גיטין דף נט. א

כשעומדין למנין לדעת את דעת הדיינים, מהיכן מתחילים לשאול?

בדיני נפשות בדיני ממונות וטומאה וטהרה
לחכמים מן הצד מן הגדול
לרבי מן הצד מן הצד [1]

חרש, כיצד אנו יודעים את דעתו לענין מכירת מטלטלין ולענין גיטין?

במכירת מטלטלין בגיטין
לתנא קמא רומז ונרמז [2] רומז ונרמז
לבן בתירא אפי' קופץ ונקפץ לישנא קמא דרב נחמן: רומז ונרמז
לאיכא דאמרי: אפי' קופץ ונקפץ

גיטין דף נט: א

כהן קורא ראשון, האם יכול לחלוק לרבו או למי שגדול ממנו לקרוא ראשון?

בשני וחמישי [3] בשבתות וימים טובים
למי שגדול ממנו וכו' יכול אינו יכול
למי שאפי' כהנים חשובים כפופים לו יכול

-------------------------------------------------

[1] וזו עדותו של רב שכשעמדו למנין בתקנה של הלוקח מן הסקריקון שאם שהתה אצלו י"ב חודש כל הקודם ליקח ממנו זכה, מנו תחילה מרב. ויש שני פירושים ברש"י: א) דרב היה מן הבינוניים, ב) דרב היה הקטן שבהם.

[2] דהיינו שרומז בידיו ובראשו, וזה עדיף טפי מקופץ ונקפץ שזו עקימת שפתיו - שאינו סימן כל כך כרמיזה.

[3] אכן אומר ר"ת בתוס' (בד"ה אבל), דדוקא בזמנם שהיו טרודים במלאכתם ולא שכיחי בבית הכנסת, אבל לדידן שיש הרבה אנשים בבית הכנסת, דין שני וחמישי כמו ביו"ט.

עוד חומר לימוד על הדף