נזיר דף נ. א

האם בשר נבילה שנתקלקל מטמא טומאות דלהלן?

טומאה חמורה (אב)
- לטמא אדם וכלים
טומאה קלה (ראשון) -
לטמא אוכלים ומשקים
טומאת נצל [1]
נפסל מאכילת אדם לבר פדא: אינה מטמאת
לר' יוחנן: מטמאת [2]
מטמאת אינה מטמאת
נפסל מאכילת כלב אינה מטמאת אינה מטמאת אינה מטמאת

נזיר דף נ: א

משקים טהורים שיצק אותם למשקים טמאים,
האם הוי ניצוק חיבור לטמא את המשקים שנשארו בכלי?

כל המשקים דבש עבה של זיפין וצפיחית דייסא של גריסין ופול
לתנא קמא טהורים טמאים טהורים [3]
לבית שמאי טהורים טמאים טמאים

מה השיעור של מלא תרווד רקב לאמוראים והתנאים דלהלן?

השיעור ביאורו
חזקיה מלא פסת היד כף היד בלא האצבעות
לר' יוחנן ולחכמים מלא חופניו כף היד עם האצבעות
לר' מאיר מעיקר אצבעות
ולמעלה
לאמרי: הוא כשיעור כף היד בלא אצבעות - וכחזקיה
לרב שימי: היינו כף היד בלא אצבעות - וכחזקיה [4]
-------------------------------------------------

[1] פי', כזית בשר שנימוח. [ומה שהוצרכה הברייתא לומר שרתח וחזר ונקרש, מיירי באופן שיש לנו ספק האם זה כזית בשר שנימוח או זה כיחו וניעו, וע"י שרתח וחזר ונקרש ידיענן שהוא כזית בשר ולא כיחו וניעו].

[2] נחלקו בר פדא ור' יוחנן בבכורות (דף כג.) דבר פדא אמר "טומאה חמורה עד לגר, וטומאה קלה עד לכלב". פי', דטומאה חמורה שיהיה הבשר נבילה מטמא כאב הטומאה - דהיינו גם אדם וכלים, זה דוקא כל עוד שהוא ראוי למאכל אדם - דהיינו "עד לגר". אבל טומאה קלה - דהיינו ראשון לטומאה לטמא אדם וכלים, בזה אפי' אם נפסל לאכילת אדם ועדיין ראוי לאכילת כלב מטמא, אבל אם נפסל מאכילת כלב אינו מטמא. ור' יוחנן חולק, וסובר שגם "טומאה חמורה עד לכלב", דהיינו שממשיך לטמא טומאה חמורה אפי' שנפסל ממאכל אדם (לגר), כל עוד שהוא ראוי לכלב.

[3] רבינא סבר שהטעם הוא משום שאין הניצוק חוזר כל כך לאחוריו בדייסא, והיינו שגם ת"ק מודה לב"ש בטעם דרירי. ונפשוט את הספק של רמי בר חמא האם יש ניצוק באוכלין או לא, שבאוכלין היות שיש בהם רירי הוי ניצוק חיבור גם לת"ק. ודחתה הגמ', שהטעם של ת"ק הוא משום שפליג על ב"ש בטעם רירי, וסובר שאין הטעם בדבש משום רירי - דהיינו שחוזר לאחוריו, אלא הטעם משום סמיכי. ואה"נ בשומן שהוא סמיך כמו דבש גם ת"ק מודה דהוי חיבור, אבל במקפה לא.

[4] בגמ' נאמרו ב' תירוצים כיצד לישב את דברי ר"מ כחזקיה. או שר"מ נתן שיעור של האצבעות לבדם, רק ששיעור האצבעות לבדם הוא כשיעור שמחזיקה כף היד לבדה. או שמעיקר אצבעות ולמעלה, היינו לכיוון כף היד, וא"כ ר"מ אמר כדברי חזקיה ממש - דהיינו שיעור כף היד.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף