גמ' נז: - נט.

גמ' נז: - נט.

חזור לראש הדף

כתם מדרבנן [בבשרה - עד שתרגיש, ר"ע - זבה דם - ולא כתם; מדרבנן (רש"י - שלא להקל בנדה גמורה): ר' ירמי' - לרש"י - דלמא ארגשה ולאו אדעתה,

רב אשי - סדרי טהרה לרש"י - דלמא מגופה (הרגשה רק לברר)]

יש לתלות הרגשה במי רגלים, עד, שמש

עברה בשוק טבחים - מצאה על בשרה טמאה [לא נמצא על חלוקה] וספק בשלא כאורחי'
מצאה על בגד תחתון טהורה

ספק אם עברה - טמאה

שמואל - ישבה על קרקע בדוקה ומצאה דם - לרב ירמיה מדפתי מדאו' טהורה [לא הרגישה],
לרב אשי אף מדרבנן [אינו מקבל טומאה]

אין כתם במקום שא"א להגיע לשם, ולא מחזקינן שבא ממקום למקום

כתם על משתיתא (שתי של מארג) - שונין בה כדי להחמיר

לחיוב כיבוס תולין כתם בחברתה אע"פ שבדקה, ולא לטומאה

נמצא כסלע על זו ועל זו אין תולין בציפור שיש בו כסלע

תולין: ר"ח בן אנטגינוס - עד כגריס של פול (לרב הונא ולא עד בכלל [לחומרא],

לרב חסדא (רש"י להל') עד בכלל) תולה במאכולת, ובארכו כרחבו אפי' יותר [פשפש],

רשב"ג - דוקא בהרגה תולה, חכמים - תולין עד כתורמוס (פשפש)

ר' ינאי - תולין במאכולת רצופה לגריס ועוד, ור' חנינא חולק,
וספק בנתעסקה בגריס ומצאה ועוד

רבא - תולה כמה מינין במין א' (לרש"י - של קילור) שנמצא עליה,
ולא שנתעסקה בה, ל"ב - תולין בנתעסקה בתרנגולת שיש כמה מיני דם

ר"א בר' צדוק - עד בדיקה תחת הכר ומצאה דם משוך - טמא בכל שהוא, וחכמים חולקים

רש"י נז:

מגעות שלה טמאות אם רוב ימיה טמאים - לרש"י - אין לה וסת ורגילה לראות תדיר

עוד חומר לימוד
למסכת נדה