1)

TOSFOS DH Mashkin Beis ha'Shelachin

תוספות ד"ה משקין בית השלחין

(SUMMARY: Tosfos explains why Chachamim were able to permit Devar ha'Avud)

- שדה שאינה מסתפקת במי גשמים וצריך להשקותה תמיד ואם אין משקין אותה תדיר נפסדת

(a)

Explanation: This is a field for which rain does not suffice. One must water it constantly. If one does not water it constantly, it is ruined;

והלכך משקין אותה בחוה"מ ומשום פסידא שרו ליה רבנן כדאמרינן בפ' אין דורשין (חגיגה דף יח. ושם)

1.

Therefore, one may water it during Chol ha'Moed. Chachamim permitted, due to [avoiding] a loss, like we say in Chagigah (18a);

תניא אידך ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך מה שביעי עצור אף ששה עצורים

2.

Citation (18a): Another Beraisa says "Sheshes Yomim Tochal Matzos uva'Yom ha'Shevi'i Atzeres la'Shem Elokecha" - just like the seventh day is Atzur (withheld), also [the first] six days are Atzurim;

אי מה שביעי עצור מכל מלאכה אף כל ששה עצורים מכל מלאכה

3.

Citation (cont.) Suggestion: Just like the seventh day is Atzur from all Melachah, also all six days are Atzurim from all Melachah!

תלמוד לומר השביעי ה"א יתירא השביעי עצור מכל מלאכה ואין הששה עצורים מכל מלאכה

4.

Citation (cont.) Rejection: The "Hei" in ha'Shevi'i is extra, to teach that the seventh day is Atzur from all Melachah, but the six days are not Atzurim from all Melachah.

הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים ללמדך איזה יום אסור ואיזה יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת.

(b)

Conclusion: The Torah authorized Chachamim to teach which day is forbidden, and which is permitted, [and] which Melachah is forbidden, and which Melachah is permitted.

2)

TOSFOS DH v'Chotetin Osah

תוספות ד"ה וחוטטין אותה

(SUMMARY: Tosfos explains when one may deepen a pit.)

- שאם נתמלא הבור מותר לחטוט להעמיקו שהעפר תיחוח

(a)

Explanation: If the pit was filled, one may dig to deepen it, for the earth is soft;

אבל לחופרה בתחילה שהקרקע קשה לא משום דאיכא טירחא יתירא.

1.

However, one may not dig initially, for the land is hard, and there is excessive exertion.

3)

TOSFOS DH u'Metzayenin

תוספות ד"ה ומציינין

(SUMMARY: Tosfos explains why this is permitted.)

דליכא טירחא.

(a)

Explanation: There is no exertion.

4)

TOSFOS DH v'Yotz'im Al ha'Kil'ayim

תוספות ד"ה ויוצאין על הכלאים

(SUMMARY: Tosfos explains why this is different than other matters in the Mishnah.)

- מצוה הוא לצאת כדאמרינן בגמ'

(a)

Explanation: It is a Mitzvah to go out [to eradicate Kil'ayim], like the Gemara says;

ולא דמי להני אחריני דקתני ומתקנין דהאי חובה הוא כדמוכח בגמרא.

1.

This is unlike the other matter that we taught that we fix. This (Kil'ayim) is an obligation. This is clear from the Gemara.

5)

TOSFOS DH Ayef v'Yage'a

תוספות ד"ה עיף ויגע

(SUMMARY: Tosfos explains the word Ayef.)

צמא למים כדכתיב הרויתי נפש עיפה (ירמיה לא).

(a)

Explanation: This means thirsty for water, like it says "Hirveisi Nefesh Ayefah."

6)

TOSFOS DH Man Tana Peseida Iyn

תוספות ד"ה מאן תנא פסידא אין

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara asked this.)

- משום דאשכחן לקמן דרבי מאיר פליג עלה דמתני' והאי סתם מתניתין לא אתיא אליביה כשאר סתמי

(a)

Explanation: We find below that R. Meir argues with our Stam Mishnah. It is unlike R. Meir, unlike other Stam Mishnayos;

משום הכי קבעי הש"ס מאן תנא.

1.

This is why the Gemara asked who taught our Mishnah.

7)

TOSFOS DH Moshchin Amas ha'Mayim

תוספות ד"ה מושכין אמת המים כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why Meshichah is permitted.)

- שאם יש שם מים תחת אילן זה יכול למושכם במועד תחת אילן אחר משום דאילן כבית השלחין דמי וצריכין למים טפי

(a)

Explanation: If there is water under this tree, one may be Moshech (dig a shallow furrow to draw) it during the Moed under another tree, for a tree is like a Beis ha'Shelachin. It needs more water.

והא דתנא מושכין ולא תנא משקין

(b)

Implied question: Why did the Tana teach Moshech, and not Mashkeh (watering)?

אורחא דמילתא קתני דבענין זה רגילין להשקות אילנות.

(c)

Answer: The Mishnah discusses a typical case. It is normal to water trees this way.

8)

TOSFOS DH Yeser Al Ken Amar R. Yehudah

תוספות ד"ה יתר על כן אמר רבי יהודה

(SUMMARY: Tosfos explains what is the additional Chidush.)

- עוד היה מחמיר יותר אפילו בבית השלחין קא אסר להפנות משום דהוי טירחא יתירא.

(a)

Explanation: He was more stringent, and even in a Beis ha'Shelachin he forbids to divert water, for it is an excessive exertion.

9)

TOSFOS DH l'Ginaso ul'Churvaso

תוספות ד"ה לגינתו ולחורבתו

(SUMMARY: Tosfos explains that they are in a Beis ha'Shelachin.)

- של בית השלחין גינה מקום זרעים

(a)

Explanation: This refers to a garden and Churvah of a Beis ha'Shelachin. "Garden" is a place that was seeded.

חורבה מקום שחרבו אילנותיו וחרשו וזרעו ונטעו

(b)

Opinion #1: Churvah is a place that became desolate of its trees, and it was plowed and seeded or planted [with young trees].

ושמא הוא צריך למים יותר ולא זו אף זו קתני

1.

Perhaps a Churvah needs water more [than a Ginah]. The Mishnah taught not only this (it is forbidden for a Ginah), rather, even this (even a Churvah is forbidden).

אי נמי חרב ביתו ועשאו גינה וצריכה מים תדיר יותר משאר בית השלחין ומשום דאיכא טירחא יתירא לא.

(c)

Opinion #2: His house was destroyed, and he made the area into a garden. (This is a Churvah.) It needs water more than a [Stam] Beis ha'Shelachin. Since there is excessive exertion, it is forbidden.

2b----------------------------------------2b

10)

TOSFOS DH Im Ken a'Man Tirmei

תוספות ד"ה אם כן אמאן תרמייה

(SUMMARY: Tosfos explains why we establish the Mishnah like R. Yehudah.)

- ואם נפשך לומר ממאי דרמינן אליבא דר' יהודה יותר מר"א

(a)

Question: Why do we say that the Mishnah must be like R. Yehudah, rather than like R. Eliezer [ben Yakov]?

כמו דאקשינן לעיל לר"א הכי נמי פרכינן אליבא דרבי יהודה

1.

Just like we asked above according to R. Eliezer (perhaps he permits excessive exertion to avoid a loss), we ask according to R. Yehudah (perhaps he permits even Beis ha'Ba'al from an old spring).

ומאי אלימא להש"ס מילתא דרבי יהודה דמוכח מיניה דמתניתין אתיא אליביה יותר מדרבי אליעזר

2.

Why does the Gemara hold that the Mishnah must be like R. Yehudah, rather than like R. Eliezer? (Why must we say that R. Yehudah is no more lenient about an old spring, so the Mishnah can be like him? We could say that R. Eliezer forbids excessive exertion to avoid a loss to make the Mishnah like him!)

איכא למימר משום דבתרתי מילי אשכחן בהדיא במילתיה דר"י כמו במתניתין

(b)

Answer: We find two matters that R. Yehudah said exactly like the Mishnah;

דפסידא אין הרווחה לא ובמקום פסידא נמי מיטרח לא טרח

1.

He permits [to avoid] a loss, but not [for] profit. When there is a loss, he does not permit [excessive] exertion.

אבל לר"א ליכא לאוכוחי ממילתיה אלא חד מילתא כדלעיל דהרווחה אסיר

2.

From R. Eliezer's words, we find only one matter [like the Mishnah], like above, that profit is forbidden.

הלכך ניחא ליה לאוקמי כר' יהודה ולא כרבי אליעזר.

3.

Therefore, we prefer to establish the Mishnah like R. Yehudah, and not like R. Eliezer.

11)

TOSFOS DH Kocho d'R. Meir d'Meikil

תוספות ד"ה כחו דר' מאיר דמיקל

(SUMMARY: Tosfos explains why we teach the extremity of R. Meir's opinion.)

ואם תאמר וליתני שלא יצאו בתחילה להודיעך כחו דר' יהודה דמחמיר

(a)

Question: Why didn't it teach an old spring, to teach the extremity of R. Yehudah, who is stringent?

כח דהתירא עדיף.

(b)

Answer: The Tana prefers to teach the extremity of the lenient opinion.

12)

TOSFOS DH Mishum Mai Masrinan

תוספות ד"ה משום מאי מתרינן

(SUMMARY: Tosfos explains the need to warn for a particular Melachah.)

- דאין אדם לוקה ולא נהרג אלא בהתראה שמתרינן בו לא תעשה הך איסורא כדמפקינן בסנהדרין (דף מא.) מקרא

(a)

Explanation: One is lashed or killed only through Hasra'ah, i.e. they warn him "do not do this Isur." We learn this from verses in Sanhedrin 41a;

דצריך לפרש שם האיסור בהדיא.

1.

They must explicitly explain the Isur.

13)

TOSFOS DH Ka Marpuyei Ar'a

תוספות ד"ה קא מרפויי ארעא

(SUMMARY: Tosfos explains the argument of Rabah and Rav Yosef.)

דבתר עיקר המלאכה אזלינן ודומה לחורש

(a)

Explanation: It depends on the primary Melachah. This resembles plowing;

ורב יוסף אע"ג דעיקר מלאכה דומה לחורש מחשבת הנפש לאו לרפויי ארעא

1.

Rav Yosef holds that even though the primary Melachah resembles plowing, the person's intent is not to soften the land.

ובהכי פליגי דרבה סבר לבתר המעשה מדמינן לה ולא אחר המחשבה

(b)

Explanation (cont.): The argument is based on this. Rabah holds that it depends on the action, and not on the intent;

ורב יוסף סבר בתר מחשבה אזלינן דהויא עיקר ולא אזלינן בתר הדמיון.

1.

Rav Yosef holds that it depends on the intent. It is primary. We do not follow resemblance [of the action to a particular Melachah].

14)

TOSFOS DH v'Tzarich l'Etzim

תוספות ד"ה וצריך לעצים

(SUMMARY: Tosfos explains why he must need the wood.)

- אבל אם אין צריך לעצים לא נאמר בו דחייב משום קצירה דלא דמיא לקצירה

(a)

Inference: If he does not need the wood, he is not liable for reaping, for this is unlike reaping;

דקוצרין למאכל או מידי שצריכין לאיזה דבר כגון רפואה וכיוצא בהן

1.

We reap for food, or for something needed for something, e.g. a Refu'ah or a similar need;

ואי לאו שקוצרין לצורך גופו פטור דלא מיחייב אפילו משום תולדה דתולדה צריך שתהא דמי לאב מלאכה.

2.

If he does not reap for the need of the matter itself [that he detaches], he is not liable even for a Toladah, for a Toladah must resemble the Av Melachah.

15)

TOSFOS DH Chayav Shtayim

תוספות ד"ה חייב שתים

(SUMMARY: Tosfos explains the difficulty.)

קשיא לרבה דאזיל בתר הדמיון דהכא זומר לא דמי כלל לנוטע ואעפ"כ חייב משום נוטע

(a)

Explanation: This is difficult for Rabah, who follows the resemblance [of the action], for pruning does not resemble planting at all, and even so he is liable for planting;

וקשיא לרב יוסף דאפילו אינו מתכוין לצמוח הגפן כיון דודאי מצמחה מחמת הזימור חייב משום נוטע

1.

This is difficult for Rav Yosef, for even if he does not intend for the vine to sprout, since surely it sprouts due to the pruning, he is liable for planting;

דהא סתם קאמר רב כהנא אפילו לא חישב ליטע

i.

Rav Kahana taught Stam, even if he does not intend for planting.

ואי קשיא הא דאמרינן בדוכתא אחריתי (כתובות דף לז.) משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות

(b)

Question: We say elsewhere (Kesuvos 37a) "we obligate a person for one evil, and not for two"!

תריץ הכי כגון דאיכא מיתה ומלקות אבל תרתי מילי דאסירן דדמיין להדדי בשתי מלקיות תרוייהו חד רשעה הוא

(c)

Answer: That refers to a Chiyuv of Misah and lashes. However, if two Isurim that resemble each other both obligate lashes, they are considered one evil;

ולא ממעטי מרשעתו דכל שם מלקות חד רשעה הוא

1.

We do not exclude them due to "Rish'aso", for everything punishable by lashes is one evil.

והכי נמי אמר במס' פסחים בפ' כל שעה (דף כד. ושם) אמר אביי אכל פוטיתא לוקה ארבע

(d)

Support: Also in Pesachim (24a), Abaye taught that if one ate a Putisa (a bug found in water), he receives four [sets of 39] lashes.

ואע"ג דרב כהנא אמורא הוא

(e)

Implied question: Why do we ask from Rav Kahana, who was an Amora? (Rabah and Rav Yosef can argue with him!)

מקשי מיניה לרבה ורב יוסף משום דגברא רבה הוה כדאשכחן (ב"ק דף קיז.) במעשה דר' יוחנן דהוה חריף טובא

(f)

Answer: We challenge Rabah and Rav Yosef from Rav Kahana, for he was a great Chacham. We find in the episode with R. Yochanan that he was exceedingly sharp.

וקשיא ל"ג כיון דלאו תנא הוא לא חשיב לה כל כך ופליגי עליה.

1.

[However,] the text should not say "Kashya." Since he was not a Tana, he was not so esteemed, and they argue with him.

i.

Note: Perhaps the text should say "Lo Chashuv Lehu", i.e. they did not esteem him so much.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF