12TH CYCLE DEDICATION
NEDARIM 12-14 - Two weeks of Dafyomi study material have been dedicated by Ms. Estanne Abraham-Fawer to honor the eighth Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

נדרים דף יב. א

היה לפניו בשר כדלהלן, ואמר על בשר חולין "זה כזה", מה הדין?

בשר זבחי שלמים אחר זריקה [1] בנותר דעולה בנותר דשאר קרבנות
לרמי ב"ח, לרב הונא ספק אסור [2] ספק
לרבא אסור [3] אסור אסור

נדרים דף יב: א

המתפיס בדלהלן, מה הדין?

בתרומת לחמי תודה בתרומת הלשכה [4] בלחמי תודה שהפרישן בעיסתן [5]
לרמי ב"ח, לרב הונא ספק [6] אסור ספק
לרבא אסור אסור אסור

-------------------------------------------------

[1] מבואר בגמ' לעיל (דף יא:) שאם אמר בפירוש שמתפיס בבשר זבחי שלמים אחר זריקה - ודאי דלא אמר כלום, דהרי הבשר אחר זריקה מותר הוא. והנידון בסוגיין הוא בכה"ג שאמר "זה כזה", ואנחנו דנים האם כוונתו להתפיס "במעיקרא" דהיינו באיסור שהיה בדבר - והוי נדר, או כוונתו במצב שנמצא עכשיו - ולא הוי נדר, דעכשיו אחר זריקה הוא היתר.

[2] הכא לכו"ע אסור, כיון שלא פקע הנדר של עולה בזריקת הדם - דאכתי היא אסורה מחמת נדרו.

[3] רבא ס"ל לפשוט האיבעיא דמב"ח ממה שאמרו במשנה שאם אמר "נותר (ופיגול)" הוי נדר, והרי נותר הוא לאחר זריקת דמים - וכבר הותר איסור נדרו שהיה (ומה שהוא אסור עכשיו זה לא איסור נדר אלא איסור תורה). ומזה דאמרה משנתנו דהוי נדר ש"מ שהיא סוברת שהמתפיס בדבר שפעם היתה בו קדושה הוי נדר.

[4] כיון דהוי נדר הקדש, שפיר התפיס ולכו"ע אסור.

[5] וה"ה בהפריש אותם אחר אפייתם קודם זריקת דמים.

[6] סתם תרומת לחמי תודה הם אחר זריקת דמים, כיון שלחמי תודה אינם ניתרים באכילה אלא לאחר זריקת הדם, אין טעם שיפרישו אותם קודם, ולכן סתם לחמי תורה הם אחר הזריקה. וא"כ לרמי בר חמא גם כאן יש להסתפק האם הוא מתפיס במעיקרא - והוי נדר, או במצב שהוא עכשיו - ולא הוי נדר.

עוד חומר לימוד על הדף