גיטין דף סב. א

האם מותר לומר שלום לנכרי? [תוד"ה אשרתא].

לומר לו שלום לכפול לו שלום
לש"ס דילן מותר [1] אסור
לירושלמי אסור אסור

גיטין דף סב: א

האומר לשליח "הולך גט זה לאשתי" ואח"כ הוא רוצה לחזור בו האם יכול לחזור בו?

כשלא עשתה אותו האשה שליח לקבלה כשעשתה אותו האשה
שליח לקבלה
למ"ד "הולך כזכי" יכול לחזור בו [2] אינו יכול לחזור בו [3]
למ"ד "הולך לאו כזכי" יכול לחזור בו יכול לחזור בו [4]
-------------------------------------------------

[1] משום דרכי שלום ואפי' ביום חגם מותר. ולרב כהנא משמע בגמ' לפי פירש"י שהיה מתחכם לומר "שלמא למר", כדי לא לומר שלום לנכרי. ותוס' חולקים וסוברים שגם לרב כהנא האיסור הוא רק לכפול להם שלום, אבל לומר "שלום" מותר.

[2] דהוא שליח הולכה ואינה מגורשת עד שיגיע גט לידה.

[3] דכיון שעשאתו האשה שליח קבלה, ואף הבעל באומרו "הולך" לא עוקר את שליחותו לקבלה - דהולך כזכי, והרי הוא נשאר שליח קבלה וזכה לאשה את הגט בקבלתו ולכן לא יכול הבעל לחזור בו. אכן אם הבעל אמר בפירוש "אי אפשי שתקבל לה - אלא הולך ותן לה", בזה לכו"ע אם רצה לחזור בו חוזר, דאינו שליח קבלה אלא שליח הולכה.

[4] דלא הסכים הבעל שיהיה שליח קבלה אלא מינה אותו דוקא להיות שליח הולכה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף