12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 115 (14 Iyar) - this Daf has been dedicated by Harav Yosef Pearlman of London, England, l'Iluy Nishmas his father, ha'Rabbani Reb Rephael David ben Yosef Yitzchak Pearlman, who passed away on Pesach Sheni 5758.

פסחים דף קטו. א

לשיטת הלל (האמורא) משמיה דגמרא דמצה בזמן הזה מה"ת ומרור דרבנן,
האם יכול לכרוך מצה ומרור ולאוכלם יחד?

בזמן הזה בזמן המקדש - דשניהם מה"ת
להלל (התנא) -
אין מצות מבטלות זו את זו
יכול - וכך יעשה
לחכמים -
מצות מבטלות זו את זו
לא יכול לרשב"ם לא יכול [1]
לתוס' (ד"ה אלא) לר' יוחנן: לא יכול
לרב אשי:
יכול [2]

כל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים, מה הטעם ומה נפ"מ בין הטעמים? [תוד"ה כל].

מה הטעם? מה הנפ"מ?
לקונטרס משום תקנת חכמים כמו שתיקנו בפת [3] טעון ברכה
לתוס' אסור לאדם לטמא את גופו במשקים טמאים [4] אין טעון ברכה

פסחים דף קטו: א

מה הדין בבלע מצה או בלע מרור?

האם יצא ידי מצה האם יצא ידי מרור
כשבלע מצה ואח"כ בלע מרור יצא ידי חובה [5] -
אולם לכתחילה צריך ללעוס
לגירסתנו: לא יצא
לגירסת רש"י: יצא [6]
כשבלע מצה ומרור יחד יצא ידי חובה [7] לא יצא [8]

פסחים דף קטו: א

האם צריך להביא: מצה, מרור וחרוסת, בפני כל אחד ואחד. ומלפני מי עוקרים את השולחן?

להביא בפני כל אחד ואחד מלפני מי עוקרים את השולחן
לרב שימי בר אשי צריך לתת לפני כל אחד ואחד רק מלפני מי שאומר ההגדה
לרב הונא רק לפני מי שאומר ההגדה רק מלפני מי שאומר ההגדה

האם שאלת (אביי) מדוע עקרו את השולחן פטרה מלומר מה נשתנה לגמרי? [תוד"ה כדי].

האם פטרה?
לפשטות הגמ' ולרשב"ם פטרה
לתוס' לא פטרה, אלא שאביי המשיך לשאול עוד [9]
-------------------------------------------------

[1] הכי אמר ר' יוחנן בפירוש, אלא שהקשה עליו רב אשי דבברייתא כתוב בדברי רבנן "אפילו" זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, וש"מ שודאי שיוצא עכ"פ כשאכלן יחד. ומפרש רשב"ם, שאין כוונת רב אשי לדחות את דברי ר' יוחנן אלא רק לומר שמהברייתא אין ראיה. והתוס' חולקים וסוברים שהוא דוחק, ובודאי כוונת רב אשי לחלוק לדינא על ר' יוחנן.

[2] אבל לא צריך לעשות כן, ובזה פליגי על הלל הזקן שהיה מצריך בדוקא כריכה.

[3] פי', תיקנו חז"ל ליטול ידים ללחם משום "סרך אוכלי תרומה", כלומר כדי שירגילו אוכלי תרומה את עצמם ליטול את ידיהם, ותקנה זו היתה על כל דבר שיכול לטמא תרומה, והנה תרומה נעשית שלישי אם נוגע בה שני, ודין סתם ידים הוא - דהם שניות לטומאה, וכיון שכן גם פירות שנטבלו במשקה הם יכולים לקבל טומאה מהידים, והם בכלל התקנה דכל הפוסל את התרומה צריך נטילה. ולפ"ז דינם כמו נטילת הלחם שצריכה ברכה. ומה שאמרו הנוטל לפירות הרי זה מגסי הרוח, היינו פירות שלא נגעו במשקים שאינם יכולים להטמא מסתם ידים.

[4] פי', כשמטבל פירות במשקה יש לחוש שמא יגע במשקה ויטמאנו בסתם ידיו, דהרי כל דבר טמא שנוגע במשקים עושה אותם תחילה, וכשיאכלם אח"כ הוא מטמא את גופו, ואסור לאדם לשתות משקים טמאים ולפסול את גופו.

[5] והטעם שיצא, כיון שקיים את המצוה ד"בערב תאכלו מצות". משא"כ גבי מרור יש צורך שירגיש האוכל את מרירות המרור, וכשאוכלו בבליעה אינו מרגיש.

[6] ס"ל שאי אפשר לבולע לא ירגיש קצת מרירות המרור - ולכך יצא.

[7] והחידוש יותר מהדין הקודם, דאף דאיכא הכא תרתי לריעותא, דגם לא טעם את המצה וגם לא נגעה בגרונו מחמת המרור - בכל אופן יצא. אכן אם כרך את המצה בסיב ודאי לא יצא, דהוא כזורק אבן לתוך גופו.

[8] כאן גם לגירסת רש"י לא יצא, דכיון שאיכא תרתי לריעותא וכנ"ל ודאי לא טעם טעם מרור.

[9] והגמ' נקטה רק את תחילת שאלתו, אבל באמת שאל עוד שאלות. וכיון שהוא כבר שאל - לכן פטר את שאר המסובין (הגדולים) מלומר את "מה נשתנה".

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף