הלכה א' (יד: - טו:)
הלכה ב' (טז. - יז:)
הלכה ג' (יז: - יח.)
הלכה ד' - ה' (יח: - כ:)

הלכה א' (יד: - טו:)

חזור לראש הדף

תרומת הלשכה לקרבנות ציבור ולשומרי ספיחין לעומר וב' הלחם [כר' ישמעאל דבאים דוקא מא"י; כשלא מצאו בסוריא]

ולר' יוסי אף מתנדב שומר חנם [ק' יחיד (שש"ח קנה) משתנה (מסרו יפה) לשל ציבור]

וכן פרה ולשון זהורית בשריפת הפרה (מח' 2 / 21/2 סלע), ושעיר המשתלח,
מלמדי עבודה, מבקרי מומין, מגיהי ס"ת, דייני גזילות,
אורגי פרוכת לשמואל [כקרבן, גר"א - ככלים] (לר' חונה - מבדק הבית [כבנין])

ר' אילא - מודו רבנן במכשירי קרבן (עצים, כתנת כהן) שמשתנה יחיד לציבור (ור' אחא חולק)

לר' יוסי יו"ט דמתנדבי עצים רק בזמן ביהמ"ק

ספק אם מותר לזרוע בשביעית לעומר אם אין ספיחין (והשיריים יאסרו באכילה)

פרעון שומרים ואומנים - שולחני משלם להם, ומחלל מעות הלשכה על העומר/האבנים שמשתמשים

הלכה ב' (טז. - יז:)

חזור לראש הדף

שיירי הלשכה: כבשׁ פרה (לאבא שאול - מכה"ג), וכבשׁ לעזאזל ולשון שבין קרניו (בסלע)
ואמת המים וחומות וצרכי העיר

מותר שיירי הלשכה: ר' ישמעאל - עושים עסק (לר"ע רק בקרוב לשכר ורחוק מהפסד) לקיץ המזבח

מותר תרומת הלשכה: לת"ק לציפוי ק"ק, לר' ישמעאל ור"ח סגן הכהנים לכלי שרת, לר"ע לקיץ המזבח

מותר פירות (ר' חייא ב"י - שכר הקדש, ר' יוחנן - סאה ד' של מסַפֵק סלתות):
לר' ישמעאל לקיץ המזבח, לר' יוחנן לר"ע ור"ח סגן הכהנים לכלי שרת

מותר נסכים (בירוצין, לר' חייה ב"י אף סאה ד'):
לר"ע ור"י גרוגרות - לכלי שרת, לר"ח סגן הכהנים לקיץ המזבח

בניני עזרות ולפנים מבדק הבית (וי"ג משיירי הלשכה),
חוץ לעזרות משיירי הלשכה (וי"ג מבדק הבית)

מעכבים קרבנות: ר"מ - שלחן, מנורה, מזבחות, פרוכת,
חכמים - כיור וכן, לגר"א - קרן וסובב/וכיור

לעבודת פנים: ר' אלעזר ור' יוסי בן חנינה - מנורה, ר' שמואל ב"נ - אף שלחן, ר' אילא - הכל

אף בירוצי יבש שהם חול נמכרים לקיץ המזבח

הלכה ג' (יז: - יח.)

חזור לראש הדף

מותר קטרת: מחללין על מעות שכר האומנין (ר"ש בר ביסנא - שחללוהו על הבנין, רבי - דבית אבטינס) ומשלמים להם קטרת (או מוכרה ליחיד) ולוקחים מהם מתרומה חדשה, ומעות החילול לקיץ המזבח

פיטום הקטרת בכלי חול - לר' יוסי בר' חנינה ושמואל פסולה [קודש היא - הוייתה בקדש (ותנאי ב"ד שהמותר נפדה)], לריב"ל כשרה [קודש היא - מתרומת הלשכה]

מותר טלאים: לשמואל נפדין תמימים, לר' יוחנן יוממו ודמיהם לנדבה

מותר שעירים: שמואל - נפדין תמימים וחוזרים וקונים לעולה

ר' יוחנן א"ר זעירא - יוממו

ר' שמואל בר' יצחק - גופן לקיץ המזבח לעולה [ק' ציבור נקבע בשחיטה, תנאי ב"ד על מוֹתָר]

הלכה ד' - ה' (יח: - כ:)

חזור לראש הדף

המקדיש קטרת לבדק הבית - לר"ע ינתנו לשכר אומנין (בית אבטינס),

לבן עזאי מחלל על מעות אומנין [אין הקדש מתחלל על המלאכה]

המקדיש נכסיו לבדק הבית - לר"א ור"ע בהמות נפדין לצורך עולות ושלמים ודמיהם לבדק הבית [ואיש כי יקדיש את (נכסי) ביתו קדש לה' - סתם הקדש לבדק הבית]

לר' יהושע זכרים עולות, נקבות נפדין לצורך שלמים ודמיהם לעולות [אשר יקריבו לה' לעולה]
ר' זעירא - מח' במקדיש נכסיו, אבל במקדיש עדרו לכו"ע למזבח
(לל"ק דרב אדא ב"א בתמורה - דוקא בכולם זכרים)
ר' בא בר' הונא - מח' במקדיש עדרו, אבל במקדיש נכסיו לכו"ע לבדק הבית
[מדסתם - כאומר לבדק הבית]
ר' יוחנן - מח' בשניהם

ר' פפייס כר"א בפירש לבדק הבית, כר' יהושע בסתם

ר' אלעזר - יינות ושמנים ועופות נפדין לצורך מזבח ודמיהם לעולות [לעולה - בבקר - דוקא]

פודה תמימים דבדק הבית - לר' יוחנן ור' יוסה לחולין, ורב חסדא חולק - דוקא בהוממו קודם פדיון

הפריש נקבה לעולה לפסח לאשם - לת"ק עושה תמורה [מיגו דחל קדושת דמים חל קדושת הגוף]

ר"ש - דוקא לעולה [מצינו נקבה בעולת עוף], לרבי אף פסח [מצינו מותר לשלמים]

לר"ש בן יהודה בשם ר"ש רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף כלל [ואם כל בהמה טמאה - שאינה ראויה לאותו שם]

מסַפֵק סלתות - יד הקדש תמיד על העליונה, ואינו זוכה במעותיו עד שיקרבו [אחריות עליו]
ולר"ש מיד [כהנים זריזין ולא יפסלו]

עוד חומר לימוד
למסכת שקלים