1)

TOSFOS DH v'Od Ein Nishba'in Al Kefiras Shibud Karka'os (cont.)

תוספות ד"ה ועוד אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות (המשך)

אבל בעד אחד אפי' לא טוענו אלא בפרוטה ועד אחד מעידו שהוא חייב חייב לו שבועה כו'

(a)

Citation (cont.): However, regarding one witness, even if he claims only a Perutah, and one witness testifies that he owes, he must swear...

ואומר רבינו דמצי למימר שמואל לטעמיה

(b)

Answer #1 (Rabbeinu): We can say that Shmuel teaches like he taught elsewhere;

דאמר לעיל (שם דף לט:) אמתני' דטענה שתי כסף אפילו לא כפר אלא פרוטה או לא הודה אלא בפרוטה חייב

1.

He taught above on the Mishnah there (39b) of the claim is two [Ma'ah of] Kesef, even if denied only a Perutah, or admitted only a Perutah, he is obligated [to swear];

הלכך בעד אחד דלא שייך חיובא דידיה אלא בכפירה כי לא טוענו אלא בפרוטה מיחייב

2.

Therefore, regarding one witness, for which the Chiyuv depends only on denial, even if he claims only a Perutah, he is obligated;

דאי אמרת בעינן מ"מ טענה שתי כסף א"כ כל שתי כסף אתה צ"ל שיכפור כדי שלא יתחייב מטעם מודה במקצת אלא מטעם עד אחד

i.

If you would say that we require a claim of two Kesef, he would have to deny the entire claim, so he would not be liable due to Modeh b'Miktzas, rather, [only] due to one witness.

הלכך אית לן למימר דעל טענת פרוטה מיחייב והרי (הגהת בארות המים) יתחייב בעד אחד על כפירת פרוטה כמו במודה במקצת

3.

Therefore, we should say that he is liable for a claim of a Perutah. It turns out that one is liable through one witness for denial of a Perutah, just like Modeh b'Miktzas.

וברייתא דמייתי במסקנת מילתיה דשמואל ותניא כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה

(c)

Citation: In the conclusion of Shmuel's opinion, we bring a Beraisa that says that whenever two obligate Mamon, one obligates a Shevu'ah;

לא תקשי לרב דקסבר כפירת טענה שתי כסף

1.

Suggestion: This is difficult for Rav, who holds that [Modeh b'Miktzas] requires denial of two Kesef!

דאין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ

2.

Rejection: We do not learn from general rules, even when they say "except for" (there can be other exceptions).

מיהו קשה לי לעולם בעינן טענה עצמה שתי כסף בעד אחד כמו במודה במקצת והוא ודאי כפר לו השתי כסף אבל עד אחד אין מעיד אלא בפרוטה

(d)

Question: Really, [I can say that] we require a claim of two Kesef with one witness, just like for Modeh b'Miktzas, and he surely denied the two Kesef, but the witness testifies only about a Perutah!

ואמר לנו רבינו תירוץ אחר דאליבא דכו"ע אתיא מימרא דשמואל אף על גב דמחייבינן שבועה בעד אחד באותו ענין דמיפטר במודה מקצת לא דמי להכא

(e)

Answer #2 (Rabbeinu): Shmuel's teaching is according to everyone. Even though we obligate Shevu'ah through one witness in a case that Modeh b'Miktzas would be exempt, this is unlike here;

דהתם מין המחויב שבועה בעלמא מיהא הוי

1.

There, it is a matter (Metaltelim) to which Shevu'ah normally applies.

אבל כפירת שיעבוד קרקעות לא מצינו בשום מקום במינו שבועה והלכך גבי עד אחד אית לן למיפטריה.

i.

However, denial of [a debt with] a lien on land, we never find anywhere a Shevu'ah about it. Therefore, we should exempt also one witness.

2)

TOSFOS DH Maisi Lah li'Ydei Shevu'ah d'Oraisa

תוספות ד"ה מייתי לה לידי שבועה דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos explains the difference between Shevu'os mid'Oraisa and mid'Rabanan.)

פירש בקונטרס דנפקא לן מינה בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן דבדאורייתא מנקט חפצא ובדרבנן לא נקיט

(a)

Explanation #1 (Rashi): The difference between a Shevu'ah mid'Oraisa and a Shevu'ah mid'Rabanan is that one holds a [sacred] object while taking a Shevu'ah mid'Oraisa, but not while taking a Shevu'ah mid'Rabanan.

והוא עצמו סותר דבריו דאמרי' בהשולח (גיטין לה. ושם) א"ל רב לרב ירמיה מדפתי אדרה בב"ד ואשבעה חוץ לב"ד

(b)

Contradiction: Rashi contradicts himself! In Gitin (35a), Rav told R. Yirmeyah of Difti "make her (a widow) vow in Beis Din, or swear outside of the Beis Din;

ופי' בקונט' התם דה"ק ליה דלא לאשבעה בב"ד דחמירה באנקוטי חפצא

1.

Rashi explained that she should not swear in Beis Din, for it is stringent, for one holds an object (and the Shevu'ah is mid'Rabanan)!

ולרבינו נראה דנפקא מינה אליבא דר' אבא דהלכתא כוותיה דאמר (שבועות דף מז.) חזרה למחויב לה והיכא דאינו יכול לישבע משלם

(c)

Explanation #2 (Rabbeinu): There is a difference according to R. Aba, whom the Halachah follows, who says (Shevu'os 47a) that [if both are disqualified from swearing], the Shevu'ah returns to the one who was obligated, and when he cannot swear, he pays.

והאי דינא בדאורייתא אבל בדרבנן אפילו הויא חשודה על השבועה לא יניח לפרוע לה בשביל כך היכא דנשבעת ונוטלת כדהכא

1.

This applies to a Shevu'ah mid'Oraisa, but for a Shevu'ah mid'Rabanan, even if she is suspected about swearing [falsely], he may not refrain from paying her due to this when she swears in order to collect, like here.

דהכי מוכח התם בשבועת הדיינים (שבועות דף מא.) בהדיא

2.

This is explicit there in Shevuos (41a).

א"נ למאן דאית ליה דבדאורייתא לא מפכינן ובדרבנן מפכינן נפקא מינה נמי הכא (הגהת בארות המים)

(d)

Explanation #3: According to the opinion that we do not reverse a Shevu'ah mid'Oraisa (the defendant cannot tell the claimant "if you want to collect, swear!"), but we reverse a Shevu'ah mid'Rabanan, there is a difference also here;

דאי שבועה דרבנן היא מצי למימר לבעל השבע והפטר כמו שיכול לומר השבע וטול (הגהת מהר"ם שיף)

1.

If it is a Shevu'ah mid'Rabanan, she can tell her husband "[if you want,] swear and exempt yourself", just like one [who needs to take a Shevu'ah mid'Rabanan to exempt himself] can say "swear and collect";

ואי דאורייתא לא מציא למימר לבעל השבע והפטר כמו שאינו יכול לומר השבע וטול מ"ר.

2.

If it is a Shevu'ah mid'Oraisa, she cannot tell her husband "swear and exempt yourself", just like one [who must take a Shevu'ah mid'Oraisa to exempt himself] cannot say "swear and collect."

3)

TOSFOS DH Heichi Samich Sahada Kama a'Sahada Basra v'Chulei

תוספות ד"ה היכי סמיך סהדא קמא אסהדא בתרא כו'

(SUMMARY: Tosfos questions the question.)

תימה מאי קשיא ליה הא פלוגתא היא בפ' זה בורר (סנהדרין דף ל:) הלואה אחר הלואה אי מצטרפי

(a)

Question: What was difficult to him? This is an argument in Sanhedrin (30b), whether witnesses of a loan, one after the other, join!

דאיכא מ"ד לא בעינן ראיה כאחד.

1.

There is an opinion that does not require them to see [the testimony] at the same time. (Maharsha - indeed, she cannot contradict both of them and collect a third time, but he cannot establish the first payment to be a loan, for he already used the first witness to join to the second. The Bach and Gra (CM 30) say similarly. Mishmaros Kehunah says that Tosfos questions the Gemara's words, which connote that the witnesses do not join.)

4)

TOSFOS DH v'Rava Amar Rav Nachman Afilu Ba'al Chov

תוספות ד"ה ורבא אמר רב נחמן אפילו בע"ח

(SUMMARY: Tosfos rules unlike Rav Nachman, even though the Stam Gemara is like him.)

ופסק ר"ח דמעשים בכל יום שאין מוכרים שלא בפניו לבע"ח ולית דחש להא דר"נ דאמר אפילו בבעל

(a)

Pesak: R. Chananel rules like we do in practice constantly, that we do not sell not in front [of the borrower] for a creditor. No one is concerned for Rav Nachman, who says even for a creditor.

ואף על גב דמקשי מינה בערכין פרק שום היתומים (דף כב.)

(b)

Implied question: We ask from [Rav Nachman's] teaching in Erchin (22a)!

ואי חיישת לשובר התם נמי לגבי הא דאמר ר"נ לחוש לשובר

1.

Citation (22a): If you are concerned for a receipt, also there, regarding Rav Nachman's teaching, you should be concerned for a receipt!

ומשני התם טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל כו'

2.

Citation (cont.) Answer: Rav Nachman's law is an enactment, lest people borrow [and go overseas, knowing that the lender will not be able to collect].

נראה דסתם הש"ס קיי"ל הכי

3.

Summation of question: This connotes that the Stam Gemara holds like this (like Rav Nachman)!

מכל מקום כיון דמעשים בכל יום סמכו למה דדחינן בירושלמי

(c)

Answer: In any case, since in practice constantly [we do not rule like this], we rely on the rejection in the Yerushalmi;

דמתמה וכי נפרעין לאדם שלא בפניו אמר רבי ירמיה כשריבית אוכלת כו'

1.

It asked in astonishment "do we collect from someone in his absence?!", and R. Yirmeyah answered "the case is, Ribis was increasing the loan."

ואיכא נמי בירושלמי דמודו בין אמוראי דבבל בין אמוראי דארץ ישראל דמשלחין בתריה ג' איגרי אי אתי הא טבאות ואי לא מחליטינן לנכסיה, פירוש ר"ח.

2.

Also, the Yerushalmi says that the Amora'im of Bavel and Eretz Yisrael agree that we send to the borrower three letters. If he comes, this is fine. If not, we collect from his property (R. Chananel).

88b----------------------------------------88b

5)

TOSFOS DH Beis Din Mashbi'in Osah Miba'i Lei

תוספות ד"ה בית דין משביעין אותה מיבעי ליה

(SUMMARY: Tosfos asks why we don't say that R. Shimon holds like Shmuel.)

תימה אמאי לא משני סבר לה כדשמואל דאמר בפ' בתרא (לקמן קז.) אין פוסקין מזונות לאשת איש

(a)

Question: Why don't we answer that he holds like Shmuel, who says below (107a) that we do not allot food for a married woman?

ומוקי לה לפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים כששמעו בו שמת ושפיר קתני יורשין (הגהת בארות המים) משביעין אותה וצ"ע.

1.

[Shmuel] establishes the argument of Chanan and Bnei Kohanim Gedolim to be when we heard that he died. It properly says that the heirs make her swear! This requires investigation.

6)

TOSFOS DH veka'Mipalgei bi'Plugta d'Aba Sha'ul v'Rabanan

תוספות ד"ה וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול ורבנן

(SUMMARY: Tosfos explains why we must say that her husband appointed her.)

ומתני' כגון שמינה בעלה לאחר מיתה

(a)

Explanation: In our Mishnah, her husband appointed her [to be an overseer] after death;

דבצווי ב"ד ליכא לאוקומא דאין מעמידין נשים אפוטרופסות כדאיתא בהנזקין (גיטין דף נב. ושם)

1.

We cannot say that Beis Din commanded [that she be an overseer], for we do not establish women to be overseers, like it says in Gitin (52a);

ובממנה מעצמה ליכא לאוקומא דא"כ לכ"ע היורשין משביעין אותה

2.

We cannot say that she appointed herself [to be an overseer], for then all agree that the orphans can make her swear;

דלא שייך ביה טעמא דמינהו אבי יתומים דאמרינן דאי משתבע ממנע ולא הוי אפוטרופוס

i.

The reason [we exempt] an overseer that the father appointed, for if he would need to swear, people would not accept to be an overseer, does not apply;

דכך אנו רוצין (כן נראה להגיה, וכן הוא בתוספות הרא"ש ובריטב"א בשטמ"ק) דמן הדין אין מעמידין אשה אפוטרופיא.

ii.

Here, we want [that she not accept], for it is proper not to establish a woman to be an overseer.

7)

TOSFOS DH Le'afukei mid'R. Eliezer v'Machlukaso

תוספות ד"ה לאפוקי מדר"א ומחלוקתו

(SUMMARY: Tosfos rules like R. Shimon.)

והשתא אית לן למימר דהאי דנקט אין היורשין משביעין אותה לאו דוקא דהוא הדין הוא עצמו

(a)

Explanation: Now, we should say that it was not precise to say "the heirs do not make her swear", for the same applies to him himself;

דהואיל ובאפוטרופסות דחיי בעלה מיירי מה חילוק איכא

1.

Since we discuss being an overseer in her husband's lifetime, what distinction is there [between them and him]?

ואיידי דנקט ברישא דמילתא תובעת כתובת' יורשין משביעין אותה דהתם יורשים דוקא תנא נמי סיפא יורשין

2.

Since the Reisha taught that when she demands her Kesuvah, the heirs make her swear, for there it is specifically the heirs', also the Seifa mentioned the heirs.

ומעשה בא לפני ר"ת באשה שהושיבה בעלה חנוונית ונתמנה (הגהת הרש"ש) אפוטרופיא והיתה נושאת ונותנת בהרבה (הגהת בארות המים) מעות בבית

(b)

Pesak: A case came in front of R. Tam in which her husband made her a grocer or she was appointed to be an overseer, and she dealt with much money in the house;

ואומרת לבעלה שאינן שלו (הגהת ברכת שמים) ולא השביעה בחיי בעלה

1.

She told her husband that the money is not his. R. Tam did not make her swear in his lifetime;

דכיון דאוקמינן כל זמן שתובעת כתובתה דקאמר ר"ש כאבא שאול בן אימא מרים ובהא פסקינן לעיל (דף פז.) הלכה כאבא שאול

2.

Source: We establish R. Shimon's words "whenever she demands her Kesuvah" like Aba Sha'ul ben Eima Miryam, and regarding this we rule above (87a) like Aba Sha'ul;

ואם כן הלכתא נמי בכולה מילתא כר"ש דקמסיים אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה

i.

If so, the Halachah follows all of R. Shimon's words. He concludes "[when] she does not demand her Kesuvah, the heirs cannot make her swear."

אפילו הושיבה חנוונית או מינה אפוטרופסית דלית לן למימר דהלכתא כוותיה בחדא ובאידך לא אלא היכא דמפרש לן הש"ס בהדיא

ii.

This is even if he made her a grocer or appointed her to be an overseer. We say that the Halachah follows [R. Shimon] in one case but not in another only when the Gemara explicitly says so.

וא"ת לעיל דפסקינן כאבא שאול א"כ לפסוק כר"ש דשמעי' מיניה תרתי

(c)

Question: Above, we rule like Aba Sha'ul. If so, we should rules like R. Shimon, to teach two matters!

וי"ל משום דלא קים לן בהדיא ר"ש כאבא שאול דאיכא לפרושי כאינך אמוראי דלעיל

(d)

Answer: We do not explicitly know that R. Shimon holds like Aba Sha'ul. We could explain like the other Amora'im above.

ור"ח פסק כר"ש וז"ל וקי"ל כר"ש הלכך התובעת כתובתה יורשין משביעין אותה על כל דבר שהיה בידה אפי' בחיי בעלה משביעין אותה

(e)

Pesak: R. Chananel ruled like R. Shimon. He wrote "the Halachah follows R. Shimon. Therefore, one who claims her Kesuvah, the heirs make her swear on everything that was in her hand. They make her swear even about what was in her husband's lifetime;

ואם אינה תובעת כתובתה אין משביעין אותה אלא ע"י טענת ברי

1.

If she does not claim her Kesuvah, they can make her swear only if they have a Vadai claim.

והני כולהו דבעי לאוקמי ר"ש כוותיה כגון אבא שאול בן אימא מרים ואבא שאול וחנן הלכתא כותייהו.

(f)

Consequence: All of these [Tana'im] that we wanted to establish R. Shimon like them, e.g. Aba Sha'ul ben Eima Miryam, Aba Sha'ul and Chanan, we must say that the Halachah follows them.

8)

TOSFOS DH Hotzi'ah Get v'Ein Imo Kesuvah

תוספות ד"ה הוציאה גט ואין עמו כתובה

(SUMMARY: Tosfos explains how R. Yochanan, Rav and Shmuel explain our Mishnah.)

בפ"ק דב"מ (דף יז. ושם) אמר ר' יוחנן הטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום

(a)

Implied question - Citation (Bava Metzi'a 17a - R. Yochanan): One who claims against (i.e. says that he is exempt from) any act of Beis Din, his words have no effect.

פי' בין במנה ומאתים בין במזון האשה והבנות ואפילו במקום שכותבין כתובה ולא נקיטא כתובה אינו נאמן לומר פרעתי

1.

Explanation: This applies to 100 or 200 of a Kesuvah, feeding a wife and daughters, and even where they write a Kesuvah and she is not holding a Kesuvah, he is not believed to say that he paid.

ורבי יוחנן לטעמיה דאית ליה בפרק גט פשוט (ב"ב דף קעא:) דכותבין שובר

(b)

Answer: R. Yochanan teaches like he taught elsewhere, in Bava Basra (171b) that [when the creditor says that he cannot find his document, and the borrower admits that he owes, he pays and] we write a receipt;

אבל למ"ד אין כותבין שובר אפי' אית ליה דלא אמר כלום מ"מ במקום שכותבין כתובה אין חייב לפרוע עד שתחזיר לו הכתובה

1.

However, according to the opinion that that we do not write a receipt, even if he holds that his words have no effect, in any case where they write a Kesuvah, he need not pay until she returns the Kesuvah to him;

דכיון דבמה שנשאר שטר כתובה בידה יכול לבא לידי הפסד שתתבע כתובתה בב"ד אחר

2.

This is because through leaving the Kesuvah document in her hand, he could come to lose, for she will claim her Kesuvah in another Beis Din;

ואילו לא ישאר שטר כתובתה בידה נהי דאינו נאמן לומר פרעתי הכל דהא לא אמר כלום

3.

If the Kesuvah document will not remain in her hand, granted, he is not believed to say that he paid everything, for [the Mishnah says that] his words have no effect...

מ"מ יהא נאמן לומר פרעתי מנה מיגו דאי בעי אמר אלמנה נשאתיך אם אין לה עדי הינומא

i.

In any case he would be believed to say that he paid 100, Migo (since) if he wanted, he could say " I married you when you were a widow, if she has no witnesses of Heinuma (the custom is that at the Chupah of a Besulah, she has a dome of myrtle or a veil, and uncovered hair)

אבל עתה שכתובתה בידה יפסיד

4.

However, now that the Kesuvah remains in her hand, he will lose!

[והא דבעי רבי יוחנן לקמן בפ' אלמנה (דף צו.) יתומים אומרים נתננו והיא אומרת לא נטלתי על מי להביא ראיה

(c)

Implied question: Below (96a), R. Yochanan asked 'if orphans say "we gave", and she says "I did not receive", who must bring a proof?' (Our Mishnah clearly says that their words have no effect!)

היינו במזונות שעברו אבל בלהבא פשיטא דעל יתומים להביא ראיה דהטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום]

(d)

Answer: This refers to food [that they needed to give to her in] the past. For the future, obviously the orphans must bring a proof, for one who claims against acts of Beis Din, his words have no effect.

אבל אין לומר דנפקא מינה נמי במה שתחזיר לו הכתובה שאם יבא עמה למקום שאין מכירין שהיא אשתו יהא נאמן לומר פרעתי הכל במיגו דאי בעי אמר אין את אשתי

(e)

Suggestion: [Another] reason why she must return the Kesuvah to him is if he will come with her to a place where they do not recognize that she [was] his wife, he will be believed to say that he paid everything, Migo if he wanted he could say "you are not (were never) my wife!

דהא אפי' ישאר שטר כתובה בידה יהא נאמן שם לומר פרעתי הכל במיגו דאי בעי אמר לא גרשתיך דהא אין שם עדי גרושין כיון דאין מכירין כלל אם היא אשתו

(f)

Rejection: Even if the Kesuvah will remain in her hand, he will be believed to say that he paid everything, Migo if he wanted he could say "I did not divorce you", for there are not there witnesses of divorce, since they do not recognize at all that she [was] his wife.

והכי מפרשינן מתני' אליבא דרבי יוחנן הוציאה גט ואין עמו כתובה לאו דוקא גט אלא כלומר עדי גט

(g)

Explanation: According to R. Yochanan, we explain our Mishnah as follows. "If she showed a Get without a Kesuvah" does not mean specifically a Get. Rather, it is witnesses of divorce;

גובה כתובתה דהא אינו נאמן לומר פרעתי

1.

She collects her Kesuvah, for he is not believed to say that he paid.

וגם אינו יכול לומר לא אפרע עד שתחזיר הכתובה אף על פי שיכול לבא לידי הפסד

(h)

Implied question: Why can't he say "I will not pay until you return the Kesuvah"? He could come to a loss!

דהא סבר דכותבין שובר

(i)

Answer: R. Yochanan holds that we write a receipt [even though he could lose, if he loses the receipt, and later the creditor shows his document].

כתובה ואין עמה גט פירוש עדי הגט היא אומרת אבד גטי שהלכו להם העדים והוא אומר שכבר פרע והיה לו שובר שלא תגבה פעם אחרת ונאבד (הגהת הרש"ש)

(j)

Explanation: "[She shows a] Kesuvah, and there is no Get with it. I.e. she has no witnesses of a Get. She says that she lost her Get, i.e. the witnesses went away, and he says that he already paid her, and he had a receipt lest she collect again, and it was lost...

נאמן במיגו דאי בעי אמר לא גרשתיך ומיגו טוב הוא כמו שנפרש בגמרא

1.

He is believed through a Migo, that if he wanted, he could say "I did not divorce you." This is a good Migo, like I will explain in the Gemara.

וכן בע"ח שטוען פרוזבול היה לי ואבד וזה מודה שכך הוא אלא שפרעו נאמן במיגו דאי בעי אמר לא היה לך פרוזבול והשמיטה שביעית

(k)

Explanation (cont.): Similarly, when a creditor claims "I had a Pruzbul and lost it", and [the borrower] admits that this is true, but he paid him, he is believed through a Migo, that if he wanted, he could say "you did not have a Pruzbul, and Shemitah cancelled the loan."

רשב"ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גובה שלא בגט פי' שלא בגט שלא בעדי הגט הואיל ואי אפשר לה להביא עדי גירושין

(l)

Explanation (cont.): R. Shimon ben Gamliel says, from the time of danger and onwards, a woman collects "without a Get." This means without witnesses of a Get, since it is impossible for her to bring witnesses of divorce.

וא"ת ותיקשי לרבי יוחנן במאי גביא כיון דליכא עדי גרושין ליהמניה במיגו דאי בעי אמר לא גירשתיך

(m)

Question: This is difficult for R. Yochanan. How does she collect, since there are no witnesses of divorce? He should be believed through a Migo, that if he wanted, he could say "I did not divorce you"!

כדפריך בגמ' לרב אי דליכא עדי גירושין במאי גביא

1.

The Gemara asks like this against Rav. If there are no witnesses of divorce, with what does she collect?

וי"ל דלר"י דאמר דאלמוה רבנן לכח האשה דאף קודם סכנה אין נאמן לומר פרעתי אין תימא דאלמוה לאחר הסכנה כיון דמודה

(n)

Answer: According to R. Yochanan, who says that Rabanan strengthened the woman's rights, and even before [the time of] danger he is not believed to say that he paid, it is not astounding that they strengthened her [power] after danger, since he agrees [that he divorced her];

דאין נאמן לומר פרעתי אף על גב דאית ליה מיגו

1.

He is not believed to say that he paid, even though he has a Migo.

אבל לרב דלא אלמוה פריך שפיר

2.

However, according to Rav, that they did not strengthen her, the Gemara asks properly.

ולשמואל דאית ליה אין כותבין שובר ומוקי מתני' במקום שאין כותבין כתובה או במקום שכותבין והביאה ראיה שלא כתב לה

(o)

Explanation (cont.): According to Shmuel, who holds that we do not write a receipt, and he establishes our Mishnah to be in a place where they do not write a Kesuvah, or in a place where they write, and she brought a proof that he did not write for her...

הכי פירושא דמתני' הוציאה גט היינו גט ממש אבל בעדי הגט גרידא (מכאן מדף הבא) לא גביא

1.

Our Mishnah means as follows. "If she showed a Get" refers to a real Get. However, with mere witnesses of a Get, she does not collect.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF