מסכת גיטין

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. המביא גט ממדינת הים לא"י, ובא"י עצמה, האם צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, ביש עוררין ובאין? (ב.)

ב. מה הם גבולות א"י? (ב.)

ג. מ"ט דבעינן לומר בפ"נ ובפ"נ (2)? מאי נפק"מ בין הטעמים (3)? (ב:)

ד. מה הם ב' הקושיות שמקשה הגמ' על רבה דליבעי תרי, ומה מיישבת? (ב:)

ה. כשהשליח אומר בפנ"כ ובפנ"ח, האם הבעל יכול לערער, ומדוע? (ג.)

ו. לפי רבא, אמאי א"צ ב' לקיימו? (ג.)

ז. רבא מ"ט ל"א כרבה, ומה ס"ל לרבה? (ג.)

ח. רבה מ"ט ל"א כרבא, ומה ס"ל לרבא? האם "ידענו" מהני בעדות גט? (ג.)

ט. מה הם ג' גיטין פסולים, ומה דין הוולד? "וגובה מנכסים משועבדים", במאי מיירי? (2) (ג:)

י. האם לר"א צריך לחתום על הגט מדרבנן? וכשחתמו, האם צריך לשמה, ומדוע? (ג:-ד.)

יא. לר"מ, האם צריך כתיבה לשמה מדרבנן? הוכח! (ג:-ד.)

יב. לפי רבה שצ"ל בפ"נ ובפ"נ שמשום לשמה, מי הוא התנא שמצריך כתיבה וחתימה לשמה (2)? (ד.)

יג. איך מתבאר המח' דריש מתני', לרבה ולרבא? (ד.)

יד. האם יש במתני' ד' דעות, לרבה ולרבא? (ד.-:)

טו. ממדינה למדינה בא"י, האם צ"ל בפנ"כ ובפנ"ח, ומדוע, לרבה ולרבא? (ד:)

טז. מה ההוכחה דרבה אית ליה דרבא, וא"כ מאי בינייהו? (ד:)

יז. באיזה אופנים הקילו גם לפי רבה דסגי בקיום חותמיו וא"צ שיאמר בפנ"כ ובפנ"ח? (3) (ה.)

יח. אשה או הבעל שהביאו הגט, האם צ"ל בפ"נ ובפ"נ, ומדוע? (ה.)

יט. מהי דעת ריב"ל בטעם אמירת בפ"נ? ומדוע פטר את ר"ש בר אבא מלומר בפ"נ ובפ"נ? (ה:)

כ. בפני כמה נותנו לה, ומה טעם החולקים? (3) (ה:)

כא. כשל"א בפ"נ ובפ"נ, מה דין הוולד, ומדוע? (ה:)

כב. מה צריך השליח לראות או לשמוע כדי שיוכל להעיד בפ"נ? (3) (ה:-ו.)

כג. אפי' נכנס ויוצא כל היום כולו, מי, ומה החידוש? (ו.)

כד. האם בבל היא כא"י לגיטין, ומה הטעם? (2) (ו.)

כה. עד היכן נחשב לבבל לענין גיטין? (ו.)

כו. אקטיספון ובי ארדשיר, מי הוצרך לומר בפ"נ ובפ"נ, ומדוע? (ו.)

כז. מה הדין במחוזא, ומדוע? (ו.)

כח. כשאמר השליח בארץ ישראל בפ"נ ובפ"נ אפי' שלא היה צריך, האם הבעל יכול לערער? (ו.-:)

כט. בכמה תיבות מן הפסוק צריך שרטוט? (2) מי שאינו יודע דין זה, האם אינו גברא רבה, ומדוע? (ו:)

ל. ותזנה עליו פילגשו, באר! (2) מה היה באמת? (ו:)

לא. מה הם ג' דברים שצריך לאומרם בביתו בער"ש עם חשיכה, ובאיזה אופן? (ו:-ז.)

לב. מה קרה למי שהטילו אימה יתירה? (2) (ו:-ז.)

לג. מהו זמרא, האם אסור, מנין, ובאיזה אופן? (ז.)

לד. מה נדרש מהפסוקים: "קינה ודימונה ועדעדה", "צקלג ומדמנה וסנסנה"? (ז.)

לה. מהו כלילא, למי אסור, ומדוע? (ז.)

לו. מה יעשה מי שמזונותיו מצומצמין? ומי שמרובין? מה המשל למי שגוזז מנכסיו לצדקה? (ז.)

לז. האם עני המתפרנס מן הצדקה צריך ליתן צדקה? (ז:)

לח. מהו המקום הצפוני ביותר בא"י, ומדוע במתני' הוזכר את עכו? (ז:)

לט. יישב הסתירה בין הברייתות גבי המביא גט בספינה האם הוא כמביא בא"י או בחו"ל? (3) (ז:-ח.)

מ. עציץ נקוב המונח ע"ג יתידות, האם תלוי במח' ר' יהודה ורבנן, ומדוע? (ז:-ח.)

מא. עד היכן הגבול המערבי של א"י? (ח.)

מב. המוכר עבדו לעכו או לסוריא, מה דינו? (ח.)

מג. במה שוותה סוריא לא"י, ובמה לחו"ל, ומדוע? (ח.-:)

מד. עבד שהביא גיטו וכ' בו עצמך ונכסי, או כל נכסי קנויים לך, מה דינו, ומדוע? (ח:)

מה. מנין דלר"ש פלגינן דיבורא? (ח:-ט.)

מו. מה טעמו דר"מ דבשייר קרקע כ"ש לא יצא בן חורין? (2) (ט.)

מז. המביא גט ממדה"י ואינו יכול לומר וכו', מהו ואינו יכול? (ט.)

מח. במה שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים? (4) במה לא שוו? (2) (ט.-:)

מט. מדוע לא מנו את הדין דלא יתנו לאחר מיתה? ומדוע לא מנו את הדין דלשמה ומחובר? (ב' מהלכים בקצרה) (ט:-י.)

נ. מדוע לא יתנו השחרור לאחר מיתה, והא לרבנן זכות הוא לעבד? (רש"י) (ט:)

נא. אמאי לא פסלו ערכאות בשטר קידושין? (רש"י) (י.)

נב. האם ב' כותים נאמנים, ומדוע? (י.-:)

נג. בע"א כותי, באיזה אופן מהני, ומדוע? (י.-:)

נד. מה דין מצת כותי, ומה החידוש דיוצא בה יד"ח בפסח? (י.)

נה. שטר מתנה העולה בערכאות, האם כשר, ומדוע? (2) (י:)

נו. בגירושין, אמאי כשר לר"ש, ומ"ט דת"ק (לעיל ט:)? (י:-יא.)

נז. לא הוזכרו אלא שנעשו בהדיוט, מי אמר, ועל מה קאי? (יא.)

נח. שטר ממון שחתומים עליו הדיוטות גוים, האם איכא למ"ד דמכשיר? (יא.)

נט. במה רשב"ג גוזר ובמה לא, ומדוע? (יא.)

ס. מה דין שטרא פרסאה שנמסר בפני ישראל, ומדוע? (יא.)

סא. באיזה אופן הכשיר ר' יוחנן שמות עובדי כוכבים בגט שבא מא"י ובגט שבא ממדינת הים, ומדוע? (יא:)

סב. האם יש ראיה ממתני' דהתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים קנה? והאם זה תלוי במח' ר"א ורבנן במי שליקט את הפאה? (יא:-יב.)

סג. במאי מוקמינן הברייתא דעבד שגלה ואשה שגלתה לעיר מקלט, למ"ד דאין יכול לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך? פרט! (יב.)

סד. במה נח' רשב"ג וחכמים בשני בצורת אם יכול העבד לומר לרבו או פרנסני או הוציאני לחירות? (יב.)

סה. המקדיש ידי עבדו מתי עושה ואוכל, ומתי לוה ואוכל עושה ופורע, ומדוע? (יב.-:)

סו. למסקנה, האם יכול הרב לומר וכו'? (יב:)

סז. שבתו ורפואתו לרבו, אמאי? (יב:)

סח. לר"מ, אמאי זה חוב לעבד לצאת, בעבד כהן וישראל? ומה טעמייהו דרבנן דאי"ז חוב? (יב:-יג.)

סט. האומר תנו שטר שחרור לעבדי ומת, האם יתנו לאחר מיתה? ובאיזה אופן איכא למ"ד דמשוחרר? (יג.)

ע. תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה במאי מוקי רב, ומדוע? (2) מ"ט ר"פ ל"א כר' זביד, ור' זביד ל"א כר"פ? (יג.-:)

עא. האומר כתבו גט לאשתי, מתי יתנו בחייו בלא להמלך בו (3), ומדוע? (יג:)

עב. האם מעמד שלשתן מועיל גם במלוה? (יג:)

עג. מ"ט מהני במעמד שלשתן? (3) (יג:-יד.)

עד. מה הם ג' מילי דשוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא? (יד.)

עה. מה החדוש בקבא דמוריקא? (יד.)

עו. בהנהו גינאי, מ"ט יכול לחזור בו, אפי' שהיה במעמד שלשתן? (יד.)

עז. הולך מנה לפלוני שאני חייב לו, האם חייב באחריותו, והאם יכול לחזור, ומדוע? (יד.)

עח. בפיקדון, באיזה מקרה א"י לחזור בו, ומדוע? (יד.)

עט. על מה הביא ר' ששת את הפסוק עבד לוה לאיש מלוה? (2) (יד.)

פ. הולך מנה לפלוני והלך וביקשו ולא מצאו, מה הדין כשהמשלח חי? (4), כשמת המשלח (5), ומה טעמיהם? (2) (יד:-טו.)

פרק שני - המביא גט בתרא

פא. מה החידוש ברישא דמתני' דכשא' בפני נכתב אבל לא בפני נחתם פסול? (טו.)

פב. בפנ"כ חציו וכו' פסול, איזה חצי, ומדוע? (טו.)

פג. בפנ"ח חציו ויש קיום על חתימת השני, מה הדין, באיזה אופן (3), ומדוע? האם יש הוכחה ממתני' להנ"ל? באר! (טו.-:)

פד. גידוד ה' ומחיצה ה', מה הדין, ומדוע? (טו:)

פה. באיזה אופן נסתפק אילפא בידים טהורות לחצאין, ובאיזה אופן אין ספק (דמהני ודלא מהני)? (טו:-טז.)

פו. ניצוק, קטפרס, משקה טופח וטופח להטפיח, האם הוי חיבור לטומאה ולטהרה? (טז.)

פז. מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות וטבלו בו ב' בנ"א, האם נטהרו, ומדוע? (טז.)

פח. הבא ראשו ורובו במים שאובין, או שנפלו עליו ג' לוגין שאובין, או חצי חצי, מה דינו, ומדוע? (טז.)

פט. מי נטהר בט' קבין מים, לאיזה ענין, ומה הדין בחציו בטבילה וחציו בנתינה? (טז.)

צ. א' אומר בפנ"כ וא' אומר בפנ"ח, מה הדין בשהגט יוצא מתח"י שניהם, ומדוע? (טז.-:)

צא. ב' אומרים בפ"נ וא' או' בפנ"ח פסול ור"י מכשיר, באיזה אופן מיירי, ומה טעם פלוגת'? (טז:)

צב. ר"י מכשיר בזו ולא באחרת, מהי, ומדוע? (טז:)

צג. מי יותר טוב לישראל, אמוראי או פרסאי? (יז.)

צד. א' או' בפנ"כ וב' אומרים בפנ"ח כשר, מי מביא את הגט, ומדוע? (יז.)

צה. מפני מה תיקנו זמן בגיטין, ומדוע רק מחמ"כ? (יז.-:)

צו. מה טעמו של ר"ש שמכשיר בנכתב ביום ונחתם בלילה, ובמה נח' רבנן ור"ש? (יז:)

צז. מאימתי מוציאין לפירות? (יז:)

צח. מהו הזמן שכשר בגיטין? ומה הדין כשאין בו זמן? (יז:)

צט. מדוע אין לחשוש שכתב הזמן והניח בכיסו עד שיחליט לגרשה? (יח.)

ק. איך מהני בגיטין הבאים ממד"ה שהתאריך בהם מוקדם? (יח.)

קא. ממתי מונין ג' חדשי הבחנה בגט? ומה ההלכה? (יח.)

קב. האם כתובה משמטת, ומאימתי? (יח.)

קג. האם בכתובה אפשר לכתוב ביום ולחתום בלילה, ובאיזה אופן בשאר שטרות? (יח.)

קד. לר"ש דמכשיר, מה הדין מכאן ועד י' ימים, ומדוע? (יח.-:)

קה. אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, האם כולם צריכים לחתום? כשחותמין כולם, האם כולם עדים? ולמאי נפק"מ? (2) (יח:)

קו. כמו מי סבר ר' יהושע בן לוי בב' המח' הנ"ל? (יח:-יט.)

קז. דיו ע"ג סקרא וסקרא ע"ג דיו, בשבת ובגיטין, האם הוי כתב או לא? (יט.)

קח. מי טריא ומי מילין, האם הוי כתב לגיטין ושטרות, ולמאי נ"מ? (יט.)

קט. עדים שאינם יודעים לקרא ושאינם יודעים לחתום, ודיינים שאינם רואים, האם יש להם תקנה לגיטי נשים שחרורי עבדים ושאר שטרות? (יט:)

קי. שטרא פרסאה שחותמיו עכו"ם או שחותמיו ישראל, האם גובה ממשעבדי, ובאיזה אופן? ומאי קמ"ל? (יט:)

קיא. איזה חששות יש והאם באמת חיישינן, בנתן נייר חלק, נתן גט שצריך למקריה, זרק גיטא לביני דני, ונתן לה ספר תורה? (יט:-כ.)

קיב. העברת קולמוס, האם מועילה בגט ובס"ת? (כ.)

קיג. למה ר"ח רצה לפסול כל גיטי דעלמא, והאם נדחה? (כ.)

קיד. כתבו על איסורי הנאה, האם כשר, והאם יש ראיה מעלה של זית? (כ.)

קטו. חקיקה, בליטה ורושמא, האם מהני בגט? ואיך היה הציץ? (כ.-:)

קטז. כתב לה גט על טס של זהב ואמר לה התקבלי גיטך וכתובתך, והשאר לכתובתך, האם מהני? (כ:)

קיז. הרי"ז גיטך והנייר שלי (פרט), וע"מ שתחזירי לי הנייר, האם מהני? (כ:)

קיח. גט כתוב על עבד, האם מהני, והאם הוי ראיה למסירתו? פרט! (כ:)

קיט. האם אשה וזקן יודעים לאקנויי, ומהו לאקנויי? (כ:-כא.)

קכ. כתב לה גט ונתנו ביד עבדו או בחצירו והקנה לה העבד או החצר, האם מהני? (כא:)

קכא. מה הק' אביי על דין חצר, ומה הק' ר' שימי בר אשי ותי' הגמ' על דברי אביי? (כא.)

קכב. מה ילפינן מ"וכתב לה ונתן לה" ו"מספר כריתות"? (כא:)

קכג. כיצד והאם כותבין במחובר? (כא:)

קכד. כתבו על חרס ועלה של עציץ נקוב, מה דינו, ומדוע? (כא:-כב.)

קכה. עציץ וזרעים של ב' אנשים להקנות זה לזה, ושל איש א' להקנות לאחר, כיצד קנינם? (כא:-כב.)

קכו. נקבו בארץ ונופו בחו"ל, בתר מה אזלינן? פרט! (כב.)

קכז. שתי גנות זו ע"ג זו וירק בינתים, למי שייך הירק, ומדוע? (כב.)

קכח. אילן מקצתו בארץ ומקצתו בחו"ל, מה דין הפירות, ובמאי מיירי להו"א ולמסקנא? (כב.)

קכט. איזה ג' עורות יש, ולמאי הלכתא? (כב.)

קל. האם כותבין גט על נייר הנמחק בגיטין ובשאר שטרות לר"מ ור"א? (כב:)

קלא. אשה המביאה גט שנכתב על נייר הנמחק, האם מתירין אותה לינשא, לאלתר ולאחר זמן? (כב:)

קלב. חש"ו ועכו"ם, האם כשרים לכתיבת והבאת הגט, ומדוע? פרט! (כב:-כג.)

קלג. סומא ועבד, האם כשרים להבאת הגט, ומדוע? (כג.-:)

קלד. עכו"ם ועבד, האם יכולים להיות שליח לתרומה, ומדוע? (כג:)

קלה. האם עבד יכול לקבל גט שחרור עבור חבירו? (כג:)

קלו. הרי את שפחה וולדך בן חורין, האם מהני, ומדוע (2)? (כג:)

קלז. נשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, האם נאמנות להביא גיטה, ומדוע? (פרט) (כג:-כד.)

קלח. מהם האוקימתות שהגמ' מעמידה את מתני' דאשה שהביאה גיטה, ומה החסרון בכ"א, ומה למסקנה? (כד.)

פרק שלישי - כל הגט

קלט. מהם המקרים של כתיבת גט שלא לשמה (4), מאי קמ"ל בכל דין, ומנין? (כד.-:)

קמ. שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, האם מוציאין שט"ח על אחרים, זה על זה, ואחרים מוציאין עליהן? (כד:)

קמא. מתני כאיזה מ"ד אזלא, הוכח? (כד:)

קמב. מה הדין לכהונה במקרים של המשנה (4), ומדוע? (כד:-כה.)

קמג. מדוע ר' יוחנן הוצרך להשמיענו דאין ברירה באומר ללבלר ובאחין שחלקו? (כה.)

קמד. האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, מי יכול לאכול, ומדוע? (כה.)

קמה. האם יש חילוק בדין ברירה בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים, להו"א ולמסקנה? (כה.-כו.)

קמו. הלוקח יין מבין הכותים, האם יש אופן שיכול לשתותו מיד, ומדוע? (כה.-כו.)

קמז. האומר לאשתו זה גיטך מעכשיו אם מתי מחולי זה, מה דינה בינתים, ומדוע? ובמה זה שונה מתנאי? (כה:)

קמח. הריני בועלך ע"מ שירצה אבא, מה הדין ברצה ובלא רצה, ומדוע? (כה:-כו.)

קמט. הכותב טופסי גיטין שטרי מלוה ושטרי מקח, מה צריך להשאיר, פרט לר"מ ור"א? (כו.)

קנ. מפני התקנה, מהי התקנה? באר את המשנה בד' אופנים! (כו.-:)

קנא. מדוע צריך להשאיר מקום הזמן? פרט! (כו:)

קנב. במה חוששין למחזי כשיקרא, ובמה לא? הוכח! (כו:)

קנג. בעל שמצא גט שכתב לאשתו, האם יכול ליתנו? (כז.)

קנד. מהי הסתירה מהמשנה על המשנה בב"מ דמצא גיטי נשים, וכיצד מיושבת (5)? (כז.-:)

קנה. מהו שלא לאלתר (6), וכיצד הלכתא? (כז:-כח.)

קנו. אלו מקרים מבואר במשנה דאמרינן חזקת חי, ומאי קמ"ל? (כח.-:)

קנז. האם לכו"ע בכל המקרים אמרינן חזקת חי ול"ח למיתה? (כח.-:)

קנח. היוצא לידון וליהרג בב"ד של עכו"ם או של ישראל, האם הוא בחזקת חי? פרט! (כח:-כט.)

קנט. שמע מקומנטריסין של עכו"ם איש פלוני מת או נהרג, האם נאמנים, ומדוע? (כח:-כט.)

קס. המביא גט בא"י האם יכול לשלחו ביד אחר, כשאמר ליה הולך ואת הולך, כשחלה וכשלא חלה? (כט.)

קסא. אמר כתבו ותנו גט לאשתי, מינה שליח למתנה, האם מהני ע"י אחר או לא, ומדוע? (כט.)

קסב. מהו ההבדל בין האומר לג' תנו גט לאשתי להאומר להם כתבו ותנו גט לאשתי? (כט.)

קסג. ואם א"ל טול לי הימנה חפץ לא ישלחנו ביד אחר, מדוע? ומה הדין כשנתנה לו החפץ לפני שנתן לה הגט? (כט.-:)

קסד. המביא גט ממדינת הים וחלה, מה יעשה? ומה יאמר השליח השני? (כט:)

קסה. האם שליח עושה שליח בא"י ובחו"ל (פרט), וכיצד? (כט:)

קסו. אם מת השליח הראשון, מה דין האחרים? (כט:)

קסז. מה היה מעשה דאבא בר מניומי והאם השליחות הועילה? נמק! (כט:)

קסח. מינה שליח לאחר ל' יום ונאנס השליח בתוך ל' יום כיצד יעשה, והאם תקנה זו צריך לעשות בפניו? (כט:-ל.)

קסט. באיזה אופן חיישינן שמא פייס, ובאיזה לא? (כט:)

קע. מהם ב' המקרים שמביאה הגמ' על אונס בגיטין, והאם הוי טענת אונס? (ל.)

קעא. המלוה מעות את הכהן ע"מ להיות מפריש עליהן מחלקן, ממה אינו חושש? כיצד זוכה הכהן בתרו"מ? (ל.)

קעב. בהנ"ל, כמו איזה שער מפריש? והאם יש בזה ריבית, ושמיטת כספים? נמק! (ל.)

קעג. בהנ"ל, האם יכולים לחזור בהם, ומה הדין בנתייאשו הבעלים? נמק! (ל.)

קעד. המלוה מעות וכו' ומתו האם יכול להפריש, וכיצד? (ל.)

קעה. מה הדין בהנ"ל במעשר עני, ומדוע, ומאי נפק"מ? (ל.-:)

קעו. מה הדין כשהעשיר העני, ומ"ש ממת? (ל:)

קעז. מה נקרא יורשים ואיזה שיעור ירשו? (ל)

קעח. באר ברייתא דישראל שאמר ללוי מעשר יש לך בידי וכו', להו"א ולמסקנא? (ל:)

קעט. במה הוקשו תרומה גדולה ותרומת מעשר להדדי, לבן גמלא (3)? (ל:-לא.)

קפ. מניח פירות וכו' ואבדו, מאימתי חושש? (לו.-:)

קפא. מהם ג' פרקים שבודקין היין ומוכרין התבואה, ולמאי נ"מ? (לא.-:)

קפב. רוח קדים (חרישית) מה עושה? פרט ה' דברים! (לא:)

קפג. כמה רוחות מנשבות כל יום? איזה מנשבת עם כולם, ואיזה קשה מכולם? (לא:)

קפד. "כי הוא בין אחים יפריא", באר! (3) (לא:-לב.)

פרק רביעי - השולח

קפה. השולח גט לאשתו, מאי קמ"ל בה' המקרים של המשנה? (לב:)

קפו. שולח גט ומקבל מתנה שאמר אי איפשי ובטל, האם מהני, ומדוע? (לב.-:)

קפז. לאיזה ענין שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט? (לב:)

קפח. בטל (בלא הוא), יהא כחרס, חרס הוא, הרי הוא חרס, האם מהני? (לב:)

קפט. גט בטל, האם חוזר ומגרש בו, ומדוע? (לב:)

קצ. קידושין לאחר ל', האם חוזרת, ומדוע? (לב:)

קצא. בפני כמה מבטל הגט, ומדוע? (לב:)

קצב. מפני תיקון עולם, תקנת מי? במה תלויה המח'? מה הדין בעבר וביטלו, ומדוע? מה החילוק בין כסף לביאה? (2) (לג.)

קצג. אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, האם צריך לבטלם יחד, ומדוע? מה הנ"מ בין הטעמים? (לג:)

קצד. "חדא כרבי וחדא כרשב"ג", מה הם? איך מוכח כן ממעשה דר' יאשיה דמן אושא? לר' נחמן, מתי אמרינן מה כח בי"ד יפה? (לג:)

קצה. מפני תיקון העולם, תקנת מי? ובמה תלויה המח'? (לג.)

קצו. מה הדין בעבר וביטלו, ומדוע? (לג.)

קצז. תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר, באר ההו"א! (2) (לג.)

קצח. אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, האם צריך לבטלם יחד, ומדוע? ומה הנ"מ בין הטעמים? (לג.-:)

קצט. אמר לב' תנו גט לאשתי, האם צריך לבטלם יחד, בעידי כתיבה ובעידי הולכה, ומדוע? (לג:)

ר. "חדא כרבי וחדא כרשב"ג", מה הם, ומנין? ואיך מוכח כן ממעשה דר' יאשיה דמן אושא? (לג.-:)

רא. אמר לב' תנו גט לאשתי, האם צריך לבטלם יחד, בעידי כתובה ובעידי הולכה, ומדוע? (לג:)

רב. לר' נחמן, מתי אמרינן מה כח בי"ד יפה? (לג:-לד.)

רג. מה דין גלוי דעתא בגיטין? איזה מקרה חשיב גלוי דעתא לכו"ע, ואיזה מקרים הם בפלוג'? (3) (לד.)

רד. האם יש אונס בגיטין? (לד.)

רה. "והלכתא כנחמן והלכתא כנחמן והלכתא כנחמני" באר! (לד.-:)

רו. מתי צריך לכתוב כל שמותיו בגט ומתי לא? הוכח! (לד:)

רז. איזה שם כותבין תחילה? (לד:)

רח. מה החידוש שאלמנה צריכה להשבע כשנפרעת מיתומים? (לד:-לה.)

רט. מדוע נמנעו להשביע דוקא באלמנה (2)? (לה.)

רי. האם אפשר להשביע חוץ לבי"ד? (לה.)

ריא. מה הצריכו את האלמנה במקום שבועה? ומדוע רב לא גבה כתובה כלל? (לה.)

ריב. מה הדין בקופצת ונשבעת? (לה.)

ריג. האם האלמנה דלא נתנו לה כתובתה מקבלת מזונות, ומדוע? (לה.)

ריד. מה הדין בגרושה שנדרה ולא נשבעה? (לה.-:)

רטו. מה הדין בניסת, ומדוע? (לה:)

רטז. מדוע אין לחוש שהחכם יתיר לה את הנדר (2)? (לה:-לו.)

ריז. באר המח' אם צריך לפרט הנדר? (לו.)

ריח. באיזה אופן לכו"ע אין החכם יכול להתיר לה את הנדר? (לו.)

ריט. העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם, באר! (2) (לו.)

רכ. מתי מועיל לחתום סימנא, מדוע? (לו.)

רכא. איך תיקן הלל פרוזבול, הא מדאורי' השביעית משמטת? (2) (לו.-:)

רכב. למ"ד שמיטת כספים דרבנן, איך הפקיעו חובות שחייב מדאו'? (2) (לו.-:)

רכג. מה המקור לדין ששמיטת כספים דרבנן, ולדין שהפקר ב"ד הפקר? (לו.-:)

רכד. מה הנפק"מ אי הלל תיקן לדורו או לדורות הבאים? (לו:)

רכה. ור' נחמן אמר אקיימנה, במה? (לו:)

רכו. עולבנא, פרש והוכח! (לו:)

רכז. מי א"צ פרוזבול, מדוע? (לז.)

רכח. מהי קרקע לפרוזבול? מדוע א"כ פרוזבול אלא על הקרקע, ולמי יהא קרקע? (לז.)

רכט. האם צריך דוקא לכתוב פרוזבול? (לז.)

רל. מלוה בשטר עם או בלי אחריות, האם שביעית משמטת, ומדוע? (לז.)

רלא. המלוה על המשכון או שדר בחצירו, מה הדין ומדוע? (לז.)

רלב. המחזיר חוב בשביעית, מה צריך לומר ומנין, מה יאמר המחזיר, והאם יכופנו? (לז:)

רלג. האם נאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד, והאם טענינן על כך? (לז:)

רלד. עבד שנשבה ופדאוהו, האם ולמי משתעבד, לפני ואחרי יאוש, ומדוע? (לז:)

רלה. האם עכו"ם קונה ישראל או עכו"ם בכסף ובחזקה, ומנין? (לז:-לח.)

רלו. עבד שברח מבית האסורים, מה דינו ומדוע? (לח.)

רלז. אמתיה דר' שמואל שפדאוה לשום אמהתא, מדוע לא נשתעבד בה, והאם הוצרכה גט שחרור, ומדוע? (לח.)

רלח. אמתיה דר' אבא בר זוטרא שפדאה תרמודאה, מדוע שלחו ליה שישלח לה גט שחרור? (2) (לח.)

רלט. שפחה שעוברים עמה איסור, האם כופין לפדותה, ומדוע? (לח.-:)

רמ. האם שרי לשחרר עבדו, ומנין? ובאיזה אופן שרי? (2) (לח:)

רמא. על מה בע"ב יורדין מנכסיהן? (לח:)

רמב. המפקיר עבדו, מה דינו? (3) (לח.-מ.)

רמג. המקדיש עבדו, מה דינו ומדוע? (לח:-לט.)

רמד. באיזה אופן לכו"ע המקדיש עבדו אינו משוחרר? ומדוע לא העמדנו כך את הברייתא דהגזברין? (לח:)

רמה. במה נח' ת"ק ורשב"ג אי מועלין בשערו? והאם זה תלוי במח' גבי שבועה על ענבים העומדות להבצר? (לט.)

רמו. גר שמת, מה דין עבדיו הגדולים והקטנים, ומדוע? (לט.)

רמז. בהנ"ל, מהי ההלכה, והאם יש ראיה ממה שא"ר יוחנן דהמקור דרבי דבעי שטר לשחרור עבד הוא מאשה? (לט.-:)

רמח. מה הדין לשחרר בכסף, ומדוע? (לט:)

רמט. בהנ"ל, מה ההלכה, והאם יש ראיה ממעשה דשקל כומתא ושדא בה? (לט:)

רנ. עבד שנשא בת חורין בפני רבו, שהשיאו רבו ב"ח, הכותב שטר אירוסין לשפחתו וא"ל התקדשי לי בו, א"ל צאי בו והתקדשי לי בו, מה הדין ומדוע? (לט:-מ.)

רנא. עבד בהנחת תפילין, מתי יצא לחירות? (מ.)

רנב. אמר בשעת מיתתו, פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה, או יעשה לה קורת רוח, מה הדין, ומדוע? (מ.)

רנג. מתי אמר אמימר דאין לו תקנה, ומדוע? (מ.)

רנד. במעשה דאקניה לבנו קטן, מה פסק ר' פפא, ומדוע? (מ.-:)

רנה. אעשנו בן חורין, האם משוחרר? (מ:)

רנו. "וכולן בשטר", מה הדין בחליפין ושכ"מ? (מ:)

רנז. כשהעבד מכחישו שלא שוחרר, מה הדין? (מ:)

רנח. כשמקבל המתנה מכחיש שלא קיבל השטר הקנאה, מי אוכל פירות, ומדוע? (מ:)

רנט. "עבד שעשאו רבו אפותיקו ושחררו וכו'", מי שחרר? למי אין העבד חייב כלום, ומדוע? מהו תיקון העולם? מי כותב שטר על דמיו, ומדוע? (מ.-מא:)

רס. אפותיקי ששטפה נהר, האם גובה משאר נכסים, בבע"ח ובכתובת אשה? (מא.)

רסא. חציו עבד חציו בן חורין, מה דינו? ומה הדין בחציה שפחה חציה בת חורין, ומדוע? (מא.-:, מג:)

רסב. האם ניתן לשחרר חצי מהעבד בכסף ובשטר, ומדוע? ולפי"ז איך מצינו ח"ע חב"ח? (מא:-מב.)

רסג. שחרר חציו ומכר חציו, מה הדין ומדוע? (מב.)

רסד. כתב נכסיו לב' עבדיו, מתי קנו ומשחררין זא"ז ומתי לא? (5) (מב.)

רסה. חצי עבד חצי בן חורין שנגחו שור, שהזיקו אדם, מי מקבל את הנזקין? (מב.-:)

רסו. בהנ"ל, כשהמיתו שור, מי יקבל כופר וקנס, ומדוע? (מב:)

רסז. היוצא בראשי אברים, האם צריך גט שחרור? (מב:)

רסח. מעוכב ג"ש, האם יש לרבו קנס, והאם אוכל בתרומה? באר הצדדים! (מב:)

רסט. האם אפשר למכור עבד לקנס? באר הצדדים! (מב:-מג.)

רע. איזה עבד אינו שווה כלום, ומדוע? (מג.)

רעא. חצי עבד בן חורין, האם יכול לקדש בת חורין? באר הצדדים! (מג.)

רעב. חצי כופר ליורשיו, מי הם? (מג.)

רעג. חציה שפחה חציה בת חורין, האם תופס בה קידושין? מה דינה כשנשתחררה? וכשקידשה אחיו אחר השחרור, האם תתייבם? (מג.-:)

רעד. מה שפחה חרופה שחייבין עליה אשם? (מג.-:)

רעה. המוכר עבדו לעכו"ם, מה הדין ומדוע? האם צריך ליתן לו גט שחרור? (מג:)

רעו. מהו נימוסו? מתי נחשב שיצא מרשות הלווה לענין שיצא לחירות ויתחייב בתרו"מ? (3) (מג:-מד.)

רעז. גבאו בחובו, מה הדין בעבד ובמעשר, ומדוע? (מד.)

רעח. מהי הדין במכר לפרהנג, ומדוע? (מד.)

רעט. המוכר לגר תושב, לכותי או לישראל מומר, והאם דינם כעכו"ם? (מד.)

רפ. עבד שהפיל עצמו לגייסות, האם יכול ליטול את דמיו, ומדוע? (מד.)

רפא. המוכר ביתו לעכו"ם, מה דין דמיו, ומדוע? ומה הדין בעכו"ם שאנס ביתו של ישראל, ליטול דמיו? (מד.)

רפב. עד כמה קונסין אותו לפדות את עבדו או בהמה גסה שמכר לעכו"ם? באר הצדדים! (2) (מד.)

רפג. במה קנסו את בנו אחריו ובמה לא, ומדוע? (מד.-:)

רפד. המוכר עבדו לאנטוכי, האם יצא לחירות? (פרט) (מד:)

רפה. בן בבל שנשא אשה בא"י והכניסה לו עבדים ודעתו לחזור, מה הצדדים? (מד:)

רפו. עבד שיצא אחר רבו לסוריא ומכרו שם, מה הדין ומדוע? (מד:)

רפז. המוכר שדהו בשנת היובל, מה הדין? ומה דין המעות בהנ"ל, ובמוכר עבדו לחו"ל? הוכח! (מד:-מה.)

רפח. במקדש אחותו, מה דין המעות? (מה.)

רפט. מדוע קנסו את הלוקח ולא את המוכר? (מה.)

רצ. "לא תסגיר עבד אל אדוניו וכו'", במה מיירי? (4) (מה.)

רצא. אין פודין את השבויין יותר מכדי דמיהן מפני תיקון העולם, מהו? (מה.)

רצב. מדוע אין מבריחין את השבויין, ומה הנ"מ? (מה.)

רצג. ס"ת שכתבו מין, שנמצא בידו, שכתבו עכו"ם, ושנמצא בידו, מה דין הס"ת? (מה:)

רצד. ציין ג' סיבות לפסול גוי לכתיבת ס"ת! (מה:)

רצה. מדוע התיר רשב"ג את הספרים שכ' העכו"ם שבצידן? (מה:)

רצו. עד כמה מותר להעלות בדמיהן? (מה:)

רצז. המוציא את אשתו משום שם רע ומשום נדר, מה הדין ומדוע? (מה:-מו.)

רצח. האם צריך שיאמר לה משום שם רע או משום נדר אני מוציאך? ובמה זה תלוי! (מו.)

רצט. כמה הוו רבים, ומנלן? (מו.)

ש. על מה קאי ר"י בר"י שהביא מעשה בצידן? מה החידוש שם? (מו.-:)

שא. המוציא את אשתו משום איילונית, מה הדין ומדוע? (מו:)

שב. איך מיושבת הסתירה בר"י וברבנן אי חיישינן לקלקולא? (מו:)

שג. המוכר עצמו ובניו לעכו"ם, האם פודין, ומדוע? (פרט) (מו:-מז.)

שד. מה הדין כשלקחוהו תמורת חובו? (מו:)

שה. האם יש קנין לעכו"ם בא"י, ולאיזה ענין, ומדוע? (מז.)

שו. הלקט והשכחה והפאה של עכו"ם, באר! (מז.)

שז. היכן לכו"ע יש קנין לעכו"ם דאין מתחייב במעשר, ומדוע? (מז.)

שח. שותפות ישראל וגוי, מה דין הפירות, ומדוע? (מז.-:)

שט. המוכר שדהו לעכו"ם, מה קנסוהו, בתחילה ובסוף? (מז:)

שי. הלוקח לפירות, האם מביא וקורא, ומדוע? (מז:)

שיא. מה הדין בהנ"ל בנכסי מלוג? ומה החידוש במתה אשתו? (מז:)

שיב. מדוע ר"י ור"ל נח' גם במוכר לפירות וגם במוכר בזמן היובל? (מח.)

שיג. מתי לכו"ע הלוקח בזמן היובל מביא וקורא, ומדוע? (מח.)

שיד. הלוקח שדה אחוזה מאביו, והקדיש קודם מיתת אביו או אח"כ, מה דינו, ומנלן? (מח:)

שטו. אי קנין פירות לאו כקנין הגוף, באיזה אופן היורש מביא ביכורים? (מח.)

שטז. מהו קרא ומתניתא דמסייעי לר"ל? (מח.-:)

שיז. האם בעל צריך הרשאה בנכסי אשתו, ובמה? (מח:)

פרק חמישי - הניזקין

שיח. ניזקין, במה שמין להם מדאו' ומדרבנן, ומנ"ל? מהו תיקון העולם דמתני' (2)? (מח:-מט:)

שיט. מדוע א"א לפרש ד' ר' ישמעאל באכל כחושה משלם שמינה, או בדלא ידעינן מה אכלה שמשלם שמינה? (מח:)

שכ. באיזה ב' דינים נח' ר' ישמעאל ור' עקיבא? באר! (מט.)

שכא. באיזה אופן גם לר' ישמעאל שמין בעידית דמזיק? (מט.)

שכב. איך דורש ר"ש בן מנסיא "רעהו" למעוטי הקדש? (2) (מט.)

שכג. בע"ח וכתובת אשה ממה גובה, מיתמי ומיניה דידיה? (מט:)

שכד. מפני מה בע"ח וכתובת אשה דינם כן? (מט:)

שכה. ערב לנזקי בנו, לבע"ח דבנו ולכתובת כלתו, ממה גובים ממנו, ומדוע? (מט:)

שכו. ערב וקבלן דבע"ח וכתובה, האם משתעבדים, ומדוע? (מט:-נ.)

שכז. שט"ח היוצא על היתומים שכתוב בו שבח, ונזקין שגובה מנכסי יתומים, ממה גובים? (נ.)

שכח. מהו "שפאי עידית", ולאיזה ענין נאמר? (נ.)

שכט. מה הצדדים בגיל היתומים, ומה נפשט בשבועה ובזיבורית? (נ.-:)

של. מה הנידון האם נפרעין מנכסים שנתנו במתנה במקום שיש בני חורין? (נ:)

שלא. כיצד רצתה הגמ' לפשוט הספק הנ"ל מברייתא דשכ"מ, ומה דחתה הגמ'? (נ:)

שלב. מדוע אין מוציאין לאכילת פירות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים (3)? (נ:-נא.)

שלג. מדוע מוציאין לפרנסה ולבת אשתו? (נא.)

שלד. ב' כיסים או שוורים קשורים מצאת, והלה מודה בא' האם נשבע, לראב"י ולרבנן? (נא.-:)

שלה. האם נשבעים על טענת קטן? (נא:)

שלו. במה פליגי ראב"י ורבנן למסק'? (נא:)

שלז. אפוטרופין בנכסי יתומין מה דינם: בהפרשת תרומה, למכור עבדים וליקח שדות, למכור שדות וליקח עבדים ושוורים? (נב.)

שלח. באיזה אופן עבד של קטן יוצא לחירות? (נב.)

שלט. משוך ואמשיכו להו פירי ליתמי, יהבי יתמי זוזי או יהבי להו זוזי ליתמי אפירי, מה הדין באייקור וזול? (נב.-:)

שמ. באיזה אופנים מוכרין הנכסים ללא אכרזתא (3)? (נב:)

שמא. אפטרופוס שמפסיד נכסי יתומים, מה דינו? (נב:)

שמב. אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים וב"ד, האם נשבע, ומדוע (3)? (נב:)

שמג. מהו מנסך, לרב ושמואל, ומדוע? (נב:-נג.)

שמד. מאי קמ"ל בג' המקרים במשנה? (נג.)

שמה. מה הדין במטמא מדמע ומנסך, מדאו' ומדרבנן, (בראשונה ובחזרו לומר)? (נב:-נג.)

שמו. מה טעם החילוק בין שוגג למזיד בהנ"ל, לחזקיה ולר' יוחנן? (נג.)

שמז. כהנים שפגלו, עושה מלאכה במי חטאת (פרט), מה דינם מדאו'? (נג.-:)

שמח. ר"מ ור"י, במה קנסו שוגג אטו מזיד? (נג:)

שמט. במה שונים מנסך ושביעית ממחלל שבת, ומדוע? (נג:-נד.)

שנ. אכל תרומה טמאה או טהורה, מה משלם, ומדוע? (נד.)

שנא. מה דינו בשילם חולין טמאים, ומדוע? (נד.)

שנב. באיזה אופנים ר"מ לא קונס שוגג אטו מזיד באיסור דרבנן, ומדוע? (נד.)

שנג. נפלו ונתפצעו בשוגג, מה דינם, ומדוע (פרט לכל מ"ד)? (נד:)

שנד. טהרות שעשיתי עמך נטמאו או ביום פלוני נטמאו, מה דינם, ומ"ש בין ב' הדינים? (נד:)

שנה. האם יש ראיה מכה"ג ביוה"כ, דהכהן נאמן לומר לאחר זמן שפיגל הקרבן, ומדוע? (נד:)

שנו. מעיד על ס"ת שעשה אזכרות שלו שלא לשמן, או גוילין שלו לא נעשו לשמן, מה דינו ומדוע? (נד:-נה.)

שנז. מה ילפינן מעדותו של ריב"ג בחרשת שהשיאה אביה, ומאי קמ"ל? (נה.)

שנח. קטנה וחרשת שנישאו לכהן, מה דינם בתרומה דאו' ודרבנן, ומדוע? (נה.)

שנט. מהו תקנת מריש? (נה.)

שס. חטאת ועולה גזולה, מה דינה מדאו' ומדרבנן, ומדוע? (נד:-נה:)

שסא. מהו תיקון המזבח דמתני', ועל איזה דין נא'? (נה.-:)

שסב. גנב והקדיש וטבח ומכר, בפנים ובחוץ, מה דינו, ומדוע? (נה:)

שסג. ג' גזירות שגזר טיטוס בפולמוס שלו, מה הם ומה דין הקרקע שהקנה לסיקריקון הלזה? (נה:)

שסד. היכן הטיל בר קמצא מום בבהמת המלך? (נו:)

שסה. מה הם ב' הדברים שאמר ר' זכריה בן אבקולס? ומה אמר עליו ר' יוחנן? (נו.)

שסו. מדוע נירון קיסר התגייר, ומי יצא ממנו? (נו.)

שסז. ג' עתירי ירושלים, מי הם, מדוע נקראו כך, ומה אמרו בעת המצור? (נו.)

שסח. איך מתה מרתא בת בייתוס (2)? ומה אמרה בזמן מיתתה? (נו.)

שסט. מדוע רצה ריב"ז לצאת מירושלים, כיצד יצא, ומה ביקש מאספסינוס? (נו.-:)

שע. מה טען אספסינוס ע"י המשל לחבית של דבש, האם ענהו, ומה היה לו לענות? (נו:)

שעא. מה קרה לאספסינוס כשנתבשר שנתמנה למלך, ומה יעץ לו ריב"ז? (נו:)

שעב. ע"י מה מת טיטוס, ומה היתה צוואתו? (נו:)

שעג. במה נידונו טיטוס, בלעם ופושעי ישראל, ומדוע? (נז.)

שעד. מי היה גר בהר המלך, במה היה כוחו, מדוע נענש? (נז.)

שעה. מה היה גודלו של הר המלך, מדוע נענשו, וע"י איזה מעשה נחרב? (נז.)

שעו. על מה נא' "ודמים בדמים נגעו"? (נז:)

שעז. מי היה גר תושב, וגר צדק? מבני בניו של מי למדו תורה בבני ברק, תינוקות בירושלים, תורה ברבים? (נז:)

שעח. מהו "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו"? (נז:)

שעט. מאי דכתיב "על נהרות בבל וכו'"? (נז:)

שפ. על מי נאמר "כי עליך הורגנו כל היום וכו'" (5)? (נז:)

שפא. מהו "המסולאים בפז"? (נח.)

שפב. מאי דכתיב "עיני עוללה וכו'"? (נח.)

שפג. את מי פדה ר' יהושע בן חנניה, ומדוע? (נח.)

שפד. על מי קונן ירמיה "על אלה אני בוכיה", ועל מי "בת עמי חגרי שק"? (נח.)

שפה. על מה נתחתם גזר דין? (2) (נח.)

שפו. לקח מאשה ובעלה, אימתי המקח קיים? (נח:)

שפז. לקח מן הסיקריקון ואכלה ג' שנים... וחזר ומכרה, מה הדין, ומדוע דווקא כשמכרה? (נח:)

שפח. הבא מחמת אנפרות, מה דינו ומה הדין בבבל, ומדוע? (נח:)

שפט. מהו מעשה דגידל בר רעילאי, ומה דינו, להו"א ולמסקנא? (נח:)

שצ. מהו רביע דסיקריקון, ומתי נותנין אותו? (נח:)

שצא. דיני ממונות ונפשות, מהיכן מתחילין? (נט.)

שצב. אצל מי מצינו (גם חלק מחייו) תורה וגדולה במקו"א? (נט.)

שצג. מה דין חרש במכירת מטלטלין ובגיטין? (נט.)

שצד. פעוטות, מה דין מקחן, מתנתן (מרובה ומועטת) וטעותן, ומאיזה גיל? (נט.)

שצה. מהו: מלתחה, מלמלא? (נט.)

שצו. הקדמת כהן לישראל, מנ"ל? (4) (נט:)

שצז. מדוע כ' במתני' דכהן קורא ראשון וכו' מפני דרכי שלום, הרי זה דאורייתא? (נט:)

שצח. מה הדין כשאין כהן (2), וכשאין לוי? (נט:)

שצט. כהן אחר כהן ולוי אחר לוי, האם קורין, ומדוע? (נט:)

ת. מהו הסדר אחרי כהן ולוי? (ס.)

תא. מהו לקרות: בחומשים בציבור, בס"ת שחסר יריעה אחת, בספרי אפטרתא ובספרי אגדתא, ומדוע? (ס.)

תב. מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד? (באר גם הצדדים!) (ס.)

תג. מהיכן היה הכהן קורא וכותב פ' סוטה, וכיצד נכתבה? (ס.)

תד. תורה כיצד ניתנה, ומנ"ל (2)? ומה לומד כ"א מהפסוק של השני? (ס.)

תה. איזה ח' פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן? (ס.-:)

תו. כמה בכתב וכמה בע"פ ומנ"ל (2)? ומה לומד כ"א מהפסוק של השני? (ס:)

תז. מה ילפינן מקרא דע"פ הדברים האלה (3)? (ס:)

תח. מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום, באר להו"א ולמסקנא! (ס:)

תט. בני נהרא, מי שותה ברישא, עילאי או תתאי, ומדוע? (ס:)

תי. מה היה המעשה בבני חרמך עם נהר שנוותא, מה הורה אביי, ומדוע? (ס:)

תיא. מצודות, האם הוי גזל גמור? (פרט) (ס:-סא.)

תיב. מפני מה אסור ליקח מציאת חרש שוטה וקטן, ומה הנפק"מ? (סא.)

תיג. עני המנקף בראש הזית, מתי הוי גזל גמור? (סא.)

תיד. מה עושים עם הנכרים מפני דרכי שלום (4)? (סא.)

תטו. מדוע בחשודה על השביעית לא תבור עמה, ואילו באשת ע"ה בוררת עמה (2)? (סא.)

תטז. עפ"י הנ"ל, מדוע דוקא משתטיל את המים לא תגע עמה (2)? (סא.)

תיז. האם טוחנין למי שאוכל פירותיו בטומאה (כהן וישראל), ומדוע? (סא:)

תיח. האם מפקידין אצל אוכל פירותיו בטומאה (כהן וישראל), ובאיזה אופן, ומדוע? (סא:)

תיט. האם חיישינן לאחלופי בחמותו, בפונדקית, ובטוחנת עם אשת ע"ה, ומדוע? (סא:-סב.)

תכ. כיצד מפריש חבר חלה ותרומה דע"ה, ומדוע התירו, ומה הצריכותא? (סב.)

תכא. בהנ"ל, מדוע לא חיישינן שיגע הע"ה בתרומה ובחלה? (סב.)

תכב. מהו מחזיקין ידי עכו"ם, ומהו שואלין בשלומן, ומהו האופן האסור? (סב.)

תכג. מדוע כופלין שלום לרבנן? (סב.)

פרק שישי - האומר

תכד. מאיזה ג' דינים רצתה הגמ' להוכיח דהולך כזכי, וכיצד דחתה הגמ'? (סב:)

תכה. מנ"ל דמהני איש לקבלה ואשה להולכה? (סב:)

תכו. הבא לי גיטי ואשתך אמירה התקבל לי גיטי וכו', אמר ר' נחמן וכו' אפי' משהגיע גט לידה אינה מגורשת, מדוע (2)? (סב:-סג.)

תכז. מתי אמרינן הכלל דכיון דנתן עיניו לגרשה מימר אמר תיגרש כל היכי דמגרשה? (2) (סג.)

תכח. מה הצדדים להביא ראיה מברייתא דהבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל וכו' - לספיקא אי אדיבורא דידיה אי דידיה קסמיך? (סג.)

תכט. האם הולך כזכי, הילך כזכי? מהי דעת רב בהולך כזכי, ומה למעשה? (סג.-:)

תל. האם אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה, מה הטעם ומה הנ"מ? (סג:)

תלא. מה הדין כשאמרה לשליח יהא בידך, ומדוע? (סג:)

תלב. מתי אמרינן עשו עדים שליחותן ומתי לא? פרט! (סג:)

תלג. באיזה ל' הוי שליח לקבלה? (סג:)

תלד. בשליח לקבלה, על מה יש צורך בעדים? (סג:)

תלה. בעל אומר לפקדון ושליש אומר לגירושין, מי נאמן, ומדוע? (סד.)

תלו. מתי לכו"ע שליש נאמן, ומתי אין נאמן? (סד.)

תלז. באיזה אופן מודה ר' הונא דמגורשת? (סד.)

תלח. בעל ושליש אומרים לגירושין והאשה אומרת נתן לי ואבד, מה הדין, ומדוע? (סד.-:)

תלט. מתי אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו? (סד.-:)

תמ. מתי אמר ר' המנונא דאשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, ומדוע? (סד:)

תמא. נערה המאורסה, האיך מתגרשת, ומדוע? (סד:)

תמב. "כל המשמרת גיטה ודבר אחר", מה הכוונה? (2) (סד:)

תמג. מי זוכה לעצמו ולא לאחרים, ומתי לכו"ע זוכה אף לאחרים? (סד:-סה.)

תמד. מה הם ג' מדות בקטן? (סה.)

תמה. בקטנה, האיך יהיה שליח לקבלה? (סה.)

תמו. כשהשליח שינה וביצע השליחות במק"א, מה הדין, ומדוע? (סה.)

תמז. ממתי אין לאשה השולחת שליח לקבלה לאכול בתרומה? (פרט) (סה.-:)

תמח. התקבל לי גיטי במקום פלוני וכו', לרבנן - אמאי הוי גט כשיגיע לידה? לר"א דאוסר, מה החידוש? (סה.-:)

תמט. מה הדין לרבנן בעירוב? פרט! (סה:)

תנ. פטרוה, פיטרוה, מה הדין, ומדוע? (סה:)

תנא. האומר כתבו גט לאשתי, האם יתנו לה? פרט! (סה:)

תנב. "גיטו כמתנתו" - לאיזה ענין (2)? (סו.)

תנג. מתנת שכ"מ והמצווה מחמת מיתה, האם צריכים קנין? מה היה קשה לר' אבא? (2) (סה:-סו.)

תנד. המושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי, מה החששות, ומדוע אין חוששין? (סו.)

תנה. בריא שאמר כתבו ונפל מן הגג, מה הדין? (סו.)

תנו. האם משוי איניש ברא שליח במקום אבא? (סו.)

תנז. אמר כתבו ותנו גט לאשתי, האם יכולים למנות אחר לכתוב, ומדוע? (סו:)

תנח. מהו ספיקו של שמואל בביאור מתני'? (סו:)

תנט. האם מילי מימסרן לשליח, ובאומר אמרו מה הדין, ומדוע? פרט! (סו:-סז.)

תס. באר היטב, האיך דין אומר אמרו קשור לחתם סופר ועד? (סו:-סז.)

תסא. באיזה אופן הדין דכשר ולא תעשה זאת בישראל, ובאיזה אופן איכא למ"ד דכשר ותעשה? לפי איזה מ"ד נח' בהנ"ל (רש"י)? (סז.)

תסב. איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים, מה הם? (10) (סז.)

תסג. אמר לעשרה כתבו גט וכו' או הוליכו, כולכם כתובו או הוליכו, מנה כולם או מקצתם, מה הדין, ומדוע? (עז:)

תסד. מה יאמר הבעל כשממנה שליחים במעמד רבים? (2) (סז:)

פרק שביעי - מי שאחזו

תסה. מהו קורדייקוס, מדוע נקרא כך במתני', ומהי רפואתו? (סז.)

תסו. מהי רפואת שימשא בת יומא, בת תרי יומי, בת תלתא יומי, ועתיקתא? (סז:)

תסז. מהי רפואת חולי הבא מחמת תלגא, ומה עשתה ילתא לר' עמרם חסידא, ומה עשו ר' יוסף ור' ששת? (סז:)

תסח. איך הוכיח ר' ששת לריש גלותא שעבדיו חשודין על אבר מן החי, ומנין ידע להזהר מהבור שכרו לו? (3) (סז:-סח.)

תסט. מדוע שלמה המלך הוצרך לשדים? (סח.)

תע. איך לכד בניהו את אשמדאי? (סח.)

תעא. מה פשר הנהגות אשמדאי בדרכו עם בניהו? (5) (סח:)

תעב. מה נותר לשלמה המלך בזמן שאשמדאי הדיחו מהמלוכה? (2) (סח:)

תעג. מדוע חשו הסנהדרין לדבריו של שלמה שהוא המלך? (סח:)

תעד. איך הוכח שהמלך אינו אלא שד? (סח:)

תעה. האם שלמה המלך חזר למלוך? (סח:)

תעו. מהו "דמא דרישא", ומה רפואתו (2)? (סח:)

תעז. מהו "צליחתא", מה רפואתו, ובמה יזהר? (סח:)

תעח. מהו "ברוקתי", מה רפואתו, ומדוע לא ימלא יותר? (סט.)

תעט. מהו "שברירי", ומה רפואת שברירי דלילא ושברירי דיממא? (סט.)

תפ. מהי רפואת דמא דאתי מנחירא (7)? (סט.)

תפא. דמא דאתי מפומיא, מהו הסימן אם יש לו תקנה? האם אכן חולי הכבד חמור מן חולי הריאה? (סט.)

תפב. בהנ"ל, אי מריאה קאתי מאי תקנתא? (סט.)

תפג. מהו "ככא", מה רפואתו, ובמה יזהר? (סט.)

תפד. מהו "חינכי", ומה שלבי רפואתו (4)? (סט.)

תפה. מהו "ברסם" ומה רפואתו (3), ומאיזה רפואה עדיף שימנע, ומדוע? (סט.-:)

תפו. מהי רפואת "גירא", ובמה יזהר? (סט:)

תפז. מהי רפואת "גילויא" ו"מורסא"? (סט:)

תפח. מהי רפואת "פירחא דליבא", "יוקרא דליבא", "צרחא דליבא"? (סט:)

תפט. מהו "כירצא", ומהו רפואתו ורפואת "כירצא חיורא"? (סט:)

תצ. מהו "למיסר" ו"למישרי", מה רפואתו, ומהו הסימן? (סט:)

תצא. מהו "לטחלא", ומה רפואתו (7)? (סט:)

תצב. מהו "רושחתא", ומה רפואתו (2)? (סט:)

תצג. מהו "צמירתא", ומה רפואתו (4), ואת מה ישמור, ומדוע? (סט:)

תצד. מה רפואת "צימרא ברא" ו"צימרא גוונא"? (סט:-ע.)

תצה. מהו "חזזיתא", ומה רפואתו, ומה עוד נרפא בזה? (ע.)

תצו. באיזה מקרה מיחייא לא חיי, ומה יעשו? (2) (ע:)

תצז. מי אוחזתו אחילו, ומהי, מה רפואתו ובמה היא שונה? (ע.)

תצח. מה אמר אליהו לר' נתן בענין האכילה והשתיה, ומדוע? (ע.)

תצט. מה יעשה הרוצה שלא לבוא לידי חולי מעים (3)? (ע.)

תק. מי אוחזתו ויתק? (3) (ע.)

תקא. למי הוין בנין ויתקין (2), בעלי ראתן, נכפים? (ע.)

תקב. מי אוחזתו עוית, ומי אוחזתו דלריא, ומהי? (ע.)

תקג. מה הם ג' דברים המכחישין כוחו של אדם, ומנין? (ע.)

תקד. מה הם ג' המתיזין גופו של אדם? (ע.)

תקה. מי הם ה' קרובין למיתה מן החיים? (ע.)

תקו. מי הם ו' דהעושה אותם מת מיד, ומתי רק חליש? (ע:)

תקז. מי הם ח' דרובן קשה ומיעוטן יפה? (ע.)

תקח. ישן, שוטה, מי שאחזו קורדייקוס, האם כותבין באותו הזמן גט לאשתו (כשציווה קודם), ומדוע? (ע:)

תקט. שחט בו ב' או רוב ב', האם כותבין גט לאשתו, האם מעידין עליו, והאם גולה על ידו, ומדוע? (ע:)

תקי. איך בודקין מי שנשתתק? פרט! (ע:-עא.)

תקיא. מיהו חרש ומיהו אילם, ומדוע נקראים כך? (עא.)

תקיב. מה מועיל ביכול לדבר בתוך הכתב, ומה אין מועיל, ומדוע? (עא.-:)

תקיג. בחרש מעיקרו, מתי א"י לגרש את אשתו? (עא.)

תקיד. מה הראיה דלא גזרו חרש אטו פיקח? (עא:)

תקטו. "נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית", באר בג' אופנים! (עא:)

תקטז. המשנה שאומרת דאינו גט עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו, האם הוא כר"מ או כר' יוסי? באר היטב! (עא:-עב.)

תקיז. "עד שישמעו קולו", מה בא לאפוקי? (2) (עב.)

תקיח. כשאמר "אם מתי", מתי הוי גט לכו"ע, ומתי מחלוקת, ולענין מה? (עג.-:)

תקיט. "לאחר מיתה", מתי הוי גט לכו"ע, ומתי מח', ולענין מה? (עב:)

תקכ. עמד והלך בשוק, במה מדובר, ומה החידוש? (עב:-עג.)

תקכא. שכ"מ שאמר תנו גט ולא התנה, האם יכול לחזור בו כשעמד, ומדוע? (2) (עב:-עג.)

תקכב. נפל עליו הבית או הכישו נחש, האם הוי גט? (עג.)

תקכג. מה הדוגמאות לאונסא דלא שכיח? (עג.)

תקכד. באותן הימים, בפני מי אסור לה להתייחד עמו? (עג.)

תקכה. ראוה שנתייחדה או שנבעלה, האם חוששין לקידושין, והאם זה תלוי בנתינת כספים (3)? (עג:)

תקכו. במה נח' ב"ש וב"ה בגט ישן לר' יוחנן, ואליבא דמאן קאמר (3)? (עג:)

תקכז. באר את שאלת הגמ' לכי מיית הוי גיטא והא קיי"ל דאין גט לאחר מיתה? (עג:)

תקכח. באומר מעת שאני בעולם, מה דינה באותם ימים, למציאה, למזונות, ולאשם תלוי? (עג:-עד.)

תקכט. הרי"ז גיטך ע"מ שתתני לי ר' זוז, מה הדין בנקרע הגט, ומדוע? (עד.)

תקל. ה"א מקודשת ע"מ שאתן לך ר' זוז, מה הדין כשקיבלה קידושין מאחר, ומדוע? (עד.)

תקלא. מה הצריכותא במח' ר' הונא ור' יהודה בגיטין ובקידושין? (עד.)

תקלב. מה הדין במת, האם תתן ליורשיו, ולמה זה יועיל? (עד.)

תקלג. מה הדין כשאמר "על מנת", "מהיום ולאחר מיתה"? (עד.-:)

תקלד. ע"מ שתתני לי איצטליתי ואבדה, מה הדין, ומדוע? (עד:)

תקלה. מחולים לך, בתנאי גירושין ונדרים האם מהני? (עד:)

תקלו. באריס, כשא"ל את דלי ארבעה ואכול תילתא, ולבסוף בא הגשם ולא הוצרך לתוספת השקיה, מה הדין, ומדוע? (עד:)

תקלז. בבתי ערי חומה, מה היה בראשונה, ומה התקין הלל הזקן? (עד:-עה.)

תקלח. בע"מ שתתני לי ר' זוז, מה הדין בנתנה לו בע"כ או שלא בפניו? (עד:-עה.)

תקלט. מה ההבדל בין הרי"ז גיטך והנייר שלי דאין מגורשת, לע"מ שתחזירי לי את הנייר דמגורשת? (5) (עה.-:)

תקמ. מה תיקן שמואל שיכתבו בגט דשכיב מרע, ומדוע? (עה:)

תקמא. הרי"ז גיטך ע"מ שתשמשי את אבא, שתניקי את בני, ומתו, מה הדין בכל אופני התנאי? (עה:-עו.)

תקמב. איך מתרצים את הברייתא דא"צ ב' שנים אלא סגי ביום א'? (4) (עה:)

תקמג. "רשב"ג אומר אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול", באר! (2) (עו.)

תקמד. מתי תנאי האחרון מבטל את הראשון, ומתי לא? (עו:)

תקמה. על מה נאמר דאין א' מן הראשונים וא' מן האחרונים מצטרפין? באר! (עו.)

תקמו. היכן הם: אנטיפרס, כפר עותנאי ועכו? באר לפי"ז את התנאי במתני'! (עו.-:)

תקמז. הרי זה גיטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך ל' יום וכו', באר היטב! (2) (עו:)

תקמח. על מה נשאלה השאלה דניחוש שמא פייס? (2), ומדוע אין חוששין? (עו:)

תקמט. הרי"ז גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת, מה הדין, ומדוע? (עו:)

תקנ. למאן דשרי בהנ"ל, מאימתי? (עו:)

תקנא. מה הדין כשהתנה לכשתצא חמה מנרתיקה, ע"מ שתצא, אם תצא? (עו:-עז.)

תקנב. מה הדין באמר כתבו ותנו אם לא באתי, אם שאמר אם לא באתי כתבו ותנו, ומה החילוק? (עו:-עז.)

תקנג. אמר לאחר שבוע, שנה, חודש, שבת, כמה ממתינין? (עז.)

פרק שמיני - הזורק

תקנד. מנ"ל דמהני חצר בגט ובגניבה, ומאי קמ"ל בב' הדינים? (עז.)

תקנה. היאך קונה הגט בחצרה ואין הבעל זוכה בזה (2)? (עז.-:)

תקנו. מה היה מעשה דשכ"מ ומה דינו, להו"א ולמסקנא? (עז:)

תקנז. "והיא בתוך ביתה", באר! (2) במאי פליגי, להו"א ולמסקנא? (עז:)

תקנח. היא בחצר ונפל הגט בפיסלא, האם מהני? (פרט) (עז:-עח.)

תקנט. מדוע לא הוי כליו של לוקח ברשות מוכר, במטה שלה, ולתוך חיקה (5)? (עח.)

תקס. כנסי שט"ח, אימתי מגורשת ומתי לא, ומדוע? (עח:)

תקסא. נתן בידה והיא ישנה, האם הוי גט? ומה הצריכותא? (עח.)

תקסב. כתב גט ונתנו ביד עבדה, מתי מגורשת ומתי לא, ומדוע? (עח.)

תקסג. מהו קרוב לו ולה, ומהו מחצה על מחצה? (עח.-:)

תקסד. כשקרוב לה מלו, מתי בכ"ז אינה מגורשת לכו"ע? (עח:)

תקסה. באיזה אופן מגורשת להלכה? (עח:)

תקסו. מה דין קידושין ובעל חוב במקרים הנ"ל? (פרט!) (עח:)

תקסז. גט בידה ומשיחה בידו, האם מגורשת, ומדוע? (עח:)

תקסח. ידה עשויה כקטפרס, מה דינה, ובאיזה אופן? (עח:)

תקסט. היתה עומדת על ראש הגג, או הוא מלמעלה והיא מלמטה, מאימתי קונה, ובאלו מקרים? (פרט!) (עט.)

תקע. מתי נח' אי קלוטה כמי שהונחה, ומתי לכו"ע מהני, ומדוע? (עט.)

תקעא. נמחק או נשרף, מתי מגורשת? (עט.)

תקעב. מהו רשויות חלוקות בגיטין, והאם יש ראיה ממתני'? (עט.)

תקעג. מה הם ג' מדות בגיטין? (עט.-:)

תקעד. חצרות וקופות זו לפנים מזו, והפנימית שלה, מה דינם לענין קבלת הגט? (עט:)

תקעה. מהו גט ישן, ומה דינו, לכתחילה ובדיעבד? (עט:)

תקעו. באלו דברים מצינו שתצא מזה ומזה ומה הדרכים האלו בה (5)? (עט:-פ.)

תקעז. מי נקרא מלכות שאינה הוגנת, ומדוע? (פ.)

תקעח. מדוע תקנו מלכות בגיטין? (פ.)

תקעט. מאי קמ"ל בכל הדינים של "לשום" דמתני'? (פ.)

תקפ. במה נחלקו ר"מ וחכמים בשינה מלכות (2)? (פ.-:)

תקפא. כשכ' לשם איסטנדרא דבשכר, מה הדין, ומדוע? (פ:)

תקפב. באיזה אופן מודים חכמים דהולד ממזר ותצא מזה ומזה? (פ:)

תקפג. האם יש ראי' או תיובתא על ר' המנונא דס"ל שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה - ממתני'? (פ:)

תקפד. הכונס את יבמתו וכו', מאי קמ"ל בתרי בבי דמתני'? (פ:)

תקפה. רא"א וכו', מהו לאלתר, לאחר זמן, ראשון ושני? (פ:-פא.)

תקפו. כתב גט לאשתו ונמלך, נתן לה גט על תנאי ולא נתקיים, מה דינה לכהונה? (פא.)

תקפז. כשיצא קול שגירש את אשתו, שכתב גט לאשתו, מה דינה לראשון ולשני, ומדוע, ואיזה בדיקה צריך? (פא.)

תקפח. במה מצינו הבדל בין דורות הראשונים לאחרונים (2)? (פא.)

תקפט. המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי, מה הדין, מן הארוסין ומן הנשואין, בראוה ולא ראוה שנבעלה, ובמאי פליגי? (פא.-:)

תקצ. גט קרח, ומהו, ומדוע פסול? (פא:)

תקצא. מי משלים על עדי גט קרח, ומדוע? (פא:)

תקצב. בשקשריו ג' ועדיו ב', מי משלים עליו, ומדוע? (פא:)

תקצג. האם משלימין ב' קרובים? הוכח ממתני'! (פא:-פב.)

תקצד. היכן הקרוב חותם? ואיזה ג' עדים מקימים? (פב.)

פרק תשיעי - המגרש

תקצה. מה ההוכחה דמח' ר"א וחכמים במתני' היא ב"חוץ"? (פב.)

תקצו. האם בתי עובדי כוכבים מטמאין בנגעים? (פב.)

תקצז. המגרש את אשתו חוץ או ע"מ האם הוי גט, ומדוע? (פב.-:)

תקצח. המקדש את האשה חוץ וע"מ, האם הוו קידושין? (פב:)

תקצט. המקדש את האשה חוץ משמעון ובא שמעון וקידשה, מתי הויא אשת ב' מתים, ומתי לא, ומדוע? (פב:)

תר. כשגירש חוץ מראובן ושמעון וחזר וגירש לראובן ושמעון, או לראובן, או לשמעון, באר הצדדים! (פב:-פג.)

תרא. מה השיבו ד' זקנים על דברי ר"א ומה הפירכא שיש לפרוך על דבריהם? (פג.-:)

תרב. האיך העמידו ד' זקנים את מח' ר"א וחכמים, בחוץ או בע"מ? (פג.-:)

תרג. מה השיבו רבי יהושע ורשב"א על דברי ר"א, ועל איזה מדבריו? (פג:)

תרד. באיזה דברים מצינו דזה אוסר וזה מתיר (4)? (פג:)

תרה. הרי זה גיטך ע"מ שלא תשתי יין וכו', מתי הוי גט ומתי לא? (פג:)

תרו. מהו הספק בהיום אי את אשתי ולמחר את אשתי, ומה מסקינן? (פג:-פד.)

תרז. ה"ז גיטך ע"מ שתנשאי לפלוני, מה דינו, להו"א ולמסקנא? (פד.)

תרח. ה"ז גיטך ע"מ שתעלי לרקיע, שתאכלי בשר חזיר, ע"מ שתבעלי לאבא ולאביך, האם הוי גט, ומדוע? (פד.-:)

תרט. הרי זה גיטך ע"מ שתאכלי בשר חזיר וכד', והאם הוי מתנה ע"מ שכתבו בתורה, ומדוע? (פד:)

תרי. באיזה גט נאמר הדין שצריך ליטול הימנה ולחזור וליתן לה, ומדוע? (פד:)

תריא. כתבו בתוכו או בעל פה, לפני ולאחר התורף, מה דינו לרב ספרא ורבא? (פד:)

תריב. באר היטב פלוגתת רבי וחכמים בברייתא דכל התנאים פוסלין וכו'? (פד:-פה.)

תריג. להנ"ל, כמאן מוקמינן למתני' דפסלינן רק ב"חוץ" כשכתבו בתוכו? (פה.)

תריד. כתב גט על תנאי, באיזה אופן אין מחלוקת - אליבא דר' זירא? (פה.)

תרטו. הרי זה גיטך חוץ: מחייבי כריתות ולאוין, מקידושי קטן ונולדים, מבעל אחותיך, מזנותיך ומשלא כדרכה, האם הוי גט? (פה.)

תרטז. הרי זה גיטך חוץ: מהפרת נדריך, מתרומתיך, מירושתיך, מקידושיך בשטר, האם הוי גט? באר הצדדים! (פה.)

תריז. אמר לאשתו או לשפחתו: ה"א בת חורין, ה"א מותרת לכל אדם, ה"א לעצמך, האם הוי גט ושחרור? (פה:)

תריח. במה נחלקו רבנן ור"י במתני'? (פה:)

תריט. מה אמר אביי לכתוב ולא לכתוב בגט? (10) (פה:)

תרכ. מה התקין רבא בגט, ומדוע? (2) (פה:-פו.)

תרכא. מה התקין ר"י בשטר זביני דעבדא? (פו.)

תרכב. מה הם ג' גיטין פסולין דמתני', וד' גיטין פסולין שהביאה הגמ', האם בנישאת תצא או שמותרת לינשא, ומה דין הולד, פרט! (פו.-:)

תרכג. יש בו זמן ואי"ב אלא עד א', האם מיירי בכתב ידו או בכתב סופר, ומדוע? (פו.-:)

תרכד. בג' גיטין הפסולים, אי לא תצא איזה חשש יש לחשוש, ומדוע ל"ח? (פו:)

תרכה. מי חטאת ששתה בהן בע"ח, מתי כשרין ומדוע? (פו:)

תרכו. ר' אלעזר דס"ל עדי מסירה כרתי, האם זה גם בשטרות? הוכח! (פו:)

תרכז. מה ההלכה בעדי מסירה - בגיטין ובשטרות? (פו:)

תרכח. שנים שכ' גיטין ונתערבו, מה יעשו, ולאיזה מ"ד מהני (2)? (פו:)

תרכט. איזהו כלל ואיזהו טופס, ומה דינם? (פו:-פז.)

תרל. לר' יוחנן, מדוע לא חיישינן שסהדי אבתרא הוא דחתימי? (פז.)

תרלא. לר' יוחנן, דזמן לכל אחד זהו טופס, אמאי אין פסול בלא"ה משום נכתב ביום ונחתם בלילה? (פז.)

תרלב. לריש לקיש, היכא דכ' כלל, מדוע לא הוי ב' נשים מתגרשות בגט א'? (פז.)

תרלג. הכותב כל נכסיו לב' עבדיו, באיזה אופן מיירי, ומדוע? (פז.)

תרלד. מתי מודה ריש לקיש דחשיב טופס רק כשיש זמן לכל אחד ואחד? (פז.)

תרלה. ב' גיטין שכתבן זה בצד זה וכו', האם כשרים לתנא דמתני' ולזעירי, ומדוע? (פז.-:)

תרלו. מדוע אין ב' הגיטין כשרים ע"י עדים ראשונים, דהיינו האי בראובן והאי בבן יעקב או האי בראובן בן והאי ביעקב? (פז.-:)

תרלז. שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני, מה החששות שיש לחשוש, ומדוע לא חיישינן? (פז:-פח.)

תרלח. חתמו עדים בצד הדף, האם מהני? (פז:-פח.)

תרלט. באיזה אופן רב היה חותם מן הצד? (פח.)

תרמ. כתב או חתם סופר ועד, האם מהני? (פז:-פח.)

תרמא. חניכת אבות בגיטין, עד כמה דורות, ומנין? (פח.)

תרמב. כמה בתי דינים עבדו ע"ז, ומנין, ואלו הן? (פח.)

תרמג. במה הושע בן אלה לא הרשיע כשאר המלכים, וא"כ מדוע גלו בימיו? (פח.)

תרמד. באר הפסוק "וישקוד ה' על הרעה וכו'"? (2) (פח.)

תרמה. גט המעושה בישראל ובעכו"ם, כדין ושלא כדין, האם מהני, ומדוע? (פח:)

תרמו. האם הדיוטות מעשים אגיטין, ומדוע? (פח:)

תרמז. במה עבדינן שליחותייהו דקמאי, ובמה לא? (פח:)

תרמח. יצא עליה קול שמקודשת, שמגורשת, שזינתה, האם תצא מבעלה? (פח:-פט.)

תרמט. יצא עליה קול שהיא: בעולה, נשואה, ארוסה, שלא לפלוני, בעיר אחרת, ממזרת או שפחה, האם חוששין, ומדוע? (פט.)

תרנ. מהו קול דמתני' שחוששים לו? (פט.)

תרנא. האם מבטלינן קלא? הוכח! (פט.)

תרנב. ההיא דנפק עלה קלא: דאיקדשא לבר בי רב, דאיקדשא באציפא דתוחלא, דאיקדשא לחד מבני פלניא, דאיקדשא לקטן הנראה כגדול, האם ביטלו הקול, ומדוע? (פט.-:)

תרנג. עד מתי מהני אמתלא? (פט.-:)

תרנד. האם לבטל קול בעינן אמתלא ממש? (פט:)

תרנה. כשבא ע"א ואמר שמת בעלה, ונתקדשה או נישאת, ואח"כ בא בעלה, מה דינה, ומדוע? (פט:)

תרנו. יצא עליה קול מראשון ובא אחר וקדשה, מה הדין במצאו ולא מצאו דבר על בוריו? (פט:)

תרנז. האם הדין הנ"ל תלוי בר' המנונא דאשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת? נמק! (פט:)

תרנח. בהנ"ל, מי מגרש ומי נושא, ומדוע? ומה הדין ביצא עליה קול משניהם? (פט:-צ.)

תרנט. באר הפסוק "כי מצא בה ערוות דבר" בג' אופנים, והנפק"מ היוצאת מזה? (צ.)

תרס. מה הדין בלא מצא לא ערוה ולא דבר, וגירשה? (צ.)

תרסא. על מי נא' הפס' "אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך"? (צ.)

תרסב. מה הם ג' דעות במאכל ובנשים? (צ.-:)

תרסג. "והלכה והייתה לאיש אר", מדוע נקרא אחר, ומה סופו? (צ:)

תרסד. "כי שנא שלח", באר הפסוק (2)! (צ:)

תרסה. מה נא' על המגרש אשתו ראשונה? (צ:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת גיטין