12th CYCLE DEDICATION
GITIN 86-87 - sponsored by Asher and Etti Schoor of Lawrence, NY. May they be blessed with a year filled with the joy of the Torah and see their children continue to grow in Avodas Hashem.

גיטין דף פו. א

המגרש את אשתו בגיטין דלהלן, מה הדין?

א) כתב בכתב ידו ואין עליו עדים.
ב) יש עליו עדים ואין בו זמן.
ג) יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד
אין עליו עדים [ואינו כתוב בכתב ידו],
אבל מסרו בפני עדים
לתנא קמא פסול לכתחילה ואם ניסת הוולד כשר פסול וגם אם ניסת הוולד ממזר
לר' אלעזר כשר ונשאת בו לכתחילה כשר ונשאת בו לכתחילה

המגרש את אשתו בגיטין דלהלן, מה הדין?

ניסת ולא נולד עדיין וולד האם תצא נולד ולד האם הוי ממזר
גט ישן לא תצא ואפי' ניסת בו לכתחילה [1] אינו ממזר
גט קרח
גט שזמנו לשם מלכות אחרת
לא אמר בפני נכתב ובפ"נ
תצא לרבנן: הוולד כשר [2]
לר' מאיר: הוולד ממזר

גט שיש בו רק עד אחד (המקרה השלישי - סיפא), מה דינו באופנים דלהלן? [תוד"ה אמר].

כשכבתו הבעל בכתב ידו כשכתבו סופר
לרב,
לר' יוחנן
פסול לכתחילה
ואם ניסת הוולד כשר
לרש"י: פסול גם בדיעבד [3] (אפי' בסופר מובהק)
לרבינו חננאל:
כשר ותינשא לכתחילה [4]
לשמואל פסול לכתחילה
ואם ניסת הוולד כשר
בסופר מובהק [5]: כשר
בסופר שאינו מובהק: פסול לכתחילה וכו'

גיטין דף פו: א

ג' גיטין דמתניתין - ד"פסולין ואם נישאת הוולד כשר", מה הדין בדלהלן?

היכא שכבר נולד ולד היכא שלא נולד עדיין ולד
לרב לא תצא תצא
ללוי לא תצא לא תצא

האם הלכה כר' אלעזר שעדי מסירה כרתי?

בגיטין בשטרות
לרב, לריב"ל הלכתא כוותיה אין הלכה כמותו
לשמואל הלכתא כוותיה הלכתא כוותיה

שנים ששלחו שני גיטין עם שמות שוין, ונתערבו הבג' גיטין אצל השליח מה יעשה?

אליבא דר' מאיר דעדי חתימה כרתי אליבא דר' אלעזר דעדי מסירה כרתי
לר' ירמיה נותן את ב' הגיטין לראשונה
ונוטל ממנה וחוזר ונותן לשניה
פסול - דאין יודעים במה מתגרשת
לאביי נותן את ב' הגיטין לראשונה וכו' [6]
-------------------------------------------------

[1] ורק לכתחילה אין מגרשים בגט ישן, אבל אם נתגרשה בו כבר - ניסת בו לכתחילה.

[2] ומה שלא מנו גיטין אלו במשנה, למ"ד דבמשנתנו אם ניסת ואפי' שלא נולד ולד לא תצא, הטעם שלא מנו, משום שבקרח ובשלום מלכות הדין שתצא מבעלה השני. ולמ"ד דס"ל דגם במשנתנו הדין שאם לא נולד ולד תצא, הטעם שלא מנו אותם במשנתנו משום דבמשנה לא מדובר על גט מקושר, ועל שלום מלכות י"ל, דס"ל להאי מ"ד כר"מ שג"כ הוולד ממזר ואילו במשנתנו מיירי באופנים שאין הוולד ממזר. וכן זה הטעם שלא מנו את הדין של המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר "בפני נכתב ובפני נחתם".

[3] וס"ל לרב דמה ששנינו לקמן (דף פז:) "כתב סופר ועד כשר" צ"ל: "חתם סופר ועד", ולכן גם לא דומה הדין של שם לכאן, דשם הדין שתנשא לכתחילה ואילו כאן הדין שרק לא תצא בדיעבד. ועכ"פ כתב סופר לבד לא מהני לרב - רק אם חתם ג"כ, ורק כתב ידו של הבעל מועיל (וע' לקמן דף פח.).

[4] ר"ח גורס בגמ' להיפך, שדוקא כתב ידו ועד פסול לכתחילה ורק בדיעבד כשר, אבל אם היה כתב סופר ועד - הוי כשני עדים גמורים ותינשא בו לכתחילה. והעירו התוס' דגירסא זו אינה נמצאת בשום ספר. ועוד כתבו תוס' בשיטה זו, די"ל דלרב כתב סופר מובהק ועד כשר לכתחילה אבל בסופר שאינו מובהק ועד אחד פסול אפי' בדיעבד.

[5] שבקי בתורת גיטין ולא יכתבנו אלא אם שמע מפי הבעל - ולכן הכתיבה עצמה הוי כעדות.

[6] ומפרש אביי, דנהי דבעי ר' אלעזר כתיבה לשמה, נתינה לשמה לא בעי, ולכן אפי' שלא יודעים העדי מסירה באיזה מן הגיטין היא מתגרשת - כשר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף