הלכה א' - ז' (יב: - יג.)

הלכה א' - ז' (יב: - יג.)

חזור לראש הדף

סתם בנות כותים נדות מעריסתם [לא דרשי על קטנות]

כותים מטמאים כבועלי נדות מספק [יושבות על דם בתולים (וירוק) ומשלימות ז' ימים באדום]

דם בתולים אינו זהום, אינו אדום, אינו מן המקור

לת"ק סתם בנות צדוקין ככותיות, לר' יוסי כישראלית

דם נכרית ודם טוהר של מצורעת - לב"ש טהור, לב"ה טמא לח [מעיינות]

טיפת דם יולדת שלא טבלה אחר ימי טומאה -

לב"ש מטמא לח, לב"ה (ולכו"ע ביולדת בזוב) לח ויבש

דם קושי מחמת ולד (לר"מ מ' יום לבריאה, נ' לחולה; לר"י חודש התשיעי; לר' יוסי ור"ש י"ד יום)

בימי זיבה אינה זבה גדולה - אא"כ שפתה לר"א מעת לעת, לר' יהושע לילה ויומו

דם קושי בימי טוהר - לרבנן טהורה אף בימי נדה [ק"ו משופי],
לר"א טמאה [דיו - טהורה מזיבה אבל טמאה לידה]

כל י"א ימי זיבה בחזקת טהרה

משעת וסתה בחזקת טמאה,
לר"מ במחבא בחזקת טהורה [חרדה מסלקת דמים], בימי ספירה בחזקת טהורה

הדרן עלך מסכת נדה

עוד חומר לימוד
למסכת נדה