הלכה א' - ב' (כח: - כט:)
הלכה ג' (כט: - לא:)

הלכה א' - ב' (כח: - כט:)

חזור לראש הדף

מעות שנמצאו בין שופרות - הולכין אחר הקרוב, מחצה על מחצה להחמיר

בין שקלים לנדבה יפלו לנדבה [שמא יפלו לשיירי הלשכה לחומות, הו"ל כשוקל ומת]

בין קיני חובה לגוזלי עולה, יפלו לעולה [תנאי ב"ד שיקרבו עולות], ויביאו חטאת לכפרתה מן הציבור (לת"ק) / מן המספק (לר' יוסי, ר' יצחק)

מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמות בירושלים - מעשר

בהר הבית - חולין [חזקה שמחלל מהלשכה מיד על בהמה]

בירושלים - חולין, וברגל מעשר (לר' יוסי בתוספתא תמיד מעשר)

בשר שנמצא בעזרה - אברים עולות (והאוכלן לוקה), וחתיכות חטאות, ותעובר צורתן [פסול היסח הדעת (ספק טומאה), ספק נותר] (לר"ל דהיסח הדעת פסול הגוף א"צ עיבור צורה)

בירושלים - שלמים ותעובר צורתו

בגבולין - אברים נבילות ולוקה (חוץ מברֶגֶל שהבשר מרובה, מחרוזות קשורות)

חתיכות מותרות (כשאין חשש נתעלם מן העין)

ביד נכרי היוצא ממקולין ישראל - מותר [פריש מרובא]

ר' מנא החמיר על עצמו להכריז על אבידה שמצא בסרטיא

הלכה ג' (כט: - לא:)

חזור לראש הדף

בהמה שנמצאת כמדת מירושלים עד מגדל עדר:

זכרים - לר' הושעיא יחלל [תנאי ב"ד] ויביא שלמים ואף עולה,
לר' יוחנן אם רוב הנמצאים זכרים - עולות, ואם רוב נקבות כולן שלמים,
לר' זעירא תנאי ב"ד על זכרים אבודות שיקריבו עולות
לר"י תוך ל' יום הראוי לפסח - פסח

נקבות - שלמים

תקנת ב"ד שנסכים של אבודות, גוי, גר שמת באין משל ציבור

תנאי ב"ד שכה"ג שמת\נטמא\מום - לר"ש חביתין מציבור [חק עולם - גי' גר"א - משל עולם,
י"ג - ממי שהבריות שלו \ מי שהברית כרותה לו] והתנו שיבא מתרומת הלשכה,

לר"י מיורשין [מבניו]

ומביאין שלימה [אותה] בבוקר ושלימה בין הערבים וכן שמן ולבונה

חוצה חביתין - לר' יוחנן לפני קידוש (וכמ"ד אין עשרון מקדש), לר"ל אחר קידוש

עבודה לפני מנחת חינוך - גי' ירושלמי - כשירה, גי' הגר"א - פסולה

ר' מנא - אם נעשית מיד כה"ג מביא מנחה א' לחינוכו וא' לחביתין (לבבלי צריך ג')

אפיית חביתין צריכה להיות בשעת הבאה ולא קודם

מח' אליבא דר' חנינה אי מטגנה ואח"כ אופה [תאפינה נא - כת"ק]

או אופה ואח"כ טיגון [תאפינה נאה - כרבי]

תנאי ב"ד שנהנין מעצים ומלח לאכילת קדשים, שאין מועלין באפר פרה (חזרו ואוקמוה אדאו'), שקינין פסולות באין משל ציבור ולר' יוסי מן המספק

עוד חומר לימוד
למסכת שקלים