12TH CYCLE DEDICATION
NEDARIM 85 (8 Adar II) - dedicated by Rabbi Wes Kalmar of New Haven, CT, to honor the Yahrzeit of his father, Mattisyahu Yehuda (Martin) Kalmar z'l.

נדרים דף פה. א

למסקנא באיזה סברות נחלקו רבי ור' יוסי בר' יהודה גבי הגונב טבלו של חברו?

לצד דטובת הנאה ממון לצד דטובת הנאה אינה ממון
לרבי - משלם כל דמי הטבל דהפסידו דמי תרומה קנסוהו רבנן לגנב
לר"י בר"י - משלם רק דמי חולין קנסו לבעה"ב שהשהה טבלו דאינו מפסידו כלום

אשה שאמרה לבעלה "קונם מה שאני עושה לפיך", האם צריך להפר?

משום עיקר מעשה ידים משום העדפה [1]
לתנא קמא [2] אין צריך להפר אין צריך להפר
לר' עקיבא אין צריך להפר צריך להפר [3]
לר' יוחנן בן נורי [4] צריך להפר צריך להפר

נדרים דף פה: א

המקדיש מעשה ידי אשתו, מה הדין?

הקדיש את מה שחייבת לו [5] הקדיש את המותר
לר' מאיר עושה מלאכה -
ומתפרנסת ממנה [6]
הוי הקדש - לאחר מיתה [7]
לר' יוחנן הסנדלר לא הוי הקדש [8]

-------------------------------------------------

[1] דהיינו מה שעושה יותר ממשקל חמש סלעים שתי שהם עשר סלעים בגליל, (בגליל היו סלעים קטנים - חצי משל יהודה).

[2] ס"ל דבין מעשה ידים ובין העדפה שהיא עושה שייכים לבעל, ולכך אינה יכולה לידור ולעשות אותם קונם להפקיע בעלה מהם.

[3] ס"ל שהעדפה שייכת לאשה. ולמסקנא בכתובות (דף סו.) מוקים לה דוקא בהעדפה שע"י הדחק.

[4] ולא מטעם העדפה דס"ל כת"ק שהעדפה שייכת לבעל, אלא שצריך להפר אפי' משום עיקר מעשה ידים דשמא יגרשנה ומזמן הגירושין אינה משועבדת לו ויחול הנדר, ושוב לא יוכל להחזירה מחמת הנדר הזה. דהא אי אפשר לאדם להזהר שלא תטחון ולא תאפה וכל שאר מלאכות שאשה עושה לבעלה. ות"ק, או דס"ל שלא מועילה ההפרה בשביל אחר הגירושין, או דס"ל שאם הנדר לא חל עכשיו מחמת שהיא משועבדת לו, לא חל הנדר גם לאחר הגירושין.

[5] דהיינו משקל חמש סלעים שתי ביהודה, או י' סלעים בגליל.

[6] פירש הר"ן דיש שמעמדים זאת אפי' במעלה לה מזונות, ורשות בידה לבטל הקדשו, כרב הונא דיכולה אשה לומר לבעלה "איני ניזונת ואיני עושה", ומי שחולק על רב הונא וסובר שאשה לא יכולה לומר כן, מעמיד את המשנה באופן שאינו מעלה לה מזונות.

[7] ומעמיד שמואל שמיירי שמעלה לה מזונות אבל לא מעלה לה מעה כסף שתיקנו חכמים תחת מותר, ומה שאמר ר"מ דהוי הקדש לא מחיים - דהרי לא מעלה לה מעה כסף ואינו זכאי בזה.

[8] כפי הנ"ל מיירי מחלוקתם רק לאחר מיתה, ולכך ס"ל לר' יוחנן הסנדלר דלא הוי הקדש - משום שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.

עוד חומר לימוד על הדף