KERISUS 18 (8 Elul) - Dedicated in memory of Esther Miryam bas Harav Chaim Zev and her husband Harav Refael Yisrael ben Harav Moshe (Snow), whose Yahrzeits are 7 Elul and 8 Elul respectively. Sponsored by their son and daughter in law, Moshe and Rivka Snow.

כריתות דף יח. א

למאן דמצריך חתיכה מב' חתיכות האם באופנים דלהלן חייב אשם תלוי?

בקדם עכו"ם ואכל לראשונה בלא קדם
לטעם דבעינן דאיקבע איסורא חייב אשם תלוי [1] חייב אשם תלוי
לטעם דבעינן מצוות בעידנא דאכל
לטעם דבעינן אפשר לברר איסורו
פטור חייב אשם תלוי

השוחט אשם תלוי בחוץ בשוגג האם חייב על איסור זה? [תוד"ה השוחט, חכמים].

קודם שנודע לו ספיקו אחר שנודע לו ספיקו
לחכמים פטור [2] פטור
לר' מאיר חייב [3] פטור
לחכמים (לקמן דף כג:) המובאים בתוס' חייב פטור [4]

אכל חתיכה מב' חתיכות באופנים דלהלן מה דינו?

אכל ישראל לראשונה, והשניה אכל גוי / כלב אכל גוי / כלב לראשונה, והשניה אכל ישראל
לרבנן חייב אשם תלוי פטור
לרבי חייב אשם תלוי חייב אשם תלוי [5]

אכל חתיכה מב' חתיכות באופנים דלהלן מה דינו?

אכל ראשונה בשוגג ושניה במזיד אכל ראשונה במזיד ושניה בשוגג אכל שניהם בשגגה [6] אכל שניהם במזיד
לרבנן חייב אשם תלוי פטור חייב חטאת פטור
לרבי חייב אשם תלוי חייב אשם תלוי חייב חטאת פטור

כריתות דף יח: א

אכל ספק חלב ונודע לו ספק חלב ונודע לו ידיעת ספק (דהיינו נודע לו שאכל ספק), מה הדין?

לענין אשם תלוי לענין חטאת (כשנודע לבסוף בודאי [7])
לרבי מביא אשם תלוי על כל אחד לר' זירא, אביי ור"ל: מביא חטאת על כל אחד ואחד
לרבא ור' יוחנן: מביא חטאת אחת
לר' יוסי ב"י, ר"א ור"ש מביא אשם תלוי אחד מביא חטאת אחת

האם יום הכיפורים מחלק לחטאות - מחמת שיוה"כ הוא כמקריב אשם תלוי?

לענין מה שיוה"כ מכפר לענין מעילה וחצי שיעור [8]
לר' זירא, אביי ור"ל מחלק [9] - ומביא שתי חטאות אינו מחלק - ומביא חטאת אחת
לרבא ור' יוחנן אינו מחלק - ומביא חטאת אחת אינו מחלק - ומביא חטאת אחת

-------------------------------------------------

[1] דכיון שהוקבע האיסור מעיקרא, לא בטל ממנו קביעותו, וחייב אשם תלוי אפי' בכה"ג שבא עכו"ם או כלב או ישראל אחר ואכל לאחת החתיכות קודם שאכל הוא.

[2] ס"ל דכיון שאין אנו יודעים בודאות שהוא חטא, הגם שהדין הוא שמביא אשם תלוי, מ"מ כיון שאם יוודע לו קודם הקרבתו יהיה האשם תלוי הזה חולין (לשיטתם), א"כ נמצא שאינו קדוש בודאות עד שיקרב, וזה שקרב בחוץ מעולם לא היה קדוש בודאי.

[3] כן כתב להדיא ברבינו גרשום, שהחיוב הוא אשם תלוי. ויש שס"ל שהחיוב כאן הוא חטאת.

[4] והגם דס"ל לחכמים אלו, שגם בנודע לו ספיקו אינו יוצא לחולין, מ"מ כיון שאינו ראוי להקרבה אלא רועה עד שיסתאב וימכר במומו אינו חייב משום שחוטי חוץ.

[5] רש"י פירש הטעם משום דלא בעי רבי ב' חתיכות. אכן ברבינו גרשום כתב הטעם משום דכבר איקבע איסורא מעיקרא, והיינו כדברי רב נחמן דלעיל אליבא דרב, שאפי' למאן דמצריך חתיכה מב' חתיכות - אם הוקבע איסורו מעיקרא חייב. וכן משמע מהכסף משנה (פ"ח מהלכות שגגות ה"ד).

[6] לפנינו בגמ' לא נמצא מקרה זה, אכן בקרית ספר למבי"ט גרס כן להדיא בגמ' "שתיהם בשגגה מביא חטאת", ואח"כ בא עוד מקרה הנזכר בגמרתינו, והוא: "אכלום שנים בשוגג - שניהם חייבין (אשם תלוי) השני לא מן הדין" וכו'.

[7] ע' רש"י בשבועות (דף יט: ד"ה כאן שנה רבי), שפירש שאם בתחילה נודע לו על כל אחד ידיעת ספק, ולבסוף נודע לו ידיעת ודאי על כולם, מביא לר' זירא ודעימיה כמה חטאות, משום דידיעת ספק מחלקת לחטאות. אולם ברבינו גרשום כאן כתב, שמיירי שעל הראשונות נודע לו ידיעת ספק ועל האחרונה נודע לו ידיעת ודאי, ולכן חייב לשיטתם חטאת על כל אחד ואחד. [וצ"ע איך נחייבו חטאת על ידיעת ספק].

[8] מבואר בגמ' שעל זה אין יוה"כ מכפר, דמעילה הוא דבר שבממון. וכן על חצי שיעור (אמרה הגמ' באיבעית אימא) דאין יוה"כ מכפר.

[9] פי', אם אכל חלב ודאי קודם יוה"כ ושוב אכל חלב ודאי אחר יוה"כ ונודע לו אחר יוה"כ, לאלו המ"ד דס"ל שידיעת ספק ואשם תלוי מחלקים לחטאות, א"כ גם יוה"כ שהוא במקום אשם תלוי יש לו לחלק לחטאות (דהרי קודם שנודע לו הוא רק בחיוב אשם תלוי, כן משמע מתוס' ד"ה אלא) ויצטרך להביא שנים. והגם שניסה אביי לחלק, ולומר דמה שמכפר יוה"כ הוא רק אם יש ידיעה, דחתה הגמ' את דבריו ממשנה מפורשת שבין הודע לו ובין לא הודע לו יוה"כ מכפר.

עוד חומר לימוד על הדף