גיטין דף ה. א

שליח שנתחרש מה דינו?

נתחרש קודם שנתן לאשה נתחרש אחר שנתן לה קודם שאמר בפ"נ ובפ"נ
לרבה אינו גט קודם שלמדו לשמה: אינו גט
אחר שלמדו לשמה: הוי גט [1]
לרבא אינו גט הוי גט - ויתקיים בחותמיו

גיטין דף ה: א

בפני כמה צריך השליח לתת את הגט ומדוע?

להו"א א' [2] להו"א ב' [3] למסקנא
לר' יוחנן בפני שנים לפי
שאין בקיאין לשמה
שליח נעשה עד
ועד נעשה דיין
כולם יודעים שאשה פסולה לדון ולא יצרפו
לר' חנינא בפני שלשה לפי
שאין מצויין לקיימו
שליח נעשה עד
אבל אין עד נעשה דיין
חיישינן שמא יסמכו על אשה שתביא הגט

השליח ששכח לומר בפני נכתב ובפני נחתם מה יעשה?

קודם הנשואין אחר הנשואין
לרבנן יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים [4]
לר' מאיר יטלנו ממנה וכו' אין תקנה [5]
-------------------------------------------------

[1] והגם שבשליח שיכול לומר בפ"נ ובפ"נ - הוא כן צריך לומר, מחמת הגזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו, מ"מ במי שלא יכול כמו המקרה כאן דהוי מלתא דלא שכיחא לא גזרו בזה רבנן.

[2] ודחתה הגמ': א) דלעיל הסקנו במחלוקת ר' יוחנן וריב"ל דריב"ל ס"ל לפי שאין בקיאין לשמה, וא"כ ממילא ר' יוחנן הוא זה שסובר הטעם שאין מצויין לקיימו. ב) דהא רבה הודה לרבא, והיינו שצריך שלשה מדין קיום שטרות לכו"ע, ומה טעם שר' יוחנן הצריך רק שנים.

[3] פי', למ"ד בפני שנים ס"ל שהשליח מצטרף להיות ג"כ מהשלשה. אלא שדחתה הגמ' זאת, דהרי כאן הוא דין דרבנן ולכו"ע עד נעשה דיין, ואיך יסבור מ"ד שמטעם שלא מצטרף השליח צריך שלשה.

[4] דהיינו קודם הנשואין יעשה כן, כדי שתוכל להנשא לכתחילה. ואחר הנשואין ג"כ יעשה כן כדי שלא תצטרך לצאת מבעלה. אכן לגבי הולד אין חשש לממזרות, דודאי לא עבדינן לחכמים ממזר מחמת איסור דרבנן, כמבואר כל זה בתוד"ה כיצד.

[5] ותצא מזה ומזה והוולד ממזר ומפסדת כתובתה וכל הדרכים המבוארים לקמן (דף פ.).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף