1) TOSFOS DH Chatas Karyei Rachmana

תוספות ד"ה חטאת קרייה רחמנא

(SUMMARY: Tosfos points out that the Sugya in Zevachim is like the conclusion here.)

לפי טעם זה לא היה צריך ללמוד בפ''ק דזבחים (דף ח:) דשמיעת הקול במה הצד

(a) Inference: According to this reason, there was no need to learn in Zevachim (8b, that Lo Lishmah disqualifies Chatas) Shevu'as ha'Edus from a Tzad ha'Shavah.

ובמסקנא דשמעתין לא קאי אלע יליף לה מדכתיב הוא

(b) Observation: In the conclusion of our Sugya, this is not sustained. Rather, he learns from "Hi".

2) TOSFOS DH Mai Nafka Minah Ha Tana d'Vei R. Yishmael

תוספות ד"ה מאי נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל

(SUMMARY: Tosfos discusses when we can learn a Gezeirah Shavah in different ways.)

בכיסוי הדם (חולין ד' פה.) ופרק המפלת (נדה דף כב:) משני מדדמי ליה ילפינן לפי שהג''ש מכחישות זו את זו

(a) Reference: In Chulin (85a) and Nidah (22b) we answer that (when a Gezeirah Shavah can be learned from different words,) we learn from the words that resemble each other [more], for the [possible] ways to learn the Gezeirah Shavah contradict each other;

אבל כאן ובהוריו' בס''פ הורה כהן (ד' ח:) דאפש' לדרוש [צ"ל לתרוייהו - שיטה מקובצת] דרשי' להו לתרוייהו

1. However, here and in Horiyos (8b) that it is possible to expound both, we expound both.

וההיא דבפ' התכלת (לקמן ד' מה: ושם) קשיא גבי כבשים מעכבין את הלחם (וגמר) (צ"ל דגמר - שיטה מקובצת) בן ננס יהיו מיהיו ולא גמר יהיו מתהיינה והתם מצינן למילף תרוייהו דלחם וכבשים מעכבין זה את זה

(b) Question #1: Below (45b) it is difficult regarding "the lambs (Kivsei Atzeres) are Me'akev the bread (Shtei ha'Lechem)." Ben Nanas learns "Yihyu" from "Yihyu", and he does not learn from "Tihyenah", and there we could learn both, that the bread and the lambs are Me'akev each other!

וכן בפ''ב דיבמות (דף יז:) לא מכחשי אהדדי דמצי למילף דמן האב ולא מן האם או מן האם ולא מן האב מיקרי אחווה

(c) Question #2: Similarly, in Yevamos (17b, the possible ways to learn the Gezeirah Shavah) do not contradict each other, for one could learn that [brothers] from the father but not from the mother, and from the mother but not from the father, [each case] is called brotherhood!

3) TOSFOS DH Ligamer Avono me'Avono d'Shemi'as ha'Kol

תוספות ד"ה ליגמר עונו מעונו דשמיעת הקול

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

אע''ג דשמיעת הקול גופא ילפינן במה הצד בפ''ק דזבחים (ד' ח:) ובעיא היא בפרק איזהו מקומן (זבחים דף נא.) אי דבר הלמד בבנין אב חוזר ומלמד בג''ש ולא איפשיטא

(a) Implied question: Shemi'as ha'Kol itself we learn from a Tzad ha'Shavah in Zevachim (8b), and it is a question in Zevachim (51a) whether or not something learned from a Binyan Av returns to teach through a Gezeirah Shavah, and it was not resolved! (Regarding this, Tzad ha'Shavah is like a Binyan Av.)

מכל מקום פריך שפיר דלגמר עונו מעונו דשמיעת הקול או נפשט מהכא דבר הלמד בבנין אב אין חוזר ומלמד בג''ש

(b) Answer: In any case he asks properly. We should learn Avono from Avono of Shemi'as ha'Kol, or resolve from here that something learned from a Binyan Av does not return to teach through a Gezeirah Shavah!

תימה דבהוריות פרק הורה כהן (דף ח:) יליף דלא מייתי אשם תלוי אלא על ספק חטאת קבועה בג''ש דנאמר (אשם) (צ"ל ואשם - שיטה מקובצת כתב יד) באשם תלוי ונאמר ואשמו בצבור

(c) Question: In Horiyos (8b) we learn that one brings Asham Taluy only for a Safek [Aveirah] for which [one who surely transgressed b'Shogeg] brings a Chatas Kavu'a (not Oleh v'Yored) through a Gezeirah Shavah. It says here v'Ashem regarding Asham Taluy, and it says v'Ashemu regarding [Par Helam Davar of] the Tzibur;

ואדרבה נילף עונו מעונו דשמיעת הקול דעולה ויורד דהא דבעי למימר (דמותרה נדבה הוא דגמירי (לא) קאי ובפ''ק) (צ"ל דלמותרה נדבה הוא דגמירי לא קאי דבפ''ק - צאן קדשים) דשבועות (דף י.) אשכחנא דיליף שעיר דראש חדש מעון (עונו) (צ"ל עון - שיטה מקובצת, - צאן קדשים)

1. Just the contrary, we should learn Avono-Avono from Shemi'as ha'Kol, which is Oleh v'Yored, for this that we wanted to say that it comes to teach that Mosar [Asham] goes to Nedavah is not sustained, for in Shevuos (10a) we find that we learn Se'ir Rosh Chodesh from "Avon Avon"!

i. Note: Acharonim ask that the Gemara asks this there! Be'er Sheva (there) says that in Tosfos' text, the Gemara did not ask this there.

4) TOSFOS DH Chatas Taima Mai di'Chsiv Bah Hi

תוספות ד"ה חטאת טעמא מאי דכתיב בה היא

(SUMMARY: Tosfos discusses the source to disqualify Chatas Lo Lishmah.)

בכמה דוכתי משמע דילפינן עיכובא בחטאת דכתיב בה היא כאן ובפרק קמא דזבחים (דף י:) בשני מקומות רבי אליעזר אומר אף האשם אמר לו רבי יהושע חטאת נאמר בה היא בשחיטה כו'

(a) Observation: In several places it connotes that we learn Ikuv [of Lishmah] for Chatas, since it says "Hi" - here, and in Zevachim in two places. On 10b, R. Eliezer says "even Asham." R. Yehoshua said, in Chatas it says "Hi" regarding Shechitah...

עד) (צ"ל עוד - ישר וטוב) התם חטאת טעמא מאי דכתיב בה היא

1. Also, it says there (11a) 'what is the reason for Chatas? It says "Hi".'

ותימה דהתם בההיא פירקא (שם ז:) אמר חוץ מן הפסח והחטאת יליף מקראי אחריני

(b) Question: There (7b) it says "[all Zevachim slaughtered Lo Lishmah are Kosher,] except for Pesach and Chatas, and we learn from other verses ("v'Shachat Osah l'Chatas", and other verses for other Avodos)!

ותירץ ה''ר חיים דחד לחטאת ששחטה לשם עולה וחד לחטאת [צ"ל חלב - שיטה מקובצת] ששחטה לשם חטאת נזיר ומצורע

(c) Answer #1 (R. Chaim): We need one [Drashah] for Chatas slaughtered l'Shem Olah, and one for Chatas Chelev slaughtered l'Shem Chatas Nazir or Chatas Metzora.

וקשיא לפירושו א''כ מאי פריך לעיל דלשם חטאת נזיר ומצורע תהא כשירה ותרצה משום דכתיב זאת תורת החטאת תורה אחת לכל חטאות

(d) Question: If so, what was the question above (3b) 'l'Shem Chatas Nazir or Metzora should be Kosher and Meratzeh, because it is written "Zos Toras ha'Chatas" - one Torah for all Chata'os?' (A verse teaches unlike this!)

ויש דוחקים דהכא דריש הוא לעכב היינו הוא דכתיב בשעיר נשיא משום דקאמר בפ''ק דזבחים (דף ה.) (אינן כשירין) (צ"ל אם אינן מרצין - צאן קדשים) למה הן באין ואמרינן מצינו בבאין לאחר מיתה שהם כשרין ואינם מרצין

(e) Poor answer: Some say that here we expound "Hi" to be Me'akev, i.e. "Hi" written regarding Se'ir Nasi, for it says in Zevachim (5a) "if they (Korbanos slaughtered Lo Lishmah) are not Meratzeh, why are they offered?", and we say that we find that Korbanos brought after the owner died are Kosher, and they are not Meratzeh!

דאשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו יורשיה עולתה ואשם נמי קרב למותרו

1. Citation (5a, 5b): If a woman (who gave birth) brought her Chatas and died (before bringing her Olah), her heirs bring her Olah. Also Asham, its Mosar is offered.

והשתא אי לאו דכתיב הוא בשעיר נשיא הוה אמינא חטאת נקבה דהיא גופה לא קרבה מותרה אלא לדמים כגון מפריש שתי חטאות לאחריות הוא דפסל רחמנא שלא לשמה

2. Summation of Answer: If not that "Hi" was written about Se'ir Nasi, one might have thought that only a female Chatas, the Torah disqualified it Lo Lishmah, for it itself is not offered when it is Mosar, rather, its value is offered, like one who separated two Chata'os for Achrayus (if the first will be lost or blemished, he will offer the second)...

אבל שעיר נשיא דהוי זכר והוא גופיה קרב עולה למותרו ליתכשר שלא לשמו כתב רחמנא הוא

3. However, Se'ir Nasi, which is a male, and it itself is offered for an Olah when it is Mosar, it is Kosher Lo Lishmah! Therefore, the Torah wrote "Hi".

וכי תימא לילפו שאר חטאות מיניה בקל וחומר

4. Question: We should learn other Chata'os from it from a Kal v'Chomer!

שמא לא ילפינן יחיד מנשיא

5. Answer: Perhaps we do not learn an individual from a Nasi.

ועוד י''ל דהוא דחטאת אתא לגלויי אהוא דאשם דלא מעכב כהוא דפסח בפ''ק דזבחים (גם זה שם)

(f) Answer #2: "Hi" of Chatas comes to reveal about "Hu" of Asham, that it is not Me'akev, like "Hu" of Pesach, in Zevachim (5a. I.e. Chulin Lo Lishmah is Pasul, but another Korban Lo Lishmah is Kosher. The Gemara says that presumably, "Hu" of Asham is not Me'akev, for it is written regarding Haktaras Eimurim, and even if they are not burned at all, the Korban is Kosher!)

ושמא אי לא כתב אלא בפסח לא הוה דרשינן הכי

1. Perhaps if [Hu] were written only regarding Pesach, we would not expound so. (Only because the Torah wrote Hi regarding essential Avodah of both Chatas and Pesach, we expound that Asham is different.)

א''נ האי [הוא] דחטאת אתא לגלויי אההוא דמנחת חוטא ומנחת קנאות דמעכב כדדריש הכא

(g) Answer #2: "Hi" of Chatas comes to reveal about "Hu" of Minchas Chotei and Minchas Kena'os, that [Lishmah] is Me'akev, like it expounds here.

5) TOSFOS DH Le'acher Haktaras Eimurim

תוספות ד"ה לאחר הקטרת אימורים

(SUMMARY: Tosfos points out that Hu is written also beforehand.)

והא דכתיב קודש קדשים הוא

(a) Implied question: It is written [before Haktaras Eimurim "Zos Toras ha'Asham] Kodesh Kodoshim Hu"!

דריש בת''כ הוא קרב ואין תמורתו קריבה ולמעט תודה ואיל נזיר דאינו נשחט בצפון

(b) Answer: Toras Kohanim expounds "Hu" is offered, but its Temurah is not offered, and it excludes Todah and Eil Nazir, that (even though they are eaten only for one day and a night, one does not [need to] slaughter them in the north.

ופרק קמא דזבחים (גם זה שם) פירש בקונטרס דלא ילפינן מיניה משום דלא משמע להו לשמו אלא כשכתב הוא עם שם הקרבה כגון חטאת הוא אשם הוא

(c) Answer #2: In Zevachim (5b), Rashi explained that we do not learn from it, because "Hu" connotes Lishmah only when it is written with the name of the Korban, e.g. "Chatas Hi", "Asham Hu."

ואע''ג דכתב אשם הוא אשם אשם [לה']

(d) Implied question: It is written "Asham Hu Asham Asham la'Shem"!

דריש בת''כ למעוטי אשם נזיר ואשם מצורע מכסף שקלים

(e) Answer: Toras Kohanim expounds this to exclude Asham Nazir and Asham Metzora from Kesef Shekalim (one need not buy it for at least two Shekalim of silver).

והא דדריש )בספרי) (צ"ל ספרא - - גליון בשם יפה עינים) בפרשת זאת תהיה גבי אשם מצורע כי כחטאת )כאשם( (צ"ל כאשם - שיטה מקובצת כתב יד) הוא פרט לששחטה שלא לשמה

(f) Implied question: The Sifri in Parshas "Zos Tihyeh [Toras ha'Metzora]" expounds about Asham Metzora "Ki ka'Chatas ha'Asham Hu" to exclude if it was slaughtered she'Lo Lishmah!

נראה דאסמכתא בעלמא הוא

(g) Answer: It seems that that is a mere Asmachta. (Mishmeros Kehunah - surely the Drashah is like R. Eliezer, who disqualifies Asham Lo Lishmah. However, he learns from ka'Chatas ka'Asham. The Drashah from "Hu" is an Asmachta.)

6) TOSFOS DH Ela Hu Lamah Li lechid'Rav Huna

תוספות ד"ה אלא הוא למה לי לכדרב הונא

(SUMMARY: Tosfos rejects a text in Temurah based on our Sugya.)

משמע דהוא דכתב לאחר הקטרת אימורין קא דריש והקטיר אותם הכהן המזבחה אשה לה' אשם הוא (ויקרא ז)

(a) Inference: He expounds "Hu" written after Haktaras Eimurim - "v'Hiktir Osam ha'Kohen ha'Mizbe'ach Isheh la'Shem Asham Hu."

ולא כספרים דגרסי בפרק ואלו קדשים (תמורה ד' יז:) במילתיה דרבי עקיבא אשם הוא אשם אשם [לה'] הוא (הוא) קרב ואין תמורתו קריבה

(b) Alternative text: This is unlike texts that say in Temurah (17b) in R. Akiva's words "Asham Hu Asham Asham la'Shem" - Hu (it) is offered, but its Temurah is not offered.

דלבסוף מוקי ליה לכדרב הונא

(c) Rejection #1: In the end, we establish it like Rav Huna [who expounds here "Hu" written after Haktaras Eimurim - "v'Hiktir... Isheh la'Shem Asham Hu"].

ועוד דבת''כ דריש ליה למעוטי אשם נזיר ומצורע מכסף שקלים

(d) Rejection #2: In Toras Kohanim it expounds ["Asham Hu Asham Asham la'Shem"] to exclude Asham Nazir and Metzora from Kesef Shekalim.

7) TOSFOS DH Asham she'Nitak li'Re'iyah v'Shachto Stam Kosher l'Olah

תוספות ד"ה אשם שניתק לרעייה ושחטו סתם כשר לעולה

(SUMMARY: Tosfos discusses the source for Re'iyah and Nituk.)

הא תימה אמאי כשר לעולה הא אמרינן בתמורה בפרק אלו קדשים (גם זה שם דף יח.) דגמירי דכל שבחטאת מתה באשם רועה

(a) Question: Why is it Kosher for an Olah? We say in Temurah (18a) that a tradition teaches that any case in which a Chatas must die, an Asham is Ro'eh (grazes until it becomes blemished. We sell it and buy Olos with the money!)

וכי תימא ה''מ לכתחילה אבל בדיעבד כשר

1. Suggestion: That is l'Chatchilah, but b'Di'eved, it is Kosher [for an Olah].

אכתי הא דתניא בפסחים בסוף אלו דברים (דף עג.) ובפרק קמא דשבועות (דף יב.)

2. Question: Still, a Beraisa in Pesachim (73a) and in Shevuos (12a) is difficult;

אשם שמתו בעליו או שנתכפרו (מכאן מעמוד ב) בעליו ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו עולה בדמיו אין אבל הוא גופיה לא גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה הל''ל משום דגמירי דבאשם רועה

i. It says that if the owner of an Asham died or atoned [through another animal, it] grazes (until it is blemished. We sell it and buy an Olah with its money, but it itself is not [offered for an Olah]. This is a decree after Kaparah due to before Kaparah. It should say that it is due to a tradition that [whenever a Chatas must die,] an Asham is Ro'eh!

4b----------------------------------------4b

ומתוך פי' הקונטרס משמע דלא גמירי אלא ניתק לרעייה בעלמא ומשמסרו לרועה כשר לעולה משם ואילך אפילו הוא בעצמו דשוב אין שם אשם עליו

(b) Answer: Rashi's Perush connotes that the tradition is only that it is Nitak to Re'iyah (handed over to a shepherd). Once it is handed over to a shepherd, it is Kosher for an Olah from then and onwards, even it itself, for it is no longer called Asham.

ותימה גדול הוא לומר כך

(c) Objection #1: This is greatly astounding to say so [that after Nituk it is not called Asham].

ועוד דהוה ליה למימר גזירה לאחר ניתוק אטו קודם ניתוק

(d) Objection #2: [The Gemara] should have said "this is a decree after Nituk due to before Nituk"!

ועוד דמשמע בהדיא התם בפסחים דניתוק לרעייה דרבנן מדדייק אמילתיה דרב הונא דהכא דאמר שחטו סתם כשר לעולה אלמא קסבר לא בעי עקירה

(e) Objection #3: It explicitly connotes in Pesachim that Nituk to Re'iyah is mid'Rabanan, for it infers from Rav Huna's teaching here, who said that if he slaughtered it Stam, it is Kosher for an Olah, "this shows that he holds that it does not need Akirah (to uproot it from being an Asham, i.e. to explicitly offer it for an Olah)";

אי הכי כי לא ניתק נמי ומשני גזירה לאחר כפרה אטו לפני כפרה

1. [The Gemara] asks "if so, also without Nituk [it should be Kosher for an Olah]!", and answers that this is a decree after Kaparah due to before Kaparah. (I.e. Nituk is not mid'Oraisa. It is merely a decree.)

ורבינו שמואל לא גריס התם כי לא ניתק נמי אלא הכי גריס א''ה לכתחילה נמי

(f) Answer (to objection #3): The Rashbam's text there does not say "also without Nituk." Rather, it says "if so, also l'Chatchilah"!

פירוש יכול לשוחטו סתם כיון דלא בעי עקירה ואמאי נקט ושחטו סתם דמשמע דיעבד

1. Explanation: [Also l'Chatchilah] he should be able to slaughter it Stam, since Akirah is not needed. Why does it say "he slaughtered it Stam", which connotes b'Di'eved?

דבשלמא אי הוה אמר ושחטו לשם עולה דבעי עקירה הוה ניחא דנקט דיעבד אפילו לאחר ניתוק גזירה שמא ישכח לעוקרו

2. Granted, had [Rav Huna] said "and he slaughtered it for an Olah", for it needs Akirah, it would be fine that it mentioned b'Di'eved. Even after Nituk is a decree lest he forget to do Akirah! (L'Chatchilah, one must wait for it to get a Mum.)

ומשני דכי לא בעי עקירה נמי אסור לכתחילה כמו לפני כפרה

(g) Answer (cont.): [The Gemara] answers that even if it does not need Akirah, it is forbidden l'Chatchilah, just like before Kaparah.

ודוחק הוא שמגיה הספרים

(h) Objection #1: It is difficult to change the text of Seforim.

ועוד דהוה ליה לשנויי גזירה אטו לפני ניתוק

(i) Objection #2: [The Gemara] should have answered "this is a decree due to before Nituk"!

ור''ת לא גריס כאן ובפ''ק דזבחים (דף ה.) ובנזיר (דף כה:) ניתק אין לא ניתק לא ובתמורה אינו ברוב ספרים בפ' ואלו קדשים (דף יח.) ובפ''ב דזבחים (דף כח.) אינו בשום ספר

(j) Alternative text: R. Tam's text does not say here, and not in Zevachim (5a) or Nazir (25b) "if Nitak, yes (it is Kosher for an Olah), but if it was not Nitak, no." It is not in Temurah (18a) in most texts, and in Zevachim (28a) it is not in any Sefer.

דקרא דהוא בהוייתו יהא לא לפסול בלא ניתוק קאתי דרעיי' דרבנן היא

(k) Source: The verse "Hu" [from which we expound] '- it will remain in its status' does not come to disqualify without Nituk, for Re'iyah is mid'Rabanan;

והכי גמירי הלכתא דכל שבחטאת מתה באשם קרב עולה ומשום דתקון רבנן רעייה גזירה אטו לפני כפרה נקט הש''ס באשם רועה

1. So the tradition was taught, that whenever a Chatas must die, an Asham is offered for an Olah. Because Rabanan enacted Re'iyah, a decree due to before Kaparah, the Gemara mentioned that an Asham is Ro'eh;

וקרא אתא למימר דכשר לעולה בלא עקירה דבהוייתו מה שבסופו להיות לאחר עקירה יהיה בלא עקירה דהיינו עולה כדגמירי

i. The verse comes to teach that it is Kosher for an Olah without Akirah, for like it will ultimately be after Akirah, it is without Akirah, i.e. an Olah, like the tradition teaches.

ואין לחוש אי קאי קרא אהילכתא

(l) Implied question: How can a verse teach about a tradition?

דכי האי גוונא אשכחנא בפ' הלוקח עובר פרתו (בכורות ד' טז.) דאיצטריך קרא ואיצטריך הילכתא

(m) Answer: We find like this in Bechoros (16a). We need a verse, and we need the tradition. (Tzon Kodoshim - without the tradition, one might have thought that the verse teaches that it is like its current state. There was no question against Rashi, for the tradition to require Nituk does not reveal whether or not Akirah is needed.)

והשתא ניחא הא דפריך בפסחים (דף עג.) אי הכי כי לא ניתק נמי

(n) Support: Now it is fine what it says in Pesachim (73a) "if so (it is Kosher for an Olah without Akirah), also without Nituk"!

ועוד יש לפרש דגרסינן הכא שפיר ניתק אין לא ניתק לא דאמר קרא הוא בהוייתו יהא קודם כפרה

(o) Defense #1 (of the text that R. Tam rejected): The text can properly say "if Nitak, yes, but if it was not Nitak, no", for the verse says "Hu" - it will be in its [current] state before Kaparah.

והיכא דאבד והפריש אחר ונמצא הראשון והרי שניהם עומדים דפליגי בפרק שני שעירי (יומא דף סד.) דרב אמר מצוה בראשון ור' יוחנן אמר מצוה בשני

1. When it was lost and he separated (was Makdish) another and the first was found, and both are here, [Amora'im] argue about this in Yoma (64a). Rav says that the Mitzvah is to offer the first, and R. Yochanan says that the Mitzvah is to offer the second;

לא אמר שיהא חבירו קרב מיד עולה דבהויי' אשם יהא קודם כפרה הילכך ניתק אין לא ניתק לא משום דגזרינן אטו לפני כפרה

i. [Even though Rav Huna taught in the name of Rav that if he slaughtered it Stam, it is Kosher for an Olah, Rav] did not say that the other is offered immediately for an Olah, for in its state it is an Asham before Kaparah. Therefore, if Nitak, yes, but if it was not Nitak, no, for we decree due to before Kaparah.

ובפסחים (דף עג.) דפריך כי לא ניתק נמי היינו לאחר כפרה אלא שלא ניתק

(p) Defense #2: And in Pesachim (73a), it asks "also if it was not Nitak!", i.e. after Kaparah, but it was not Nitak;

דבשלמא אי בעי עקירה הוה ניחא דבעי ניתוק כדי שיהא נזכר לעוקרו לשם עולה

1. Granted, if it requires Akirah, it would be fine that Nituk is required, so he will remember to be Oker to the name Olah.

וא''ת ומותר הפסח דקרב שלמים (לימא) דבעי עקירה וליבעי ניתוק כדי שיהא נזכר לעוקרו

(q) Question #1: Mosar Pesach that is offered Shelamim, which needs Akirah, we should require Nituk for it, so he will remember to be Oker it!

ועוד אמאי לא גזרינן ביה אטו לפני כפרה כמו באשם

(r) Question #2: Why don't we decree due to before Kaparah, just like regarding Asham?

וי''ל דשאני פסח שאין זמנו רק ערב הפסח מחצות ולא שייך למיגזר ביה כלל בשאר ימות השנה

(s) Answer #2: Pesach is different, because its time is only on Erev Pesach after midday. It is not applicable at all to decree about the rest of the year. (No one would offer it at another time without Akirah, i.e. l'Shem Pesach. And with Akirah he would not err to offer it before Kaparah, for before Pesach he knows that it is before Kaparah.)

וא''ת בשלמא אשם שמתו בעליו איכא למיגזר אטו קודם מיתה ונתכפרו בעליו אטו קודם כפרה דהוא גופיה לא ליקרב עולה

(t) Question: Granted, if the owner of an Asham died, one can decree due to before death, and [decree about] when the owner atoned through another, due to before Kaparah, that it itself may not be offered for an Olah;

אלא תמורת אשם וולד תמורת אשם דתנן בפרק ואלו קדשים (דף כ:) ירעו ובעי למימר בגמרא קודם כפרה )דגזרינן שמא הוא) [צ"ל שהוא - צאן קדשים] עצמו יקרב ואיתותב

1. However, Temuras Asham and Vlad Temuras Asham, which the Mishnah teaches in Temurah (20b) that they are Ro'eh, and the Gemara (Rav Nachman) wanted to say that before Kaparah, it itself is offered, and he was refuted...

התם מאי גזירה איכא והלא אף קודם כפרה )דיש) [צ"ל דינו - ישר וטוב] ליקרב עולה וא''כ הוא עצמו יקרב עולה

2. There, what decree is there? Even before Kaparah its law is to be offered for an Olah. If so, it itself should be offered for an Olah! (There is no reason to decree.)

וי''ל דגזרינן אטו אשם גופו לפני כפרה

(u) Answer: We decree due to Asham itself before Kaparah.

וקצת קשה לפי' ר''ת מנזיר (דף כה:) דר' ישמעאל דריש ולד חטאת ותמורת אשם אי מקריב ליה קאי עליה בעשה מדכתיב רק

(v) Question: According to R. Tam, Nazir (25b) is difficult. R. Yishmael expounds 'Vlad Chatas and Temuras Asham - if he offers it, he transgresses an Aseh, for it says "Rak"';

ר''ע אומר אינו צריך הרי הוא אומר אשם הוא (הוא קריבה ואין תמורתו קריבה) [בהוייתו יהא]

1. R. Akiva says, this is not needed. It says "Asham Hu" - it is in its status.

ופריך למה לי קרא והא הילכתא גמרינן ליה כל שבחטאת מתה באשם רועה ומשני אין ה''נ וכי אתא קרא לכדרב הונא כו'

2. [The Gemara] asks why a verse is needed. A tradition teaches that whenever a Chatas must die, an Asham is Ro'eh! It answers that indeed, this is true. The verse comes for Rav Huna's teaching...

משמע דהוא אתא למעוטי מהקרבה ולאו לאכשוריה להקרבה

3. Inference: "Hu" comes to exclude offering [Temuras Asham]. It does not come to permit offering! (R. Akiva expounds it to forbid offering it. According to R. Tam, Rav Huna expounds it to teach that it is Kosher for an Olah without Akirah. The Gemara does not connote that he expounds oppositely to R. Akiva!)

8) TOSFOS DH Machshirin Leis Behu d'Asu Le'acher Misah

תוספות ד"ה מכשירין לית בהו דאתו לאחר מיתה

(SUMMARY: Tosfos gives the source that Chatas Yoledes is Machshir.)

פי' בקונטרס חטאת יולדת מכשיר היא כדאמרינן בפ' דם שחיטה מפני שמכשרתה לאכול בקדשים

(a) Explanation (Rashi): Chatas Yoledes is Machshir, like we say in Perek Dam Shechitah, because it permits her to eat Kodshim.

ואגב ריהטיה לא דק שם ומשנה היא בפ' המביא אשם תלוי (כריתות דף כה:) [ובת"כ - גליון]

(b) Correction: He was not meticulous. It is a Mishnah in Kerisus (25b), and [a Beraisa] in Toras Kohanim.

9) TOSFOS DH Hachi Garsinan... Olasah u'Mesah...

תוספות ד"ה (ה''ג בת''כ האשה כו' - צריך למחקו) עולתה ומתה...

(SUMMARY: Tosfos infers that Olah brought before Chatas is Kosher b'Di'eved.)

משמע אבל היא אם היתה חיה היתה מביאה חטאתה אחר עולתה ועלתה לה עולתה לשם חובה

(a) Inference: If she was alive, she would bring her Chatas after her Olah, and the Olah would count for her obligation.

וכן משמע [בת''כ] בפרשת אשה כי תזריע שאם הביאה עולתה תחילה תביא חטאתה ממין עולתה וכן במסכת קנים (פ''ב מ''ה) וכן במסכת קנים (פ''ב מ''ה)

(b) Support: It connotes like this in Toras Kohanim in Parshas Tazri'a, that if she brought her Olah first, she brings her Chatas from the same species as her Olah (a Tor, or a Ben Yonah). Also Maseches Kinim (2:5, connotes like this).

ותימה דבפ' תמיד נשחט (פסחים ד' נט.) אמרי' זה בנה אב שכל החטאות קודמות לעולה אפילו חטאת עוף קודם לעולת בהמה

(c) Question: In Pesachim (59a), we say "this is a Binyan Av, that every Chatas [brought with an Olah], the Chatas comes before the Olah, even Chatas ha'Of before Olas Behemah" (e.g. for a Yoledes, who brings both);

ואפילו דיעבד קאמר מדמשני שאני עולת מצורע דרחמנא אמר והעלה שהעלה כבר

1. It means even b'Di'eved, since it answers 'Olas Metzora is different, since the Torah said "v'He'elah" - that he already offered.'

והיינו דיעבד דלכתחילה (חטאתה) [חטאת' - דפוס ויניציה] קודמת כדכתיב בקרא בהדיא ש''מ דבעלמא אפילו דיעבד לא

i. This is b'Di'eved, for l'Chatchilah his Chatas is first, like the verse says explicitly. This shows that normally, even b'Di'eved [if the Olah was offered first, it is Pasul]!

ותירץ ה''ר חיים דה''ה בעלמא

(d) Answer (R. Chaim): The same applies in general.

והא דבעי קרא במצורע

(e) Implied question: Why is a verse needed for Metzora?

משום דכתיב ביה הויה זאת תהיה בהוייתו יהא דמשמע עיכובא כדאמרינן בשמעתין בסוף

(f) Answer: It is because Havayah is written - "Zos Tihyeh", it will be in its status, which implies that it is Me'akev, like we say in our Sugya at the end.

אע''ג דמסקינן לקמן יש מחוסר זמן לבו ביום

(g) Implied question: We conclude below that Mechusar Zman applies on the same day!

אין לפסול בעלמא מטעם זה דלא הוי אלא בסדר מצורע כמו שאפרש לקמן

(h) Answer: Elsewhere we do not disqualify due to this, for it is only in the Seder of Metzora, like I will explain below (5a DH v'Iy).

10) TOSFOS DH Lo Yavi'u Yorshin Chatasah

תוספות ד"ה לא יביאו יורשין חטאתה

(SUMMARY: Tosfos corrects the text of Toras Kohanim to say like our Gemara.)

הגירסא משתבשת בת''כ בפרשת ויקרא [בפ'] אם לא תגיע [וגו']

(a) Remark: The text is errant in Toras Kohanim in Parshas Vayikra on the verse "Im Lo Sagi'a..."

אחד לחטאת ואחד לעולה שממין חטאת יביא עולה שאם הביא חטאתו ומת יביאו יורשין עולתו ומנין שאם הביא עולתו ומת שיביאו יורשין חטאתו ת''ל אחד לחטאת ואחד לעולה

1. Citation (Toras Kohanim): "Echad l'Chatas v'Echad l'Olah" - from the species of the Chatas, he brings an Olah. If he brought his Chatas and died, the heirs bring his Olah. What is the source that if he brought his Olah and died, the heirs bring his Chatas? It says "Echad l'Chatas v'Echad l'Olah."

וכך יש להיות הגירסא יכול שאם הביא עולתו ומת שיביאו יורשין חטאתו ת''ל אחד לחטאת

(b) Correction: The text should say as follows. One might have thought that if he brought his Olah and died, his heirs bring his Chatas! It says "Echad l'Chatas v'Echad l'Olah."

פי' חטאת קודמת לעולה ואסמכתא בעלמא היא דמהילכתא הוא דנפקא לן דחטאת שמתו בעליה למיתה אזלא

(c) Explanation: This is a mere Asmachta. We know this from a tradition that if the owner of a Chatas died, it must die.

11) TOSFOS DH Lo Nehenin v'Lo Mo'alin

תוספות ד"ה לא נהנין ולא מועלין

(SUMMARY: Tosfos points out that a Mishnah teaches like this.)

בנזיר בפרק [מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר] ואני (דף כד:) תנן כי האי גוונא

(a) Remark: In Nazir (24b), a Mishnah teaches like this.

12) TOSFOS DH v'Ein Te'unin Lechem

תוספות ד"ה ואין טעונין לחם

(SUMMARY: Tosfos discusses what accompanies Korbanos brought improperly.)

אע''ג דבסמוך גבי אשם מצורע שלא לשמו קתני דטעון נסכים

(a) Implied question: Below (5a), regarding Asham Metzora Lo Lishmah, it is taught that it requires Nesachim!

יש לחלק בין נסכים דשייכי בכל הקרבנות ללחם

(b) Answer #1: We can distinguish between Nesachim, which apply to all Korbanos, and bread.

ועוד כדפי' בקונטרס משום דבעינן על כפי הנזיר וליכא

(c) Answer #2: Rashi explained that we require "Al Kapei ha'Nazir", and there is no [Nazir].

ומיהו קשה למה הטעינו כאן זרוע בשילה יותר משלא כמצוותו (ושלא לשמו) [צ"ל דפירש"י שלא לשמה] בפ' התכלת (לקמן דף מח:)

(d) Question: Why is the cooked foreleg required here, more [Me'akev] than [Eil Nazir] offered unlike its Mitzvah, which Rashi explained below (48b) to be Lo Lishmah? (Tosfos infers that here the Zero'a applies, for the Mishnah says only that bread is not required. On 48b, it says that also the Zero'a does not apply. Chemdas Daniel - Tosfos means that he must give the Zero'a to a Kohen. It need not be cooked with the ram or waved. The Yerushalmi says that the Zero'a is not required, i.e. regarding cooking and waving, but it must be given to a Kohen.)

וי''ל דשלא כמצותו הוי משונה יותר מדאי

(e) Answer #1: Unlike its Mitzvah is too different. (Here it was offered exactly like Eil Nazir, just there is no Nazir.)

ועוד שלא כמצותו נראה דהיינו בן שנה והביא בן שתים או מחוסר זמן דהוי משונה יותר מדאי

(f) Answer #2: "Unlike its Mitzvah" means that it must be a second year animal, and he brought a yearling, or Mechusar Zman, which is too different.

וקצת תימה כיון דאין טעון לחם יפסול כדאמר בפ' שתי מדות (לקמן דף פט:) גבי אשם מצורע ששחטו שלא לשמו טעון נסכים שאם אי אתה אומר כן פסלתו

(g) Question: Since it does not need bread, it is Pasul, like it says below (89b) about Asham Metzora slaughtered Lo Lishmah. It requires Nesachim. If you will not say so, you disqualify it;

והכא נמי יהא טעון לחם שאם אי אתה אומר כן פסלתו

1. Also here, it should require bread. If you will not say so, you disqualify it!

ויש לחלק כמו שפי' דנסכים אלימי מלחם ובפ' שתי מדות אאריך בעזרת האל:

(h) Answer: We can distinguish like I explained, that Nesachim are stronger than bread. In Perek Shtei Midos (89b DH she'Im) I will elaborate b'Ezras Hash-m.

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF