מנחות דף פה. א

האם מלבד מה שחורשים בשנה ראשונה ובשנה שניה קודם זריעה, צריך גם לחרוש עוד הפעם בתחילת שנה שניה [1], או לא?

בשדה עבודה (חרושה) מאשתקד בשדה שאינה עבודה
למשנתנו לא צריך צריך
לברייתא צריך צריך

מה הן זמני שש התקופות? [תוד"ה וזורעה].

זרע חורף קור קציר קיץ חום
לר"מ חצי תשרי עד חצי כסליו חצי כסליו עד חצי שבט חצי שבט עד חצי ניסן חצי ניסן עד חצי סיון חצי סיון עד חצי אב חצי אב עד חצי תשרי
לר"י תשרי חשון כסליו טבת שבט אדר ניסן אייר סיון תמוז אב אלול
לר"ש חשון כסליו טבת שבט אדר ניסן אייר סיון תמוז אב אלול תשרי

מה היא שיטת רש"י בבבא מציעא (קו:) בביאור "עד דאתו אריסי מדברא וקיימא כימה ארישייהו" (דהיינו, שעוברים ח' שעות מאז שהתחיל לעלות מזל טלה)? [תוד"ה וזורעה].

לסוף עשר ID=R2 HREF=#F2>[2] לסוף שמונה לסוף שש לסוף ארבע לסוף שעתים עלות השחר
דגים
טלה [3] דגים
שור טלה דגים
תאומים שור טלה דגים
סרטן תאומים שור טלה דגים
מתחיל
אריה
מתחיל
סרטן
מתחיל תאומים מתחיל
שור
מתחיל
טלה
מתחיל
דגים

מנחות דף פה: א

מה היא שיטת תוס' בהנ"ל [4]? [תוד"ה וזורעה בעמ' א'].

לסוף י"ב לסוף עשר לסוף שמונה לסוף שש לסוף ארבע לסוף שעתים עלות השחר
דלי
דגים דלי
טלה [5] דגים דלי
שור טלה דגים דלי
תאומים שור טלה דגים דלי
סרטן תאומים שור טלה דגים דלי
מתחיל אריה מתחיל סרטן מתחיל תאומים מתחיל שור מתחיל
טלה
מתחיל
דגים
מתחיל
דלי

-------------------------------------------------

[1] כך היא מצות המנחות, שלא להביאן משדות שזורעים בהם שנה אחר שנה, אלא משדה שנרה שנה אחת וזורעה שנה שניה. והדרך היא שבשעת זריעה תמיד חורשים קודם זריעה, והנדון כאן צריך לחרוש ג"כ בתחילה שנה שניה.

[2] לשיטת רש"י זו השעה שרגילים הפועלים להכנס לאחר תשע שעות ביום קרוב לסוף העשירית, ואז נמצאת כימה שהוא זנב טלה מעל ראש הפועלים דהיינו באמצע הרקיע.

[3] לסוף שעה עשירית בחודש אדר, אחר שמונה שעות משהתחיל מזל טלה להעלות, אז זנבו נמצא באמצע השמים מעל ראש הפועלים.

[4] תוס' הקשו על פירש"י, דאין רואים כוכבים בשעה עשירית, ואיך נאמר שהפועלים רואים למזל כימה על ראשם ויודעים שהגיע זמנם להכנס. ועוד שאין דרך פועלים לחזור מעבודתם כבר בשעה עשירית. ולכן הם פירשו שמיירי בחודש שבט, שאז מזל כימה על ראשיהם בסוף היום בשעה השתים עשרה, וכדלהלן.

[5] לסוף שעה שתים עשרה בחודש שבט, אחר שמונה שעות משהתחיל מזל טלה להעלות, אז זנבו נמצא באמצע השמים מעל ראש הפועלים.

עוד חומר לימוד על הדף