גיטין דף לד. א

המגלה דעתו שרוצה שיתבטל הגט באופנים דלהלן, מה הדין?

אמר הטוב והמטיב,
או שאמר בשם רב שהגט בטל
אם לא אבוא עד ל' יום יתבטל הגט ובא ואפסקיה מברא וכו'
לאביי אינו בטל אינו בטל
לרבא בטל אינו בטל [1]

גיטין דף לד: א

מי שהיה לו שם יוסף במקום אחד, וכשהלך למקום אחר נקרא בשם אחר, וגרש את אשתו במקומו החדש, האם צריך לכתוב ב' השמות או אחד מהם, מה הדין? [תוד"ה והוא].

באיתחזק שיש לו ב' שמות באיתחזק כאן רק בשם השני
בשניהם שמות יהדות צריך לכתוב שניהם צריך לכתוב רק את השם השני [2]
במומר שהשם השני של גוי יכתבו רק שם יהדות, וחלילה להזכיר שם גוי בתורת משה
-------------------------------------------------

[1] והגם שרבא ס"ל שגילוי דעת בגט מהני לבטל את הגט, מ"מ כאן שבא ואמר שהגיע, שאין כוונתו בדיבורו לבטל את הגט אלא כוונתו לומר שקיים את התנאי, באופן זה לא בטל הגט.

[2] כן אמר רב אשי לפרש את דבר רב יהודה אמר שמואל, ואמר ר' אבא לרב אשי שר' מרי ור' אלעזר ס"ל כמותו, וכן מוכח מהברייתא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף