HORAYOS 5 (20 NISAN) - dedicated in memory of Rabbi Kornfeld's great-aunt, Malka Gitel bas Reb Yakov Mordechai (Malvina Marmorstein), who took her nephew, David Kornfeld, into her home and raised him like her own child after the Holocaust.

הוריות דף ה' ע"א

הורו בית דין בשאר עבירות [1], ועשו רוב הקהל מי"ב שבטים על פיהם, מה הדין?

האם הקהל מביא קרבן? כמה? האם ב"ד מביא קרבן?
לר' מאיר אינם מביאים מביאים פר אחד
לר' יהודה מביאים י"ב פרים אינם מביאים
לר' שמעון מביאים י"ב פרים מביאים פר אחד

הורו בית דין ועשו ז' שבטים או רובו של כל שבט ושבט מז' שבטים, והם רוב ישראל, מה הדין?

האם הקהל מביא קרבן? כמה? האם ב"ד מביא קרבן?
לר' מאיר אינם מביאים מביאים פר אחד [2]
לר' יהודה מביאים י"ב פרים [3] אינם מביאים
לר' שמעון מביאים ז' פרים מביאים פר אחד

הורו בית דין של אחד השבטים, ועשה אותו שבט על פיהם, מה הדין?

לאותו השבט לשאר השבטים
לר' יהודה מביאים פר אחד פטורים
לחכמים כל אחד ואחד מביא חטאת [4] פטורים

הוריות דף ה' ע"א

ספק לו אם אכל חלב או נותר בשגגת עצמו, או שנסתפקו הקהל בהוראת ב"ד בהיתר חלב או נותר ואכלו שניהם (אחד בשגגה ואחד בהוראה), מה הדין?

בשגגת עצמו כשטעו ב"ד ולא ידעו במה הורו
לר' אליעזר חייב חטאת לרב יהודה: חייבים פר
לרב אשי: פטורים [5]
ל' יהושע פטור פטורים

הוריות דף ה' ע"ב

הורו ב"ד ועשו ששה שבטים והם רוב הקהל, או שבעה והם אינם רוב, מה הדין?

השבטים שחטאו השבטים שלא חטאו
לר' מאיר מביאים כיחידים פטורים
לר' שמעון בן אלעזר פטורים - וב"ד מביאים פר פטורים
לר' יהודה מביאים כמנין השבטים מביאים כמנין השבטים
לר' שמעון מביאים פר [6] - וב"ד עוד פר פטורים

הורו ב"ד הגדול ועשו רק שבט אחד על פיהם, מה הדין?

הציבור הבית דין
לר' מאיר ורשב"א מביאים כיחידים פטורים
לר' יהודה מביאים י"ב פרים פטורים
לר' שמעון מביאים פר אחד מביאים פר אחד

-------------------------------------------------

[1] ובעבודה זרה הוא אותו דין כלהלן, אלא שעל כל פר מביאים עמו עוד שעיר.

[2] וזה דוקא כשחטאו ז' שבטים והם רוב ישראל, אולם אם חטאו ו' שבטים והם רוב ישראל או ז' ואינם רוב ישראל, בזה יש מחלוקת בגמ' דלת"ק בשם ר"מ דינם כיחידים, ולרשב"א בשם ר"מ דינם כמרובים ומביאים פר אחד (וראה טבלא להלן בעמ' ב'). [עיין בברטנורא והתפארת ישראל שפרשו את המשנה עצמה בדברי ר"מ כדעת רשב"א, ולא כפירוש רש"י כאן].

[3] ס"ל לר' יהודה שאותם השבטים שחטאו מביאים כל אחד פר, והשבטים שלא חטאו ג"כ מביאים פר כל אחד לעצמו. ואמרו בגמ' למסקנא, דלר' יהודה לאו דוקא בז' שבטים הדין כן, אלא אפי' בשבט אחד שחטא הוא מביא פר אחד והשאר מביאים י"א פרים.

[4] פי' דלחכמים הוא כדין יחיד שחטא בשוגג בלא הוראה, דלא מיקרי הוראה ע"י ב"ד של שבט אחד, אלא דוקא בב"ד הגדול.

[5] ס"ל דהגם שבעלמא אמר ר' אליעזר דממ"נ חייב, שאני הכא בהוראת ב"ד דכתיב אשר חטאו עליה שצריך שתוודע החטאת ולא סגי בידיעת החוטאים.

[6] והא דאמר ר' שמעון שצריך להביא כמנין השבטים שחטאו, הוא רק באופן שהיו ז' שבטים והם רוב הקהל, אבל בלא זה מביאים שני פרים, השבטים שחטאו - אחד, וב"ד - אחד.

עוד חומר לימוד על הדף