פסחים דף פה. א

לרב הונא ורב חסדא הפיגול והנותר מטמאים את הידים, מדוע, ובכמה?

מדוע? בכמה?
הפיגול משום חשדי כהונה - שימנעו מלפגל מר אמר: בכזית - כאיסורו
מר אמר: בכביצה - כטומאת אוכלים
והנותר משום עצלני כהונה - שלא יתעצלו

פסחים דף פה: א

מה הדין באופנים דלהלן? [תוד"ה וכן].

תשעה בקטנה
ויחיד בגדולה
האם מצטרף?
הנמצא מן האגף ולחוץ [1] האם עונה לקדיש וברכו [2]? הנמצא מחוץ לבית הכנסת האם יוצא ידי חובת
קול שופר ומגילה?
לרב אינו מצטרף אינו עונה [3] יוצא ידי חובה
לר' יהושע בן לוי אינו מצטרף עונה [4] יוצא ידי חובה
-------------------------------------------------

[1] פי', שעומד חוץ לפתח בית הכנסת במקום שנסגרת הדלת ולבחוץ.

[2] כן פירשו התוס', שלענין זה נידון סוגיתנו. אכן רש"י פירש לענין צירוף - ושעל זה אמר רב וכן לתפלה, כלומר, שאם עומד מן האגף ולחוץ אינו מצטרף לתשעה שבפנים להיות מנין.

[3] דכיון שאין דבר שבקדושה בפחות מעשרה, הרי שלא יכול לענות - כיון שאין עשרה עמו.

[4] ס"ל שאפי' מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף