBAR

תוס' ד"ה נתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר

(SUMMARY: Tosfos proves that the Gemara must be speaking where he meant to cut something that is detached and then discovered that it is attached.)

ר"ת מפרש נמצא שהוא מחובר ...

(a)

Clarification: Rabeinu Tam explains that what the Gemara means is that he intended to cut something that was Talush and discovered that it was really Mechubar ...

דאי נתכוון לחתוך תלוש זה וחתך מחובר אחר, מאי איריא 'נתכוון לתלוש' אפילו נתכוון לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר, פטור, הואיל ולא איתעבידא מחשבתו.

1.

Reason: Because if he intended to cut this Talush and cut another Mechubar instead, why does the Gemara need to say that he intended to cut Talush'? Even if he meant to cut this Mechubar and by mistake, he cut another Mechubar, he would be Patur, since his initial thoughts were not fulfilled?

דתניא בהדיא בפרק ספק אכל (כריתות כ.) 'היו לפניו שתי נרות, ונתכוון לכבות את זה וכבה את זה, פטור'.

2.

Reason (cont.): As we learned specifically in a Beraisa, in Perek Safek Achal (K'risus 20.) 'If two lamps were placed before him and he had the intention to extinguish the one, but by mistake, extinguished the other, he is Patur'.

4)

TOSFOS DH TITEN LO V'LO L'ORO

תוס' ד"ה תתן לו ולא לאורו

(SUMMARY: Tosfos first explains that why this goes accordding to Rebbi Yossi ha'Gelili exclusively, before discussing who asks the She'eilah 'Mina Hani Mili'.)

אור"י, דלא איצטריך למידרש מ'לו' אלא לר' יוסי הגלילי, דאית ליה חמץ מותר בהנאה.

(a)

Clarification: The Ri explains that it is only according to Rebbi Yossi ha'Gelili, who holds that Chametz is Mutar be'Hana'ah, that one needs to Darshen from the word "Lo".

דלהנך תנאי דאסרי חמץ בהנאה, נפקא לן מ"ונתן לכהן את הקודש". 'דבר הראוי להיות קודש' ...

1.

Reason: Because those Tana'im who hold that Chametz is Asur be'Hana'ah, learn it from "Venasan la'Kohen es ha'Kodesh" that one can only give the Kohen something that is fit to become Kodesh.

או מ"תתן" לחודיה, שאין ליתן אלא מידי דשרי בהנאה לכל הפחות, דשייכא ביה נתינה.

2.

Reason: (cont.): Or they learn it from "Titein" alone, that one is only permitted to give him something that is least Mutar be'Hana'ah, to which Nesinah applies.

ולכך משמע ליה למידרש מ"תתן לו" דבר הראוי לאכילה, ולא דבר שאין ראוי אלא לאורו - והיינו תרומה טמאה, דלא חזיא אלא לאורו.

(b)

Conclusion: And this explains why they opt to Darshen from "Titein Lo" - something that is fit to eat, and not something that is only fit to use as fuel (i.e. T'rumah Teme'ah), which is all that it can be used for ..

דאיסור הנאה מ"תתן" נפקא.

1.

Conclusion (cont.): Seeing as giving him Isur Hana'ah we already know from "Titein".

ואם תאמר, ובעל הגמרא דבעי 'מנהני מילי?', והא הנך תנאי דהך ברייתא ד'הפריש חמץ תרומה, ד"ה אינה קדושה'. כיון דסבירא להו דאסור בהנאה, דבר פשוט הוא דאינו קדוש, ומאי קבעי ליה

(c)

Question: Why does the Gemara then ask 'From where do we know this'? Bearing in mind that, seeing as the Tana'im of the Beraisa of 'Hifrish Chametz T'rumah, Divrei ha'Kol Einah Kedoshah', hold that it is Asur be'Hana'ah, it is obvious that it is not Kadosh - so what is his She'eilah?

יש לומר, דפשיטא ליה לגמרא דלא איצטריך למיתני בברייתא 'ד"ה' אלא לרבי יוסי הגלילי, דמשום דהנך דאסירי בהנאה, לא איצטריך למיתני.

(d)

Answer #1: The Gemara understood that the Beraisa did not need to insert 'Divrei ha'Kol', and that it is only really asking according to Rebbi Yossi ha'Gelili, because according to those who hold that Chametz is Asur be'Hana'ah, it is unnecessary to mention it.

ולהכי בעי 'מנהני מילי' - לרבי יוסי הגלילי.

1.

Answer #1 (cont.): Consequently, it asks 'Mina Hani Mili' specifically according to Rebbi Yossi ha'Gelili!

אי נמי, רב נחמן גופיה דמפרש "לו" - 'ולא לאורו', קאמר 'מה"מ', לפי שהיה פשוט לו דאליבא דכ"ע קתני הכי.

(e)

Answer #2: Alternatively, it is Rav Nachman (bar Yitzchak), who answers "Lo", 've'Lo le'Oro', who asked 'Mina Hani Mili', because it was clear to him that the Beraisa goes according to everybody.

וכה"ג איכא בכמה דוכתי.

(f)

Conclusion: And we find this format in many places.

33b----------------------------------------33b

5)

TOSFOS DH AMAR K'RA REISHIS SHE'SHIREHAH NIKARIM

תוס' ד"ה אמר קרא ראשית ששיריה ניכרים

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between Tevel Tamei and Tevel of Chametz.)

ואם תאמר, והא 'שיריה ניכרים' דמעיקרא הוה אסירא בהנאה של כילוי - כגון הדלקה וכיוצא בו, מידי דהוה א'טבל טמא, דאין מדליקין בו, ומשעת הרמה ואילך, מדליקין בו?

(a)

Question: However, Shirehah Nikarin, which was initially forbidden to be used in a manner that destroys it (Hana'ah shel Kiluy), such as using it as fuel and the likes, just like Tevel Tamei, which one is forbidden to use as fuel, yet once T'rumah has been taken from it, it is permitted?

וי"ל, דדוקא בטבל טמא אין מדליקין, כדדרשינן "את משמרת תרומותי" - 'בשתי תרומות הכתוב מדבר, מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך, אף תרומה ... '.

(b)

Answer: The Isur against burning is restricted to Tevel Tamei, as we Darshen from "es Mishmeres T'rumosai" - that 'The Torah is speaking about two T'rumos, T'rumah Tehorah and T'rumah Teme'ah and that just as the former only becomes permitted after it has been separated, so too, the latter.

אבל בטבל של חמץ מדליקין, דלא איירי אלא בשתי תרומות.

1.

Answer (concl.): One may however, burn Tevel of Chametz, since the Torah only forbids two T'rumos (and not three).

6)

TOSFOS DH L'EIMAS MISKASHRI L'CHI SACHIT L'HU V'CHI SACHIT L'HU BATZIR LEIH SHI'UREIH.

תוס' ד"ה לאימת מתכשרי לכי סחיט להו וכי סחיט להו בציר ליה שיעוריה

(SUMMARY: Tosfos discusses the opinion of Rashi in depth - that even a Kolshehu is subject to Tum'as Ochlin min ha'Torah.)

מכאן מקשה ר"ת לפ"ה, דפירש דכל שהוא מקבל טומאה מן התורה ...

(a)

Explanation #1: Rabeinu asks from here on Rashi, who explains that a Kolshehu is subject to Tum'ah min ha'Torah ...

דהא מכי נפיק מינה פורתא, מתכשרי, ומיד מקבל טומאה כל הנשאר, דמשקין מיבלע בליעי.

(b)

Question #1: Since (according to him) as soon as the smallest amount of juice emerges from the fruit, the fruit becomes Muchshar, in which case the remainder of the fruit becomes Tamei, seeing as the liquid is absorbed in the fruit?

וה"ר יוסף תירץ, דאע"פ שאוכל מקבל טומאה בפחות מכביצה, אין מקבל הכשר בפחות מכביצה.

(c)

Answer: ha'Rav Yosef answers that even though food that is less than a k'Beitzah is subject to Tum'ah, it does not become Muchshar Lekabeil Tum'ah unless it measures a k'Beitzah.

ואומר ר"י דהיינו טעמא ד"מאשר יאכל" נפקא ליה לטמא אחרים בכביצה - 'אוכל הנאכל בבת אחת' ...

(d)

Support: The Ri explains that this is because we learn the Din that food is Metamei others only if there is a k'Beitzah from the Pasuk "asher Ye'achel", from which we extrapolate 'food that can be eaten in one go is Metamei ..

ועלה קאי "אשר יבא עליו מים", אלמא לא מקבל הכשר בפחות מכביצה.

1.

Support (cont.): And it is in connection with this that the Torah writes "asher Yavo alav Mayim" (with regard to Hechsher); So we see that less than a k'Beitzah does not receive Hechsher.

ועוד מקשה ר"ת, דאמרינן בפ' אלו עוברין (לקמן מד.) 'השום והשמן של תרומה ומקפה של חולין, ונגע טבול יום במקצתו, לא פסל אלא מקום מגעו'.

(e)

Question #2: Furthermore, Rabeinu Tam asks from the Gemara in Perek Eilu Ovrin (Daf 44.) 'If a T'vul-Yom touches part of a stew of Chulinof which the garlic and oil are T'rumah, he only renders Tamei the part that he touches'.

וכתוב בכל הספרים - והוינן בה, 'מקום מגעו אמאי פסול, והא לא הוי כביצה?'

1.

Question #2 (cont.): According to most texts, the Gemara then asks that, seeing as the part that the T'vul-Yom touches does not comprise a k'Beitzah, why is it Tamei?

אלמא לא מקבל טומאה בכל שהוא?

2.

Question #2 (concl.): So we see that less than a k'Beitzah of food is not subject to Tum'ah?

ורש"י מוחק שם מן הספרים, ומפרש בדוחק.

(f)

Answer: Rashi erases the above text, and has difficulty in explaining the Gemara there.

ועוד ה"ר אליהו מביא ראיה מת"כ, דדרשינן גבי כלי חרס דכתיב "ואותו תשבורו", 'אותו אתה שובר לטהרתו, ואי אתה שובר אוכלין לטהרתן'.

(g)

Question #3: Rebbi Eliyahu brings another proof (against Rashi) from the Toras Kohanim, which Darshens, with regard to earthenware vessels, by which the Torah writes "And it you shall break'', 'It you shall break to render it Tahor, but not food, which does not become Tahor through breaking.

ואי מקבלין טומאה בכל שהוא, פשיטא דלא מהני להו שבירה?

1.

Question #3 (cont.): Now if a Kolshehu of food was subject to Tum'ah, then it would be obvious that breaking it would not help to render it Tahor?

וההיא דת"כ שהביא רש"י 'שאוכל מיטמא בכל שהוא'?

(h)

Proof for Explanation #1: The Pasuk that Rashi cites which states that 'A Kolshehu of food is subject to Tum'ah' ...

אסמכתא היא, ומילי טובא מפיק מקרא בת"כ, וליתנהו אלא אסמכתא.

(i)

Refutation: Is merely an Asmachta. In fact, it is common for the Toras Kohanim to cite Pesukim, even though they are no more than Asmachtos.

ורש"י בעצמו חזר בו בפ' אותו ואת בנו (חולין דף פב.) בשמעתא ד'פרה מיטמא טומאת אוכלים' - דהקשה 'למה לה קבלת טומאה, היא גופה מטמא אדם ובגדים?'

(j)

Retraction: As a matter of fact, Rashi himself retracted, in Perek Oso ve'es B'no (Chulin 82.) in the Sugya of 'Parah Mitamei Tum'as Ochlin, where he asks why it requires Tum'as Ochlin, seeing as the Cow itself, is Metamei Adam and Begadim?

ותירץ רש"י, דכי האי גוונא מפרש בכריתות בפ' דם שחיטה (דף כא.) 'כגון שחיפוה בפחות מכביצה בצק, אי משוית ליה אוכל מצטרף ליה בהדי בצק, ומקבל האי בצק טומאה אם יגע בטומאה ומטמא שאר אוכלין ...

1.

Retraction (cont.): And Rashi answers with the Gemara in K'risus in Perek Dam Shechitah (Daf 21.) which states 'where one covered it (a small piece of Neveilah) with less than a k'Beitzah of dough; if one considers it a food, then it will combine with the dough, to render it subject to Tum'ah should it touch Tum'ah, and to then render other food Tamei ...

ואי לאו אוכל הוא, לא מקבל האי בצק טומאה, דלית בה שיעור, וכי נגעי ביה אוכלין אחריני טהורין הן, שאין נוגעין בנבילה אלא בבצק'. לשון רש"י

2.

Retraction (concl.): Whereas if it is not a food, then the dough will not become Tamei, since it does not possess the Shi'ur Tum'ah, and if food subsequently touches it, it too remains Tahor, seeing as it is not the Neveilah which it touched, but the dough'.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF