NAZIR 7 (14 Elul) - This Daf has been dedicated in honor of the Yahrzeit of Yisrael (son of Chazkel and Miryam) Rosenbaum, who passed away on 14 Elul, by his son and daughter and families.

נזיר דף ז. א

מה הדין בנזירויות דלהלן? [תוד"ה והתניא].

לכמה זמן הנזירות מה הדין בגילוח

נזירות
לזמן
א. אחת גדולה, אחת קטנה, מכאן ועד סוף העולם [1] ל' יום מגלח כל ל' יום
ב. מכאן ועד מקום פלוני [2] זמן הדרך פחות מל' יום: ל' יום - ואח"כ מגלח
זמן הדרך יותר מל': כמנין הימים - ואח"כ מגלח

נזירות לכל
ימי
חייו
א. כשער ראשי כחול הים כל ימי חייו כל ל' יום [3] מגלח כל ל' יום
ב. הריני נזיר לעולם [4],
או כל ימי חיי
הרי הוא נזיר ארוך
- כל חייו
ומיקל שערו בתער כאבשלום [5]
ג. הריני נזיר מאה שנה
או אלף שנה [6]
הרי הוא נזיר ארוך
- כל חייו
אסור לגלח כלל ואפי' להקל בתער אסור

נזיר דף ז: א

המוכר את הבית, לא מכר את הבור והדות, [אפי' שכתב לו בשטר שמוכר לו עומקא ורומא [7]],
האם המוכר צריך לקנות בחזרה מהקונה את הדרך לבור והדות?

בשלא הזכיר בשטר
בור ודות
כשכתב להדיא שלא מוכר בור ודות
לר' עקיבא - מוכר בעין יפה מוכר צריך לקנות דרך אין צריך לקנות דרך [8]
לחכמים - מוכר בעין רעה מוכר אין צריך לקנות דרך אין צריך לקנות דרך
-------------------------------------------------

[1] אלו הנזירויות שנזכרו במשנה, ודינם שאינו נזיר עד ל' יום, והגם שאמר מכאן ועד סוף העולם, יש לפרש כוונתו שאמר שהנזירות ארוכה וקשה עליו כמו להגיע עד סוף העולם.

[2] ומיירי שהחזיק בדרך, ולכן מסתבר שכל מה שנזר הוא כדי להינצל מסכנות הדרך, ואין כוונתו לנזירות רגילה דל' יום ולומר שהיא קשה עליו כמו מכאן עד מקום פלוני.

[3] פי', הרי הוא כמקבל הרבה מאד נזירות בלא סוף - כיון שאין להם קיצותא, וכל ל' יום הוא גומר את נזירותו ומתחיל נזירות חדשה - כל ימי חייו.

[4] וזה שונה מדין דמכאן ועד סוף העולם דמתניתין, דשאני היכא שאמר "מכאן" שבזה כוונתו לומר שארוכה וקשה עליו הנזירות כמו מכאן ועד סוף העולם, דאם היה רוצה לקבל עליו נזירות ארוכה, לא היה אומר "מכאן", אלא אומר בסתם "הריני נזיר עד סוף העולם".

[5] וכבר נתבאר לעיל (דף ד:) ג' שיטות אחר כמה זמן הוא יכול להקל שערו בתער.

[6] דהיינו שקיבל עליו נזירות ארוכה יותר מהזמן שמסתבר שיחיה. אכן כיון שהזכיר קיצותא לנדרו, הרי הוא נזירות ארוכה גמורה "נזיר לעולם", ואינו יכול להקל בתער כמו "נזיר עולם".

[7] מבואר בסוגיא בב"ב (דף סג:) שאין התיבות "עומקא ורומא" שמוסיף המוכר בשטר יתור לשון להודיע שמכר גם את הבור ואת הדות, אלא אפי' שכתב לו "עומקא ורומא" אין הבור והדות בכלל המכירה. ועתה יש לדון כיון שנשארו הבור והדות בחזקת המוכר, האם השאיר לעצמו גם את הדרך מרשות הרבים להגיע אליהם, או שמכר גם את הדרך אליהם, ועתה המוכר צריך לחזור ולקנותם מן הקונה.

[8] פי', אפי' שס"ל לר"ע שמוכר בעין יפה מוכר, ומכר לו את כל הבית כולל את הדרך לבור והדות, מ"מ כשייתר בלשונו וכתב שאינו מוכר את הבור והדות אף שלא היה צריך לכתוב זאת - דגם בסתמא לא נמכרים הבור והדות, ש"מ שבא להודיע בייתור הלשון שלא מכר גם את הדרך אליהם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף