הלכה א' - ב' (יד. - טז.)
הלכה ג' - ד' (טז: - יז.)
הלכה ה' - ו' (יז. - יח.)
הלכה ז' - ח' (יח. - יט:)
הלכה א' - ב' (יד. - טז.)

חזור לראש הדף
כתב שלא לשם גט לר' בא בר חיננא ור' יוחנן פסולה לכהן,

שלא לשמו או לשמה אף לאיסי פסולה ולרב ולר"ל מותרת,

לאיזה שארצה אגרש (כר"ש ורבי דאין ברירה) אף לרב פסולה

תורף (הרי את מותרת לכל אדם) שלא לשמה לר"ל פסול, לר' יוחנן כשר,
לר' אלעזר - לק"ע ספק בגיטין ובקידושין, לפ"מ פסולין

כתב ב' גיטין לאשה אחת (אגרש באיזה שארצה) פסולין [אינו מבורר איזה לשם גירושין]

אומן שעשה זגין או מחצלות ועדיין לא פירש איזה לקרקע - לת"ק טמאים, לר"ש טהורים [מח' אם יש ברירה]

כתב תנאי בגט (אף לאחר התורף [אטו לפני]) לרבי פסול - לר' יודן כשביטל תנאו ומחקו
(לרמב"ן בהתנה על פה ולא ביטלו לר' יודן פסול [אין ברירה], לר' חנינא כשר)

לחכמים פסול רק בשיור בגט ("חוץ מפלוני"), ולר"ל אף כל תנאי שנכתב לפני התורף

כששמע ר"ל ברייתא כשיטתו לא ביטל דעתו לר' יוחנן

ת"ק - הסופר צריך להניח מקום השמות וזמן ומעות בגיטין ושטרות
לר"ל אף הרי את מותרת, ור' יוחנן חולק [א"צ לשמה]

לר"י אסור לכתוב טופס [אטו שיניח חלק], לת"ק מותר [תקנה שתהא פרנסה מצויה לסופר]

לר"א (להל') רק בגט אסרו טופס [וכתב לה לשמה וגזרינן אטו תורף]

לר' זעירא לק"ע אפי' שטר שנכתב שמו כשמו פסול [אין תקנת הסופר], ור' ירמיה חולק

הלכה ג' - ד' (טז: - יז.)

חזור לראש הדף
אבד ומצא גטו אחר שעבר יהודי א'\ג' פסול [חומרא דעריות דחוששין לשמו כשמו; אולי מצא גט פסול שהשליך מקודם] אא"כ מכיר הגט או הכלי

לא חיישינן שמא מת אפי' לזמן מרובה,
אבל בגט שחל שעה לפני מיתתו חוששין שימות [נפסלה משעת נתינה]

וחוששין למיתה בעיר שכבשוה כרקום, ספינה שאבדה בים, יוצא ליהרג,
גררתו חיה, שטפה נהר, נפלה עליו מפולת

עיר שכבשוה כרקום כהנות פסולות חוץ מברחה א', פירצה א', מלכות אחרת, וספק במחבואה א'

הלכה ה' - ו' (יז. - יח.)

חזור לראש הדף
שליח גט בא"י יכול לעשות שליח אם חלה

אבל לא כשצריך ליטול ממנה פקדון [כמ"ד שומר אינו מוסר לשומר; תנאי בגט דוקא הראשון (נ"מ כשהבעל נטל החפץ)]

שליח לקדש לו אשה אינו עושה שליח (לפ"מ ספק) [לאו ביד כל אדם (תלוי בדעתה והו"ל מילי)]

שליח ממדינת הים שחלה אומר בפ"נ בפני ב"ד והם עושין שליח ואם חלה עושה שליח שלישי והאחרון יאמר שליח ב"ד אני

מח' אם שליח ראשון מוסר לשני כל שליחותו (ק"ע - נ"מ במת הראשון; אם צריך למסור שאר שליחותו; רידב"ז - אם צ"ל אני שליח של לשליח פלוני)

הלכה ז' - ח' (יח. - יט:)

חזור לראש הדף
מלוה יכול לפסוק (אף בשעת תשלומין) עם כהן לוי ועני (שיודע שעדיין עני) לעכב תרו"מ לחובו

בחזקת שקיימים [להו"א כר' יוסי דעשו אינו זוכה כזוכה; במכירי כהונה ולוי (משא"כ עני)]

במותם צריך רשות מיורשי קרקעותיו [כר' יוחנן דשעבודא דאו'; אף לרב במלוה בשטר גובה מיורשים] אא"כ הלוום בפני ב"ד

העשיר העני - המלוה הפסיד [לוה חוזר מהפסיקה ולא המלוה],
ובהלוה לציבור ודאי עדיין יש עניים להפריש מחלקם

ר' אלעזר - הסומך על פירות לתרו"מ ונאבדו חושש שנאבדו מעת לעת - לר' לעזר בן ינאי של יום אחרון, לר' יוחנן מהנחה ראשונה

לחכמים חוששים שנאבדו מיד (כמקוה שנמצא חסר)

אסרו לקרות שֵם על מה שעתיד להפריש לר' יוסי ור"ש [שמא יבקע הנוד ומקולקל למפרע]

סומך על יין מגתו שלא החמיץ - לת"ק עד מ' יום, לר"י עד א' מג' פרקים שבודקים בכל שנה
וספק בתרם עליו אח"כ ולא נודע מתי החמיץ

בדק חבית להיות מפריש עליה ובסוף מצאה חומץ - ג' ימים ראשונים משבדק ודאי יין ואח"כ ספק,
ר' יהושע ב"ל - בחומץ גמור ג' אחרונים ודאי חומץ

ספק אם די לבדוק חבית א' או יבדוק כולם (לפ"מ כולם)

ספק מתי נשברה או נחלדה מחטו - ג' ימים ראשונים משהונח ודאי קיבל טומאה ואח"כ ספק,
לר' יהושע ב"ל (להל') ג' אחרונים טהורה, ור' יוחנן חולק