KIDUSHIN 8 (4 Elul 5783) - Dedicated l'Iluy Nishmas Chaim Yisachar (ben Yaakov) Smulewitz of Cleveland on his Yahrzeit, by son in law, Eli Turkel of Raanana, Israel.

קידושין דף ח. א

האם עבד עברי נקנה בתבואה וכלים, ומדוע?

האם נקנה מדוע
לרב יוסף אינו נקנה אף דשוה כסף ככסף - הוא אינו קצוץ
לרבה בתבואה וכלים עצמם - נקנה דשוה כסף ככסף ולא צריך קציצה
בתורת תבואה וכלים (חליפין) - אינו נקנה דלא נתחדש בו קנין זה [1]
לרב נחמן נקנה אם שוים פרוטה, ולמעט כשאינם שוים [2] דשוה כסף ככסף ולא צריך קציצה

הנותן לכהן חפץ שאינו שוה חמש סלעים, האם בנו פדוי?

כשקיבל הכהן בשתיקה כשאמר שבשילו שוה ה' סלעים
באדם שידוע שצריך לזה החפץ אינו פדוי פדוי
בסתם אדם אינו פדוי אינו פדוי

אמרה לה לאשה "התקדשתי לי" כדלהלן, ונתן לה דינר אחד, האם יכול הוא או היא לחזור?

במנה (סתם) ונתן לה דינר במנה זו, אפי' היה הולך ומונה
לר' אלעזר מקודשת וישלים [3] יכולים לחזור
למקשן יכולים לחזור יכולים לחזור
לרב אשי במונה והולך: יכולים לחזור
בלא מונה והולך: מקודשת וישלים [4]
יכולים לחזור
-------------------------------------------------

[1] דבעבד עברי נאמר "מכסף מקנתו", שנקנה בכסף. ודוקא עבד כנעני מצינו שנקנה וקונה את עצמו בחליפין.

[2] והחידוש הוא, דלא תימא שאפי' אינו שוה פרוטה קונה משום ד"מקרבא הנאתייהו" - דהיינו שמיד אפשר להנות מהם ולאוכלם או להשתמש בכלים ולא כמו כסף שצריך לקנות בו איזה דבר, דס"ד שאפי' בפחות משו"פ מהני, קמ"ל דבעינן שו"פ דוקא.

[3] פי', מקודשת כבר בדינר הראשון, כי מפרשים שנתן את הדינר על מנת שישלים את תנאו, וכל האומר "על מנת" כאומר "מעכשיו" דמי, והיא מקודשת ואי אפשר להם לחזור.

[4] והטעם, דאם מונה ומולך אפי' במנה סתם דעתה על כל המנה, אבל אם לא נתן לה רק דינר וקיבלה, ודאי לשם קידושין קבלה על מנת שישלים, ולכן מקודשת כבר עתה.

-------------------------------------------------