הלכה א' (ח. - ח:)
הלכה ב' (ח: - ט.)
הלכה ג' (ט.)
הלכה ד' (ט. - י.)
הלכה ה' (י. - י:)
הלכה ו' (י:)
הלכה ז' (י: - יא.)
הלכה ח' (יא. - יא:)
הלכה ט' (יא:)
הלכה י' (יא: - יב.)
הלכה א' (ח. - ח:)

חזור לראש הדף
תחת המטה (בבלי - י"ט) לת"ק ור"ג לא יצא, לר"י יצא [הכל חלל אחד]

אין איסור לעבד להניח תפילין ולישב בסוכה

הלכה ב' (ח: - ט.)

חזור לראש הדף
דפנות בצדי מטה לת"ק כשרה, לר"י פסולה [אין י"ט מעל גבי המטה; מעמיד מקבל טומאה [שמא יסכך בו] (לאנשי ירושלים מותר)]

הלכה ג' (ט.)

חזור לראש הדף
צילתה מרובה ע"י עירוב סכך פסול ברוב סכך כשר - כשרה

לכתחלה יהיו כוכבים נראין, לר' לוי כוכבי חמה

הלכה ד' (ט. - י.)

חזור לראש הדף
סוכה ע"ג ספינה בים לר"ע כשרה, לראב"ע פסולה [אינה עומדת ברוח מצויה דים] (וה"ה לר' יוסי אינו מביא את הטומאה)

בנמל לכו"ע כשרה [אין הרוח שולטת]

ע"ג גמל או בנסמך הסיכוך על האילן כשרה ואין עולין לה ביו"ט [רשב"א - שמא יתלה חפציו בסכך ומשתמש באילן]

עירובו באילן שברה"ר כשר הגם שאסור לטלטלו: עד גובה י"ט, אפי' למעלה מי"ט ורחב ד"ט כשצד א' כרמלית, באמר שביתתי על האילן [ראוי לעבור על השבות בין השמשות],
בגבוה י"ט וכלכלה משלים רוחב ד"ט [ראוי להופכה על צדה ולבטל הרה"י]

מותר להשתמש בצידי אילן בשבת (ולא על גבה, ולא על סכך/כלכלה שעל גבה),
לר' יוסה לר"ש בן אלעזר מותר ולחכמים אסור

הלכה ה' (י. - י:)

חזור לראש הדף
פטורים: 1) שלוחי מצוה [עוסק במצוה] ורב חונה החמיר
2) חולים שאין בהם סכנה [כעין תדורו] ומשמשיהן [עוסק במצוה]
3) אכילת עראי
4) שושבינין ובני החופה [בבלי - שמחה רק בחופה]
לר' יוסי (האמורא) ור' לעזר חייבין (ריטב"א - רק בשינה)
5) שומרי העיר מגייסות [עוסק במצוה]

שומרי גנות ופרדיסין ושומרי ממון העיר חייבין (לפמ"ג רק במקום דאפשר)

ר"א - אין שבחו של ת"ח להיות מניח את ביתו ברגל [כמעשר דכ' ושמחת אתה וביתך]

שינת עראי בעי סוכה [חברייא - ישתקע בתוך שנתו (וע"י שומר מותר); ר' אילא - לפעמים די לו בעראי]

הלכה ו' (י:)

חזור לראש הדף
רשאי להחמיר לאכול עראי בסוכה

לר' צדוק פחות מכביצה א"צ נט"י, ברכה אחרונה, סוכה

המוציא לחם מן הארץ רק במין שמברך אחריו ברהמ"ז

הלכה ז' (י: - יא.)

חזור לראש הדף
לר"א חייב י"ד סעודות [תשבו (כדירה) וג"ש למילואים שאף לילות] ומשלים (אולי רק לסעודת ליל ראשון) אף ביו"ט אחרון (תוס' - לכתחלה בסוכה)

לחכמים חייב רק ליל ראשון [ט"ו ט"ו מפסח] וספק אם יש חיוב לאכול כזית דגן (ולא מיני תרגימא; וא"צ כביצה) ואם צריך לתיאבון (לא יאכל עיו"ט סמוך למנחה)

ר' הושעיה - יש חובת תשלומין כל ז' (רב אבונא - כשלא כיוון בלילה ראשון)

ר"א קנסו למי שלא עשה סוכה בערב הרגל שלא יעשנה ברגל [שיזדרז; מכוין מלאכתו לחוה"מ]

הלכה ח' (יא. - יא:)

חזור לראש הדף
ב"ש פוסל כשיש כדי שולחנו (טפח ז') בתוך הבית, וכן הל'

ב"ש הודו לב"ה רק בתרומה טמאה שעולה בק' תרומה טהורות [ק"ו מתרומה טהורה שהיא במיתה לזרים שעולה בק' חולין] - לר"א צריך להרים סאה א' ותשרף, וחכמים חולקין

זכו ב"ה שהלכה כמותן [הקדימו ב"ש לב"ה; הודו לב"ש]

הלכה ט' (יא:)

חזור לראש הדף
נשים ועבדים פטורין [זמן גרמא], קטן הצריך לאמו (שתקנחנו; כשניעור) פטור - ושמאי מחמיר

קטן יוצא בעירוב אמו אע"פ שא"צ לאמו

הלכה י' (יא: - יב.)

חזור לראש הדף
סוכתו עיקר דירתו [תשבו - תדורו]

מפנין מפני גשמים כדי שתסרח המקפה, שרב, יתושין

לר"ג ור"א חוזר באמצע הלילה משפסקו גשמים, ותלמיד דר' מנא חולק