הלכה א' (מד. - מה.)
הלכה ב' - ג' (מה: - מו:)
הלכה ד' - ט' (מו: - מח.)
הלכה י' (מח. - מט.)
הלכה א' (מד. - מה.)

חזור לראש הדף
מהני נתינת גט לרשותה [ונתן ונתן; בידה היינו ברשותה [ויקח את כל ארצו מידו]]

לר' ינאי בכתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך [בלא"ה כיד בעלה הואיל ופירות שלו] (ולא מהני בשכבר נשאה, בנשא בת אחיו [ק"ע - מתחלה ראוי ליורשה, פ"מ ורידב"ז - נפלו להן בשותפות]), או בקיבלה מתנה ע"מ שאין לבעלה רשות בה

ור' אושעיא חולק [אין ידה כיד בעלה]

זרק לה בחצר שאינה של שניהן ומשכה הגט - לרב לא קנה, לר' חייה קנה

משיכה אינה קונה ברשות מוכר או נפקד אלא הגבהה או משיכה חוץ מרשותו

מגורשת בזרק לתוך חיקה או קלתה - לר' יוחנן שמשתמשת בה (באותה שעה לר' יוסי) [מקנה לה מקומה], לר"ל בקשורה לה (ולא נגררת לר' יוסי) [כידה]

הלכה ב' - ג' (מה: - מו:)

חזור לראש הדף
לר"ש בן אלעזר (להל') צ"ל בשעת נתינה הא גיטיך

מגורשת בקרוב לה ברה"ר - לכתחלה כדי פישוט ידה וגם יותר קרוב לה, ומח' בתוך ד' אמות,
לר' לעזר ושמואל לק"ע ביכולה לשמרו, והמחוור שבכולן לתוך ידה

מחצה על מחצה - ספק מגורשת וחייב במזונותיה, לפ"מ - ושניהם משלמים שכר גט חדש

וכן לענין קידושין וזרוק לי חובי [אף לר' יוחנן הו"ל מחילה כשנכנס לרשותו]

לר"ל זוכה במציאה ומתנה כשרוצה לזכות בקנין ד' אמות [בעוניי הכינותי לבית ה' זהב וכו' - הקדיש השלל מיד כשנכנס לד"א]

ור' יוחנן חולק

מגורשת משהגיע גט לתוך אויר מחיצות החצר [ונתן בידה - ברשותה דקמינטר] או לבוד לארץ

אבל הזורק ג"ט סמוך למחיצה - בשבת פטור [בעי הנחה [לא תעשה מלאכה - משא"כ בנעשית מאליה])

הלכה ד' - ט' (מו: - מח.)

חזור לראש הדף
לב"ש מהני גט ישן (נתייחד אחר שכתבו), וב"ה אוסרין ובדיעבד לא תצא

תצא וחולצין מזה ומזה וכל הדרכים בה (קנסינן כל זכויות בעל ואשה) והולד ממזר מזה ומזה:

1) כתב לשום מלכות אחרת, 2) או לבנין או לחורבן הבית [סכנה; כר"מ דמשנה ממטבע חכמים], 3) טעה בין מזרח - מערב, 4) שינוי השם (אף לרבנן דר"מ), 5) צרות של ערוה/יבמה שנמצאת איילונית, 6) ספק אם החליף שובר וגט (לר"א דוקר לאלתר (לפני שנתארסה/נשאת) [חיישינן לקנוניא]), 7) קשריו מרובה מעדיו

לר' יוחנן בדיעבד לא תצא

יבמה לשוק וחלץ היבם - לר' ירמיה יקיים (איתותב), לר' יוחנן תצא

לחכמים דר"ע אין ממזר מיבמה לשוק אבל תצא מזה ומזה [יאמרו שחלצה ונראית כמחזיר חלוצתו]

לב"ש כתב גט ונמלך או נתן על תנאי ולא נתקיים - פסלה מכהונה,

לב"ה כשרה - לר' ינאי ור' חייה לכתחלה, לרב בדיעבד

לב"ש אשה המסוללת פסולה לכהונה

נתייחד עם גרושתו מן הנשואין לב"ה בעי גט שני [חיישינן לקידושין אחרי שהוציאה משום הקדחת תבשיל]

לא ידור במקום גרושתו מן הנשואין, וביהודה או כהנת אף מאירוסין,

ובחצר של שניהם היא נדחה אא"כ פתחיהן לכאן ולכאן

הלכה י' (מח. - מט.)

חזור לראש הדף
גט מקושר [את החתום] בעי ג' עדים מאחוריו [המצוה והחקים - חילוקים בין פשוט למקושר]
לרב יהודה חותמין לארכו משיטה אחרונה, לר' אידי בין הקשרים וכותב למטה אני מקבל עלי כל הכתוב למעלה

גט קרח - ר' יוחנן - שיש ג' עדים (אחר הקשרים) וחסר עד אחד מלמעלה או ביניהם או למטה לר"ע משלימין בקרובים כשרים, לבן ננס אף בפסולי עדות
לשירי קרבן - לעולם ב' עליונים בעי כשרים ולא ימלא ב' קרובים רצופין

לר' חנניה בן גמליאל שיכול להחזיר קשריו (ולעשותו פשוט) - יכול להתיר קשרים קרחים באמצע ולחתום ע"א, ואולי ב' על הקשרים למטה [א"א לזייף דמקושר בעי ג']

בחתמו ג' כשרים על ג' קשרים ראשונים - לכו"ע מותר למלאות בפסולים (לפ"מ א"צ עדים כמנין הקשרים)

לשירי קרבן כשיש רק ג' קשרים - לכו"ע מותר למלאות רק בקרוב ולא בפסול

להל' קושרים ג' קשרים ואח"כ חותמים

קשרו מבחוץ וחתמו בפנים (ואח"כ גם בחוץ לגי' פ"מ) מח' ר' חנינה בן גמליאל ורבנן אם יכול ליקרע התפירות לעשותו פשוט

מנהג לשופרא דשטרא שחותמין ג' על פשוט, ומאחוריו ומתוכו על מקושר