NEDARIM 77 - Dedicated by Mrs. G. Kornfeld for the Yahrzeit of her mother, Mrs. Gisela Turkel (Golda bas Chaim Yitzchak Ozer), on 25 Av. Mrs. Turkel was an exceptional woman with an iron will who loved and respected the study of Torah.

נדרים דף עז. א

האם מפירים ונשאלים לנדרים בשבת דוקא לצורך השבת או לא?

לצורך שבת - כאכילה ושתיה שלא לצורך שבת
הפרת נדרים -
בעל לאשתו ואב לבתו
מפירים לתנא קמא: מפירים [1]
לר"י ור"א: אין מפירים [2]
להשאל לנדרים אצל חכם נשאלים אין נשאלים

נדרים דף עז: א

המפר נדר לאשתו בשבת או בחול כיצד יעשה?

בשבת בחול
לבית שמאי א. לא יאמר בפירוש ביטול בפיו
ב. יאמר "טלי לך מהמאכל שאסרת"
ג. יבטל בלבו [3]
יבטל בפירוש בפיו
לבית הלל יכול לומר "טלי לך מהמאכל שאסרת", ויבטל בלבו

-------------------------------------------------

[1] דכיון שזמנו הוא רק כל היום ולא אח"כ, אם תעבור השבת ולא יפר לה - לא יוכל להפר לה יותר, ולכן מפירים גם לצורך שבת.

[2] דכיון שלשיטתם הפרת נדרים היא מעת לעת, הרי יכול להפר לה במוצאי שבת - והיות שאין נדר זה לצורך שבת לא התירו להפר בשבת.

[3] כמה שאפשר לשנות מהאופן שהוא מפר בחול צריך לשנות, ולכן לא יאמר לאשתו בשבת "מופר ליכי בטל ליכי" - כדרך שאומר לה בחול, אלא נוטל דבר מאכל שנדרה ממנו ונותן לה, ועי"ז מתברר שהופר הנדר. אולם צריך הוא לבטל את הנדר בלבו. ויש גורסים שגם צריך לערב - דהיינו למוצאי שבת - לבטל בפיו, ודחה הר"ן גירסא זו.

עוד חומר לימוד על הדף