1)

TOSFOS DH Koshi Samuch l'Leidah Rachmana Tiharei

תוספות ד"ה קושי סמוך ללידה רחמנא טהריה

(SUMMARY: Tosfos points out that this is like one answer below.)

וא''ת דבפרק בנות כותים (לקמן לו:). אמר דמה מחמת עצמה ולא מחמת ולד

(a)

Question: Below (36b) it says "Damah" - [blood] due to herself, and not due to a child;

ופריך ונימא דמה מחמת עצמה ולא מחמת אונס

1.

Citation (36b) Question: We should say "Damah" due to herself, and not due to Ones!

ומשני מטהר אני בולד שכן יש לו טהרה אחרי כן מה שאין כן באונס

2.

Citation (cont.) Answer: I am Metaher [due to] a child, for there is Taharah afterwards (Yemei Tohar). This does not apply to Ones.

והשתא והא בלידת רוח אין טהרה

3.

Summation of question: There is no Taharah after a birth of Ru'ach! (We should not be Metaher blood due to it.)

ויש לומר דפריך אואי בעית אימא דקאמר התם ולד אין לך אונס גדול מזה

(b)

Answer #1: We challenge the other opinion there, which answers that there is no greater Ones than a child.

אי נמי הואיל ואיכא לידה דיש טהרה אחרי כן איכא לאוקמיה קרא בכל ענין לידה אפילו בלידת רוח שאין טהרה אחרי כן

(c)

Comment - Answer #2: Since there is a birth which has Taharah afterwards, we can establish the verse in every case of birth, even a birth of Ru'ach which has no Taharah afterwards;

וכן (הגהת ערול לנר) בשפיר שאינו מרוקם אע"ג דאין טהרה אלא בשפיר מרוקם. גליון:

1.

The same applies to a Shefir she'Eino Merukam, even though there is Taharah only for a Shefir Merukam.

2)

TOSFOS DH Ha Leika Charadah v'Lo Badkah Temei'ah Alma Vestos d'Oraisa

תוספות ד"ה הא ליכא חרדה ולא בדקה טמאה אלמא וסתות דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos justifies the inference.)

וא''ת ודלמא לעולם וסתות דרבנן ומיירי דהשתא בדקה עצמה ומצאה טמאה

(a)

Question: Perhaps really, Vestos d'Rabanan, and we discuss when she checked herself and found that she is Temei'ah;

וכי איכא חרדה טהורה למפרע ולא מטמאינן אלא משעה שמצאה טמאה ואילך

1.

When there is fear, she is Tehorah retroactively, and we are Metamei only from when she found herself Temei'ah and onwards;

הא ליכא חרדה ובדקה אחרי כן ומצאה טמאה טמאה משעת וסתה

2.

Inference: When there is not fear, and she checked herself and found that she is Temei'ah, she is Temei'ah from the time of her Veses;

דהכי אמרינן פרק כל היד (לקמן דף טו.) למ''ד וסתות דרבנן [בדקה אחרי כן] ומצאה טמאה טמאה טהורה טהורה

3.

Source: We say so below (15a) according to the opinion that Vestos d'Rabanan. If she checked herself afterwards and found that she is Temei'ah, she is Temei'ah. If she found that she is Tehorah, she is Tehorah;

ולמ''ד וסתות דאורייתא אפילו בדקה ומצאה טהור טמא דאורח בזמנו בא

i.

According to the opinion that Vestos d'Oraisa, even if she checked and she found that she is Tehorah, she is Temei'ah, for the guest (Dam Nidah) comes in its time.

וי''ל דדייק מדקתני מסלקת הדמים משמע הדמים הידועים בה והמבוררים לבא אלמא וסתות דאורייתא (הגהה בגליון, ע"פ מהרש"א)

(b)

Answer #1: He infers from what it taught "[fear] removes blood." This connotes that the known blood that is clarified to come. This shows that Vestos d'Oraisa.

(וי''ל דסמיך ארישא דתנא פ' בנות כותים (לקמן לט.) הגיע שעת וסתה ולא בדקה טמאה אלמא וסתות דאורייתא

(c)

Comment - Answer #2: He relies on the Reisha, which teaches below (39a) that if the time of her Veses came and she did not check herself, she is Temei'ah. This shows that Vestos d'Oraisa.

ומיהו קשה דבפרק כל היד (שם דף טז.) מוכיח מהכא דסבר רבי מאיר וסתות דאורייתא ואיכא מאן דלא מפרש התם רישא כר' מאיר ואם כן דלמא ר''מ פליג ארישא)

(d)

Question: Below (16a), it proves from here that R. Meir holds that vdi, and there is an opinion there that does not explain that the Reisha is like R. Meir. If so, perhaps R. Meir argues with the Reisha!

3)

TOSFOS DH Lefichach d'R. Meir Lamah Li

תוספות ד"ה לפיכך דרבי מאיר למה לי

(SUMMARY: Tosfos rules out another potential answer.)

השתא לא בעי לשנויי [מהו דתימא] דתרתי בעי רבי מאיר קמ''ל לפיכך דבחד סגי

(a)

Implied question: Why don't we answer that one might have thought that R. Meir requires both (within 24m, and she is nursing)? "Lefichach" teaches that one suffices!

דאין סברא שלא תהא מסולקת בדמים אלא ע''י שני דברים

(b)

Answer: It is unreasonable that she is Mesulekes Damim only through two matters.

אבל על ר' יוסי ס''ד שתהא מסולקת באחד מב' דברים או בזה או בזה

(c)

Distinction: However, regarding R. Yosi, one might have thought that she is Mesulekes through one of two matters, either this or this.

4)

TOSFOS DH v'Noge'a Tamei

תוספות ד"ה ונוגע טמא

(SUMMARY: Tosfos points out that also the one on whom they sprinkle becomes Tamei.)

וא''ת והלא מזין עליו נמי בעי טבילה והערב שמש כמו נוגע

(a)

Implied question: One on whom they sprinkle also needs Tevilah and hrvs, just like one who touches!

וי''ל דמ''מ הוי חדוש שזה בא לו טומאה על ידי הזאה וזה בא לו טהרה ע''י הזאה

(b)

Answer #1: In any case, this is a Chidush, for this one (who touches Mei Nidah), Tum'ah comes to him through spg, and this one (on whom they spkd), Taharah comes to him through spg.

א''נ בטהור שמזין עליו בחנם קאמר הכא וכרבנן דפ''ק דיומא (דף יד.)

(c)

Answer #2: Here we discuss if they spkd on a Tahor without need, and like Rabanan in Yoma (14a);

דתניא טהור שנפל עליו הזאה טמאתו דברי רבי עקיבא

1.

Citation (14a - Beraisa - R. Akiva): If hza fell on a Tahor, it was Metamei him;

ורבנן אמרי ק''ו על הטמא טהור על הטהור לא כ''ש

2.

Citation (cont.): Rabanan say, a Kal v'Chomer [disproves this]. If it fell on a Tamei, it was Metamei him, and all the more so if it fell on a Tahor!

5)

TOSFOS DH Mai Mazeh Nosei

תוספות ד"ה מאי מזה נושא

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not expound simply.)

וא''ת ומנ''ל לאפוקי קרא ממשמעותיה

(a)

Question: What is the source to remove the verse from its simple meaning?

וי''ל מדכתיב והזה הטהור על הטמא משמע שהוא טהור לעולם

(b)

Answer: Since it says "v'Hizah ha'Tahor Al ha'Tamei", this connotes that he is always Tahor (i.e. even after he spkd).

ואע''ג דדרשינן נמי מיניה (כן הוא בדפוס ישן) (ביומא דף מג:) הטהור מכלל שהוא טמא לימד על טבול יום שטהור בפרה

(c)

Implied question: We also expound from this (Yoma 43b) "ha'Tahor" - this implies that he is Tamei. This teaches that a Tevul Yom is Kosher for Parah Adumah!

תרתי ש''מ:

(d)

Answer #1: We learn both of them from the verse.

ה''גהה (הגהת פתחי נדה) א''נ כיון דצורך מצוה הוא נוגע סברא הוא דטהור) (בח' מזין עליו) ע''כ ודוחק] (א''נ):

(e)

Comment - Answer #2: Since he touches for the need of a Mitzvah, it is logical that he is Tahor. This is difficult.

6)

TOSFOS DH Noge'a

תוספות ד"ה נוגע

(SUMMARY: Tosfos explains how we learn both from the verse.)

נוגע ונושא דטמא היינו בחנם אבל כדי להזות על הטמא לא

(a)

Explanation: What a Tamei touches or carries is without need, but in order to spk on a Tamei, no (it is not Metamei).

1.

Note: Maharshal says that this is the end of the previous Dibur.

7)

TOSFOS DH v'Od Mazeh Ba'i Kivus

תוספות ד"ה ועוד מזה בעי כבוס

(SUMMARY: Tosfos points out that below, this is challenged.)

בפ' יוצא דופן (לקמן דף מב:) מפורש מה שמקשים על זה מנבלת בהמה (הגהת הרש"ש):

(a)

Reference: Below (42b DH Mah) it is explained what they asked against this from the Neveilah of an animal.

1.

Note: It seems that Tosfos should say "I explained", but I did not find anyone who changes the text to say so.

9b----------------------------------------9b

8)

TOSFOS DH Kol she'Korin Lah

תוספות ד"ה כל שקורין לה אמא אמא ואינה בושה

(SUMMARY: Tosfos brings the Yerushalmi's understanding.)

ובירושלמי פריך וכי בדעתה תלויה הדבר

(a)

Citation (Yerushalmi) Question: Does it depend on her opinion?!

ומשני כל שראויה לקרותה אמא

(b)

Citation (cont.) Answer: It is someone whom it is proper to call her "Ima".

9)

TOSFOS DH Yemei Tum'ah v'Yemei Taharah

תוספות ד"ה ימי טומאה וימי טהרה

(SUMMARY: Tosfos concludes that only the seven days of Nidah are days of Tum'ah.)

פרש''י ימי טומאה (הגהת בארות המים) שבעה ימי נדות ושלשה ימי זיבה

(a)

Explanation #1 (Rashi): The days of Tum'ah are the seven days of Nidah and three days of Zivah.

אך קצת דוחק דקרי לאחד עשר יום ימי טומאה ולקמן תנן בפרק בנות כותים (דף לח:) כל י''א יום בחזקת טהרה וקרא נמי קרי להו בלא עת נדתה

(b)

Objection: This is difficult, for he calls [some of] the 11 days [of Zivah] days of Tum'ah. Below (38b), a Mishnah teaches that all 11 days she has Chezkas Taharah! Also, the verse calls it "not at the time of her Nidah"!

ור''ח גריס אמר רבא אמר רב חסדא כ''ג

(c)

Explanation #2: R. Chananel's text says "Rava said in the name of Rav Chisda, 23 [days]." (I.e. only the seven days of Nidah are days of Tum'ah.)

10)

TOSFOS DH Zekenah she'Avru Aleha Shalosh Onos

תוספות ד"ה זקנה שעברו עליה שלש עונות

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Mishnah above.)

פירוש סמוך לזקנתה ועוד עברו עליה שלש עונות דיה שעתה

(a)

Explanation: [If she had three Onos without blood] close to the time of her old age, and another three Onos passed [without blood], she is Dayah Shaitah.

והא דתנן (לעיל דף ז.) במה אמרו דיה שעתה בראשונה אבל בשניה מטמאה מעת לעת

(b)

Implied question: A Mishnah (above, 7a) says "when did they say that she is Dayah Shaitah? For the first [sighting], but for the second, she is Metamei me'Es la'Es!

היינו כי ראתה בשניה בסוף שלשים

(c)

Answer: That is when she saw the second time at the end of 30 days.

11)

TOSFOS DH Pichsah v'Hosirah

תוספות ד"ה פיחתה והותירה

(SUMMARY: Tosfos questions Rashi's Perush, and defends it.)

פרש''י כגון לצ''א לצ''ב ולצ''ג

(a)

Explanation (Rashi): E.g. [she saw after] 91, 92 and 93 days.

לאו דוקא בענין זה דהא לקמן בפרק האשה (דף סד.) פליגי בה רב ושמואל . בראתה בט''ו לחדש זה וט''ז לחודש זה וי''ז לחדש זה אי קבעה וסת לדילוג

(b)

Objection: It is not precisely like this, for below (64a) Rav and Shmuel argue about one who saw on the 15th of this month, the 16th of the next month, and the 17th of the following month, whether she fixed a Veses for skipping!

1.

Note: Aruch l'Ner explains that Tosfos asks that this is unlike Rav, who says that in such a case she fixed a Veses. However, we can say that Rashi holds that the Halachah follows Shmuel, and explains that even in such a case she did not fix a Veses!

ומיהו למאי דפריש' התם דדוקא ברואה לדילוג לחדש אבל ראתה היום ואחר ט''ז יום ואחר י''ז ימים לא קבעה וסת לדילוג אתי שפיר:

(c)

Disclaimer: However, according to what I explained there (DH Itmar) that [they argue] only when she sees through skipping days in the month, but if she saw today, and after 16 days, and after 17 days, [all agree that] she did not fix a Veses for skipping, this is fine.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF