נדרים דף לה. א

יש מעילה ופדיון בקונמות כללי או פרטי או אין?

מעילה פדיון
לר' מאיר יש מעילה בקונם כללי: יש פדיון
בקונם פרטי: אין פדיון
לרבנן אין מעילה אין פדיון

נדרים דף לה: א

כהן שהדיר את הישראל מהנאתו, האם יכול להקריב לו כדלהלן?

קיני זבין וקיני יולדות [1] חטאות ואשמות
אי כהנים שלוחי דידן מקריב אינו מקריב
אי כהנים שלוחי דרחמנא מקריב מקריב

-------------------------------------------------

[1] קרבנות אלו לא באו לכפר להם על חטא, אלא באים להתירן להיכנס למקדש ולאכול בקדשים, וקרבנות אלו לא צריכים דעת בעלים, דדוקא קרבן הבא על חטא צריך דעת, ולכן לא צריך שליחות מהבעלים.

עוד חומר לימוד על הדף