קידושין דף עח. א

כהן גדול הבא על אלמנה דלהלן, כמה לוקה?

באלמנה באלמנה שהיא גרושה
כשלא גמר ביאתו שתים - "לא יקח" "לא יחלל" ארבע - פעמיים משום שתי שמות
כשגמר ביאתו עוד אחת משום "לא יחלל זרעו" עוד אחת משום "לא יחלל זרעו"

כהן גדול באלמנה או הדיוט בגרושה, וכן ישראל המחזיר גרושתו, מה הדין בדלהלן?

קידש ולא בעל בעל ולא קידש קידש ואח"כ בעל
כהן גדול באלמנה
או הדיוט בגרושה
לאביי: לוקה מ"לא יקח"
לרבא: אינו לוקה
לוקה מ"לא יחלל" לוקה שתים "לא יקח"
"ולא יחלל"
ישראל המחזיר גרושתו אינו לוקה [1] אינו לוקה [2] לוקה אחת

בת גרים האם מותרת לכהונה?

בת גר זכר וישראלית בת גר וגיורת בת ישראל וגיורת
לר' יהודה אסורה לכהונה אסורה לכהונה מותרת לכהונה
לר' אליעזר בן יעקב מותרת לכהונה אסורה לכהונה מותרת לכהונה
לר' יוסי מותרת לכהונה מותרת לכהונה מותרת לכהונה

גיורת האם מותרת לכהונה באופנים דלהלן?

נתגיירה יתירה מבת ג' שנים נתגיירה פחותה מבת ג' שנים
לרבנן אסורה לכהונה אסורה לכהונה
לר' שמעון בן יוחאי אסורה לכהונה מותרת לכהונה

קידושין דף עח: א

האומר "זה בני ממזר" (בין כשנולד ובין במעוברת) או אומר "זה בני בכור", מה הדין?

זה בני ממזר, או בן גרושה וחלוצה זה בני בכור
לרבנן אינו נאמן [3] נאמן
לר' יהודה נאמן נאמן
-------------------------------------------------

[1] דכתיב "לשוב לקחתה להיות לו לאשה" - הרי שתלה לקיחת קידושין ב"להיות לו לאשה", היינו אישות של ביאה. אבל באיסורי כהונה, כיון שכתוב כל איסור בפני עצמו "לא יקח" ו"לא יחלל" - ס"ל לאביי שאינם תלוים זה בזה, וחייב על כל אחד בפני עצמו.

[2] דכתיב "לשוב לקחתה להיות לו לאשה" - דרך ליקוחין אסרה תורה, אבל בבעילה בלא קידושין לא הוי דרך ליקוחין.

[3] ואפי' שניהם אומרים על עובר שבמעיה שהוא ממזר - אף שאין לו חזקת כשרות אינם נאמנים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף