NAZIR 3 (10 Elul) - This Daf has been dedicated in honor of the Yahrzeit of Yisrael (son of Chazkel and Miryam) Rosenbaum, who passed away on 14 Elul, by his son and daughter and families, and also in memory of Sheina Basha (daughter of Yakov and Dora) Zuckerman, who passed away on 10 Elul, by her children and sons in law.

נזיר דף ג: א

האומר "צפורים" באופנים דלהלן אליבא דר' מאיר האם הוי נזיר? [תוד"ה מאי].

לא היה נזיר עובר לפניו היה נזיר טהור [1] לפניו
"צפרים" "צפרים סמוכות לשער" "צפרים" "צפרים סמוכות לשער"
לריש לקיש לא מהני מהני [2] לתוס': מהני [3]
לר' שבתאי: לא מהני [4]
מהני
לר' יוחנן לא מהני לא מהני מהני מהני

אמר "הריני נזיר מן החרצנים" או אמר "הריני נזיר מן הזגים" וכו', מה הדין?

מה הדין? מה הטעם?
לתנא דמתניתין ולרבנן הוי נזיר מהכל דכתיב "מיין ומשכר יזיר" [5]
לר' שמעון לא הוי נזיר מכלום מדפירט הכתוב "מחרצנים עד זג" [6]
-------------------------------------------------

[1] אבל אם עבר נזיר טמא לא מהני, די"ל שקיבל עליו את הקרבנות שהנזיר הטמא צריך לקבל.

[2] ולפירוש התוס' הוא אמר את כל הג' תיבות הללו "צפרים סמוכות לשער" ואנחנו מפרשים את דבריו שכוונתו לקבל מצות נזירות, דבה מצאנו גבי נזיר טמא שהצפורים תלוים בשער.

[3] כן חידשו התוס' (ד"ה מאי), דכל מה שהצריך ר"ל לומר "צפורים הסמוכות לשער" הוא דוקא כשאין נזיר עובר לפניו, אבל כשנזיר עובר לפניו לא צריך, אלא שעיקר החידוש של ר"ל הוא לאשמועינן שאם אמר "צפורים הסמוכות לשער" מהני, אפי' שאין נזיר עובר לפניו.

[4] כן הביאו התוס' (בד"ה היכא, בהגה"ה) דודאי ר"ל לא קאמר אליבא דרבי מאיר דבצפורים סתמא מיחייב בנזיר, דאיכא למיפרך כל הני פירכי דפריך לעיל לר' יוחנן. [אלא שמבואר שם שהוא חולק גם על הפירוש בדברי ר"ל שמוקי לה למתניתין באומר "צפורים הסמוכים לשער"].

[5] פי', ופסוק זה מיותר דהרי מיד אמרה תורה "מכל אשר יעשה מגפן היין" אלא על כרחך שבאה לומר שאפי' אם הזכיר רק יין או רק ענבים - כבר הוי נזיר בכל דיניו גם לענין תגלחת וגם לענין טומאה.

[6] ש"מ שבא לומר שאם הזכיר הנוזר את אחד מהם צריך לומר את כולם - דהיינו את כל פרטי הנזירות מדין חרצנים עד דין זג. ורק אם מקבל עליו נזירות בסתמא, שאמר "הריני נזיר" לא צריך לפרט כלום, אבל אם התחיל לפרט לא הוי נזיר עד שיפרט את הכל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף