קידושין דף מ. א

האם הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה?

בשאר עבירות בעבודה זרה
בישראל בסתם: אין מצרפה
בעשתה פרי [1]: מצרפה
בעבר ושנה: מצרפה
מצרפה
בעכו"ם מצרפה מצרפה

קידושין דף מ: א

האם תלמוד גדול או מעשה גדול?

ללמוד לעצמו ללמוד לאחרים
לר' טרפון מעשה גדול מעשה גדול
לר' עקיבא וחכמים לתי' א' בתוס' מעשה גדול תלמוד גדול
לתי' ב' בתוס' אם כבר למד: מעשה גדול
אם לא למד: תלמוד גדול
תלמוד גדול
-------------------------------------------------

[1] כלומר, שהמחשבה עשתה פרי - שלבסוף עבר את העבירה שחשב לעשות, אז נענש גם על המחשבה.

-------------------------------------------------