1)

TOSFOS DH k'Man Iy k'R. Gamliel Afilu b'Rov Pesulim Nami Machshir (cont.)

תוספות ד"ה כמאן אי כר"ג אפילו ברוב פסולין נמי מכשר (המשך)

פי' לעולם דלא טענה ברי ור' יוחנן בן נורי כתרוייהו (הגהת מהר"ם שי"ף, הרש"ש) היכא דלא טענה ברי לכ"ע בעינן תרי רובי

(a)

Explanation: Really, she does not claim Vadai. R. Yochanan ben Nuri holds like both of them (R. Gamliel and R. Yehoshua). When she did not claim Vadai, all agree that we require two majorities.

והא דלא קאמר בשינויא לעולם דלא טענה ברי

(b)

Implied question: In the answer, why didn't we say that really, she does not claim Vadai?

משום דבאתקפתא לא קאמר אי בטוענת ברי כו'

(c)

Answer #1: This is because in the question, it did not say "if she claims Vadai..."

אי נמי נוכל לפרש דבשינויא נמי איירי בברי ודאיכא מגו

(d)

Answer #2: Also in the answer, she claims Vadai, and there is a Migo.

ולא תקשי הלכתא אהלכתא

(e)

Implied question: If so, there is a contradiction about the Halachah!

דדוקא דיעבד פסיק שמואל כר"ג כדאמר לעיל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין

(f)

Answer: Shmuel rules like R. Gamliel only b'Di'eved, like it says above "do not do an action unless the majority are Kosher."

אף על גב דלעיל משמע דברוב אחד שרי לכתחלה

(g)

Implied question: Above, [Shmuel] connotes that through one majority, we permit l'Chatchilah!

רב חייא בר אשי סבר דלכתחלה בעינן תרי רובי ומתני' קתני הרי זו תנשא דמשמע לכתחלה.

(h)

Answer: R. Chiya bar Aba holds that l'Chatchilah, we require two majorities. The Mishnah says "she may marry", which connotes l'Chatchilah. [According to him, we needed to say that it was on the market day].

2)

TOSFOS DH Dilma Azla Ihi l'Gavaihu

תוספות ד"ה דלמא אזלא איהי לגבייהו

(SUMMARY: Tosfos discusses when we say that a person separated from the majority.)

פי' לתוך ביתם דאפילו בתוך העיר לא חשיב קבוע דדמי לנמצא בין החנויות דלא חשיב קבוע

(a)

Explanation: [She went] to their house. [We must say so,] for even in the city is not considered Kavu'a, for it is like being found between stores, which is not considered fixed.

וכן גבי תינוק מושלך בעיר לא חשיב קבוע הואיל ולא נמצא בבית

1.

Similarly, a baby cast in the city is not considered Kavu'a, since he was not found in a house.

ולכך פירש בקונטרס שפירש בועל מביתו

2.

Therefore, Rashi explained that the Bo'el separated from his house.

וא"ת דבנזיר פ"ב (דף יב. ושם) פריך אהא דאמר האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם מקן סתומה

(b)

Question: In Nazir (12a), regarding David who told a Shali'ach "go be Mekadesh any woman to me", he is forbidden to all women in the world, we ask from a Ken Stumah (two birds; one will be Chatas ha'Of, and one Olas ha'Of. If one bird flew away, we replace it, and offer them. One who finds a bird need not be concerned lest it was from that Ken, and it was fixed to be a Chatas [or Olah]. If David wants to marry a woman, why are we concerned lest she is the relative of the one his Shali'ach was Mekadesh?)

ומסיק אמינא לך אנא אשה דלא ניידא ואת אמרת לי איסורא דנייד

1.

We conclude "I said to you a woman, who does not move [so she is considered Kavu'a in her house], and you asked against me from an Isur that roams?!"

וכי תימא ה"נ בשוקא אשכחה וקדיש

2.

Citation (12a) Suggestion: Also here, [perhaps the Shali'ach] found her in the market and was Mekadesh her!

התם הדרא לניחותא

3.

Citation (cont.) Rejection: There, she returns to her fixed place.

משמע לגבי אדם לא שייך כל דפריש מרובא פריש משום דהדר לניחותיה

4.

Inference: Regarding man, "anyone who separates, separates from the majority" does not apply, for he returns to his fixed place.

ולאו פירכא היא דהתם בשעת האיסור כשזה בא על שום אשה הדרא לניחותא האשה שקידש השליח

(c)

Answer: This is not difficult. There, at the time of the Isur, when he has Bi'ah with any woman, [perhaps] the woman that the Shali'ach was Mekadesh returned to her fixed place;

אבל הכא כי אזלי אינהו לגבה בשעה שאוסרה הרי הוא נייד.

1.

Here, when they (Bo'alim) go to her, at the time of the Isur he is not in his place.

3)

TOSFOS DH Perat l'Zorek Even Lego

תוספות ד"ה פרט לזורק אבן לגו

(SUMMARY: Tosfos discusses others' source to teach about Kavu'a.)

תימה דלר' שמעון קבוע מנא ליה

(a)

Question: According to R. Shimon [who expounds the verse to exempt one who killed a different person than he intended for], what is his source for Kavu'a?

ואין לומר דמסקינן בפ' הנשרפין (סנהדרין דף עט. ושם) דר"ש סבר כרבי דיליף נתינה נתינה ואייתר ליה וארב לו לקבוע

1.

Suggestion: We conclude in Sanhedrin (79a) that R. Shimon holds like Rebbi, who learns "Nesinah-Nesinah" [to obligate money in this case], and "v'Arav Lo" [is not needed to exempt from death, so it] is extra, to teach about Kavu'a.

דאכתי לתנא דבי חזקיה מנא ליה קבוע דלית ליה דרבי דהא באין מתכוין פטור מממון.

2.

Rejection: Still, according to Tana d'Vei Chizkiyah, what is the source for Kavu'a? He does not hold like Rebbi, for when he did not intend, [Tana d'Vei Chizkiyah] holds that he is exempt from paying money! (He needs "v'Arav Lo" to exempt from death!)

4)

TOSFOS DH v'Safek Nefashos Lehakel

תוספות ד"ה וספק נפשות להקל

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is like the opinion that Hasra'as Safek is Hasra'ah.)

תימה למ"ד התראת ספק לא שמה התראה אפילו ספק נפשות להחמיר פטור משום דהתראת ספק היא

(a)

Question: According to the opinion that Hasra'as Safek is not considered Hasra'ah, even if we were stringent about Safek Nefashos, he would be exempt, for it is Hasra'as Safek!

ואי למ"ד שמה התראה היכי פטרינן ליה כשנמצא שישראל הרג הא מיחייב בהכה את זה וחזר והכה את זה

1.

If this is according to the opinion that Hasra'as Safek is considered Hasra'ah, how do we exempt him when it turns out that he killed a Yisrael? [If we are unsure which of two men is one's father,] he obligates the son if he hit one of them and then the other!

ובנותר כשאמרו לו אל תותיר אף על גב דספק הוא

i.

And regarding Nosar, when they said to him "do not leave over" [he is liable if he left over] even though [at the time] it is a Safek [if he will transgress]!

וי"ל דשאני התם שיודע בודאי שיבא לידי איסור אם יותיר או יכה שניהם מש"ה שמה התראה

(b)

Answer: (It is like the opinion that it is Hasra'ah.) There is different, for he knows that surely he will come to Isur if he leaves over, or hits both of them. Therefore, it is considered Hasra'ah;

אבל הכא אינו יודע שודאי יבוא לידי איסור שאינו יודע את מי יכה.

1.

However, here he does not know that he will surely come to an Isur, for he does not know who he will strike.

5)

TOSFOS DH vela'Yuchsin Lo Ba'inan Trei Rubei u'Rminhi v'Chulei

תוספות ד"ה וליוחסין לא בעינן תרי רובי ורמינהי כו'

(SUMMARY: Tosfos points out another answer that we could have given.)

הוה מצי לשנויי שאני תינוק דלית לי' חזק' דכשרו'.

(a)

Observation: We could have answered that a child is different, for he has no Chezkas Kashrus.

15b----------------------------------------15b

6)

TOSFOS DH vela'Rav Chanin d'Amar Hora'as Sha'ah Haysah

תוספות ד"ה ולרב חנן דאמר הוראת שעה היתה

(SUMMARY: Tosfos explains why he had to explain that the Hora'ah was to be stringent.)

ולדורות סגי בחד רובא קשיא הך

(a)

Explanation: [Since he holds that] for all generations, one majority suffices, this is difficult (why Rav does not follow one majority for lineage).

ולא מיסתברא ליה למימר דהוראת שעה היתה שהתיר בתרי רובי אבל לדורות לא סגי אפילו בתרי רובי.

1.

He holds that it is unreasonable to say that it was a Hora'as Sha'ah to permit with two majorities, but for all generations, even two majorities do not suffice.

7)

TOSFOS DH Man d'Masni Ha Lo Masni Ha

תוספות ד"ה מאן דמתני הא לא מתני הא

(SUMMARY: Tosfos discusses which teaching R. Chanin argues with.)

פי' בקונטרס דרב חנן לא מתני דבקרונות של צפורי היה מעשה ולא הוה אלא חד רובא

(a)

Explanation #1 (Rashi): R. Chanin did not teach that it was [at the time] the wagons of Tzipori. There was only one majority.

ולפירושו לא פליגי דלדורות לכ"ע בעינן תרי רובי ולא פליגי אלא במעשה היכי הוה

(b)

Support: According to this, it is not difficult that for all generations, we require two majorities. They argue only about how the episode occurred.

ור"ח פי' דרב חנן לא מתני אבל ליוחסין לא וסגי לדידיה לדורות בחד רובא

(c)

Explanation #2 (R. Chananel): R. Chanin did not teach "[one majority suffices to establish a found baby to be a Yisrael,] but not for lineage." He holds that for all generations, one majority suffices.

אבל קשה לפירושו לרב חנן תקשי ר' יוחנן בן נורי דאמר כמאן דסגי בחד רובא כדפריך לעיל

(d)

Question #1: According to this, it is difficult for R. Chanin, like whom does R. Yochanan ben Nuri hold? He holds that one majority suffices! We asked like this above.

ועוד דלא מיסתבר דשום אמורא יחלוק אההיא דאבל ליוחסין לא דרב גופיה קאמר לה בלא אמורא

(e)

Question #2: It is unreasonable that any Amora would argue about that teaching "but not for lineage", for [the Gemara says that] Rav himself said it, and not an Amora [in the name of Rav].

ולהכי אפירכא דרבי ירמיה לא משני מאן דמתני הא לא מתני הא.

1.

Therefore, to R. Yirmeyah's question we do not answer "the one who taught this did not teach this."

8)

TOSFOS DH Im Rov Ovdei Kochavim Oved Kochavim l'Mai Hilchesa

תוספות ד"ה אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים למאי הלכתא

(SUMMARY: Tosfos explains why we didn't say that this exempts from sustaining him.)

לא מצי למימר לענין שלא להחיותו

(a)

Implied question: Why couldn't we say that [he is considered a Nochri] regarding that we do not sustain him?

דמאי איריא רוב עובדי כוכבים אפילו מחצה נמי

(b)

Answer: For this, we do not require a majority of Nochrim. Also if only half [were Nochrim, we need not sustain him]!

דדוקא ברוב ישראל קאמר רב דהוי ישראל להחיותו.

1.

Only regarding a majority of Yisre'elim, Rav said that he is like a Yisrael to obligate sustaining him.

9)

TOSFOS DH Lehachzir Lo Aveidah

תוספות ד"ה להחזיר לו אבדה

(SUMMARY: Tosfos discusses why we preferred this over another possible answer.)

הוה מצי למימר להחיותו כדאמר רב

(a)

Implied question: We could have said that [he is considered a Yisrael] regarding that we sustain him, like Rav taught!

אלא נקט להחזיר לו אבדה דהוי רבותא טפי דאיסור גדול הוא משום למען ספות הרוה וגו'

(b)

Answer: We rather taught that we return his Aveidah. This is a bigger Chidush, for it is a great Isur [to return a Nochri's Aveidah, about which it says] "Lema'an Sefos ha'Ravah...";

אבל להחיותו לא הוי רבותא כל כך דהא מפרנסין עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל

1.

However, to sustain him is not such a Chidush, for we sustain poor Nochrim along with poor Yisre'elim.

ואפי' לשמואל דאמר אין הולכין בממון אחר הרוב היינו במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן שבהיתר באו המעות לידו ומדעתו נתנם לו הלוקח

2.

Even according to Shmuel, who holds that we do not follow the majority regarding monetary laws, this refers to [cases like] one who sells an ox, and it was found to be a gorer. The money came to his hand b'Heter, and the buyer willingly gave it to him;

אבל הכא מודי דאזלינן בתר רובא.

3.

However, here [Shmuel] agrees that we follow the majority. (If a Yisrael lost the Aveidah, it came to the finder's hand b'Isur, and in any case it was not given willingly.)

10)

TOSFOS DH Lo Tzericha d'Nagchei Tura Didei v'Chulei

תוספות ד"ה לא צריכא דנגחיה תורא דידיה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not answer similarly when it is half-half.)

תימה דהכי נמי הוה מצי למימר מחצה על מחצה עובד כוכבים ומנגח תורא דידן לתורא דידיה

(a)

Question: We could have said that when it is half-half, he is a Nochri, and when our ox gored his ox [we are exempt]!

[כולה מילתא הוי מצי למימר לענין נגיחה

(b)

Strengthening of question: We could have established everything regarding goring!

אלא ניחא בכל חד למצוא דבר חדש, מהר"ם].

(c)

Answer (Maharam): We preferred to find a Chidush in each.

11)

TOSFOS DH ha'Ishah, Im Yesh Edim she'Yaztas b'Hinuma v'Chulei

תוספות ד"ה האשה אם יש עדים שיצאת בהינומא כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when she is not holding a Kesuvah.)

בדלא נקיטא כתובה איירי דאי איכא כתובה ניחזי כתובתה אם היא בתולה או אלמנה

(a)

Explanation: The case is, she is not holding a Kesuvah. If there is a Kesuvah, we should see [in] her Kesuvah whether she is a Besulah or widow!

ואפילו למ"ד הטוען אחר מעשה ב"ד ואמר פרעתי נאמן מ"מ אין נאמן לומר כאן אלמנה נשאתיך מגו דאי בעי אמר פרעתי

(b)

Implied question: According to the opinion that one who claims against an action of Beis Din, and says "I paid" is believed, in any case (even if she has a Kesuvah) here he should be believed to say "I married you when you were a widow", through a Migo that he could have said I paid you!

דמגו במקום עדים הוא.

(c)

Answer: He is not, for it is a Migo against witnesses.

12)

TOSFOS DH u'Modeh R. Yehoshua b'Omer Sadeh v'Chulei d'Ne'eman

תוספות ד"ה ומודה רבי יהושע באומר שדה כו' דנאמן

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even when the other claims from him, unlike Rashi.)

מתוך פירוש הקונט' משמע דדוקא כשאין הלה תובעו ונאמן במגו דאי בעי שתיק אבל אם תובעו אינו נאמן

(a)

Inference: Rashi's Perush connotes that only when the other does not claim from him, he is believed through a Migo, for he could have been silent. However, if the other claims, he is not believed.

ואינו נראה דהא קתני סיפא ואם יש עדים כו' של אביו אינו נאמן

(b)

Rebuttal: This is wrong. The Seifa says "if there are witnesses... [that the field belonged to] his father, and [the other says 'I bought it from him',] he is not believed.

אבל אם אין עדים אע"ג דהלה תובעו נאמן מגו דאי בעי אמר לא היתה של אביך מעולם

1.

Inference: If there are no witnesses, even though the other claims from him, he is believed through a Migo, for he could have said "it never belonged to your father"!

מדלא נקט אם תובעו אינו נאמן

i.

[We infer this] because it did not teach if he claims from him, he is not believed (which is a bigger Chidush).

ובגמרא נמי פריך וליתני שדה זו שלך היתה

(c)

Support: Also the Gemara asks "let it teach 'this field was yours"!

משמע דבהלה תובעו איירי ולכך משיב ודאי שלך היתה ולקחתיה ממך

1.

Inference: The other claims from him. Therefore, he answers "surely, it was yours, and I bought it from you!"

אבל אם לא תובעו אין שייך לומר שלך היתה כי מסתמא הוא יודע בעצמו דבר זה.

2.

However, if he did not claim from him, it is not relevant to say "it was yours", for presumably he himself knows this!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF