1)

TOSFOS DH "Kol she'Shofei'a"

תוס' ד"ה "כל ששופע"

(SUMMARY: Tosfos presents different ways of understanding how to measure the borders of Eretz Yisrael using the mountains of Amnon.)

פי' בקונטרס מטורי אמנון ולפנים דהיינו לצד דרום ארץ ישראל ולחוץ לצד צפון חוצה לארץ

(a)

Explanation: Rashi explains that from the mountains of Amnon and inwards is referring to an area towards the south of Eretz Yisrael. The area outwards is going towards the north of Chutz la'Aretz.

וקשה לר"י דא"כ אמאי נקט רבי יהודה קפלוריא הוה ליה למימר רואין כאילו חוט מתוח מטורי אמנון עד אוקיינוס כיון דתנא קמא נמי לציין גבול צפוני של ארץ ישראל קאתי

(b)

Question: This is difficult to the Ri. If so, why did Rebbi Yehudah cite Kaflurya? He should have said that we look as if a string was stretched from the mountains of Amnon to the ocean, being that the Tana Kama was also describing the northern border of Eretz Yisrael..

ונראה לר"י דטורי אמנון משתפע ויורד לצד מזרח ולצד מערב וחודו של הר הוא הגבול מערבי של ארץ ישראל והנסין שבים רואין כאילו חוט מתוח מטורי אמנון כלומר מחודו של הר עד נחל מצרים וקפלוריא לרבי יהודה אתי לציין נסין שבצפון א"י

(c)

Opinion: The Ri understands that the mountains of Amnon slant down towards both the east and the west. The peak of the mountain is the western border of Eretz Yisrael. The islands are looked at as if they have a string pulled taut from the mountains of Amnon. This means that the string is pulled taut from the peak of the mountain until Nachal Mitzrayim. When Rebbi Yehudah mentions Kaflurya, he does so in order to have a way to determine the border of the islands in the north of Eretz Yisrael (see Maharam Shif at length).

ונראה שהכתוב דוחקו לרש"י לפרש כן דכתיב וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר ומתרגמינן הר ההר טורי אמנון אלמא הכתוב בא לציין גבול צפוני

1.

It appears that the Pasuk caused Rashi to give his explanation. This is because the Pasuk states, "And this will be for you the northern border, from the Mediterranean you should go towards Hor Ha'Har" (Bamidbar 34:7). The Targum translates "Hor Ha'Har" as the mountains of Amnon. This implies that the Torah is describing the northern border.

ומיהו יכול להיות שההר תקוע בקרן צפונית מערבית אבל משפע ויורד לצד מזרח.

2.

However, it is possible that that the mountain is in the northwest corner of Eretz Yisrael, while its slant is towards the east.

2)

TOSFOS DH "Rebbi Yehudah"

תוס' ד"ה "רבי יהודה"

(SUMMARY: Tosfos clarifies Rebbi Yehudah's position regarding what is considered Eretz Yisrael.)

שאל רבינו פטר לר"ת דבזמן הזה היה להתחייב לר' יהודה במעשר שאנו במערבה של ארץ ישראל

(a)

Question: Rabeinu Peter asked Rabeinu Tam that nowadays, it would seem that according to Rebbi Yehudah we should have to take off Ma'aser, as we are to the west of Eretz Yisrael!

והשיב דלא קיימא לן כרבי יהודה

(b)

Answer: Rabeinu Tam answered that we do not rule like Rebbi Yehudah.

אבל קשה וכי ר' יהודה היה מכיר בכל ארץ ישראל שעד אוקיינוס שכולם היו בקיאין לשמה או שעדים מצויין לקיימם שאין צריך לומר בפני נכתב

(c)

Question: Is it possible that Rebbi Yehudah was familiar with all of the lands until the ocean, that they were all experts in writing a Get Lishmah or that they always had witnesses who could verify a Get, and (he would codify) therefore that b'Fanay Nechtav etc. did not have to be said?

לכך י"ל דלא כבשו הכל עולי בבל

(d)

Answer #1: It is therefore possible to answer that the people who went up from Bavel did not capture all of this land. (Note: Only the land they captured when they came back was considered part of Eretz Yisrael.)

אי נמי כדפירש בקונטרס דכל שכנגד ארץ ישראל היינו כל הים שכנגד ארץ ישראל דלא איירי ביבשה שעד אוקיינוס אלא בנסין שבים הגדול דווקא כדכתיב (יהושע א) עד ים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם

(e)

Answer #2: Alternatively, it could be as Rashi explained that when Rebbi Yehudah says, "everything opposite Eretz Yisrael," he only means the ocean opposite Eretz Yisrael. He is not referring to the land opposite Eretz Yisrael, but rather the islands in the (Great) ocean. This is as the Pasuk states, "Until the Great Ocean where the sun arrives will be your boundary" (Yehoshua 1:4).

וכתיב (שמות כג) ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר פירוש ים סוף לצד דרום ים פלשתים לצד מערב מדבר למזרח נהר פרת לצד צפון

1.

The Pasuk states, "And I will put your borders from the Sea of Reeds until the Philistine Ocean, and from the desert until the river" (Shemos 23:31). This means that the Sea of Reeds in the south, the Philistine Ocean in the west, the desert in the east, and the River Pras in the north (are your borders).

ועוד י"ל שהיה יודע שהיו כולם בקיאין לשמה לפי שהיה ידוע להם עד היכן ישראל עומדין ומשם ואילך לא היו ישראל עד סוף העולם כדאמרינן בסוף מנחות (דף קי.) מצור כלפי מערב ומקרטיגני כלפי מזרח אין מכירין לא ישראל ולא אביהם שבשמים.

(f)

Answer #3: Alternatively, he (Rebbi Yehudah) indeed knew that everyone in this area was learned in writing Gitin. This is because they knew where Jews settled, and that from there on there were no Jews. This is as stated in Menachos (110a) that from Tzur westward and Cartigni eastward, they do not know about Jews nor about their Father in Heaven.

3)

TOSFOS DH "ha'Mocher Avdo"

תוס' ד"ה "המוכר עבדו"

(SUMMARY: Tosfos precludes a mistaken assumption that one might draw from this question.)

אין לומר דבגט פשיטא להו דהוי כחוצה לארץ כדתניא בסמוך ובעבד מיבעיא להו

(a)

Implied Question: One should not say that while the Gemara knows that Syria is like Chutz la'Aretz regarding Gitin, as stated nearby, it was unsure whether it is considered like Chutz la'Aretz regarding this law concerning slaves. (Note: Why not?)

דאם כן הוי סברתם איפכא ממה דפשיטא ליה לר' חייא בר אבא.

(b)

Answer: If so, this would make the logic of the questioners in our Gemara the opposite of what was obvious to Rebbi Chiya bar Abba (and we have no reason to think the educated questioners were far off in their assumption).

4)

TOSFOS DH "b'Sheloshah"

תוס' ד"ה "בשלשה"

(SUMMARY: Tosfos clarifies why "Sheloshah" is presented in a female form.)

נקט (שלשה) לשון זכר אע"ג דסוריא לשון נקבה

(a)

Implied Question: The Beraisa states "Sheloshah" - "three" in its male form, even though Surya is in a female form. (Note: Why? Usually the number discussed should match the form of what is being discussed!)

משום דעבד וגט הוי לשון זכר.

(b)

Answer: This is because the term "Eved" - "slave" and "Get" are male (and they are also being discussed).

5)

TOSFOS DH "Kibush Yachid"

תוס' ד"ה "כיבוש יחיד"

(SUMMARY: Tosfos explains the definition of a "Kibush Yachid.")

פי' בקונט' שלא היו לשם כל ישראל ביחד כמו בכיבוש יהושע וכבשוה לצורך כולם אבל דוד לא כבש אלא לצורכו

(a)

Explanation #1: Rashi explains that not all of Bnei Yisrael were there together like they were during the conquest led by Yehoshua, when it was captured for everyone's needs. However, David only captured it for his needs.

אבל בספרי מפרש טעם אחר בסוף פרשת והיה עקב דמשמע לפי שלא היתה עדיין כל א"י כבושה כדאמר התם סמוך לפלטורא שלך לא הורשת פירוש יבוסי שהיה סמוך לירושלים ואתה הולך וכובש ארם נהרים וארם צובה

(b)

Explanation #2: However, the Sifri gives a different answer at the end of Parshas Eikev. All of Eretz Yisrael was not yet captured at this point, as it was told to David, "You have not yet captured your palace." This referred to the Yevusi who lived near Yerushalayim. "And you go and capture Aram Naharayim and Aram Tzovah!"

אבל אחר שכל א"י כבשוהו דריש התם מדכתיב (דברים יא) כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם וגו' שכל מה שהיו כובשים מחו"ל היה קדוש ואפילו יחיד.

1.

However, after they captured all of Eretz Yisrael they captured it (Aram Tzovah etc. according to this opinion that it is deemed a Kibush). This is extrapolated from the Pasuk, "Every place that your feet will step etc. (will be for you)" (Devarim 11:24). This means that every place that was captured in Chutz la'Aretz became sanctified, even if it was captured by an individual.

8b----------------------------------------8b

6)

TOSFOS DH "b'Shidah"

תוס' ד"ה "בשידה"

(SUMMARY: Tosfos and Rashi argue over whether or not this statement is in accordance with the opinion of Rebbi Yosi b'Rebbi Yehudah.)

פירש בקונט' מה שאין כן בארץ העמים ורבי היא

(a)

Explanation #1: Rashi explains that this is as opposed to entering other places in Chutz la'Aretz. This statement is authored by Rebbi (see below).

ונראה שרוצה לפרש שידה תיבה ומגדל דוקא ולהכי לא מצי לאוקומי כר' יוסי בר רבי יהודה דהא הוא מטהר אפי' בארץ העמים

1.

It appears that he wants to explain going into these boxes literally (that one could successfully go to Surya and avoid the impurity if carried in such a box). This is why he cannot say this statement is authored by Rebbi Yosi b'Rebbi Yehudah, as he would say that a person remains pure if he does this even he was brought into the rest of Chutz la'Aretz.

ובחנם פי' כן דהא על כרחך שידה תיבה ומגדל לאו דווקא נקט אלא משום דנקט בברייתא אלא הוא הדין אפי' רוכב על הסוס כיון דסבר רבי אהל זרוק לא שמיה אהל כדפירש בקונטרס וכדמוכח דמסיק דבסוריא על אוירה לא גזרו

(b)

Implied Question: He did not need to give this explanation. It must be that the statement about going into these boxes is not literal, and this phraseology was only used because it was also used in the Beraisa. The same law would apply if one would go into Surya with a horse, as Rebbi holds that a thrown tent is not considered a tent, as Rashi explained. This is also clear from the fact that the Gemara concludes that there was no decree made on the air of Surya.

ואם כן כר' יוסי נמי אתיא והרוצה ליכנס לה בטהרה היינו בקרון או רוכב על הסוס מה שאין כן בארץ העמים דטמא

(c)

Explanation #2: If all of the above is correct, this Beraisa can also be according to Rebbi Yosi. Someone who wants to enter Surya and remain pure can do so in a wagon or riding on a horse, as opposed to doing so in the rest of Chutz la'Aretz.

וכן משמע הלשון קצת דקאמר ואפי' רבי לא קא מטמא כו' ומשמע כרבי יוסי אתיא בפשיטות טפי

1.

This is also implied by the terminology that "even Rebbi would not rule impure etc.," implying that the Beraisa previously can be presumed to be like Rebbi Yosi (and even like Rebbi).

ומיהו על כרחך כר' יוסי נמי לא אתיא אלא מטעם דמסיק אליבא דרבי דדוקא ארץ העמים משום דגזרו על אוירה ועל גושה כו'.

2.

However, it must be that the Beraisa is only consistent with Rebbi Yosi because of the same reasoning that the Gemara concludes fits the opinion of Rebbi, that only in Chutz la'Aretz where there was a decree regarding its land and earth etc. (but there was no decree regarding Surya).

7)

TOSFOS DH "Ela b'Eretz"

תוס' ד"ה "אלא בארץ"

(SUMMARY: Tosfos explains why even after the conclusion of our Gemara, the Gemara in Nazir still seeks clarity as to the nature of the impurity in Chutz la'Aretz.)

והא דמיבעי לן בנזיר בפרק כ"ג (דף נד:) ארץ העמים משום גושה גזרו עליה או משום אוירה גזרו

(a)

Implied Question: The Gemara in Nazir (54b) asks whether the rest of Chutz la'Aretz was decreed to cause impurity because of the land or because of the air. (Note: Why does the Gemara ask this question when our Gemara apparently gives an answer?)

הכי פירושו משום גושה משום דמאהיל על הגוש הוא ועשאוהו חכמים כמאהיל על המת ויכול להכנס שם בשידה תיבה ומגדל או דילמא על האויר עצמו ולא יוכל להכנס שם בשום ענין

(b)

Answer: This is the explanation of the Gemara there. Is it because of the land of Eretz Yisrael, meaning is it because the person is hovering over the land, and the Chachamim therefore applied to him the same law as one who is hovering over a dead person. He can therefore go in to this area in a box (as he is not hovering over the ground in any manner. Or did they decree that the air itself is impure, and he therefore cannot go in at all?

והכא בשמעתא על גושה היינו על מגע גושה ועל אוירה או משום מאהיל על הגוש או משום אוירה ממש.

1.

Our Gemara is discussing the earth, meaning touching the earth. When it presents the possibility that the air makes one impure, it refers to either one hovering over the earth or the air itself. (Note: Being that the "air" here could mean only when someone is hovering over the earth, the Gemara in Nazir (54b) is still unclear if even someone who is in the airspace but not hovering over the earth is still included.)

8)

TOSFOS DH "d'Gazru"

תוס' ד"ה "דגזרו"

(SUMMARY: Tosfos quotes many ways to answer why the Mishnah in Ohalos (2:3) does not directly contradict our Gemara.)

הקשה הרב ר' יעקב דאורלינ"ש דבמסכת אהלות (פ"ב משנה ג) תנן ואלו מטמאין במגע ובמשא ואין מטמאין באהל עצם כשעורה וארץ העמים

(a)

Question: Rebbi Yakov mei'Orleans asked that in Ohalos (2:3) the Mishnah states a list of things that impart impurity when they are touched and carried, but do not impart impurity through being in the same airspace. The list includes a barleycorn of bone and Chutz la'Aretz.

ותירץ דמיירי בעפר הבא מחוצה לארץ לארץ והמאהיל עליו דלא מטמא דמשום אויר עצמו גזרו ולא משום מאהיל על הגוש

(b)

Answer #1: He answered that the Mishnah there is discussing earth that comes from Chutz la'Aretz to Eretz Yisrael, and one who hovers over it. He does not become impure, because they only made this decree because of the air of the land itself, not because he is hovering over earth from this land.

ואין לשון ארץ העמים משמע כן

(c)

Implied Question: The term "land of the nations (Chutz la'Aretz)" does not imply this case (as interpreted by Rebbi Yakov mei'Orleans).

אך יש לומר דאיירי כגון שיש דף או גשר שראשו אחד בארץ וראשו השני בחוצה לארץ ומונחים כלים תחת ראשו שבארץ דאין מביא טומאה עליהן וטהורין

(d)

Answer #2: It is possible to answer that the case is where there is a long board or bridge, with one side in Eretz Yisrael and the other side in Chutz la'Aretz. There are vessels under the side that is in Eretz Yisrael. The Mishnah would be saying that this does not cause the impurity to spread under the entire bridge or board and thereby impart impurity to these vessels, but rather they remain pure.

אי נמי אי משום מאהיל על הגוש גזרו עליה איכא לאוקמי כר' שמעון דאמר קברי עובדי כוכבים אין מטמאין באהל ולא החמירו על ארץ העמים יותר מקברי עובדי כוכבים עצמו

(e)

Answer #3: Alterntively, if the decree was because of someone hovering over the earth, it is possible that this is according to Rebbi Shimon who is of the opinion that graves of Nochrim do not impart Tumas Ohel. Therefore, it is understandable that the Chachamim were not more stringent on the general impurity of Chutz la'Aretz than actual graves of Nochrim.

ועוד תירץ רבינו תם דההיא משנה קודם שגזרו על אוירה כדאמרינן בפרק קמא דשבת (דף טו:) דמעיקרא גזרו אנגיעת גושו ותו לא.

(f)

Answer #4: Rabeinu Tam further answered that this Mishnah in Ohalos (2:3) may have been authored before they made this decree. This (the fact that the decree indeed happened in stages) is supported by the Gemara in Shabbos (15b) that says that originally the decree only involved touching ground of Chutz la'Aretz, not Tumas Ohel.

9)

TOSFOS DH "Af Al Gav"

תוס' ד"ה "אף על גב"

(SUMMARY: Tosfos clarifies when a person is permitted to use a Nochri to perform Melachah in order to do a Mitzvah.)

אבל משום מצוה אחרת לא היינו מתירין אמירה לעובד כוכבים במלאכה דאורייתא

(a)

Observation: However, we would not permit telling a Nochri to perform a Melachah in order to perform a different Mitzvah.

כדמוכח בפרק הדר (עירובין דף סח.) ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה אתו לקמיה דרבא אמר להו לשיילו לאימיה אי צריכה ניחיימו ליה אגב אימיה

(b)

Proof: This is apparent from the Gemara in Eiruvin (68a) that says that a child who had his hot water (that was prepared for him for after his Bris Milah on Shabbos) thrown out. They asked Rava what to do. He replied that they should ask the infant's mother if she needed hot water, and if she did they could prepare extra for the infant.

ולכאורה משמע דביום המילה היה שהיו צריכין לחממו כדי למולו וקודם המילה היה דאי לאחר המילה מסוכן הוא ובלא אימיה מחללין עליו שבת וע"י עובד כוכבים איירי התם כדפי' שם בקונט'

1.

It seems that this incident occurred on the day of the Bris Milah. They needed to heat up the water in order to give him a Bris. It was also obviously before they did the Bris, as if it was after the Bris than the child himself would be deemed in danger, and even without his mother (needing hot water) we would allow a Nochri to perform Melachah for him, as Rashi explains there.

וכן פי' ר"ח כדאמרינן בפרק מפנין (שבת דף קכט.) דחיה משבעה עד שלשים אפילו אמרה צריכה אני אין מחללין עליה את השבת

2.

The Rach also gave this explanation. This is supported in Shabbos (129a), that a woman who is only seven to thirty days after birth, even if she says that she needs something we do not desecrate Shabbos for her (see below).

והא דאמר בסוף מפנין עד מתי פתיחת הקבר אביי (משמיה דרב יהודה) אמר שלשה ורבא משמיה דרב יהודה אמר ז' ואמרי לה ל'

(c)

Implied Question: The Gemara in Shabbos later asks, "Until when is the grave open (a reference to the womb)? Abaye says three days, Rava in the name of Rav Yehudah says seven days, and some say he said thirty days. (Note: This implies that it is possible that a woman after birth should still be considered someone we desecrate Shabbos for up until thirty days.)

לא לחלל עליה שבת קאמרי ופליגי אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי וכולהו ס"ל כנהרדעי דאמרי חיה ג' שבעה שלשים

(d)

Answer: This Gemara was not discussing up until when do we desecrate Shabbos for her. Rather, each person was saying something else and they do not argue on each other. They all agree with the opinion of Nehardai that says that there are three different levels of a woman after birth: when she is three days (whether she says she needs or not), seven days (only if she says she needs), and thirty days after birth (only through a Nochri, see Shabbos 129a).

ודוחק לומר דמעת לעת בעינן והא עובדא הוה תוך ז' של מעת לעת

1.

It is difficult to say that this seven days must be seven periods of twenty-four hours, and that this incident occurred within this period.

והא דאמר התם לעיל באידך ינוקא דאישתפיך חמימיה ואמר להו רבה נייתו ליה חמימי מגו ביתיה ומוקי לה על ידי עובד כוכבים

(e)

Implied Question: Earlier, the Gemara discussed a different child who had his hot water spilled out (on the day of his Bris), and Rabah said that water should be brought from his house. The Gemara there says that the water was brought by a Nochri. (Note: We therefore see that one can tell a Nochri to desecrate Shabbos for this mitzvah, unlike Tosfos' statement above (a). How is this permitted according to Tosfos?)

ודאי איסורא דרבנן שרי בחצר שלא עירבו משום מצות מילה אבל איסורא דאורייתא כגון לחמם לו חמין אסור

(f)

Answer: Certainly a Rabbinic prohibition is permitted when carrying from a courtyard where an Eiruv Chatzeiros was not made, in order to fulfill the mitzvah of Bris Milah. However, a Torah prohibition, such as actually heating up water on Shabbos, would be permitted (and cannot even be done by a Nochri).

ואין ללמוד מכאן היתר לומר לעובד כוכבים להביא ספר בשבת דרך כרמלית

(g)

Implied Question: One should not derive from here a leniency to tell a Nochri to bring a Sefer on Shabbos through a Karmelis (loosely defined as a Rabbinic "Reshus ha'Rabim" - "public domain).

דלא דמי דדוקא משום מילה דהיא גופה דחיא שבת התירו

(h)

Answer: This is not comparable (to the leniency stated above). They only permitted this (telling the Nochri to bring the water through the courtyard that did not have an Eiruv Chatzeiros) because of Milah, which itself pushes aside Shabbos (though it involves desecrating Shabbos it is permitted on Shabbos).

ומיהו בהלכות גדולות משמע דאפי' איסורא דאורייתא שרי על ידי עובד כוכבים לצורך מילה שפירש דליתו מתוך ביתא דרך רה"ר

(i)

Opinion: However, the Bahag implies that even a Torah prohibition would be permitted through a Nochri for Milah. This is implied by his stating that the case was that the Nochrin would bring the water from a house through a Reshus ha'Rabim. (Note: This is unlike Tosfos' explanation above, that the carrying was only a Rabbinic prohibition of carrying even before the Nochri was involved.)

לפי זה הא דקאמר נחים ליה אגב אימיה נוקמה תוך ז' ואמרה צריכה אני שמחללין עליה שבת

1.

Accordingly, when the Gemara says that he should have extra water heated up for him due to his mother (who is permitted to have water heated for her), it means within seven days. This is during the time period when if she demands that we do something for her (health) that involves Chilul Shabbos, that we do so.

ונראה דלא יתכן לומר דנחים ליה ע"י ישראל דע"י ישראל היה אסור להרבות בשביל קטן כדאמר בפ"ק דחולין (ד' טו:) המבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו אבל ע"י עובד כוכבים ניחא דשרי להרבות

(j)

Observation: It appears that it is not possible to say that a Jew should warm up the water. This is because it would be forbidden for a Jew to add more water for this child, as stated in Chulin (40b). The Gemara there states that if someone cooks for a sick person on Shabbos (when permitted), it is forbidden for a healthy person to eat from the food, as we suspect that a person might purposely add more food to the amount he is cooking for the sick person. However, it is permitted for a Nochri to add more.

ושמא דוקא לצורך המילה הוא דשרי אבל לצורך דבר אחר אפילו ע"י עובד כוכבים אסור להרבות

1.

It is possible that specifically for Milah it is permitted, but for another purpose it would be forbidden to add even through a Nochri.

והא דתנן בפ"ב דביצה (דף כא:) לא יחם אדם חמין לרגליו אלא א"כ ראויין לשתיה ואמרי' נמי בגמרא דביצה (ד' יז.) ממלאה אשה קדירה בשר אע"פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת וכן ממלא נחתום חבית של מים אע"פ שאינו צריך אלא לקיתון אחד

(k)

Implied Question: The Mishnah is Beitzah (21b) says that a person should not heat water for his feet unless they are worthy to be drunk. The Gemara in Beitzah (17a) also states that a woman can fill up a pot of meat even though she does not need more than one piece. Similarly, a baker can fill up a pot of water to cook, even though he only needs one pitcher of water.

משום שמחת יום טוב התירו חכמים להרבות.

(l)

Answer: Due to the fact that there is a Mitzvah of Simchas Yom Tov, the Chachamim allowed people to make more (than they actually needed).

10)

TOSFOS DH "Hadar"

תוס' ד"ה "הדר"

(SUMMARY: Tosfos explains why Abaye retracted.)

פי'

(a)

Implied Question: Why did Abaye retract?

לא משום קושיא דרבא חזר בו דאביי לא חשיב ליה פירכא דסבר לא פלגינן דיבורא דאקושיא דרבא לא משני מידי

(b)

Answer: It was not because of Rava's question. Abaye does not hold that his question was difficult, as he does hold that one splits such a statement. This is why he does not answer Rava's question.

אלא נראה לו סברא לומר טפי דבתרוייהו לא קנה דיד בעל השטר על התחתונה.

1.

Rather, it appeared to be more logical to him that he does not acquire both, as the owner of the document has the weaker status.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF